ماه: دی ۱۳۹۶

پایان نامه درباره {، },، “”,، }، ],، “suffix”، “dropping-particle”، “ITEM-1”,

پایان نامه درباره {، },، “”,، “given”، “parse-names”، “non-dropping-particle”، “”، false,

مقاله درمورد {، },، “”,، اجتماعی، “dropping-particle”، “suffix”، “parse-names”، “non-dropping-particle”