پایان نامه درباره روسيه، افغانستان، تروريسم، امريكا، كتاب، آمريكا، كشور، بينالمللي

است كه احياي دوباره تفكر طالبان در
افغانستان و گسترش نفوذ منتهي به عمليات تروريستي توسط آنها خود به مثابه احياي تهديدات منبعث از
بنياد گراي اسلامي براي دولت ياد شده است كه به نظر نمي رسد مورد مطلوبي براي آن باشد. لذا اين گونه
به نظر مي رسد كه مادامي كه اقدامات ايالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و
كمرنگ كردن نقش آنها در حيات اجتماعي افغانستان باشد، كشور ياد شده راضي خواهد بود و منتفع مي
شود.
از طرف ديگر وقوع حوادث يازدهم سپتامبر باعث نزديكي بيسابقه روسيه به امريكا و مشاركت در
جنگ با تروريسم در افغانستان شد. درواقع روسيه ازيكطرف براي رشد اقتصادي و حل مشكلات داخلي
به كمكهاي اقتصادي غرب و امريكا نياز داشت، ولي ازطرفديگر وابستگي بيش از حد به غرب ميتوانست
1 موقعيت سياسي روسيه را در نظام بينالملل تضعيف كند.
در خصوص پيوستن روسيه به ائتلاف ضدتروريستي به رهبري امريكا، اين كشور به اين نتيجه رسيد كه
فرصت بينظيري براي بهرهگيري روسيه از پتانسيلهاي نظام بينالملل و غرب پديد آمده است .در پي اين
امر روسيه به صورت تلويحي برتري امريكا را پذيرفت و كوشيد از ايجاد تنش با غرب بپرهيزد.
ازطرفديگر سياست پوتين نسبت به متحدان منطقهاي خود از جمله ايران، تحتتاثير نزديكي به غرب قرار
گرفت و لذا روسيه كوشيد به ديپلماسي پنهان روي آورد. امضاي توافقنامه دوجانبه نيمهمخفي در مورد
١
.رحمان قهرمانپور، استراتژي امريكا در خاورميانه و روند يكجانبهگرايي در نظام بينالملل، كتاب امريكا، تهران، موسسه فرهنگي مطالعات و
تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶
تقسيم درياي خزر و متوسلشدن به بهانههاي مختلف به هنگام برملا شدن اين توافقات، محدودكردن
فروش تسليحات نظامي پيشرفته به ايران و چراغ سبز نشاندادن به امريكا براي حمله به عراق در صورت
1 تضمين بازپرداخت بدهيهاي عراق به روسيه را ميتوان در پرتو حوادث يازدهم سپتامبر تحليل كرد.
روابط جمهوري فدراتيو روسيه و ايالات متحده امريكا داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد . در دوران
جنگ سرد در نظام دوقطبي رقابت سختي بين اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده وجود داشت . حضور
امريكا به عنوان عضوي از ناتو در منطقه و نبودن روسيه در اين پيمان از دلايل بزرگي است كه باعث كشش
روسيه به سوي امريكا مي شود . بدنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و جداشدن جمهوري هاي متعدد از
آن كشور و تولد روسيه تغييرات زيادي در روابط روسيه و امريكا بوجود آمد .
آسياي مركزي، ايران و افغانستان و مرزهاي خاورميانه، نقطهي محوري رقابتي است كه ديروز تحت
عنوان ابرقدرتها انجام ميگرفت و امروز كه در قالب يك ابرقدرت و يك نيروي ناهمسو به نام روسيه
تقليل يافته است، انجام ميپذيرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروريسم اسلامي به يك مسئلهي مهم
ميان دو كشور تبديل شد .پوتين به بوش اختيار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از اين راه بتواند موقعيت
خود را براي مبارزه با تروريسم در آسياي مركزي تقويت كند. اين مسئله باعث گرديد تا به نوعي توازن
منطقه بهم بخورد و روسيه به عنوان كشوري كه نميتواند دفاع محكمي از كشورهاي همسو و نيز قوانين
بينالمللي انجام دهد، مطرح شود.
اين مسئله به ويژه در لغو تحويل موشكهاي «اس – 300» به ايران در حالي كه آمريكا و اسراييل اين
كشور را تهديد به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهي ديگر اين مسئله چشمپوشي روسيه از ترور
« بنلادن» توسط آمريكا بود كه از اين راه روسيه توانست در منطقهي قفقاز مبارزهي خود برضد تجزيه طلبان
را تقويت كند. تحسين روسيه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهاي گرم مسئول هماهنگ كنندهي امور
ضدتروريسم اوباما، «دانيل بنيامين» دربارهي روسيه در جلسهي كنگره را به دنبال داشت كه تأكيد ميكند
آمريكا، روسيه را به عنوان شريكي مهم در مبارزه با تروريسم در نظر داشته و مبارزه با تروريسم يكي از
مؤلفههاي عمده در روابط آمريكا و روسيه است.
