منابع و ماخذ مقاله مقاله درمورد تنظیمی، یادگیرنده، کارکرد، واسه، مغز، ذهن، دیگه، شه.

دانلود پایان نامه

شنگری از دیدای جور واجور کمک می کنه(ایران نژاد و گرگ، 20001).
با ارائه یه تصویر بزرگ ، میتونیم از راه و روش زمینه کلی یادگیری واسه گسترش یادگیری فعال که میتونه کنجکاوی یادگیرنده گان رو تحقق بخشه، به کار گیری کنیم. برخلاف راه و روش خرد نگرانه که باعث شکاف بین اون چیزی که به وسیله یادگیرنده یاد گرفته شده و تجربیات واقعی اون از دنیای دور و برمیگرده، راه و روش زمینه کلی یادگیری فرض می کنه که “افراد تمایل به درک وسایل یا رویدادهای کل نگر در چارچوبی معتبر و قابل اعتماد دارن” ( چن و ایران نژاد ، 2002).
علاوه بر مدرسان، کتابا و کتابخانها که به عنوان منابع خارجی، یادگیری رو تنظیم می کنن نظریه کارکرد زیستی بیان می داره که دو دسته مراحل خود تنظیمی هست:
1- فرایندهای اجرایی خودتنظیمی
2- فرایندهای خودتنظیمی پویا(ایران نژاد، 1990، ایران نژاد و چیزم ، 1992).
اولین مجموعه از فرایندهای خود تنظیمی فعال، عمدی و همراه با یادگیری پرتلاش هستن، در حالی که دومین مجموعه از فرایندای خودتنظیمی، درگیر یادگیری، کم تلاش و از نوع یادگیری غیر راهبردی هستن. فرایندهای فعال از نظر ظرفیت دارای محدود کردن خاصیه، روبروی فرایندهای پویا محدود کردن ظرفیت ندارن.کلمه کلیدی در عبارت خود تنظیمی فعال، واسطه گرذهنیه و بدین معناست که عوامل مربوط به یادگیرنده و دیگه عوامل موثر، باید به وسیله ذهن حواس جمع یادگیرنده،تنظیم شن؛ مثل انگیزه داخلی و خارجی که واسه یادگیرنده حکم، پاداش، تقویت و موفقیت رو داره. یادگیری خود تنظیمی در نظریه کارکرد زیستی به نقش نیروی فعال ذهن تأکید داره، اما بیشتر فرض براینه عوامل مربوط به یادگیرنده و دیگه عوامل موثر نمی تونن از راه تنگنای واسطه گر ذهن عبور کنن(ایران نژاد و همایی فر،2000).واقعا بخش بیشتر یادگیری که در یادگیرنده روی میده، به طور مستقیم در بدن فرد و سیستم اعصاب اون تنظیم می شه. این بخش از یادگیری تنظیم شده در مغز هیچ موقع از راه شناختی واسطه گر ذهن عبور نمی کنه. کنترل فعالیتای خود تنظیم داده شده، رو در فرایندهای یادگیری به عنوان خود تنظیمی پویا تعریف کردن(ایران نژاد و چیزم،1992).در حا لی که خود تنظیمی فعال مسئول مهارت ها وفنون عقلانی یادگیرندهه(شون ،1997).
خود تنظیمی پویا در وجود فرضیه ایه غیر اجرایی، غیرعمدی و تلاش آزاد، در حالی که خود تنظیمی اجرایی، فعال دیده می شه و فرد بر این پایه تنظیم می شه. تعریف خود تنظیمی پویا تا اندازه ایی به دید فرد نسبت به روند طبیعی یادگیری و چگونگی یادگیری واسطه گر ذهنی تغییر پیدا کرده. یادگیری در مورد کلی اون، به شکل فعالیتای با هوشمندی ایی که در بدن اتفاق میفته، شکل میگیره و از طرف دیگه ، در بخش شناختی ذهن یادگیری پیچیده و مؤثر، به عنوان نتیجه تعاملات این دو مجموعه از خود تنظیمی شکل میگیره؛ پس یادگیری به شکل کامل و جوابگو به زمینه دیده می شه و طبق تنظیما طبیعی که متکی به منابع چندگانه درونیه، روی میده(ایران نژاد، 1990).
ایران نژاد طبق نظریه کارکرد زیستی به سه منبع که فعل و انفعالات خود تنظیمی رو در مراحل یادگیری ممکن ساخته، و ساپورت و نگهداری می کنن تأکید می کنه.این منابع سه گانه عبارتند از:
 محرکای تنظیم شده خارجی
 کنشای ذهنی یا تنظیمای شخصی فرد
فعالیتای پویای مغزی و تنظیم زیر نظاما(ایرن نژاد،1990؛ ایران نژاد و چیزم، 1992؛ ایران نژاد و گرگ، 2001).
طبق نظر ایران نژاد(1990) ساخت و سازه های داخلی نیازمند منابع چند گانه هستن و با هم با یادگیری روی می دن که اون اونو از چیزای مهم خود تنظیمی داخلی پویا، علاوه بر کنترل فعال داخلی میدونه. مثل اینکه که سازوکارهای داخلی به طور مستقیم همراه با انگیزه ذاتی هستن.
طبق منابع چند گانه خود تنظیمی نظریه کارکرد زیستی، یادگیری، بازسازماندهی علم پایه حسی فرده.که به وسیله این منابع سه گانه خود تنظیمی کنترل می شه. در مغز همه ریز سیستما دارای ظرفیتی واسه تنظیم خود به خودی و به شکل پویا هستن. این نوع از خود تنظیمی مسئول بازسازماندهی اطلاعات در مورد کلیه. این بازسازماندهی نیازمند ریز سیستما مغز واسه انجام با هم و خود تنظیمی منعطف درچارچوب الگوی هماهنگ کل مغزه؛ با این حال وقتی که رویدادهای خود تنظیمی پویا به طور با هم در خیلی از بخشای جور واجور مغز رخ می دن، رویدادهای خود تنظیمی فعال تنها تو یه زمان و یا به طور پشت سر هم در مغز روی می دن(ایران نژاد، 1989، 19990). خود تنظیمی پویا و خود تنظیمی فعال دو کیفیت متفاوت از حالتای کارکرد مغز هستن. در حالت کارکرد پویای مغز فعالیتای مختلفی به طور با هم می تونن با هم رخ بدن. مثلا یه شخص به طور با هم می تونه ببینه، ، بچشد، و کنجکاو باشه یا مضطرب. شخص می تونه تو یه جای و تو یه زمان به طور جداگونه ببینه، و یا غذا رو مزه کنه و این به دلیل توجه به این واقعیته که فعالیتای جور واجور نیازمند حالتی فعاله تا اجرایی شن. از طرف دیگه خود تنظیمی فعال، کارکرد برابر یا مثل با روشای کارکرد مغز داره. و این به دلیل”تلاش واسه یاد بیاری رویدادهای زیر نظر و تمرکز منحصر به فرد ذهن به دلیل توجه” ه(ایران نژادو گرگ، 2001).
اگه هماهنگی بین این دو مجموعه مراحل به درستی انجام بشه، مدرسان می تونن به طرف فرایندهای داخلی پویا واسه بازشناخت الگویی در دسترس راهنمایی شن و یادگیری رو پیشرفت بخشن و باعث نظم دوباره و خود به خودی شن و تجربیات گذشته با در نظر گرفتن مجموعه جدیدی از منابع کمکی، تفسیر دوباره شه(ایران نژاد،1990).
هماهنگی و تعادل بین کارکرد خود تنظیمی فعال و خود تنظیمی پویا مهم بسیاریه(ایران نژاد و گرگ،2004). واقعیت امر اینه که اگه یادگیرنده بیشتر از اندازه به کارکرد پویا متکی باشه، امکان داره گرفتار خطر اتحاد بیشتر از اندازه علم شه، و جزئیات واقعی رو از دست بده. روبروی تکیه بیشتر از اندازه بر کارکرد فعال، باعث جداسازی علم مورد توجه به دلیل علم چشمی پایه می شه. به عنوان نتیجه بعضی از مربیان و استادان در آموزش و تدریس به یادگیرنده گان زمان سختی رو می گذرونن. بر خلاف بعضی دیگه که معمولا به تدریس خود آگاهی دارن، با این حال اونا مسائل رو در بخش شخصی حل می کنن، تا یادگیرنده گان تا اندازه زیادی متکی به فرایندهای فعال واسه انجام وظایف مربیان خود به شکل خود کار شن. ایران نژاد و گرگ در این باره بحث می کنن که آموزش مؤثر باید به گونه ایی باشه که به یادگیرنده در «فهمیدن و یادگیری عملی به عنوان زمینه کلی و بازسازماندهی علم کلی فرد» کمک کنه و بتونه یادگیرنده رو از سطح فعلی علم ارائه شده آگاه سازه. نتیجه تحقیق ایران نژاد و چیزم (1992) از این فرض ساپورت می کنه که کنترل داخلی پویا بستگی به منابع درو نی خود تنظیمی در مراحل یادگیری داره. یافته های تحقیق برتری یادگیری پویا بر یادگیری فعال رو نشون داد این تحقیق نشون دهنده این نتیجه بود که علاقه و همت هردو مهم هستن؛ یادگیری علاقه محور نسبت به یادگیری تلاش محور احتمال بیشتری داره که موفق شه؛ پس از این تحقیق میشه اینجور نتیجه گیری کرد که خود تظیمی پویا واسه یادگیری بخش مهمی حساب می شه.

برنامه-ریزی

متن کامل در سایت homatez.com