مقاله درباره />
، به

می شود در حالیکه در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی كه یاد می گیرند و بهقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin