مقاله با موضوع تثبيت، ، گوگرد، گوگردزدايي، سلولها، اتيلن، سلول، مرکاپتان

فازآلي با فازآبي حاوي سلولها مخلوط شده وتوليدامولسيون ميکند که جداسازي سوخت آلي امولسيون شده بسيارمشکل است. دراين تحقيق ،باکتري P32C1 به دو روش تثبيت شده است. درروش اول باکتري درداخل ژل آلژينات (روش به دام اندازي )ود رروش دوم روي پلي اتيلن (روش جذب سطحي فيزيکي ) تثبيت شده و سپس عملکرد گوگردزدايي باکتريت ثبيت شده به اين دو روش مقايسه شده است.
موادشيميايي:
دي بنزوتيوفن(DBT)،٢هيدروکسي بي فنيل و (2-HBP) گليسيرول وآلژينات BDH وپلي اتيلن
ميکرواورگانيسم:
باکتري RHODOCOCCUS P32C1
روشها:
1.روش ته نشیني معلق سلولي
2.روش تثبيت سلول درآلژينات
3.روش تثبيت سلول درپلي اتيلن
توانايي گوگردزدايي باکتري از گازوییل در حالت تثبيتن شده، همانگونه که درجدول مشاهده مي شود، باافزايش ميزان گوگرد برش نفتي، درصدگوگردزدايي کاهش يافته است.
جدول 2-1 : توانایی گوگردزدایی باکتری R.P32C1 در حالت تثبیت نشده
دیزل HDS دیزل اتمسفریک نوع دیزل
ppm303 ppm1000 میزان گوگرد اولیه
ppm156 ppm763 میزان گوگرد پس از گوگردزدایی
5/48درصد 7/23 درصد درصد گوگردزدایی
گازوييل مورداستفاده درتحقيق حاضر ppm7400 گوگرد داشته است ،درنتيجه حداکثرميزان گوگردزدايي معادل با 10درصددرحالت تثبيت شده عددي قابل قبول و درحدتوانايي ميکرواورگانيسم است. بااين وجود، عليرغم به کارگيري غلظت به نسبت بالاي سلولي در اين تحقيق ،نتيجه هاي به دست آمده ازگوگردزدايي گازوييل به وسيله ي سلولهاي تثبيت شده بيانگرفعاليت کم سلولها است. درنتيجه استفاده ازغلظت هاي بالاتر و تعدادبيشترسلول الزامي خواهدبود.
چنين استنباط مي شودکه پايه آلژينات به دليل نشتي کمترسلولها ازآ نوحفاظت بهترازآنها (به ويژه درمجاورت گازوييل)، براي تثبيت سلولها نسبت به پلي اتيلن مناسب تراست .]14[
آقایان مرتضی تاجریان و همکارانشان در سال 1383 به بررسی فرایند مرکاپتان زدایی از برش های نفتی پرداخته اند و نتایح مطالعات تجربی بر روی مرکاپتان زدایی خوراکهای مختلف نفتی با استفاده از فرایند DMD را ارائه داده اند وبا بررسي عوامل مؤثر دراين فرآيند ،شرايط بهينه براي انجام واكنشقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com