مقاله با موضوع الكترونيكي، كارتهاي، ATM، كارتها، الكترونيك، بانكداري، چكهاي، اعتباري

پرداخت الكترونيكي ارسال پرداختهاي الكترونيكي بر روي يك شبكه عمومي براي بدست آوردن خدمات يا كالاهاي الكترونيكي يا گرفتن تعهد براي تحويل كالايي فيزيكي مي‌باشد. تمركز اصلي تجارت الكترونيك و همچنين بانكداري الكترونيك بر روي اينترنت، مي باشد. بطور كلي سيستمهاي پرداخت الكترونيكي كه امروزه بر روي اينترنت متداول هستند بصورت زير مي‌باشد.
الف) سيستمهاي مبتني بر پول الكترونيك
ب) سيستمهاي مبتني بر چك الكترونيك
ج) سيستمهاي مبتني بر كارتهاي بدهي و اعتباري
د) سيستمهاي ريزپرداخت (همان منبع)
پول الكترونيكييكي از سرويسهايي كه بانكها با استفاده از بستر اينترنت سعي در ايجاد آن كرده‌اند مفهوم پول الكترونيكي بوده است. بدين معني كه مشتريان پيامهاي الكترونيكي كه معادل مقدار مشخص پول مي‌باشد را از بانك دريافت كرده و در خريدهايي كه از طريق اينترنت انجام مي‌دهند همانند پول واقعي از آن استفاده مي‌كنند. پول الكترونيك عبارتست از بيتهايي از حافظه رايانه كه برابر با ارزش پول نقد است . براي پول الكترونيك نامهاي ديگري مانند پول بر پايه اطلاعات پول ناملموس،بكار برده مي‌شود.
يكي از مسائلي كه در حيطه تجارت الكترونيك مطرح مي‌شود، روش پرداخت پول براي كالاها و خدمات مي‌باشد. هرچند اين پول مي‌تواند بصورت سنتي پرداخت شود، اما پرداخت آن از طريق الكترونيكي بطور قابل توجهي باعث صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بانكداري مي‌شود.
انتقال الكترونيكي پول با ساده كردن پيگيري عمليات بانكي، مديريت بانكداري بهتري فراهم آورده و اين در حالي است كه سرويس بهتري براي مشتريان فراهم مي‌كند.
چك الكترونيكيعلت جايگزيني چكهاي الكترونيكي، را مي‌توان كاهش هزينه‌هاي پردازش چكهاي كاغذي دانست. با توسعه فن‌آوري، چكهاي الكترونيكي بوجود آمدند. در حاليكه هنوز در ايالات متحده پرداخت‌هاي با استفاده از چك متداول است در كشورهاي اروپايي طرفدار چنداني ندارد. چكهاي الكترونيكي مشمول تمام قوانين چكهاي كاغذي مي‌باشد. در زير نمونه‌هايي از سيستم پرداخت چكهاي الكترونيكي را مي‌توان نام برد:
الف- نت بيل: نت بيل يك سيستم پرداخت است كه در دانشگاه توسعه داده شده است. اين سيستم مدعي است براي خريد و فروش كالاهاي اطلاعاتي كم قيمت بهينه شده است. نت بيل هنگامي آغاز مي شود كه يك مشتري قيمت كالاي انتخاب شده را درخواست مي‌كند و هنگامي پايان مي‌پذيرد كه يك كليد متقارن به منظور از رمز درآوردن كالايي كه در طي مرحله تحويل كالاها رمز شده‌است، دريافت شود.
ب – نت چك : نت چك يك سيستم چك مانند است كه در موسسه علوم اطلاعات از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي توسعه داده شده است. نت چك يك سرويس حسابداري توزيع شده است كه از سرويسگرهايي تشكيل شده است تا چكها را وصول كنند و حسابهاي درون بانكي را تسويه كنند. اين سلسله مراتب به مقياس وسيعي به سيستم كمك خواهدكرد، و همچنين به متقاضيان اجازه مي‌دهد تا بانك مورد نظرشان را مبتني بر معيارهايي از قبيل قابليت اطمينان، نزديكي، و موارد ديگر انتخاب كنند.
كارتهاي اعتباري، بدهكار، هزينه
كارتهاي بانكي وسيله‌اي براي انجام مبادلات مي‌باشند. به عبارت ديگر آنها به خوبي قادر به انجام وظايف در نظر گرفته شده براي پول (وظايف پول عبارتند از: 1-واسطه مبادله 2-وسيله پرداخت 3-وسيله ذخيره ارزش 4-واحد شمارش،) مي‌باشند. كارتهاي بانكي به انواع گوناگوني تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:
الف) كارتهاي اعتباري
اين نوع كارتها براي خريد كالا و خدمات فيزيكي و يا الكترونيكي و همچنين دريافت پول نقد استفاده مي‌شوند. توسط اين كارتها مي‌توان در خارج از كشور نيز پول نقد دريافت نمود. اين امر نيز مستلزم آن است كه ارتباطات لازم بين كشورها و بانكهاي آنها وجود داشته باشد. در پايان هر ماه دارندگان كارت، صورتحسابهايي بابت معاملات انجام شده توسط كارتشان، دريافت مي‌دارند كه كليه خريدها و دريافتهاي نقدي آنها را با جزئيات كامل در بردارد. اگر دارندگان كارت بخواهند، مي‌توانند تنها بخشي از كل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقي بدهي خود را به صورت قسطي طي چند ماه بپردازند البته در اين صورت بايد بهره پول را نيز پرداخت كنند. عموماً در محاسبه اين بهره در مورد پرداختهاي نقدي، بهره از زمان دريافت پول محاسبه مي‌گردد. اما در مورد خريد كالا و خدمات، بانكها عموماً بهره‌اي را براي دارندگان كارت در نظر نمي‌گيرند به شرط آنكه ظرف مدت 25 يا 30 روز (در بانكها و كشورهاي مختلف متفاوت است) از تاريخ صورتحساب نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند. بنابراين مي‌توان گفت كه اعتباري رايگان در اختيار دارندگان كارت قرار مي‌گيرد. اكثر كارتهاي اعتباري در دستگاه تحويلداري خودكار جهت دريافت پول نقد قابل استفاده مي‌باشد. يكي ديگر از خدماتي كه بانكها در اختيار دارندگان كارتهاي اعتباري قرار مي‌دهند، بيمه رايگان حوادث مسافرت است. اين بيمه شامل حوادث و مرگ دارنده كارت، همسر و فرزندان وي مي‌گردد. اين كارتها عمدتاً براي كساني صادر مي‌شود كه بالاتر از 18 سال سن داشته باشند و نيازي به وجود حساب جاري براي آنان نيست. بنابراين صدور كارت براي اشخاصي كه تنها حساب پس‌انداز نيز دارند امكان‌پذير است.
ب) كارتهاي بدهكاردر اين نوع از كارتها، حساب دارنده بلافاصله و يا با فاصله زماني بسيار كم (مثلاً پايان همان روز معامله) بدهكار مي‌گردد. اين نوع كارتها در ماشين آلات نقطه فروش و ماشين‌هاي تحويلدار اتوماتيك قابل استفاده است. استفاده از اين كارت تنها در حد مانده حساب دارنده كارت مي‌باشد و اضافه بر موجودي حساب نمي‌توان نسبت به خريد كالا و خدمات اقدام نمود.
ج) كارت هزينهاين كارتها نيز مشابه كارتهاي اعتباري مي‌باشند با اين تفاوت كه اين نوع كارتها حد اعتباري از پيش تعيين شده ندارند و از دارنده كارت انتظار مي‌رود كه با دريافت صورتحساب خود، بدهي خود را تأديه نمايد. در اين صورت هيچ گونه بهره‌اي به آنان تعلق نخواهد گرفت. مزيت اين نوع كارت امكان خريد كالا و خدمات بدون نياز به حمل حجم عظيمي از پول مي‌باشد. نمونه اين نوع كارتها امريكن اكسپرس و دانيرز كلاپ است (فیتر: 2006).
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك
انواع خدمات اصلي بانكداري الكترونيك عبارتند از:
1- ماشين تحويلداري خودكار (ATM)
2- انتقال منابع مالي الكترونيك ازنقطه فروش (EFTPOS)
3- خدمات بانكداري از راه دور: خدمات بانكداري از راه دور مي‌تواند از روشهاي زير انجام پذيرد كه عبارتند از:
الف- تلويزيون تعاملي
ب- ترمينالهاي اينترنت
ج- تلفن داراي صفحه نمايش
د- دستگاه منشي ديجيتالي (PDA)
1- كارتهاي هوشمند
دستگ‍اه تحويلداري خودكار (ATM)ATMS ماشين خودكاري است كه از طريق آن مي‌توان خدمات بانكي را به مشتريان ارائه داد. اين خدمات عبارتند از: دريافت پول، دريافت صورت حساب، پرداخت انواع قبوض، نقل و انتقال وجوه به حسابهاي فرد و يا اشخاص ديگر و …
شبكه ATM يك بانك شامل تعدادي از ATMها مي‌باشد كه تمامي آنها در محدوده يك شهر و يا كشور به رايانه مركزيوصل مي‌گردد و در اكثر مواقع تراكنشهاي انجام شده بصورت آني انجام مي‌پذيرد.زمان شروع استفاده از ATM به اواخر دهه 1970 بر مي‌گردد.
امنيت در دستگ‍اههاي ATM
بحث امنيت در دستگاه ATM را مي‌‌توان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد:
1- براي جلوگيري از دسترسيهاي غير مجاز ، عدد شناساييدر كارتهاي ATM بصورت چهار رقمي در نظر گرفته شده است. چهار رقم بودن عدد شناسايي بدين منظور است كه اولاً به خاطر سپردن چهار رقم براي مشتريان راحتتر است و ثانياً احتمال دسترسي غير مجاز بسيار ضعيف است.
2- چنانچه مشتري فراموش كند كه كارت خود را بعد از عمليات از دستگاه ATM خارج كند، بعد از 30 ثانيه دستگاه بطور خودكار كارت را به داخل مي‌كشد.
3 – عدد شناسايي كه به عنوان عدد شناسايي فردي معرفي مي‌گردد از طريق سيستمهاي رايانه‌‌اي بانك قابل شناسايي نيست و در قالب يك پاكت پلمپ شده به مشتري در بانك تحويل داده مي‌شود.
در صورت سرقت كارت ATM ، چنانچه از آن بصورت غيرمجاز استفاده شود (بطور متوالي، معمولاً سه بار عدد شناسايي ناصحيح وارد شود) فعاليت ATM در مورد كارت مربوطه بطور كلي قطع مي‌شود و در بانك اطلاعاتي رايانه مركزي فعاليت كارت مزبور غير فعال مي‌گردد.
4- جهت بالا بردن امنيت ATMها مي‌توان از شاخصهاي اندازه‌گيري حياتينيز استفاده كرد . گاهي امكان دارد كه مشتريان به دلايلي مانند كهولت سن ، عدد شناسايي خود را فراموش كنند و يا اينكه افرادي به عدد شناسايي آنها دسترسي پيدا كنند . در هر كدام از اين حالتها مي‌توان جهت تأييد مشتري از مشخصه‌هاي بيولوژيكي استفاده نمود . از جمله مي‌توان به سيستمهايي اشاره نمود كه اثر انگشت افراد را به

متن کامل در سایت homatez.com