اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب …

۱-۵- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۸- تعریف واژگان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوّم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲- ۱ تمرین تناوبی(اینتروال):………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۲- طرح کلی از تمرین گرشلر:…………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۳ تمرین اینتروال مدرن:…………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۴- برنامه کلی از تمرین اینتروال مدرن:…………………………………………………………………… ۱۹

عنوان صفحه

۲-۲- ۵- تمرین تناوبی و حداکثر اکسیژن مصرفی (vo2max)… ……………………………… 19
۲-۲-۶- تمرین تناوبی (اینتروال) وپویایی جذب اکسیژن:…………………………………………………۲۱
۲-۲-۷- تمرین های تناوبی و بیماریها:……………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۸- تمرینات تناوبی وتغذیه……………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۹- تمرین اینتروال در زنان……………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۱۰- تمرین اینتروال در مردان………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۱۱- تفاوتهای بین زنان و مردان……………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۱۲- تمرین اینتروال در افراد مسن……………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۱۳- تمرین اینتروال در کودکان ونوجوانان………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۱۴- سازگاری های ساختاری به تمرینات HIIT………………………………………………………37
۲-۲- ۱۵- پویایی اکسیژن…………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۲-۱۵-۱-نگاهی به پویایی جذب اکسیژن در گذشته…………………………………………………..۴۰
۲-۲-۱۵-۲- مبانی ریاضی پویایی اکسیژن در گذشته………………………………………………………۴۱
۲-۲-۱۵-۳-مشخصات ورزش در حوزه شدت متوسط……………………………………………………..۴۶
۲-۲-۱۵-۴- پاسخ پویایی VO2 در ورزش سنگین ………………………………………………………..۴۸
۲-۲-۱۵-۵- پاسخ پویایی VO2 به ورزش خیلی سنگین………………………………………………..۵۱
۲-۲-۱۵-۶- پاسخ پویایی در دامنه خیلی شدید………………………………………………………………۵۳