اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران- قسمت ۴

۴-۳- فرضیه ۱ : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max
، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد………………………………………………۷۴
۴-۴- فرضیه ۲: دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ،
کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد…………………………………………………۷۶
۴-۵-فرضیه ۳:چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ،
کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد………………………………………………..۷۹
۴-۶- فرضیه۴: ۱ ، ۲ و۴ جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (
VO2 max، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد……………………………۸۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

عنوان صفحه

۵-۲- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۸۵
۵-۳- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۸۹
۵-۳-۱- تاثیر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max
، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران…………………………………………………………….۹۰
۵-۳-۲- تاثیر دو جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (Vo2max ،
کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران……………………………………………………………..۹۲
۵-۳-۳- تاثیر چهار جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max
وکسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران ……………………………………………………………۹۴
۵-۳-۴- مقـایسه تأثیر یک، دو و چهـار جلسه تمریـن اینتـروال شدیدبر فاکـتورهای
پویایـی اکسیـژن ( vo2 max ،کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم)دختران…………….۹۵
۵-۴- افزایش یافتن VO2max……………………………………………………………………………………….96
۵-۵- کاهش یافتن کسر اکسیژن و ثابت زمانی دوم………………………………………………………..۹۶
۵-۶- کاهش یافتن ثابت زمانی اول…………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۷- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………۹۷
۵-۸- پیشنهاد برای تحقیق های آتی ………………………………………………………………………………۹۷
فهرست منابع
منابع فارسی ولاتین …………………………………………………………………………………………………………..۹۹
فصل اول:
کلیّات تحقیق

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۱-۱ مقدمه