دانلود فرمت ورد پایان نامه ارشد در مورد راههاي مقابله با پديده تكدي گري

دانلود پایان نامه

راههاي مقابله با پديده تكدي گري

-تعيين دستگاه متولي و پاسخگو در مورد جمع آوري( شهرداريها )، رسيدگي (وزارت كشوروسازمان بهزيستي)، اسكان( شهرداريها )، بهداشت (وزارت بهداشت)، مراكز آموزشي رسمي(آموزش و پرورش)، مراكز آموزشي غيررسمي مهارت آموزي (سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور )، اشتغال (وزارت كار)و…. به امور متكديان

– اجراي كليه مواد و تبصره هاي هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري

– واگذاري طرح ساماندهي به يكي از فرمانداري هاي استان تهران و يا يكي از مشاورين استاندار و يا برابر ماده 13 مصوبه شوراي عالي اداري دفتر امور اجتماعي استانداري، جهت اجراي بهينه ساماندهي متكديان از اختيارات تام، برخوردار باشد.

–  ايجاد اردوگاههاي خاص ساماندهي واسكان متكديان با تجهيزات كامل

– تعيين مرجع تامين حداقل معاش براي افراد مستحق و تامين اعتبار لازم

– ساماندهي متكديان اتباع خارجي و بيماران رواني و بيسرپرستان و تعيين زندان خاص جهت گدايان شياد

–  اهتمام ويژه وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان دستگاه متولي ايجاد اشتغال جهت متكديان جمع آوري شده به منظوراحراز شغل مناسب وبازگشت متكديان به جامعه سالم بواسطه درآمد مكفي

– اهتمام ويژه سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور به عنوان يكي از دستگاههاي مهم ومتولي امر ارائه آموزشهاي مهارتي، فني، حرفه اي و شغلي به آحاد جامعه بويژه تكدي گران بمنظور
توانمند سازي آنان در راستاي احراز شغل مناسب وتامين نيروي كار مثمر ثمر بازار كار با تامين مراكز، برگزاري دوره هاي آموزشي، تامين تيم هاي سيارآموزشي جهت مراكز ساماندهي واسكان متكديان و…..

مبحث یازدهم: نقش آموزشهاي مهارتي فني وحرفه اي در كاهش آسيبهاي اجتماعي (تكدي گري)

تكدي گري را مي توان نوعي انحراف اجتماعي – كه فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتي (سرقت، روسپي گري، واسطه گري،اعتياد، و…) را بر عهده دارد – به حساب آورد و يا به منزله
نمونه اي از مرحله شغلي كاذب ، نزد متكديان حرفه اي، آبرومندانه و غيرآبرومندانه (غير مشروع) در مشاغل انحرافي تلقي كردكه در هيچ سطح وطبقه اي ازجامعه جايگاهي ندارد. همچنين
تكدي گري را بايد زمينه ساز آسيب هاي اجتماعي متعددي قلمداد كرد. اكثر بررسيهاي انجام شده، از رابطه بين گدايي و اعتياد، بزهكاري، خودكشي، ميخوارگي، روابط جنسي (فساد و فحشا)،
لاابالي گري، سرقت، و… حكايت مي كنند كه در نتيجه عوامل رواني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به وجود مي آيد و محصول ساختار اجتماعي و نارساييهاي ناشي از آن است. با توجه به موارد مذكور كه زمينه سازبروز آسيب هاي اجتماعي است جامعه نيازمند به همكاري دستگاههاي مختلف دولتي وغير دولتي ( شهرداريها ، وزارت كار ، وزارت كشور ، سازمان فني وحرفه اي كشور و……) در
برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت فرهنگ سازي در بين مردم وايجاد اردوگاههاي خاص ساماندهي واسكان متكديان با تجهيزات كامل وبرنامه آموزشي رسمي و غير رسمي فني، حرفه اي، مهارتي و شغلي مي باشد.

در همين راستا به منظور دستيابي وتوانمند سازي متكديان به مشاغل پايدار ودوري از اموري كه آنان را در معرض آسيب هاي مختلف اجتماعي قرار مي دهد برنامه هاي متعددي ازسوي دولت محترم، از جمله ساماندهي متكديان مطرح مي باشد كه جهت دستيابي اين افراد به شغلي مناسب وثابت كه پيش زمينه آن داشتن دانش ومهارت هاي فني ، حرفه اي وشغلي است سازمان آموزش فني وحرفه اي كشوربه عنوان تنها متولي آموزشهاي كوتاه مدت مهارتي غير رسمي ومهم ترين كانون مهارتي و كاربردي كشور و به دليل رسالت قانوني خود در ساختار نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران بود و تجهیزات سخت افزاري ونرم افزاري از جمله دارا بودن 32 اداره كل، بيش از 550 مركز آموزشي ثابت ، بيش از 700 حرفه ، بيش از 1500 استاندارد آموزشي وبيش از 14000 مربي رسمي وغير رسمي و…..در سراسركشور، توانمندسازي متكديان رادر دستوركار و جزء
برنامه هاي كاري خود قرار داده و با اعتقاد به اينكه احراز شغل مناسب و ثبات آن بسته به فراگيري آموزشهاي مهارتي، فني و حرفه اي است اقدام به برنامه ريزي و نيز ترويج فرهنگ مهارت آموزي دربين آحاد جامعه علي الخصوص اقشار آسيب پذير كه متكديان نيز جزعي از اين اقشار هستند نموده است . فل الواقع در جهان فراصنعتي امروز، توسعه به معني عام ، بدون توجه به آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي مفهوم نخواهد داشت . انقلاب علمي – فني، انقلابي عميق و كيفي در نيروي انساني مورد نياز بازار كار بعنوان سرمايه هاي ملي هركشورو روشهاي توليد به وجود آورده است آموزشهاي فني و حرفه اي انجام فعاليتهايي است كه مي تواند فرد را براي احراز شغل ، حرفه و كسب و كار آماده نمايد يا كارايي و توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. اين آموزشها كسب مهارتها را در راستاي تكنولوژي و علوم وابسته به همراه دانشهاي خاص مربوط به شغل و در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي دهد . بنابراين از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادي ، نظام آموزش مهارتي فني وحرفه اي غير رسمي مي باشد كه نقش بسيار مهمي در تامين نيروي انساني كارآمد ايفا نموده و مضموني توسعه اي دارد .هدف از اين آموزشها ، افزايش توانايي هاي دانش ، مهارت و قدرت درك افراد و انجام مطلوبتر كار در محدوده وظايف شغلي است . از آنجايي كه موضوع بيكاري يكي از مهمترين مسائل و مشكلات جهان است و در كشورهاي در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي سهم بيشتري را بر توسعه دارد و با توجه به اينكه يكي از دلايل بيكاري در كشور فقدان مهارتهاي مورد نياز بازار كار از سوي جويندگان كار مي باشد ، انتظار مي رود سازمان آموزش فني و حرفه اي با ارائه آموزشهاي مهارتي بتواند نقش بسزايي در كاهش ميزان بيكاري ايفا كند. زيرا آموزشهاي فني و حرفه اي به سبب انعطاف پذيري نشأت گرفته از خصيصه هاي بازار كار و اوضاع اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارتهاي لازم در افراد براي توانايي در احراز مشاغل، نقش به سزايي در اشتغال دارد. اين آموزشها هم مهارتهاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارتهاي عمومي بازار كار را فراهم مي سازد و همچنين براي شاغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاهش كارايي
مي شوند امكان به روز شدن و تكميل مهارت را فراهم مي كند . لذا به اين نوع آموزشها به عنوان ابزاري براي مقابله با بيكاري وروي آموري به سمت مشاغل كاذب و تكدي گري، پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن ونيزايجاد امنيت شغلي بيشتر با درآمد مكفي نگريسته مي شود .

در واقع خصيصه اين آموزشها، نوعي پرورش “كارآفرين” است ، به اين معني كه افراد پس از كسب مهارت و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصتهاي شغلي مناسبي را به دست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند .

اينگونه آموزش از نقش و تاثيرگذاري اقتصادي- اجتماعي مهمي برخوردار است چرا كه معرف نوع مهمي از سرمايه گذاري در منابع انساني است و با فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي دانش، نگرشها و مهارتهاي مورد نياز بازار كار و اشتغال در زمينه هاي مختلف به توسعه اقتصادي كمك مي كند .

از اين رو آموزشهاي فني و حرفه اي كه فرايند يادگيري فراگيران را از طريق محيطهاي كار، طراحي و اجرا مي نمايد و محتواي آموزشها را با تغييرات و پيشرفتهاي حوزه تكنولوژي و به تبع آن در كاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه هماهنگ مي سازد، سبب شده است كه اين آموزشها به عنوان يكي از عناصر كليدي جهت تحقق پيشرفتهاي اقتصادي وپيشگيري از وقوع آسيب هاي اجتماعي محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقيت كشورهاي توسعه يافته تلقي گردد .چرا كه آموزش نظري همگام با كار عملي موجب تربيت نيروي انساني خلاق و فعال مي شود و همچنين اين نيروها با نفوذ در جامعه سبب به كارگيري بخش عظيمي از نيروهاي غيرخلاق مي گردد .

لذا اگر آموزش فني و حرفه اي در كشور ناديده گرفته شود، در واقع باعث سوق دادن آموزش كشور به طور غيرمستقيم به آموزش اشتغال كاذب و درآمدهاي سهل الوصول و ناپايدار( تكدي گري)
مي شود و به تدريج آسيب جدي به كشور وارد مي سازد .به همين علت است كه مي بينيم يكي از اولويتهاي مهم در سرمايه گذاريهاي آموزشي در تمامي جوامع صنعتي، توسعه و گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي است و اين مهم نيز از سوي نهادهاي ذي ربط بين المللي نظير يونسكو، يونيواك و بانك جهاني به منزله يك استراتژي مهم به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي شود .

دانلود پایان نامه ارشد

 

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com