پایان نامه درباره مهر، مهرالمثل، زن، عقد، مهرالمسمي، مهرالمتعه، معين،

مهریه در آنها واجب می شود که هر یک را به اجمال شرح خواهیم داد. بنابراین از نظر فقه و قانون مدني مهريه سه قسم است : 1- مهرالمسمي، 2- مهرالمثل و 3- مهرالمتعه، كه ابتدا به توصيف مختصري از اين سه نوع مهر پرداخته و سپس به مهرالسنته و مفوضه المهر كه از انواع مهرالمسمي بوده مي پردازيم :
1-5-1: مهرالمسمی
زن و شوهر مي توانند در باب ميزان و مقدار مهر با هم توافق كنند ، يعني در كنار عقد نكاح قراردادي نسبت به چگونگي اجراي الزام مرد به دادن مهر منعقد سازند. اين قرارداد تبعي تابع قواعد عمومي ساير معاملات است و موضوع آن جنبة مالي دارد . مهری را كه ضمن عقد يا پس از آن بتراضي طرفين معين مي شود « مهرالمسمي» گويند. اصطلاح مهرالمسمي از فقه اسلامي گرفته شده ولي در قانون فقط در ماده 1100 قانون مدني بكار رفته و تعريفي از آن نشده است. قانون مدني در اين رابطه مي گويد : تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی‏ نشده‌است. همچنين مهر باید بین ‏طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد. در ضمن ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود.
1-5-2 : مهر المثل
هرگاه در زمان عقد دائم مهر المسمي معين نگشته و تعيين آن بديگري نيز واگذار نشده باشد يا شرط عدم مهر شده باشد يا بعبارت ديگر زماني كه تفويض بضع شده باشد، پس از وقوع نزديكي مهرالمثل تعيين مي شود. براي تعيين مهرالمثل : وضعيت خانوادگي زوجه، صفات او از قبيل زيبايي، تحصيلات، بكارت، سن و ساير امتيازات با توجه به امثال و اقران وي و بسته به نظر عرف زمان و مكان در نظر گرفته مي شود.
1-5-2-1 : مواردي كه زن مستحق مهرالمثل مي شود :
اول: در صورتي كه مهر در عقد تعيين نشده و يا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد و بين زوجين زناشويي واقع شود، مطابق ماده 1087 قانون مدني به زن مهرالمثل تعلق مي گيرد و دوم: در صورتي كه تراضي طرفين درباره مهرالمسمي به جهتي باطل باشد و براي مهر نتوان قيمت يا مثل معين كرد. مانند موردي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد نيز مطابق ماده 1100 قانون مدني مهرالمثل تعيين مي شود و در نهايت سوم: در صورتي كه نكاح باطل است ولي زن از فساد آن اطلاع ندارد و بين زوجين زناشويي واقع شود، مطابق ماده 1099 قانون مدني زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .
1-5-3 : مهر المتعه
مالي است که زوج به زوجه مطلقه كه با او نزديكي نكرده است مي پردازد. پس هرگاه در عقد مهر ذكر نشده و قبل از نزديكي و تعيين ميزان مهر، طلاق واقع شود، به زن مهرالمتعه پرداخت مي شود. در تعيين مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، وضعيت مالي مرد از حيث غنا و فقر در نظر گرفته مي شود.
1-5-3-1 : تفاوت مهر المتعه با مهر المثل
هر چند مهرالمتعه همانند مهر المثل در موردی تعیین می شود که در عقد ذکری از مهر نشده باشد ولی در بین آنها سه تفاوت اساسی وجود داردقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com