مقاله درباره ، توبه، (ع)، قتل، استغفار، غسل، کمال، گناه

بنماید.
رکن چهارم: رد حقوق خالق
انسان چنانچه حق الله به عهده دارد باید ادا یا قضا کند. مانند نمازهای فوت شده و روزه و کفارات و حج، می بایست نمازهایی را که ترک کرده و روزه هایی را که خورده قضا کند و حج را اگر مستطیع بوده و نرفته انجام دهد.
در کلامی از امیرالمؤمنین علی(ع)وارد شده که:
«اَلتّوبَةُ عَلی اَرِِّبَعَةِ دَعائِم: نَدّم بالقَلبِِِ وَ اِستِغفارُِِِ ُباللسان ، و عمل بالجوارح و عزم علی ان لا یعودَ »
« توبه بر چهار پایه استوار است؛ پشیمانی قلبی و استغفار زبانی و پرداختن به اعمال شایسته و تصمیم جدی بر عدم روی آوردن به گناهی که مورد توبه قرار گرفته.»
بند سوم: شرط کامل شدن توبه
ج- شروط کامل شدن توبه: رکن پنجم: ذوب گوشتهای حرام از اندام
از مهمترین راههای توبه در کلام امیر المو منین علی (ع) که شرط کمال توبه واقعی است آن است که گوشتهایی که در اثر حرام بر اندام کسی روییده با اندوه و غصه آب شود تا چیزی از آن باقی نماند و گوشت تازه به جای آن بروید.
رکن ششم: تحمل زحمت طاعت، بعد از شیرینی معصیت
شرط ششم برای توبه که این نیز از کمال توبه واقعی است، چشیدن مزۀ طاعت است.
امام صادق (ع) فرمود: برو غسل کن و بعد هر مقداری که مایلی، نماز بخوان زیرا تو مداومت بر عمل زشت بزرگی داشته ای اگر بر همان حال می مردی، چه حال بدی داشتی! پس از غسل و نماز خداوند را ستایش کن و از او بخواه از هر عمل ناپسندی که انجام داده ای بگذرد. کارهای زشت در نظر خدا ناپسند است این اغمال ناپسند را به اهلش وا گذار که هر کاری اهلی دارد.
گفتار دوم: فوائد و آثار توبه:از فوائد و آثار توبه که در افراد تائب بسیار مشهود است، را در زیر بیان می کنیم.
بند اول- امیدواریبسیار می شود که از انسان لغزش هایی سر می زند، اگر درهای بازگشت به روی او بسته شود مأیوس می گردد و برای همیشه از راه می ماند، توبه به عنوان یک اصل تربیتی در انسان امیدواری ایجاد می کند. قرآن مجید خطاب به بندگان الهی که دچار لغزش و ظلم به خویشتن شده اند می فرماید:
«لا تَقّنِطُوا مِنّ رَحّمَةِ اَللهََ اِنَ اَللهََ یَغِّفِرُا َلذُنُوبَ جَمِِیعاً»
از رحمت خداوند نومید نشوید که همه گناهان را می آمرزد.
نیز امام علی (ع) فرمود:
در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند و نا امید است!
بند دوم- بخشودگی گناهان
در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ع) می خوانیم:
التائبُ مِنَ الذنبِِ کَمَنّ لا ذَنّبَ لَه؛
کسی که از گناه توبه کند همانند کسی است که اصلاً گناه نکرده است.
بند سوم- تبدیل سیئات به حسناتپیامبراکرم (ع ) فرمود:
ما جَلَسَ قَوّمٌ یَذّکُرُونّ الله إلا نادی بهم مُنادٍ مِنَ السماءِ قُوُمُوا فَقَد بَدَلَ اللهُ سَیئاتِکُم حَسَنات وَ غَفَرَ لَکُم جَمیعاً؛
نسیت قوم و جمعیتی که با یاد خدا نشستی را برگزار کنند مگر اینکه منادی آسمانی به آنان می گوید:
بپا خیزید که خداوند بدی های شما را به نیکی ها مبدل ساخت و همه شما را مشمول بخشش خویش قرار داد.
توضیح آنکه: کسی که شرک ورزیده و قتل نفس کرده و زنا نموده در صورت توبه و ایمان و عمل صالح، روز قیامت خواهد دید که شرک مبدل به توحید و قتل نفس مبدل به احیاء نفس و زنا مبدل به یک عمل خوب و مفید شده است، او خار کِشته بود ولی گل می چیند، مَثَل روشن آن اینکه کثافات و زباله ها پس از تحولات در مزرعه ها به صورت کود در آمده و به میوه های شیرین و حبوبات لذیذ مبدل می گردند و به هر صورت زهرها مبدل به شهدها و شیرینی ها می گردد و آنان که ساعاتی چندقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com