پایان نامه درباره حسابداری، ، رویدادهای، مدارک، روزنامه، رایانه، حسابداری،، صورتها

مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است (جلالی و شکیبا، 1390). در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا ” مديران هر سازمان” قرار مي دهد. به طور كلي اطلاعات حسابداري بايستي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي‌هاي كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصه‌هايي است كه بر ميزان بكار گيري اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثير مي گذارد (رسلندر و هارت، 2003).
در این فصل محقق بطور کلی در بخش اول به مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری و اهمیت آن و همچنین ضرورت بازنگری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری از منظر تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی خواهد پرداخت و در بخش دوم، تحقیقات عملی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-2:مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
2-2-1.تعریف سیستم
سیستم مجموعه ای از اعضا به هم پیوسته است که درداخل یک سازمان هدف واحدی را دنبال می کند (نوروش، 1377).
سیستم (Sys–) از کلمه Syniatania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته شده است، یعنی مجموعه ای از اشیاء مرتبط با هم که یک کل را تشکیل میدهند (مالاین، 2004).
سیستم مجموعه ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگیهای معین، به هم وابسته یا مرتبط می شوند و این اجزا با محیطشان یک کل را تشکیل می دهند(رویس،رودریگز و دولادو، 2007).
سیستم مجموعه ای متشکل از عوامل گوناگون که روی یکدیگر اثر میگذارند و برای رسیدن به هدف خاصی سازمان یافته اند (جان لین، ژیونگ و مین لیو، 2005).
2-2-2.تعاریفی از اطلاعات
داده هایی که تجزیه وتحلیل شده باشند.
اطلاعات، پایه ها وساختاری برای تصمیم گیری هستند.
مجموعه ای از آگاهی ها که در تصمیم گیری می توان از آنها استفاده کرد (رویس، رودریگز و دولادو، 2007).
2-2-3.تعاریفی از سیستم اطلاعاتی
انواع راه ها وروش ها ی سازماندهی اطلاعات در دسترس، از جمع آوری داده ها گرفته تا بازیابی اطلاعات و استفاده از آنها (رهنمای رودپشتی و وکیلی فرد، 1388).
فرایندی است که طی آن ورودیهایی با عنوان داده وارد سیستم می شود و بعد از پردازش بصورت خروجی (اطلاعات) جهت تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد (رویس، رودریگز و دولادو، 2007).
تمام فعالیت هایی که به کمک رایانه صورت میگیرد را سیستم اطلاعاتی می گویند. از سیستم های سخت افزار پیچیده تا گزارش های جاری حسابداری (عربی، 1388).
2-3-سیستم حسابداری
سیستم حسابداری، عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند. سیستم حسابداری مانند هر سیستم دیگری از اجزا به هم پیوسته تشکیل شده، جهت نیل به یک یا چند هدف به فعالیت خود ادامه می دهد، مبدل است یعنی رویدادهای مالی را به صورتها وگزارشهای مالی قابل استفاده برای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی تبدیل می کند و با تهیه تراز آزمایشی، اطلاعات بازخور جهت کنترل سیستم حسابداری ارائه می نماید.یک سیستم حسابداری، به عنوان یک سیستم جزء از سیستم کل موسسه بوده و تمام سیستمها تحت تاثیر متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و… قرار دارد (آلبرت و ساک، 2000). درمورد تاثیر عوامل محیطی بر سیستم حسابداری میتوان از مطرح شدن حسابداری تورمی بعد از 1970 به این سو و یا از تغییرات در قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی و تاثیر آن در داده ها و پردازش آنها و تهیه صورتها و گزارشهای مالی بر اساس این تغییرات یاد کرد (همان منبع). سیستم حسابداری نیز مانند هر سیستم دیگری از سه بخش اصلی ورودی، پردازش و خروجی تشکیل شده است.
شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 1:بخش های اصلی سیستم های حسابداری

