مقاله درمورد اسلامی، سیاسی، ، سیاست، سیاست، مذهبی، />

به خاطر فضای حاکم بر جامعه‌ی شیعی به اوج خود رسید.
2.4 بازتبیین علل و زمینه‌های فرقه‌گرایی دراسلام:پژوهشگران عوامل فرقه‌گرایی در میان مسلمانان را به چند دسته، تقسیم نموده‌اند: از جمله عواملی‌داخلی، خارجی، بیرونی، درونی، ویا طبیعی و غیر طبیعی و چنین مسأله‌ای را، در مجموع ناشی از اسباب متعدد نفسانی، فکری، سیاسی، مذهبی و اجتماعی دانسته‌اند. در اینجا تلاش شده تا ازمیان این عوامل به عوامل برجسته‌ای اشاره نمود که تقریباً در شکل‌گیری تمام فرقه‌ها نقش مهم و اساسی را داشته‌اند.
2.4.1 سیاست و سیاست مداران:بدون شک پیوند سیاست و سیاست مداران با دیانت و مذهب، همواره به صورت دوسویه جریان داشته و دارد. این پیوستگی را می توان هم در ظهور و رواج فرقه‌ها و اندیشه‌های کلامی، سیاسی و فقهی مشاهده نمود و هم در ضعف و احیاناً سقوط آن‌ها. عده‌ای بر این باورند که گرچه برای اختلاف عقاید، تمام عوامل و اسباب فراهم بوده اما آغاز آن را سیاست ‌می‌دانند. گروهی نیز ساختار و جوهره‌ی فرقه‌های بزرگ اسلامی در قرون نخست را از نوع جنبش‌هایی می دانند که با انگیزه‌های سیاسی شکل گرفته اما با گذر زمان، رنگ و وبوی مذهبی و فلسفی به خود‌‌ گرفتند.
صدر اسلام را می‌توان سرشار از حوادث مهم سیاسی و تأثیرگذار در قرون بعدی دانست. از جمله این حوادث اختلاف برانگیز می‌توان از اختلاف درباره‌ی جانشینی پیامبر و حوادث پیرامونی آن، اختلاف در شورای شش نفره‌ی گزینش شده توسط خلیفه‌ی دوّم، شورش علیه عثمان و قتل وی، جنگ‌های عصر امام علی و سرکشی ناکثان و قتل امام علی‌ را نام برد. از این جهت، برخی از پژوهشگران ضمن تقسیم جوانب تفکر اسلامی به دو مرحله‌ی تفکر اسلامی خالص و تفکر فلسفیقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com