پایان نامه درباره ، خودرو، کاشی، آهک، ماشین‌آلات، سیمان، سیمان،، دارویی

محتوای اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنان‌چه مدل (2) درست باشد؛ آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واریانس خطای متفاوتی نسبت به مدل 2 داشته باشد که این تفاوت به شرح زیر می‌شود:
مدل (5)

چنان‌چه مدل 3 درست باشد آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واریانس خطای متفاوتی نسبت به مدل 3 داشته باشد، که این تفاوت به شرح زیر می شود:
مدل (6)

جهت بررسی اینکه کدام یک از دو متغیر x2 , x1 محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند آماره‌های به‌دست آمده از مقایسه مدل های 2 و 4 و مدلهای 3 و4 به صورت زیر محاسبه می‌شود:
مدل(7)
b1-b2varb1-b22آماره بالا را آماره والد می‌نامند و دارای توزیع خی دو (X2) با یک درجه آزادی است. در این حالت، فرض صفر به شرح زیر بررسی می‌شود:
:H0محتوای نسبی اطلاعاتی متغیر x1,x2 برابر است.
H1: محتوای نسبی اطلاعاتی متغیر x1,x2 برابر نیست.
چنان‌چه آماره والد برای آزمون فرض فوق معنی‌دار نشود، بدین معنی است که محتوای نسبی اطلاعاتی دو متغیر x2 و x1 یکسان است و چنان‌چه آماره والد برای آزمون فرض فوق معنی‌دار نشود، بدین معنی است که محتوای اطلاعاتی دو متغیر x2 و x1 یکسان نیست و بر مبنای هر یک از مدل‌های 2 و 3 قضاوت مشخص می‌شود، کدام متغیر دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است.
3-9- خلاصه فصلدر راستای هدف پژوهش و با توجه به موضوع پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون خطی استفاده شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم علاوه بر رگرسیون از آزمون والد استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط پژوهش، 92 شرکت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب گردید و چگونگی محاسبه متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مختلف تشریح شده است.
پیوست شماره 1: فهرست شرکتهای نمونه
ردیف نام شرکت نوع صنعت ردیف نام شرکت نوع صنعت
1 معادن بافق استخراج کانه‌های فلزی 26 شیشه و گاز کانی‌های غیرفلزی
2 معدنی دماوند استخراج کانه‌های فلزی 27 سیمان ارومیه سیمان، آهک و گچ
3 معادن منگنز ایران استخراج کانه‌های فلزی 28 سیمان تهران سیمان، آهک و گچ
4 سایپا آذین خودرو و ساخت قطعات 29 سیمان شاهرود سیمان، آهک و گچ
5 آهنگری تراکتور‌سازی خودرو و ساخت قطعات 30 سیمان شمال سیمان، آهک و گچ
6 ایران خودرو دیزل خودرو و ساخت قطعات 31 سیمان صوفیان سیمان، آهک و گچ
7 ریخته‌گری تراکتورسازی خودرو و ساخت قطعات 32 سیمان کرمان سیمان، آهک و گچ
8 رادیاتور ایران خودرو و ساخت قطعات 33 سیمان مازندران سیمان، آهک و گچ
9 چرخشگر خودرو و ساخت قطعات 34 کالسیمین فلزات اساسی
10 ریخته‌گری ایران خودرو و ساخت قطعات 35 آلومتک فلزات اساسی
11 زامیاد خودرو و ساخت قطعات 36 مس شهیدباهنر فلزات اساسی
12 کاربراتور ایران خودرو و ساخت قطعات 37 فروسیلیس فلزات اساسی
13 سایپا دیزل خودرو و ساخت قطعات 38 صنعتی سپاهان فلزات اساسی
14 لنت ترمز خودرو و ساخت قطعات 39 سرب و روی ایران فلزات اساسی
15 نیرو محرکه خودرو و ساخت قطعات 40 لوله وماشین‌سازی فلزات اساسی
16 ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 41 نورد و قطعات فلزات اساسی
17 محورسازان ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 42 کاشی پارس کاشی و سرامیک
18 آذر آب ساخت محصولات فلزی 43 چینی ایران کاشی و سرامیک
19 ماشین‌سازی اراک ساخت محصولات فلزی 44 کاشی سینا کاشی و سرامیک
20 صنعتی آما ساخت محصولات فلزی 45 کاشی الوند کاشی و سرامیک
21 جام دارو ساخت محصولات فلزی 46 کاشی نیلو کاشی و سرامیک
22 آبگینه کانی‌های غیرفلزی 47 لاستیکی سهند لاستیک و پلاستیک
23 پشم و شیشه ایران کانی‌های غیرفلزی 48 صنعتی بارز لاستیک و پلاستیک
24 خاک چینی کانی‌های غیرفلزی 49 گاز لوله لاستیک و پلاستیک
25 شیشه قزوین کانی‌های غیرفلزی 50 آبسال ماشین‌آلات و تجهیزات
ردیف نام شرکت نوع صنعت ردیف نام شرکت نوع صنعت
51 صنعتی بوتان ماشین‌آلات و تجهیزات 72 شهد ایران محصولات‌غذایی‌وآشامیدنی
52 پارس خزر ماشین‌آلات و تجهیزات 73 بیسکوییت گرجی محصولات‌غذایی‌وآشامیدنی
53 سرما آفرین ماشین‌آلات و تجهیزات 74 نوش مازندران محصولات‌غذایی‌وآشامیدنی
54 ایران ترانسفو ماشین‌آلات برقی 75 دارویی ابوریحان مواد و محصولات دارویی
55 پارس سوئیچ ماشین‌آلات برقی 76 کارخانه داروپخش مواد و محصولات دارویی
56 لامپ پارس شهاب ماشین‌آلات برقی 77 داروسازی اسوه مواد و محصولات دارویی
57 پتروشیمی شازند محصولات شیمیایی 78 البرز دارو مواد و محصولات دارویی
58 معدنی املاح محصولات شیمیایی 79 داروسازی امین مواد و محصولات دارویی
59 پتروشیمی آبادان محصولات شیمیایی 80 پارس دارو مواد و محصولات دارویی
60 پارس پامچال محصولات شیمیایی 81 مواد داروپخش مواد و محصولات دارویی
61 تولی پرس محصولات شیمیایی 82 دارویی جابر مواد و محصولات دارویی
62 پتروشیمی خارک محصولات شیمیایی 83 دارویی داملران مواد و محصولات دارویی
63 دوده صنعتی محصولات شیمیایی 84 دارویی رازک مواد و محصولات دارویی
64 شیمیایی سینا محصولات شیمیایی 85 دارویی زهراوی مواد و محصولات دارویی
65 پتروشیمی فارابی محصولات شیمیایی 86 سینا دارو مواد و محصولات دارویی
66 کربن ایران محصولات شیمیایی 87 دارویی داروپخش مواد و محصولات دارویی
67 لعابیران محصولات شیمیایی 88 دارویی فارابی مواد و محصولات دارویی
68 بهنوش محصولات غذایی‌وآشامیدنی 89 دارویی کوثر مواد و محصولات دارویی
69 لبنیات پاک محصولات غذایی‌وآشامیدنی 90 دارویی اکسیر مواد و محصولات دارویی
70 دشت مرغاب محصولات غذایی‌وآشامیدنی 91 دارویی لقمان مواد و محصولات دارویی
71 سالمین محصولات غذایی‌وآشامیدنی 92 ایران دارو مواد و محصولات دارویی
Abstract
Management Overconfidence and Dividend Policy of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange
By
Azar Borjouei
Overconfident management views external financing costly and hence, offsets future investment needs by lowering the current dividend payout. This study is investigates the relationship between management overconfidence and dividend policy of the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2003 to 2012. The first hypothesis was tested using linear regression. The second and third hypotheses are tested with utilizing regression and the Wald test. Results show that there is a negative relationship between management overconfidence and dividend policy. Management overconfidence affects the relationship between free cash flow, growth opportunities, information asymmetry and dividend policy. The market response is more positive to dividend increase announcements by overconfident management.
Keywords: Overconfidence, Dividend Policy, Dividend Increase Anouncement, Cumulative Abnormal Return, Growth Opportunities, Information Asymmetry, Free Cash Flow
-965835-965835

Shiraz University
Faculty of Economics Management and Social Science
M.A. Thesis
In Accounting
Management Overconfidence and Dividend Policy of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

By
AZAR BORJOUEI
Supervised by
Dr. J. Mo–i
August 2014

متن کامل در سایت homatez.com