مقاله درمورد تاجیکستان، قرآن، ، کریم، مجازات، گناه، حقوق، قانونگذار

اسلامی بخصوص در موضوع جرم و جنایت و راه کارهای جزایی و پیشگیرانه است. انتظار می رود این رساله از آن جهت که قوانین مربوط به جرم و جزا را از نظر قرآن مطرح خواهد نمود و بخصوص از جهت تطبیقی بودن موضوع، که اولین مورد در نوع خود است، دارای فواید بسیاری برای جامعه به خصوص دانش پژوهان باشد.
د. سؤالها:الف. سؤال اصلی:
مفهوم و ماهیت جرم از منظر قرآن کریم و قوانین تاجیکستان چیست؟ و چه مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است؟
ب. سؤال های فرعی:
مصادیق مشترک جرم در قرآن کریم و قوانین تاجیکستان کدام است؟
چه مصادیقی از نظر قرآن کریم جرم انگاری شده که در قوانین تاجیکستان، جرم شناخته نمی شود؟
چه مصادیقی از نظر قوانین تاجیکستان جرم انگاری شده و در قرآن جرم محسوب نمی شود؟
اهداف مجازات ها از نظر قرآن کریم و قوانین تاجیکستان چیست؟
ه. فرضیه ها:«در بحث جرم و مصادیق آن و مجازات ها، بین قرآن کریم و قوانین تاجیکستان، تشابه ها و تفاوت هایی وجود دارد که این تشابه ها را می توان در جرم انگاری هر عملی که خلاف قانون باشد دانست. بر این اساس هم از نظر قرآن و هم از نظر قوانین تاجیکستان، هر عمل و یا بی عملیِ که موجب سلب آرامش، سلب حقوق فردی و یا جمعی و یا نظام و حکومت گردد جرم انگاشته می شود مجازات در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال هرگونه تهمت و افتراء، تجاوز به حقوق مادی و معنوی(ناموس و حرمت اشخاص) و دزدی و غیره در هردو قوانین جرم تلقی می گردد.
اما نقطه افتراق را می توان فلسفه و هدف غایی این احکام و قوانین بر شمرد. همانطور که قرآن منشأ قانونش الهی است و با منشأ قانون تاجیکستان فرق دارد، اهدافش هم ماوراء اهداف مادی بوده هم دنیا و آخرت انسان هارا در نظر گرفته است. قانونگذار تاجیکستان محور و هدف نهایش تأمین نیازهای مادی است و سعادت را حد اکثر تا مرگ و یا نصل های بعد در نظر می گیرد.

ز. سابقه و جنبه های جدید بودن و ضرورت انجام تحقیق:جمهوری تاجیکستان با جمعیت در حدود 95% مسلمان، به دلیل حاکمیت نظام غیر دینی و کمونیستی برای چندین دهه، تحقیقات دینی در این دیار مغفول مانده است و اکثریت مردم از جزئیات تعالیم قرآنی و دستورات شرع مقدس اسلام بی اطلاعند و عموما در مرحله عمل به گفته ها و ارشادات بزرگان دینی اکتفا می کنند. این مسئله در مسئله جرم و جنایت و مفاهیم و مصادیق آن بیشتر دیده می شود. در حالی که بیشتر مردم با این ناهنجاری ها مواجه بوده و هستند. اما تا کنون در این مسأله کتاب و نوشتار مشخصی دیده نشده است و هیج منبع مدون هم در این موضوع «مقایسه قرآن با قوانین تاجیکستان» مشاهده نشد.
قرآن کریم به عنوان کتاب مسلمانان، باید سرلوحه قوانین باشد. از این رو، لازم است مطالعه تطبیقی میان قرآن کریم و قوانین تاجیکستان در بحث جرم و مجازات ها صورت پذیرد، تا معلوم شود چه اندازه قوانین تاجیکستان به ویژه قوانین جزایی در بحث جرم با تعالیم قرآن کریم هماهنگ است.
و. روش تحقیق:در این رساله با موضوع قرآنی و حقوقی، از روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده می شود.
با توجه به این که بخشی از این تحقیق در رابطه به قوانین موجود تاجیکستان به خصوص قانون «کادکس جنایی تاجیکستان» و بخشی دیگر قرآن کریم است، باید از منابع موجود در کشور استفاه شود و ضمن مطالعه قوانین مربوطه و بررسی و تحلیل و مطالعه آیات و تفاسیر مربوطه بین آنها مقایسه و تطبیق انجام می گیرد.
در این رساله خصوصا بخش قوانین تاجیکستان، با توجه به اهمیت مسأله فقط به مکتوبات اکتفا نشد و با حضور در تاجیکستان و مشورت با اساتید، ملاقات با چندتن از اعضای آکادمی علوم، سود عالی کشور، اساتید حقوق، عالمان دینی و غیره، به نوعی تحقیق میدانی هم انجام شد. بیش از بیست عنوان کتاب حقوقی، قضایی و قرآنی که در داخل کشور می توانست مرتبط با این تحقیق باشد، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. بر همین اساس در جریان پژوهش ضمن مطالعاتی، با حضور در کشور، موارد عینی و گاه غیر مکتوب و منشور را هم مورد بررسی قرار دادیم، اما با توجه به اینکه در بخش قوانین تاجیکستان تحقیقات و مقالات علمی و پژوهشی یا وجود ندارد و یا آن مقدار هم که هست، به صورت مدون نشر و چاپ نشده است، خصوصا در بخش بررسی تطبیقی قوانین با قرآن که یک موضوع جدید در تاجیکستان است، با مشکل منابع مواجه بودیم. به همین جهت می توان مشکل اصلی را در نبودن پژوهش های مستقل و مدون در این موضوع خصوصا تطبیق سازی قوانین تاجیکستان با قرآن دانست که این تحقیق خود می تواند در ردیف اولین منابع در این مسئله قرار گیرد.

فصل اول: کلیاتمبحث اول. تعاریفمبحث دوم. تاریخچه قوانین تاجیکستانمبحث سوم. تقسیمات کلی جرمفصل اول. کلیاتدر این فصل، در ضمن چند مبحث، مطالب را پی می گیریم:
مبحث اول – تعاریف:این مبحث، شامل سه گفتار از قرار زیر است:
گفتار 1. جرم در لغت و اصطلاح:بند 1 – جرم در لغت:
جُرم: گناه ، بزه. خطا، بزه، قطع کردن، تکه کردن. أجرم: مرتکب خطا و جرم شدند. جریم، گناهکار؛ جریمه تاوان نقدی که از مجرم گیرند. جَرم: اصل جرم به فتح اوّل به معنى قطع ثمره درخت است و به طور استعاره به گناه كردن جرم گفته‏اند. جَرم(به فتح اول) سه قول هست: قطع، حمل، و کسب. ولی قطع معنای اولی و مشهور است وجُرم (به ضم اول) به معنی گناه از همین ماده است. جرم: بریدن، قطع کردن، گناه کردن. جرم: گناه، عیب، کمبود، رفتاری در مقابل قانون. واژه جرم در زبان انگلیسی، با واژه crime معادل است و برای اصطلاح «عمل مجرمانه»، واژه criminal وجود دارد.
در زبان روسی که در قوانین تاجیکستان بیشتر از واژه های آن زبان استفاده شده است برای «جرم» از واژه prestop – پرِستُپ – و برای اصطلاح «عمل مجرمانه»،prestopleni – پرِستُپلِنِی- استفاده می شود.
واژه های وِینَ – vena، گرِشِت – greshet، گرِخ – grekh در کنار واژه پرِستُپ در ترجمه این واژه در روسی استفاده شده است که عموماً به مفهوم گناه و عمل ناپسند اطلاق می گردند.
جمع بندی:
بر اساس آنچه بیان گشت: واژه جرم در لغت به معنی گناه، خطا و قطع کردن آمده است. این واژه در قوانین تاجیکستان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، اما از واژه جنایت به عنوان معادل آن در قوانین جزائی بهره برده شده که به عنوان کردار و یا بی کرداری خلاف قانون معنی می شود. معادل این واژه در روسی«prestop» و در انگلسی «crime» می باشد.
بند 2- جرم در اصطلاح حقوقی:الف. قانون تاجیکستان:
هر نوع «عمل، کردار – حرکت و بی حرکتی- که خلاف قانون باشد» جرم است. به این معنی که، هر اتفاقی که در اثر عمل و یا ترک عمل شخصی واقع شود و آن عمل مخالف قوانین باشد، جرم گفته می شود. در توضیح اصطلاح «بی حرکتی» که در قانون تاجیکستان آمده است، باید گفت: مثلا اگر مأمور انتظامی با عدم ورود به حادثه ای که در نزد او در حال وقوع است زمینه جرم و یا اتفاق بعدی را مهیا کند، از نظر قانون این کردارش (که بی حرکتی است) جرم تلقی می گردد. در همین تعریف، جرم به انواع آن یعنی، مدنی، کیفری، سازمان یافته، عمومی و غیره تقسیم گشته و هر کدام با تناسب خود و برداشت قانونگذار مجازات های خود را دارا می باشد.
در قوانین تاجیکستان برای رفتارهای خلاف قوانین، واژه جنایت استفاده می شود و مجرم جنایتکار شنخته می شود. نمونه قوانین مصوب قانونگذار در تاجیکستان:
مرتکب تهمت و توهین به شخصان حقوقی و یا حقیقی بر اساس قانون به جزای جنایتی کشیده (مجرم تلقی) و از 3 تا 5 سال محرومیت از آزادی حکم کرده می شود .
ورود کودکان به مساجد و همچنین تعلیم (آموزه های دینی) به آنها بدون اذن دولتی به جوابگری کشیده می شود و سرپرست آن ها به جزای نقدی و زندان محکوم می گردد. «عنوان کودک در قوانین تاجیکستان به افراد زیر 18 سال اطلاق می گردد».
پیشگیری نکردن عمل مجرمانه از طرف مأموران مربوطه در صورتی که شاهد عمل باشند، خود به جزای جنایتی کشیده «جرم تلقی» می شود.
در این تعاریف فقط آن حرکت و یا بی حرکتی که در قانون خلاف آن آمده است از شخص و یا گروه سر می زند جرم است و جزا دارد. در واقع حتی مواردی نتیجه عمل که خلاف حقیقت و واقعیت ها هم هست در نظر گرفته نشده است، بلکه اهداف و براورد قانونگذار نقش اساسی را دارد.
ب. تعريف علمای حقوق از جرم:
هر کدام از علماي حقوق كيفري، جرم را به گونه هاي تعريف كرده اند که هر يك از اين تعاريف، اغلب از گرايش هاي نظري و مكتب هاي خاص نشأت گرفته اند. براي نمونه، مكتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است و يا بنا به تعريف گارو فالو، يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي، جرم عبارت از تعرض به احساس اخلاقي بشر، يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه، يعني شفقت و درستكاري را شامل مي شود»، است.
در نظریه کلاسیک، که قوانین تاجیکستان هم بر همین اساس طراحی شده

متن کامل در سایت homatez.com