مقاله درمورد اسلامي، سياسي، ، سیاست، سياست، مذهبي، />

به خاطر فضای حاکم بر جامعه‌ی شیعی به اوج خود رسيد.
2.4 بازتبیین علل و زمینه‌های فرقه‌گرايي دراسلام:پژوهشگران عوامل فرقه‌گرایی در میان مسلمانان را به چند دسته، تقسيم نموده‌اند: از جمله عواملي‌داخلي، خارجي، بيروني، دروني، ويا طبيعي و غير طبيعي و چنين مسأله‌اي را، در مجموع ناشي از اسباب متعدد نفساني، فکري، سياسي، مذهبي و اجتماعي دانسته‌اند. در اينجا تلاش شده تا ازميان اين عوامل به عوامل برجسته‌اي اشاره نمود که تقريباً در شکل‌گيري تمام فرقه‌ها نقش مهم و اساسي را داشته‌اند.
2.4.1 سیاست و سیاست مداران:بدون شک پيوند سياست و سياست مداران با ديانت و مذهب، همواره به صورت دوسويه جريان داشته و دارد. اين پيوستگي را مي توان هم در ظهور و رواج فرقه‌ها و انديشه‌هاي کلامي، سياسي و فقهي مشاهده نمود و هم در ضعف و احياناً سقوط آن‌ها. عده‌اي بر اين باورند که گرچه براي اختلاف عقايد، تمام عوامل و اسباب فراهم بوده اما آغاز آن را سیاست ‌می‌دانند. گروهی نیز ساختار و جوهره‌ی فرقه‌هاي بزرگ اسلامي در قرون نخست را از نوع جنبش‌هايي مي دانند که با انگيزه‌هاي سياسي شکل گرفته اما با گذر زمان، رنگ و وبوی مذهبي و فلسفي به خود‌‌ گرفتند.
صدر اسلام را مي‌توان سرشار از حوادث مهم سياسي و تأثيرگذار در قرون بعدي دانست. از جمله اين حوادث اختلاف برانگيز مي‌توان از اختلاف درباره‌ی جانشيني پيامبر و حوادث پيراموني آن، اختلاف در شوراي شش نفره‌ی گزينش شده توسط خليفه‌ی دوّم، شورش عليه عثمان و قتل وی، جنگ‌هاي عصر امام علي و سرکشي ناکثان و قتل امام علی‌ را نام برد. از اين جهت، برخي از پژوهشگران ضمن تقسيم جوانب تفکر اسلامي به دو مرحله‌ی تفکر اسلامي خالص و تفکر فلسفيقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com