پایان نامه درباره اثربخشی، یافته‌های، مؤلفه‌های، یادگیرنده، تاریخی، پیشنهادهای، طریقه، آماره‌های

روش‌های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………..
42 روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع…………………………………………………………………………………
43 روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………………………………………………
45 مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها…………………………………………………………………………….
46 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………
49 تئوری‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..
49 دیدگاه لیکرت……………………………………………………………………………………………………………………………………..
50 دیدگاه استیرز……………………………………………………………………………………………………………………………………..
51 دیدگاه کمپل………………………………………………………………………………………………………………………………………
52 دیدگاه پارسونز……………………………………………………………………………………………………………………………………
پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
53 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
58 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………
61 خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: روش پژوهش
64 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
64 جامعه‌ی مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..
64 دامنه‌ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..
64 نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………
65 ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری داده‌ها………………………………………………………………………………………..
67 روایی و پایایی ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….
70 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….
70 روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
73 یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….
73 توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………
73 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74 سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
75 سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………..
76 سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………
79 یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….
79 بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………….
79 آزمون سؤالهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
79 آزمون سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………
80 آزمون سؤال ویژه اول………………………………………………………………………………………………………………………….
81 آزمون سؤال ویژه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………
82 آزمون سؤال ویژه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
85 خلاصه و بحث در مورد یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………..
85 خلاصه یافته‌های سؤال اصلی و بحث در مورد آن………………………………………………………………………………………………
86 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن……………………………………………………………………………
87 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه دوم و بحث در مورد آن………………………………………………………………………..
87 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه سوم و بحث در مورد آن……………………………………………………………………….
88 بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..
89 پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………….
90 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….
92 محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
15 جدول 2-1) تعاریف یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………
17 جدول 2-2) مراحل اصلی فرایند یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….
20 جدول 2-3) سیر تاریخی مفهوم سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………….
24 جدول 2-4) تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده………………………………………………………………
29 جدول 2-5) تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی……………………………………………………
37 جدول 2-6) سیر تاریخی اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………..
44 جدول 2-7) چهار الگوی ارزشهای اثربخشی……………………………………………………………………………………..
45 جدول 2-8) مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آنها………………………………………………….
51 جدول 2-9) معیارهای اثربخشی سازمانی از دیدگاه استیرز……………………………………………………………..
52 جدول 2-10) مؤلفه‌های مدل اثربخشی سازمانی پارسونز………………………………………………………………..
56 جدول 2-11 خلاصه پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………..
60 جدول 2-12 خلاصه پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………
64 جدول 3-1) شرکت کنندگان پژوهش به تفکیک دانشکده………………………………………………………………
65 جدول 3-2) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………….
65 جدول 3-3) ابعاد و نمونه سؤالات پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………
66 جدول 3-4) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه اثربخشی سازمانی………………………………………………………….
66 جدول 3-5) نمونه سؤالات پرسشنامه اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………
67 جدول 3-6) ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده…………………………………………………….
68 جدول 3-7) ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده‌ی عامل استخراج شده درمقیاس سازمان اثربخش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
69 جدول 3-8) تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس و بارهای عاملی برای 8 سؤال سازمان اثربخش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70 جدول3-9) ضرایب پایایی مقیاس………………………………………………………………………………………………………
73 جدول 4-1) توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………….
74 جدول 4-2) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………….
75 جدول 4-3) توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………………………………………..
76 جدول 4-4) توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت کارکنان……………………………………………………………….
77 جدول 4-5) آماره‌های توصیفی برای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده………………………………………………….
78 جدول 4-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی به تفکیک دانشکده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
79 جدول 4-7) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش…………..
79 جدول 4-8) بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده

متن کامل در سایت homatez.com