مقاله درمورد h، ، PAGEREF، مالكيت، سهامداران، شركتهاي، تقارن، اطلاعاتي

_Toc290717743 h 1041-2-5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول PAGEREF _Toc290717744 h 1062-2-5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم PAGEREF _Toc290717745 h 1083-5 پيشنهادهاي تحقيق PAGEREF _Toc290717746 h 1091-3-5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه اول PAGEREF _Toc290717747 h 1092-3-5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه دوم PAGEREF _Toc290717748 h 1104-5 محدوديت هاي تحقيق PAGEREF _Toc290717749 h 110پیوست هاپيوست الف ) نام شركتهاي نمونه آماري PAGEREF _Toc290717751 h 113پيوست ب ) خروجيهاي آماري از نرم افزار SPSS PAGEREF _Toc290717752 h 118منابع و ماخذمنابع فارسي: PAGEREF _Toc290717754 h 131منابع لاتین: PAGEREF _Toc290717755 h 133چکیده انگلیسی: PAGEREF _Toc290717756 h 137 TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c

TOC f B h z t “Heading 2,جداول” c جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه PAGEREF _Toc290717900 h 69جدول 1-4: تحليل توصيفي متغیرهای تحقيق PAGEREF _Toc290717901 h 86جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc290717902 h 90جدول 3-4: نتايج تحلیل آماری برای الگوهاي رگرسیونی آزمون فرضيه اول PAGEREF _Toc290717903 h 91جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc290717904 h 93جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری PAGEREF _Toc290717905 h 95جدول 6-4: نتايج تحلیل آماری برای الگوهاي رگرسیونی آزمون فرضيه دوم PAGEREF _Toc290717906 h 97جدول 7-4 : نتايج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضيه دوم PAGEREF _Toc290717907 h 99جدول 8-4: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات PAGEREF _Toc290717908 h 102
چكيده:عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آماري همچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضريب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با توجه به نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي شود جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.
واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

مقدمه:تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي ازمالكيت شركتها در اختيار سهامداران جزء واشخاص حقيقي قرار دارد ،بخشي ديگرازسهام دراختيارمديران وقسمتي هم دراختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند ، مي باشد.سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظيرايران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگيرمي باشد، توجه به اين گروه از سرمايه گذاران حائز اهميت است ؛ تابتوان با تشويق اين گروه به سرمايه گذاري بيشتر، از طريق جذب سرمايه ايشان به بهبود اوضاع اقتصادي جامعه كمك كرد. هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
فصل اولكليات تحقیق1-1 مقدمه تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد . بخشي ديگر از سهام در اختيارمديران و قسمتي هم در اختيارسهامداران عمده كه به سهامداران نهاديمعروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند( نوروش،1384؛ ص56). عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8).
در این تحقیق ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در اين فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقيق، فرضياتي تدوين و ارائه مي شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی1-2-1 تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي
تحقيقات خارجي
جايش كومار،2004، در بررسي كه در كشور هند انجام داد، به دنبال بررسي تاثير نوع ساختار مالكيت بر ارزش شركتها به اين نتيجه رسيد كه مديران بيشترين تاثيررابرعملكردشركت داشتند و سهامداران خارجي و شركت هاي هلدينگ به طورمعناداري برعملكردشركت تاثيرگذارنيستند.
آنلين چن و همكاران،2005، در مطالعه اي كه روي 133 شركت فعال دربورس دركشورتايوان انجام داد با تمركز برساختار مالكيت مديريتي درفاصله سالهاي 1995 تا 1999 ، دريافت كه اولارابطه بين نوع مالكيت حقوقي وعملكردبازده سهام شركت ها ،يك رابطه معنادار و مثبت است، ثانيا، وجود مديران وروساي هيات مديره در تركيب مالكيت بر عملكرد بازار سهام اثر كاهنده دارد و اين حالت در تضاد با تئوري نمايندگي است .
آرين چاپل،2004، نشان دادكه حدود دوسوم شركتهاي فعال دربورس بلژيك عمدتا داراي ساختار مالكيت متمركزهستند، زيرا يكي از راههاي افزايش اعمال كنترل بر شركت ها،تمركز مالكيت است . ضمن اينكه اكثرشركت ها ي بورسي دربلژيك به تركيب مالكيت عمده اي گرايش دارند كه سهامداران عمده آنها داراي حق راي نسبت به حداقل 50 يا درصدسهام شركت باشند . چاپل، علت اصلي اين يافته را دراين نكته خاطرنشان كرده است كه سهامداران عمده دركشوربلژيك داراي قدرت كنترل بالايي هستند،زيرا دراين كشور اعضاي هيات مديره،عمدتا به نفع منافع مديران وسهامداران عمل مي كنند.حتي اگرنحوه كنترل و مديريت آنها خلاف قانون باشد، زيرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترين گزينه براي پيش دستي برقوانين مي دانند.
درتحقيق ديگري كه دركشور كره انجام شد، برنارد بلاك ،2002، به دنبال پاسخگويي به اين سوال بودكه ” آيا حاكميت شركتي مي تواند معياري براي پيش بيني ارزش شركت باشد؟”دراين بررسي يك شاخص حاكميت شركتي براي هرشركت ونيزكل بورس كره از صفر تا صد تعريف شده است . اين شاخص براساس پنج جزءمهم حاكميت شركتي كه شامل حقوق سهامداران، ساختار هيأت مديره، رويه ها ي هيأت مديره ، شفاف سازي و تساوي مالكيت مي باشد،تعريف شده است .نتايج تحقيق حاكي ازاين است كه شركت هايي كه سيستم حاكميتي آنهاكارآمد است وشاخص هاي حاكميتي بالاتري دارند،داراي عملكردبهتري( هزينه هاي سرمايه وهزينه ها ي فروش كمتر ) هستند،اما الزاما سودآوري بيشتري براي آنها درآينده پيش بيني نمي شود،ضمنا ارزش سرمايه گذاران دراين شركتها بيشتر است و سهامداران سودهاي مشابهي دريافت مي كنند . سايرنتايج تحقيق به تفصيل عبارتند از اينكه، شركت هايي كه نيمي ازروساي آنها غيرموظف است داراي ارزش بيشتري هستند، شركت هاي كوچك به دليل حجم

متن کامل در سایت homatez.com