مقاله با موضوع تثبیت، ، گوگرد، گوگردزدایی، سلولها، اتیلن، سلول، مرکاپتان

فازآلی با فازآبی حاوی سلولها مخلوط شده وتولیدامولسیون میکند که جداسازی سوخت آلی امولسیون شده بسیارمشکل است. دراین تحقیق ،باکتری P32C1 به دو روش تثبیت شده است. درروش اول باکتری درداخل ژل آلژینات (روش به دام اندازی )ود رروش دوم روی پلی اتیلن (روش جذب سطحی فیزیکی ) تثبیت شده و سپس عملکرد گوگردزدایی باکتریت ثبیت شده به این دو روش مقایسه شده است.
موادشیمیایی:
دی بنزوتیوفن(DBT)،٢هیدروکسی بی فنیل و (2-HBP) گلیسیرول وآلژینات BDH وپلی اتیلن
میکرواورگانیسم:
باکتری RHODOCOCCUS P32C1
روشها:
1.روش ته نشینی معلق سلولی
2.روش تثبیت سلول درآلژینات
3.روش تثبیت سلول درپلی اتیلن
توانایی گوگردزدایی باکتری از گازوییل در حالت تثبیتن شده، همانگونه که درجدول مشاهده می شود، باافزایش میزان گوگرد برش نفتی، درصدگوگردزدایی کاهش یافته است.
جدول 2-1 : توانایی گوگردزدایی باکتری R.P32C1 در حالت تثبیت نشده
دیزل HDS دیزل اتمسفریک نوع دیزل
ppm303 ppm1000 میزان گوگرد اولیه
ppm156 ppm763 میزان گوگرد پس از گوگردزدایی
5/48درصد 7/23 درصد درصد گوگردزدایی
گازوییل مورداستفاده درتحقیق حاضر ppm7400 گوگرد داشته است ،درنتیجه حداکثرمیزان گوگردزدایی معادل با 10درصددرحالت تثبیت شده عددی قابل قبول و درحدتوانایی میکرواورگانیسم است. بااین وجود، علیرغم به کارگیری غلظت به نسبت بالای سلولی در این تحقیق ،نتیجه های به دست آمده ازگوگردزدایی گازوییل به وسیله ی سلولهای تثبیت شده بیانگرفعالیت کم سلولها است. درنتیجه استفاده ازغلظت های بالاتر و تعدادبیشترسلول الزامی خواهدبود.
چنین استنباط می شودکه پایه آلژینات به دلیل نشتی کمترسلولها ازآ نوحفاظت بهترازآنها (به ویژه درمجاورت گازوییل)، برای تثبیت سلولها نسبت به پلی اتیلن مناسب تراست .]14[
آقایان مرتضی تاجریان و همکارانشان در سال 1383 به بررسی فرایند مرکاپتان زدایی از برش های نفتی پرداخته اند و نتایح مطالعات تجربی بر روی مرکاپتان زدایی خوراکهای مختلف نفتی با استفاده از فرایند DMD را ارائه داده اند وبا بررسی عوامل مؤثر دراین فرآیند ،شرایط بهینه برای انجام واکنشقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com