پایان نامه درباره آزمودني، ، توانمندسازي، باون، فورد، توماس، سوم:، تحقیق

توانمندسازي منابع انسانی…………………………………………………………………………………….74
بعد انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
بعد شناختی و فراشناختی………………………………………………………………………………………………………………………….76
مزایا ي توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………………..80
مزایای سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
مزایای فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
پیامدهاي توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………………….82
پیامدهاي نگرشی توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………82
پیامدهاي رفتاري توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………….84
شاخصهاي توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………85
راهبردها، راهکارها و زمینه هاي توانمندسازي…………………………………………………………………………………………..86
عوامل موثر بر توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………89
برنامه هاي توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………89
برنامه های توانمند سازی های کلیفورد……………………………………………………………………………………………………….89
برنامه های توانمندسازی ریچارد دف…………………………………………………………………………………………………………..91
برنامه هاي توانمندسازي بلانچارد……………………………………………………………………………………………………………….92
برنامه هاي توانمندسازي کانتر، باندورا و هاکمن……………………………………………………………………………………………93
الزامات برنامه هاي توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………….94
مدل هاي توانمند سازي……………………………………………………………………………………………………………………………….96
مدل توماس و ولتهوس………………………………………………………………………………………………………………………………96
.مدل توانمند سازي باون و لاولر…………………………………………………………………………………………………………………..97
مدل توانمند سازي اسپریتزر……………………………………………………………………………………………………………………..98
مدل آرمانی توانمند سازي نولر……………………………………………………………………………………………………………………100
مدل توانمند سازي کوئین و اسپریتزر…………………………………………………………………………………………………………..101
مدل توانمند سازي خود اثر بخشی آلفرد باندورا…………………………………………………………………………………………..102
مدل فورد و فوتلر………………………………………………………………………………………………………………………………………103
مدل توانمند سازي کانگر و کاننگو………………………………………………………………………………………………………………104
مدل توانمند سازي بلانچارد و زیگارمی……………………………………………………………………………………………………….106
علایم توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………………………..108
بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیق
پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………109
پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جامعه و نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..116
ابزار جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….116
روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….119
شيوه اجراي ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..120
روش تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصيف آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..132
یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..133
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….136
فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیري………………………………………………………………………………….. 152
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….154
پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………156
پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….158
.
.محدودیت هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………160
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..168
فهرست نمودار
نمودار2-1. رودیکردها و ابعاد توانمندی……………………………………………………………………………………90
نمودار 2-2. مدل توانمند سازي توماس و ولتهوس…………………………………………………………………….92
نمودار 2-3. مدل توانمندسازي باون و لاولر……………………………………………………………………………..93
نمودار 2-4. مدل توانمند سازي اسپریتزر…………………………………………………………………………………94
نمودار 2-5 مدل توانمند سازي نوبلر………………………………………………………………………………………..95
نمودار 2-6. مدل توانمند سازي کوئین و اسپریتزر……………………………………………………………………97
نمودار 2-7. مدل توانمند سازي فورد و فوتلر…………………………………………………………………………….97
نمودار 2-8. مدل توانمند سازي کانگر و کاننگو………………………………………………………………………….98
نمودار1-4: نمودار توزيع جنسيت آزمودني ها………………………………………………………………………….110
نمودار2-4: نمودار توزيع وضعیت تاهل آزمودني ها……………………………………………………………………………..111
نمودار3-4: نمودار توزيع تحصیلات آزمودني ها…………………………………………………………………………112
نمودار4-4: نمودار توزيع گروه هاي سابقه کار آزمودني ها…………………………………………………………………….114
نمودار 5-4: نمودار توزيع وضعیت استخدامی آزمودني ها…………………………………………………………………….115
نمودار4-7 نمودار توزيع دسته فعالیت آزمودني ها………………………………………………………………………………..116
.
فهرست جداول
جدول شماره (2-1): تعاريف يادگيري سازماني…………………………………………………………………………..16
جدول (2-2).ويژگي هاي انواع جو سازماني در مدرسه…………………………………………………………………18
جدول شماره(2-3) : سيماي ويژگي هاي سازماني……………………………………………………………………22
جدول شماره (2-4) ابعاد جو

متن کامل در سایت homatez.com