پایان نامه درباره h، PAGEREF، رگرسیونی، ، اریانس، بروچ-، پاگان، کلموگروف

_Toc263537178 h 57جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537179 h 59جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537180 h 59جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( eiدر مقابل ei-1 ) PAGEREF _Toc263537181 h 60جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها PAGEREF _Toc263537182 h 60جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537183 h 61جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537184 h 62جدول 13-4 آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537185 h 62جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537186 h 63جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537187 h 64جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537188 h 65جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537189 h 66جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( eiدر مقابل ei-1 ) PAGEREF _Toc263537190 h 67جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها PAGEREF _Toc263537191 h 67جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537192 h 68جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537193 h 69جدول 22-4 آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537194 h 69جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537195 h 70جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537196 h 71جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537197 h 72جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537198 h 73جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( eiدر مقابل ei-1 ) PAGEREF _Toc263537199 h 74جدول 28-4 آزمون استقلال برای مانده ها PAGEREF _Toc263537200 h 74جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537201 h 75جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537202 h 75جدول 31-4 آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537203 h 76جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537204 h 77جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537205 h 78جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537206 h 79جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537207 h 80جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537208 h 81جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537209 h 82جدول 38-4 آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537210 h 82جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537211 h 83جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537212 h 84جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537213 h 85جدول 42-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537214 h 86جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1) PAGEREF _Toc263537215 h 87جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها PAGEREF _Toc263537216 h 87جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537217 h 88جدول 46-4 نتایج برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537218 h 89جدول 47-4آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537219 h 89جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537220 h 90جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537221 h 91جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537222 h 93جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537223 h 93جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537224 h 94جدول 53-4 نتایج پردازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537225 h 95جدول 54-4 آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537226 h 95جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537227 h 96جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537228 h 97
TOC f h z t “Heading 3,نمودار” c نمودار 1-2 هزينه سهام عادي ، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص PAGEREF _Toc263537229 h 20نمودار 2-2 هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص عملياتي PAGEREF _Toc263537230 h 21نمودار 3-2 هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سنتي PAGEREF _Toc263537231 h 22نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق PAGEREF _Toc263537232 h 42
چكيده:تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.
مقدمه:در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.
فصل اولكليات تحقیق1-1مقدمهدر جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن و اسمیت و مایرز نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.
2-1 بیان مسألهتصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin