مقاله درمورد ، مقصود، />

ادراك براي خداوند غير از علم خداوند به امور كلي وجزيي بوده وصفت ديگري است ویا منظور ،همان علم ومعنايي مترادف با آن است ويا اين كه مقصود علم خاص خداوند به موجود است، به صورت جزيي وعيني است. بنابراين مقصود از ادراك خداوند شهود اشياي خارجي وتسلط كامل خداوند بر اشیا است، گفتني است از اطلاق صفات اسمايي كه شرع مقدس برآن اذن داده است بر خداوند و اتصال خداوند بر آن ونيز در جايز نبودن اطلاق صفات واسماني كه شارع منع كرد. اختلاف نظر نسبت تنها اختلاف در صفات آسماني است كه از سوي شعارع نه به صورت آشكار معني شده وخداوندبرجوار اين اتعصاف چيزي وارد شده است گروهي دراين باره به توقیفی نبودنقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin