مقاله درمورد ، حسابداری، حسابداري، اطلاعاتی، است. فصل، غیراحتمالی، کتابخانه، گردآوری

گروه اول اساتید رشته های حسابداری و اعضای حرفه ای جامعه حسابداری به عنوان کسانی که متخصص و کارشناس در زمینه مسائل مالی و اقتصادی می باشند، به عنوان یک بخش از جامعه آماری در نظر گرفته شده است. گروه دوم اعضای حرفه ای جامعه حسابرسان و اساتید رشته های حسابرسی می باشند. بخشی از افرادی که در گروههای اول و دوم قرار می گیرند، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزشی در رشته های حسابداری، حسابرسی و علوم اقتصادی می باشند. گروه سوم در جامعه آماری این تحقیق، مدیران واحدهای اقتصادی در شهر مشهد می باشد. افرادی که به عنوان مدیر در رده مدیریتی سطح عالی (مدیرعامل) یا عضو هیئت مدیره در شرکت ها یا موسسات بخش خصوصی و دولتی مشغول به فعالیت می باشند. گروه چهارم در جامعه آماری این تحقیق، سایر افراد می باشند. این افراد شامل کسانی می باشد که نمی توان آنها را به طور مستقیم در گروه های ذکر شده قرار داد اما به نوعی با فعالیت های حسابداری، حسابرسی و فعالیت های مالی و اقتصادی و گزارشگری مالی ارتباط پیدا می کنند.
1-7. روش نمونه گیری و حجم نمونه
تعیین حجم نمونه در این تحقیق مبتنی بر روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. این نوع نمونه برداری از روش های ساده و مناسب است که محققان، اشخاص در دسترس و مناسب با نوع و محدوده ی جامعه آماری را به عنوان نمونه برای تحقیق انتخاب می کنند. (ازکیا و دربان آستانه، 1382) در این روش نمونه گیری اعضای جامعه بر مبنای دسترسی نسبی انتخاب می شوند. بسیاری از محققان، این تکنیک را به دلیل هزینه کم و سهولت انجام کار مورداستفاده قرار می دهند. در پژوهش های زمینه یابی از یک جامعه وسیع در بسیاری از تحقیقات علوم انسانی از این روش استفاده می شود. تنها نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که با توجه به موضوع و جامعه مورد مطالعه، نمونه انتخاب شده می بایست تمام گروه های موردنیاز تحقیق را در بر داشته باشد. (پایگاه اینترنتی اکسپلورابل ) همچنین از آنجا که نمونه غیراحتمالی بر پایه یک طرح ذهنی شکل گرفته است، در نمونه گیری غیراحتمالی هیچ فرمولی برای محاسبه حجم نمونه وجود ندارد. یعنی پارامترها و در نتیجه حجم نمونه به آنچه فرد به عنوان آماردان در طرح نمونه گیری مهم تشخیص داده است، بستگی دارد. تعیین حجم نمونه مناسب برای نمونه احتمالی امکان پذیر است و می تواند در ابتدا برای تمام واحدهای جامعه به دست آید (حتی اگر احتمال ها مساوی نباشند) اما در نمونه گیری غیراحتمالی این امر در انتخاب نمونه نقشی نخواهد داشت، بنابراین هیچ فرمول مشخصی برای انتخاب حجم نمونه مناسب در تکنیک نمونه گیری غیر احتمالی وجود ندارد. (ازکیا و دربان آستانه، 1382)
در تحقیق حاضر نمونه موردنظر جهت تهیه و تکمیل اطلاعات موردنیاز، با توجه به گروههای تعریف شده، از میان اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد مشهد، اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسان مستقل، حسابداران خبره و همچنین مدیران واحدهای اقتصادی مشهد و بنا بر دسترسی موجود انتخاب گردیده است.
داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در محدوده ی جغرافیایی شهر مشهد، قلمروی مکانی تحقیق را شکل می دهد و قلمروی زمانی این تحقیق محدود به سال 1393 هجری شمسی می باشد.
1-8. روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقدماتی، مطالعات کتابخانه ای ازطریق سایتها، کتابها، مقالات، مجلات، نشریه ها و پایان نامه های دکتری وارشد به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام می شود. بعبارت دیگر روش گردآوری اطلاعات و داده ها در دو مرحله کلی صورت می پذیرد. در مرحله اول تحقیق روش کتابخانه ای و در مرحله دوم از روش میدانی استفاده شده است. محقق جهت دستیابی به مبانی نظری و معیارهای گزارشگری (اطلاعات) ابتدا به مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای از قبیل کتب، پایان نامه ها، مقالات داخلی و خارجی و همچنین نظرات متخصصان حاذق در این زمینه می پردازد. در ادامه کار، پیاده سازی این اطلاعات در قالب پرسشنامه ای مناسب انجام گرفته و داده های اولیه که نظرات کارشناسان و متخصصان مالی، حسابداری و اقتصادی است در این مرحله جمع آوری می گردد. داده های اولیه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1-9. تعریف مفاهیم و واژه ها
تعریف سیستم :فرهنگ وبستر این چنین می گوید:سیستم مجموعه ای است که از چندین جزوابسته به یکدیگر تشکیل یافته است.
راسل ایکفدانشمند تئوری سیستم ها می گوید: یک مجوعه تصویری که از اجزا به هم وابسته تشکیل شده است.در ادامه می گوید وابستگی اجزابه هم پیوسته رفتاروحرکت سیستم راتعیین می کند.تعریف سیستم اطلاعاتی حسابداری
سیستم اطلاعاتی حسابداری را میتوان محل تقاطع منطقی دو موضوع گستردهتر یعنی حسابداری وسیستم اطلاعاتی مدیریت دانست. آنچه در هر دو رشته حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت مشترك است توجه محوری به اطلاعات است.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که تصمیم‌گیری‌ را تسهیل می‌بخشد. هورنگرن (1972) با تاکید بر حسابداری مدیریت، چنين بیان می‌دارد:”حسابداری مدیریت به‌عنوان اصلی‌ترین ارائه کننده اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ مدیران، باید جهت تعیین اینکه چه اطلاعاتی برای سطوح مختلف مدیریت نیاز است، بر فرایند تصمیم‌گیری‌ تمرکز نماید” (پورحیدری، 1385).
1-10. چارچوب پایان نامه
ساختار تحقيق حاضر به شرح ذيل است:
فصل اول
در این فصل کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سوالها و سوالات تحقیق، روش انجام تحقیق،قلمروی تحقیق، مدل تحقیق و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم
این فصل به مبانی نظری مرتبط با تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته است.
فصل سوم
در این فصل روش انجام تحقيق، تعاريف عملياتي متغيرهاي مدل استفاده شده، معرفی روش انجام تحقیق و همينطور آماره ها و آزمونهاي آماري مورد نياز بیان شده است.
فصل چهارم
این فصل به تشریح نتايج آماري و نيز تجزيه و تحليل سوالات تحقيق پرداخته است.
فصل پنجم
در این فصل نيز نتيجه گيري تحقيق و همچنین پيشنهادات ارائه شده است.
1-11. خلاصه فصل اول
این فصل از تحقیق به بررسی بیان مسأله و همچنین ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. همچنین اهداف مورد نظر در این تحقیق و نیز سوالاتی که در راستای تحقق این اهداف مطرح می گردد، را به تفصیل در این فصل بیان گردید. همچنین سوالات تحقیق و همچنین سابقه تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه،بررسی و بیان گردید. در انتهای فصل نیز مدل و متغیرهای موردنظر در تحقیق بررسی شد.
فصل دوممبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمهحسابداري درتوسعه اقتصادي كشورها نقش مهمي دارد. به همين دليل، اعتلاي آموزش حسابداري در كشورهاي در حال رشد توجه بسياري را به خود جلب كرده است و بسياري از محققان حسابداري به مطالعه و تحقيق پيرامون كيفيت آموزش حسابداري و تأثير آن بر گسترش كمي و كيفي حرفه حسابداري پرداخته‌اند (نوروش، 1377). تعداد بسيار زيادي از مردم كه حسابدار ناميده مي شوند، آموزش و تجربياتي در ثبت اطلاعات دارند اما درحدي نيستند که بتوانند اطلاعات را تحليل كرده يا آنها را براي توجيه تغييرات لازم در ساختار حسابداري چه در بخش عمومي و يا بخش خصوصي به كار بندند (بارنی، 1991). نقش آموزش به عنوان عنصر محوري در توسعه سياسي، اجتماعي واقتصادي همواره مورد تأكيد بوده است. آموزش جامعه را براي اداره و بكارگيري منابع موجود به شكل كارامد و موثر در جهت اهداف توسعه آماده ساخته و تعليم مي دهد. سرمايه گذاري انجام شده در منابع انساني مي تواند بازده مثبت اجتماعي داشته باشد و بررشد و توسعه اقتصادي تأثير گذارد (کروگر، 1968، هیامی و روتان، 1970).
مطالعات برخي ازمحققان نشان مي دهد كه اعتماد به آموزش به عنوان ابزاري براي مقابله با فقر و عقب ماندگي، بدون توجه به ساير عوامل نظير بهداشت، تغذيه، تسهيلات سازماني، عوامل سيستم آموزشي و تطابق آن با اهداف آموزشي مي تواند مأيوس كننده باشد (کروگر، 1968). افرادمعدودي را مي توان يافت كه ارزش سرمايه گذاري درآموزش را بتوانند نفی کنند. برخي از منتقدان، به آموزش به عنوان چهارمين رکن سياست خارجي يك كشور پس از سه ركن ديگر يعني ديپلماسي، دفاع و تجارت مي نگرند (آلتباچ، 1982). در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر

متن کامل در سایت homatez.com