ورود داده ها
در یک سیستم حسابداری، ثبت رویدادهای مالی بر اساس اسناد و مدارک اولیه به عنوان داده های سیستم،شامل صورت حساب (فاکتور) خرید، صورت حساب فروش، رسید دریافتها و پرداخت های نقدی و… انجام می شود (مستاجران، 1380).
پردازش داده ها
پس از ورود داده ها (اسناد و مدارک اولیه) به سیستم حسابداری پردازش آنها به ترتیب زیر صورت می گیرد : اسناد و مدارک اولیه پس از تجزیه و تحلیل تاثیر آنها بر دارائیها، بدهیها، هزینه ها، درآمدها و حقوق صاحبان سرمایه موسسه، حسب مورد به صورت بدهکار و بستانکار در دفتر روزنامه عمومی ثبت اولیه می شوند. البته در برخی از موسسات، به جای اینکه رویدادهای مالی را مستقیما از روی اسناد و مدارک اولیه در دفاتر ثبت نمایند، اقدام به تهیه برگه حسابداری یا سند حسابداری (پیش نویس روزنامه) می کنند. در موسسات بزرگ، ثبت اولیه اسناد و مدارک مربوط به گروهی از رویدادهای عمده مالی در دفاتر روزنامه اختصاصی صورت میگیرد. ثبتهای انجام شده در دفاتر روزنامه عمومی و اختصاصی به حسابهای مربوطه در دفتر کل منتقل می شوند. زمانی که حجم رویدادهای مالی مربوط به یک یا چند حساب دفتر کل زیاد باشد، برای داشتن اطلاعات جزئی تر و تفضیلی از این قبیل حسابهای دفتر کل، از دفاتر معین یا کارتهای معین، استفاده می شود. هر یک از دفاتر یا کارتهای معین، یک حساب کنترل در دفتر کل داشته و تعداد دفاتر معین و حسابهای کنترل آن در دفتر کل به وسعت و نوع فعالیتهای یک موسسه بستگی دارد (همان منبع).
ستاده ها
نتیجه پردازش داده ها در یک سیستم حسابداری، صورتها و گزارشهای مالی ( ستاده ها ) است. صحت ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل، در پایان هر ماه با تهیه تراز آزمایشی تایید می گردد.تراز آزمایشی، به عنوان ستاده سیستم حسابداری و مبنای کنترل پردازش انجام شده، مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی واقع شده و برخی از اطلاعات آن به عنوان بازخور برای اصلاح سیستم حسابداری به صورت داده های جدید وارد سیستم حسابداری می گردند. ستاده نهایی سیستم حسابداری صورتها و گزارشهای مالی و اطلاعات ارائه شده در آنها است (سجادی و طباطبایی نژاد، 1385:). شکل 2- 2نمونهای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری را نشان می دهد.

شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 2:نمونهای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری
ورودمدارک تجاریپردازشداده های حسابداریدفتر کلصورتهای مالیخروجگزارشهای حسابداریسایر گزارشها
گزارشهای مالی :درون سازمانی :گزارشهای مدیریت برون سازمانی صورتهای مالی گزارشهای مالی خاص تجزیه متحلیل ثبت وضبط طبقه بندی تجمیع وتلخیص تهیه گزارش اطلاعات مربوط به معاملات عملیات مالی رویدادهای دارای اثر مالی ورودی پردازش خروجی استفاده کنندگان استفاده کنندگان درون سازمانی مدیران سطوح مختلف استفاده کنندگان برون سازمانی اشخاص ذیحق ،ذینفع وذیعلاقه
2-3-1. نقطه اشتراک سیستم های حسابداری
آنچه که در تمام سیستمهای حسابداری با هر نوع سازمان و وسایل و تجهیزات پردازش در سیستم عامل رویدادهای مالی مشترک است، اصول متداول حسابداری و استانداردهای حسابداری است که در تمام آنها به یک مفهوم و به طور یکنواخت به عنوان دستورالعمل شناسایی، پردازش در سیستم عامل رویدادهای مالی و تهیه گزارشها و صورتهای مالی به کار گرفته می شود (قائمی و همکاران، 1391). سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات به سه دسته تقسیم می شوند:
1- سیستم حسابداری دستی 2- سیستم حسابداری مکانیکی 3- سیستم حسابداری کامپیوتری (الکترونیکی)
سیستم حسابداری دستی
به یک سیستم حسابداری که در آن رویدادهای مالی به کمک کاغذ و قلم و توسط نیروی انسانی پردازش در سیستم عامل می گردد سیستم حسابداری دستی می گویند. سیستم حسابداری دستی و مفاهیم دفاتر روزنامه و معین در دوران نه چندان دور (قبل از استفاده از وسایل مکانیکی و الکترونیکی) و حتی در سالهای اخیر توانسته است نیازهای اطلاعات مالی موسسات متوسط و بزرگ را به خوبی مرتفع نماید. گذشته از آن سیستمهای مکانیکی و رایانه ای که فعلا در موسسات مختلف استفاده می شود بر پایه تجارب و نتایج حاصل از سیستمهای وسیعتر دستی متکی بوده و سیستم حسابداری دستی می تواند راهنما و مبنای مناسبی برای طرح و اجرای سایر سیستمهای حسابداری باشد (مستقیمی و سعیدی، 1382).
سیستم حسابداری مکانیزه
دراین نوع سیستم ها بخشی از کار به صورت دستی و بخشی دیگر به صورت مکانیزه انجام می شود (همان منبع).
سیستم کامپیوتری
در این سیستم پردازش داده ها رویداد های مالی، به کمک رایانه در اندازه های مختلف براساس برنامه که به زبان رایانه و مبتنی

متن کامل در سایت homatez.com