مقاله درمورد ، تاخیر، نفت، مصالح، EPC، />

تأخيرات براساس ماهيت آنها، استانداردها و المانهاي مديريت پروژه، سازمانهاي ذينفع در پروژه ها و قابل اجتناب يا غيرقابل اجتناب بودن تأخيرات و دسته بندي آنها، خواهد میباشد. ديگر مزيت آناليز تاخيرات براي شركت هاي مهندسي مشاور وپيمانكاري مجري پروژه ها ارائه اطلاعات تحليلي و كارشناسي و راهكارهاي مناسب به اينگونه شركتها براي اجراي صحيح و به موقع پروژه ها و قراردادهاي منعقده با مشتريان و كارفرمايان خود از جمله شركت صنايع پتروشيمي ايران و اتخاذ استراتژي و بستر مناسب جهت شناسايي نقاط ضعف موجود و بهبود فرآيند مديريت پروژه مي باشد. تحقيقات نشان مي دهند كه مسئولين ذيربط در پروژه ها بر اين اعتقادند كه عوامل تأخير را بطور كامل مي شناسند. اما حقيقت آن است كه بنا به دليل وجود فعاليتهاي موازي، تعامل ميان فعاليت ها و عوامل محيطي فراوان تأثيرگذار بر فعاليت ها، شناسايي اين عناصر و تجزيه و تحليل آنها به راحتي امكان پذير نبوده و نيازمند پژوهش هاي كارشناسي و دقيق مي باشد[6].
2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC
رضا بیوسه (1385)
با انجام مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی به شناسایی 156 عامل در به تاخیر افتادن پروژه های EPC صنایع نفت وگاز پرداخت. وی با اعمال نظر خبرگان، این تعداد را به 49 عامل تقلیل داد که عبارتند از : 10 عامل جهت فاز مهندسی، 16 عامل تدارکات و 23 عامل ساخت. این عوامل در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری، شامل کارکنان شرکت ملی نفت (کارفرما) و پیمانکاران مجری پروژه ها قرار گرفت. پس از انجام تحلیلهای آماری، مؤثرترین عوامل به کمک توزیع دوجمله ای از میان 49 عامل اولیه شناسایی نمود. سپس به کمک نرم افزار Choice Expert پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و بعداز دریافت نظر مسوولین پروژه ها و تحلیل نظر آنها با بهره گیری از روش AHP ، اهمیت موثرترین عوامل معرفی شده محاسبه و عوامل به ترتیب درجه اثرگذاری معرفی نمود که به شرح جدول زیر می باشند :
جدول 2-1- موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای EPC صنایع نفت وگاز[5]فاز شماره سوال شرح دلایل تاخیر
مهندسی 1 عدم به کارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص
2 پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار (مشاور) نسبت به تغییرات مورد نیاز در نقشه ها و … در حین اجرای پروژه (عدم هماهنگی و همکاری لازم بخش مهندسی با بخش اجرا)
تدارکات 3 تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب
4 تاخیر در ارسال و حمل کالا از سوی تامین کنندگان و استهلاک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل
5 غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد هزینه های پروژه
ساخت 6 ارایه قیمت غیرواقعی (پایین) در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار، فقط با هدف برنده شدن در مناقصه
7 تاخیرقیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin