پایان نامه درباره ، خودرو، كاشي، آهك، ماشين‌آلات، سيمان، سيمان،، دارویي

محتواي اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گیرد. چنان‌چه مدل (2) درست باشد؛ آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واريانس خطاي متفاوتي نسبت به مدل 2 داشته باشد كه اين تفاوت به شرح زير مي‌شود:
مدل (5)

چنان‌چه مدل 3 درست باشد آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واريانس خطاي متفاوتي نسبت به مدل 3 داشته باشد، كه اين تفاوت به شرح زير مي شود:
مدل (6)

جهت بررسي اينكه كدام يك از دو متغير x2 , x1 محتواي اطلاعاتي بيشتري دارند آماره‌هاي به‌دست آمده از مقايسه مدل هاي 2 و 4 و مدلهاي 3 و4 به صورت زير محاسبه مي‌شود:
مدل(7)
b1-b2varb1-b22آماره بالا را آماره والد می‌نامند و داراي توزيع خي دو (X2) با يك درجه آزادي است. در اين حالت، فرض صفر به شرح زير بررسي مي‌شود:
:H0محتواي نسبي اطلاعاتي متغير x1,x2 برابر است.
H1: محتواي نسبي اطلاعاتي متغير x1,x2 برابر نیست.
چنان‌چه آماره والد براي آزمون فرض فوق معني‌دار نشود، بدين معني است كه محتواي نسبي اطلاعاتي دو متغير x2 و x1 يكسان است و چنان‌چه آماره والد براي آزمون فرض فوق معني‌دار نشود، بدين معني است كه محتواي اطلاعاتي دو متغير x2 و x1 يكسان نیست و بر مبناي هر يك از مدل‌هاي 2 و 3 قضاوت مشخص می‌شود، كدام متغير دارای محتواي اطلاعاتي نسبی است.
3-9- خلاصه فصلدر راستای هدف پژوهش و با توجه به موضوع پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون خطی استفاده شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم علاوه بر رگرسیون از آزمون والد استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط پژوهش، 92 شرکت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب گردید و چگونگی محاسبه متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مختلف تشریح شده است.
پیوست شماره 1: فهرست شرکتهای نمونه
ردیف نام شرکت نوع صنعت ردیف نام شرکت نوع صنعت
1 معادن بافق استخراج کانه‌هاي فلزي 26 شيشه و گاز كاني‌های غيرفلزي
2 معدني دماوند استخراج کانه‌هاي فلزي 27 سيمان اروميه سيمان، آهك و گچ
3 معادن منگنز ايران استخراج کانه‌هاي فلزي 28 سيمان تهران سيمان، آهك و گچ
4 سايپا آذين خودرو و ساخت قطعات 29 سيمان شاهرود سيمان، آهك و گچ
5 آهنگري تراكتور‌سازي خودرو و ساخت قطعات 30 سيمان شمال سيمان، آهك و گچ
6 ايران خودرو ديزل خودرو و ساخت قطعات 31 سيمان صوفيان سيمان، آهك و گچ
7 ريخته‌گري تراكتورسازي خودرو و ساخت قطعات 32 سيمان كرمان سيمان، آهك و گچ
8 رادياتور ايران خودرو و ساخت قطعات 33 سيمان مازندران سيمان، آهك و گچ
9 چرخشگر خودرو و ساخت قطعات 34 كالسيمين فلزات اساسي
10 ريخته‌گري ايران خودرو و ساخت قطعات 35 آلومتك فلزات اساسي
11 زامياد خودرو و ساخت قطعات 36 مس شهيدباهنر فلزات اساسي
12 كاربراتور ايران خودرو و ساخت قطعات 37 فروسيليس فلزات اساسي
13 سايپا ديزل خودرو و ساخت قطعات 38 صنعتي سپاهان فلزات اساسي
14 لنت ترمز خودرو و ساخت قطعات 39 سرب و روي ايران فلزات اساسي
15 نيرو محركه خودرو و ساخت قطعات 40 لوله وماشين‌سازي فلزات اساسي
16 ايران خودرو خودرو و ساخت قطعات 41 نورد و قطعات فلزات اساسي
17 محورسازان ايران خودرو خودرو و ساخت قطعات 42 كاشي پارس كاشي و سراميك
18 آذر آب ساخت محصولات فلزي 43 چيني ايران كاشي و سراميك
19 ماشين‌سازي اراك ساخت محصولات فلزي 44 كاشي سينا كاشي و سراميك
20 صنعتی آما ساخت محصولات فلزي 45 كاشي الوند كاشي و سراميك
21 جام دارو ساخت محصولات فلزي 46 كاشي نيلو كاشي و سراميك
22 آبگينه كاني‌های غيرفلزي 47 لاستيكي سهند لاستيك و پلاستيك
23 پشم و شيشه ایران كاني‌های غيرفلزي 48 صنعتي بارز لاستيك و پلاستيك
24 خاك چيني كاني‌های غيرفلزي 49 گاز لوله لاستيك و پلاستيك
25 شيشه قزوين كاني‌های غيرفلزي 50 آبسال ماشين‌آلات و تجهيزات
ردیف نام شرکت نوع صنعت ردیف نام شرکت نوع صنعت
51 صنعتی بوتان ماشين‌آلات و تجهيزات 72 شهد ايران محصولات‌غذايي‌وآشاميدني
52 پارس خزر ماشين‌آلات و تجهيزات 73 بیسکوییت گرجي محصولات‌غذايي‌وآشاميدني
53 سرما آفرين ماشين‌آلات و تجهيزات 74 نوش مازندران محصولات‌غذايي‌وآشاميدني
54 ايران ترانسفو ماشين‌آلات برقي 75 دارویی ابوريحان مواد و محصولات دارويي
55 پارس سوئيچ ماشين‌آلات برقي 76 كارخانه داروپخش مواد و محصولات دارويي
56 لامپ پارس شهاب ماشين‌آلات برقي 77 داروسازي اسوه مواد و محصولات دارويي
57 پتروشيمي شازند محصولات شيميايي 78 البرز دارو مواد و محصولات دارويي
58 معدني املاح محصولات شيميايي 79 داروسازي امين مواد و محصولات دارويي
59 پتروشيمي آبادان محصولات شيميايي 80 پارس دارو مواد و محصولات دارويي
60 پارس پامچال محصولات شيميايي 81 مواد داروپخش مواد و محصولات دارويي
61 تولي پرس محصولات شيميايي 82 دارویي جابر مواد و محصولات دارويي
62 پتروشيمي خارك محصولات شيميايي 83 دارویي داملران مواد و محصولات دارويي
63 دوده صنعتي محصولات شيميايي 84 دارویي رازك مواد و محصولات دارويي
64 شيميايي سينا محصولات شيميايي 85 دارویي زهراوي مواد و محصولات دارويي
65 پتروشيمي فارابي محصولات شيميايي 86 سينا دارو مواد و محصولات دارويي
66 كربن ايران محصولات شيميايي 87 دارويي داروپخش مواد و محصولات دارويي
67 لعابيران محصولات شيميايي 88 دارویي فارابي مواد و محصولات دارويي
68 بهنوش محصولات غذايي‌وآشاميدني 89 دارویي كوثر مواد و محصولات دارويي
69 لبنيات پاك محصولات غذايي‌وآشاميدني 90 دارویي اكسير مواد و محصولات دارويي
70 دشت مرغاب محصولات غذايي‌وآشاميدني 91 دارويي لقمان مواد و محصولات دارويي
71 سالمين محصولات غذايي‌وآشاميدني 92 ايران دارو مواد و محصولات دارويي
Abstract
Management Overconfidence and Dividend Policy of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange
By
Azar Borjouei
Overconfident management views external financing costly and hence, offsets future investment needs by lowering the current dividend payout. This study is investigates the relationship between management overconfidence and dividend policy of the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2003 to 2012. The first hypothesis was tested using linear regression. The second and third hypotheses are tested with utilizing regression and the Wald test. Results show that there is a negative relationship between management overconfidence and dividend policy. Management overconfidence affects the relationship between free cash flow, growth opportunities, information asymmetry and dividend policy. The market response is more positive to dividend increase announcements by overconfident management.
Keywords: Overconfidence, Dividend Policy, Dividend Increase Anouncement, Cumulative Abnormal Return, Growth Opportunities, Information Asymmetry, Free Cash Flow
-965835-965835

Shiraz University
Faculty of Economics Management and Social Science
M.A. Thesis
In Accounting
Management Overconfidence and Dividend Policy of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

By
AZAR BORJOUEI
Supervised by
Dr. J. Mo–i
August 2014

متن کامل در سایت homatez.com