از طرف ديگر افغانستان يكي از نگرانيهاي سياست خارجي روسيه است. اوضاع بي ثبات در افغانستان
به ويژه وجود مواد مخدر، افراطگرايي اسلامي و فساد روسيه و متحدان استراتژيكش را در آسياي مركزي
تهديد ميكند. روسيه براي رفع اين چالش ها به دنبال اين است كه به طور فزايندهاي نقش فعالي را در
بازسازي و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهاي و بينالمللي ايفا كند. بنابراين روسيه
و غرب داراي منافع مشتركي در افغانستان هستند و مسكو از تلاش براي مشاركت بينالمللي در افغانستان به
رهبري غرب خرسند است. مشاركت روسيه در بازسازي و درگير شدن در مسائل افغانستان در نتيجه
١. رحمان قهرمان پور ، پيشين، ص
35٧
تعدادي از عوامل است كه به منافع ملي روسيه و نقش رو به رشد اين كشور در نظام منطقهاي و جهاني
اشاره دارد. به رغم پايان يافتن رژيم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع توليد تهديدات براي
روسيه و چالشهايي را براي امنيت روسيه و متحدانش در آسياي مركزي ايجاد ميكند. اين چالش ها
عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرايي اسلامي و تروريسم، بيثباتي سياسي و فساده گسترده در افغانستان
كه باعث نگراني روسيه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار ديگر به عاملي مهم در سياست خارجي
روسيه تبديل شده است. هدف روسيه از مشاركت در ائتلاف بينالمللي در افغانستان و پشتيباني از
1 تلاشهاي جامعه جهاني از بين بردن تهديدات ناشي از اين كشور به منافع خود است
.
لذا بررسي زمينه هاي همكاري آمريكا و روسيه در مبارزه با تروريسم ، نياز به بررسي و مطالعه جدي
توسط پژوهشگران دارد . زيرا در شرايط جديد موضوعات جديدي جهت همگرايي و واگرايي در روابط
دوكشور به وجود آمده است كه شناخت اين عوامل لازم است .
2-1 – پيشينه تحقيق
در مورد تروريسم و مبارزه با آن تاكنون كتابهاي زيادي چاپ شده است كه چند مورد از آنها را كه در
اين پايان نامه استفاده مي گردد ، معرفي مي كنيم همچنين چندين مقاله كه به موضوع مورد بحث ما يعني
مبارزه با تروريسم در افغانستان پرداخته اند نيز اشاره مي گردد:
-1 به نام تروريسم ، به كام آمريكا ، كنت راث ، ترجمه امير شهريار امينيان، 1391
كتاب” به نام تروريسم” به كام آمريكا مجموعه مقالاتي در خصوص اقدامات غيرقانوني دولت و ارتش
آمريكا در جنگ با تروريسم كه آن را ترجمه كرده است. در اين كتاب 152 صفحه اي بيشتر به اقدامات
غيرقانوني آمريكا در جنگ با تروريسم با محوريت اعمال شكنجه در زندان هاي ابوغريب و گونتانامو
پرداخته شده است .«تاريخچه شكنجه، شكنجه و ترورسيم ، به سوي ابوغريب و شكنجه در زندان هاي
آمريكا» عناوين برخي از مقالات اين كتاب است.
-2 استراتژي امريكا در افغانستان پس از طالبان، ذاكر حسين ارشاد ، 1391 .
كتاب استراتژي امريكا در افغانستان در نوع خود نخستين كتابي است كه به بررسي موضوع مذكور از
حيث علمي مي پردازد و به دور از هياهوهاي سياسي و گمانه زني هاي ژورناليستي موضوع حضور امريكا
در افغانستان و اين استراتژي اين حضور را با توجه به متغير هاي مؤثر در روابط بين الملل و سياست
خارجي ايالات متحده امريكا مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب مي تواند براي دانشجويان علوم سياسي
1 – Victor Korgun, The Afghan problem a Russian perspective Russian analytical digest, No80, june
2010.p.4 ٨
به خصوص روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي مفيد باشد. كتاب توسط انتشارات مؤسسه تحصيلات
عالي ابن سينا و با همكاري انتشارات تاك به نشر رسيده است.
-3 كتاب تروريسم و قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، مريم خيرخواه ، 1389
مجمع عمومي سازمان ملل متحد به عنوان يكي از اركان اصلي اين سازمان با جدي تر شدن تهديد
تروريسم بين المللي، قعطنامه هاي زيادي را درباره جنبه هاي مختلف مبارزه با تروريسم و سركوب آن
صادر كرده است به طوري كه فقط در فاصله سال هاي 2001 تا 2005 شمار آنها به بيش از 20 قطعنامه مي
رسد. اگرچه مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه هاي خود را عمدتاً با نظر مثبت تمامي كشورها به تصويب
مي رساند اما نمي توان نقش برخي از دولت هاي پرنفوذ مانند آمريكا يا كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را در
اين حوزه نيز ناديده گرفت. اين كتاب به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد تروريسم
پرداخته است. در اين كتاب بيش از 40 قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل با موضوع مبارزه با تروريسم تا
سال 2006 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين كتاب جلد نخست از مجموعه قطعنامه
هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و يكي از آثار» مجموعه اسناد» دفتر مطالعات بين المللي مبارزه با
تروريسم مي باشد كه پس از كتاب» كشورهاي اسلامي و مبارزه تروريسم» به چاپ رسيده است.
-4 تروريسم ، حسن واعظي ، تهران ، 1380 .
در اين كتاب به انگيزه بررسي عمليات 11سپتامبر در حمله تروريستي بر ساختمانهاي تجارت جهاني و
چند مركز مهم نظامي

متن کامل در سایت homatez.com