مقاله درمورد اطلاعاتی، حسابداری، مدیران، ، طراحان، اطلاعات‌، منظر، سیستم‌های‌

غیرصنعتی یا در حال توسعه، نظامهای اطلاعاتی مناسب برای بهره‌برداری بهینه از امکانات سخت افزاری موجود پدید نیامده است. این نقیصه را نمی‌توان تماماً ناشی از ناتوانی نرم افزار سازان دانست بلکه از لحاظ شکل گیری نظامهای اطلاعاتی سازمانی،‌ضعف اساسی متوجه تصمیم گیرندگانی است که به ارزش اطلاعات صحیح و به موقع واقف نبوده یا دانش کافی نسبت به امکانات فرآوری و مبادله اطلاعات ندارند. ضعف نظام اطلاعاتی در بیشتر موارد منجر به ضعف تصمیم گیری و در واقع ضعف در اداره امور می‌شود (عظیمی، 1385). سیاستهای‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ شامل‌ روشهای‌ به‌كارگرفته‌ شده‌ برای‌ انجام‌ استراتژی‌های‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ است‌ كه‌ در خلال‌ فرایند برنامه ‌ریزی‌ تعیین‌ می‌شوند و فرایندهای‌ گوناگون‌ برنامه‌ ریزی‌ را هدایت‌ می‌كنند. این‌ سیاستها می‌توانند برحسب‌ سیاستهای‌ سخت ‌افزاری، نرم‌افزاری، پرسنلی، سازمانی، توسعه‌ كاربردی، برنامه ‌ریزی و مالی‌ و حسابداری‌ گروه ‌بندی‌ گردند.سیاستهای‌ اتخاذشده‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ بستگی‌ به‌ اهمیت‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ و شرایط‌ خاص‌ محیطی‌ سازمان‌ مربوطه‌ دارد (آلبرت و ساک، 2000).‌ پيدايش عصر انقلاب ارتباطات و مفاهيم نوين در حسابداري، ضرورت بهبود مهارتهاي تخصصي دانشجويان حسابداري و نيزشاغلان حرفه دراستفاده از نوآوريهاي نوين دركنارفنون موجود را به عنوان موضوعي درخور توجه مطرح نموده است. اين امر ضرورت ايجاد تغييرات بنيادي در آموزش جهت پاسخگويي به نيازهاي حاصل از عصر جديد را ايجاد نموده است (خواجوی و منصوری،1390).
ماک (2006) در مقاله ای با عنوان ” مفاهیم ارزش اطلاعات و حسابداری” ضرورت شناخت ارزش اطلاعات را موردبررسی قرار داده است وبه این نتیجه رسیده است که این ضرورت،به کارگیری مناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری را ایجاب نموده،نقش سازنده ای در کنترل برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت ایفا می کند.
امروزه با جهانی شدن اقتصاد، تحولات فناوری و گسترش روز افزودن کسب و کار اطلاعات حسابداری از جایگاه ویژه ای برخودار گردیده است. حرفه حسابداری نقش محوری در رونق اقتصاد و گردش ثروت و سرمایه ایفا می کند و حسابداران به عنوان یکی از زیر ساختهای مهم حیات اقتصادی مطرح می گردند. پیدایش عصرانقلاب ارتباطات ومفاهیم نوین در حسابداری، ضرورت بهبود مهارتهای تخصصی دانشجویان حسابداری و شاغلان حرفه را به عنوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده است.این امر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در آموزش جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید را ایجاد نموده است. امروزه حسابداران حرفه ای در محیط هایی به فعالیت مشغول می باشند که علاوه بر پیچیدگی دائما در حال تغییرند سازمانها وشرکت ها با نگرانی و امید، روشهای عملیاتی وساختارهای مدیریتی خود را تغییر می دهند تا نیازهای روزافزون محیط به شدت رقابتی را برآورده کنند (عرب مازار یزدی و طایفی نصرآبادی،1387).
ضرورت بازنگری‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ شامل‌ اقدامات‌ گسترده‌ای‌ در جهت‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ است‌ كه‌ ارتباط‌ یك‌ سازمان‌ رابا كاربران، مدیریت‌ كل، ونهادهای‌ خارج‌ از آن‌ سازمان‌ تعریف‌ می كنند ودر ضمن باید پاسخگوی نیازهای کاربران و استفاده کنندگان باشد.
1-4. اهداف تحقیقاصولاً هرتحقیقی برای دست یافتن به یک سری اهداف مشخص صورت می گیرد. این اهداف رادر قالب مساله تحقیق مشخص و از راه بیان نمودن آن آشکار می شود. ضعف نظام اطلاعاتی سازمان معمولاً نقصان نظام اطلاعاتی حسابداری را نیز در بطن خود دارد و ناتوانی در دسترسی صحیح و به موقع به اطلاعات مالی زیانهایی گاه جبران ناپذیر، به بار می‌آورد. هدف کلی این تحقیق باید یافتن دیدگاه های زیر باشد:
الف- از منظر پاسخگویان (تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی) طراحان و تحلیل گران سیستم های اطلاعاتی حسابداری چگونه تربیت یافته اند و آیا آموزش آنان در راستای تأمین نیازهای جامعه بوده است یا خیر؟
ب- میزان بهره مندی طراحان سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دانش و مهارت های لازم
ج- میزان کمی و کیفی آموزش لازم و مناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان آن بویژه مدیران واحدهای اقتصادی
1-5. سوالات تحقیقآیا سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیازهای استفاده کنندگان را برطرف می سازد؟
آیا طراحان سیستم های اطلاعاتی حسابداری از مهارت و دانش کافی مانند دانش حسابداری برخوردارند؟
آیا مدیران واحدهای اقتصادی (استفاده کنندگان ) برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری آموزش مناسب را دیده اندتا قابلیت ارائه اطلاعات منظم را داشته باشند؟
آیا طراحان و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به شیوه های جمع آوری اطلاعات برای طراحی سیستم ها توجه می کنند؟
آیا سیستم های اطلاعاتی حسابداری ،اطلاعاتی به موقع و جامع مرتبط با نیازهای استفاده کنندگان را تولید نموده و در اختیار آنان قرار می دهد؟
در این پژوهش سعی داریم که سیستم های اطلاعاتی را از 3 منظر / بعد مورد بررسی قرار دهیم :
1-بعد/ منظر زمانی
2-بعد/ منظر محتوایی
3-بعد / منظر شکلی
به عبارتی سوالات در این 3 فاکتور خلاصه می شود و محقق در نظر دارد به سوالات اصلی تحقیق از منظر این ابعاد پاسخ دهد.
سوالاتی که در بعد زمانی مطرح گردیده است شامل 8سوال می باشد.در این بعد می توان از میزان انعطاف و توانایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات در بازه های زمانی گوناگون ، میزان به روز بودن اطلاعات ارائه شده توسط سیستمهاومیزان فاصله سیستم های اطلاعاتی موجود باسطح مطلوب از دیدگاه زمانی اطلاع یافت .
این سوالات می تواند زمینه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق به قرار زیر را فراهم نماید:
1 – آیا سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیازهای استفاده کنندگان را برطرف می سازد؟
5- آیا سیستم های اطلاعاتی حسابداری،اطلاعاتی به موقع و جامع مرتبط با نیازهای استفاده کنندگان را تولید نموده و در اختیار آنان قرار می دهد؟
سوالاتی که در بعدمحتوایی مطرح گردیده است شامل 18سوال می باشد. در این بعد می توان از از میزان واقعی بودن اطلاعات به دست آمده از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، واضح، جامع ، منظم بودن و قابل دستیابی بودن سیستم ها، میزان انطباق سیستمها با دانش و مهارت های تعلیم شده استفاده کنندگان و میزان آگاهی و دانش مدیران و طراحان سیستم های اطلاعاتی حسابداری آگاهی یافت. این سوالات می تواند زمینه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق یعنی سوالات زیر را فراهم نماید:
2- آیا طراحان سیستم های اطلاعاتی حسابداری از مهارت و دانش کافی مانند دانش حسابداری برخوردارند؟
3- آیا مدیران واحدهای اقتصادی (استفاده کنندگان ) برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری آموزش مناسب را دیده اندتا قابلیت ارائه اطلاعات منظم را داشته باشند؟
سوالاتی که در بعد شکلی مطرح گردیده است شامل 9 سوال می باشد.در این بعد می توان از میزان صحیح بودن و مشخص بودن ساختار و چارچوب سیستم های اطلاعاتی حسابداری، میزان انطباق این سیستم ها با استانداردهاي حسابداري، میزان آموزش های لازم جهت بهره مندی استفاده کنندگان از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به ویژه مدیران واحدهای اقتصادی و فاصله سیستم های اطلاعاتی موجود با سطح مطلوب آگاهی یافت.
این سوالات می تواند زمینه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق یعنی سوالات زیر را فراهم نماید:
3- آیا مدیران واحدهای اقتصادی (استفاده کنندگان ) برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری آموزش مناسب را دیده اندتا قابلیت ارائه اطلاعات منظم را داشته باشند؟
4- آیا طراحان و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به شیوه های جمع آوری اطلاعات برای طراحی سیستم ها توجه می کنند؟
بر اساس آنچه گفته شود می توان سوالات تحقیق را از نقطه نظر ابعاد سه گانه زمانی،محتوایی و شکلی مورد پرسش و بررسی قرار داد. از اینرو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی می باشد:
سوال اول : ازنظر بعد زماني وضعيت سیستم های اطلاعاتی حسابداری براي به كارگيري در واحدهاي اقتصادي شهر مشهد مطلوب است .
سوال دوم : ازنظر بعد محتوایی وضعيت سیستم های اطلاعاتی حسابداری براي به كارگيري در واحدهاي اقتصادي شهر مشهد مطلوب است .
سوال سوم : ازنظر بعد شکلی وضعيت سیستم های اطلاعاتی حسابداری براي به كارگيري در واحدهاي اقتصادي شهر مشهد مطلوب است .
1-6- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر منطقه جغرافیایی شهر مشهد می باشد. جامعه مورد مطالعه حسابداران،حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی شرکتهای مختلف هستند.بعبارتی می توان گفت جامعه آماری این تحقیق، شامل چهارگروه افراد می شود.

متن کامل در سایت homatez.com