رایط را محیا کند ضروری به نظر میرسد.
۱-۳ اهداف تحقیق
در این تحقیق سه چالش کیفیت و سلامت محصول، کارآمدی حمل و نقل و توجه به پایداری محیط زیست به عنوان فاکتورهای اصلی یک زنجیره تامین غذایی در نظر گرفته شده است که برای مدیریت آنها یک مدل یکپارچه ارائه میشود. بهینه سازی فرآیند کیفیت و سلامت محصولات غذایی در زنجیره تامین غذایی همراه با کنترل هزینه حمل و نقل و حفظ پایداری محیط زیست اهداف پروژه می باشند. در این مدل با تعیین جریان مواد، شرایط مناسب برای حمل و نقل و جابهجایی آنها انتخاب شده و برای آنها تصمیم گرفته میشود. همچنین بهینهسازی هزینهها هدف اصلی میباشد.
۱-۴ ساختار تحقیق
در ادامه این تحقیق ابتدا در فصل دوم به بررسی برخی مقالات مرتبط پرداخته خواهد شد و چالشهای مطرح شده در زمینه زنجیره تامین مواد غذایی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم مدل یکپارچهای ارائه میگردد و با استفاده از مثالهای عددی متعدد در مقیاسهای متفاوت اعتبار آن سنجیده میشود. این مدل در بخش چهارم در یک مطالعه موردی مورد استفاده قرار میگیرد. در بخش پنجم نتایج بدست آمده بررسی و پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات آتی ارائه خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه
در این بخش ابتدا به مفهوم اصلی زنجیره تامین وضرورت وجود آن پرداخته میشود و سپس چالشهای مطرح شده در این تحقیق بیشتر بررسی خواهند شد و به مرور بعضی از مقالات مرتبط با هریک بررسی خواهند شد تا با این مفاهیم و پیشینهی تحقیق آنها آشنایی بیشتری حاصل شود. با طبقهبندی پیشینه مطالعات میتوان اهمیت موضوع را بهتر نشان داد و رویهی مناسبی جهت ادامه کار و ارائه مدلی جدید ترسیم کرد.
۲-۲ زنجیره تامین و ضرورت وجود آن
در مقالات مختلف تعاریف بساری برای مفهوم زنجیره تامین و مدیریت آن ارایه شده است که بسیار نزدیک به هم میباشند و به اختصار در این بخش به مرور برخی از آنها میپردازیم:
مفهوم زنجیره تامین در سال ۱۹۸۰ توسعه یافت. زنجیره تامین تمامی قسمتهای مختلف یک سازمان را شامل میشود که تمامی بخشهای آن را از نقطه شروع فعالیت و دریافت مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده بر روی آن تا تولید محصول و تحویل آن به مشتری، در بر میگیرد و مدیریت زنجیره تامین عبارت است از برقراری ارتباط منظم میان آنها با استفاده از ابزارهای موجود و یکپارچهسازی آن. اساسیترین ایده برای ایجاد زنجیره تامین این میباشد که شرکتها و سازمانهای مختلفی که در ارتباط با یکدیگر مشغول به فعالیت میباشند بتوانند با تبادل اطلاعات بر روی بازدهی هم تاثیر مثبت بگذارند که این امر در نهایت منجر به افزایش سوددهی سازمانها شده و باعث ایجاد رضایتمندی در مشتریان شود [۱۵, ۱۶].
زنجیره تامین مجموعهای از تامینکنندگان، تولیدات، انبارداری و شبکهی توزیع میباشد که در پی تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و رساندن آن به دست مشتری میباشند [۱۷].
زنجیره تامین شبکهای پویا میباشد که از تجارتهای مختلف تشکیل شده و روابط میان آنها را مدیریت میکند [۱۸].
زنجیره تامین یکی از زمینههای توسعه یافته تجارت است که اساسا شامل پاسخ به تقاضا و ارایه نقشه راه مناسب برای عرضه و تقاضاست و موجب یکپارچه شدن سیستم لجستیک داخلی و خارجی سازمان برای ارتباط با سایر بخشها مانند عرضه کننده، توزیع کننده، خردهفروشان و ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل میشود که در نهایت افزایش کارایی و بازده سازمان را نتیجه میدهد [۱۹].
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که رسما از یکدیگر جدا بوده و به وسیلهی جریانهای مواد، اطلاعات و مالی به یکدیگر مربوط میشوند. این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که اجزای محصول نهایی یا خدمات را تولید میکنند یا در فرآیند آن نقش دارند. حتی مشتریان و مصرف کنندگان نیز یکی از اجزای این سازمانها و زنجیرهی تامین میباشند [۴].
مدیریت زنجیره تامین مجموعهای از راهکارهاست، جهت یکپارچهسازی اعضای زنجیره (تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی) که هدف آن کاهش هزینههای سیستم و نیز افزایش سطح خدمتدهی به مشتریان است [۲].

شکل(۲-۱) شمایی از زنجیره تامین[۲]
وظایف زنجیره تامین:
ایجاد سود بلند مدت
پیادهسازی روابط و همکاری میان آنها
شکلدهی به شراکتها در سطوح مختلف
مدیریت اطلاعات
کاهش هزینههای زنجیره تامین [۲۰]
از مشتریان هر بنگاه اقتصادی به عنوان داراییهای نامشهود آن نام برده میشود و در صورتی که هر بنگاه به مشتریانش پاسخ مناسبی ندهد، آنها را به سرعت از دست خواهد داد. در واقع حیات سازمانها و تولیدکنندگان مختلف امروزه به وجود نوعی رویکرد مدیریتی بستگی دارد که قادر به پاسخگویی به مشتریان مختلف و تغییرات سریع بازار باشد. در این برهه از زمان که همراه با بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای علمی جدید شده است مدیران بسیاری از صنایع دریافتهاند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای خود شرکت کافی نیست بلکه تمامی قسمتهای زنجیره را باید بهبود ببخشند و آثاری که بر روی هم میگذارند را بررسی کنند که این امررا میتوان با طراحی و پیاده سازی یک زنجیره تامین کارآمد و به روز محقق ساخت. جهانی شدن تجارت و گسترش اطلاعات توجه به رویکردهای جدید را الزامی میکند و تجارتهای مختلف را
ملزم به استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و نرمافزارهای جدید میکند [۲۱].
در گذشته کمتر سازمانی به زنجیره تامین خود توجه میکرد و عملا برنامهای برای مدیریت آن نداشت. اما تغییر فرآیند کسب و کار تمامی مدیران را ملزم به توجه به زنجیره تامین و مدیریت آن کرده است و در حال حاضر کمتر شرکتی پیدا میشود که همچنان سیستم مدیریتی عمودی داشته باشد. با توجه به موفقیت تولیدیهایی که توجه ویژهای به زنجیره تامین خود داشتهاند گرایش سایر بنگاههای اقتصادی به این موضوع به شدت افزایش یافته است و روز به روز به علاقهمندان به کارگیری آن افزوده میشود. با توجه به وجود بخشهای متفاوت در یک تجارت نوین از جمله برنامهریزی، بازاریابی، تولید و خرید و فروش وجود یک ساختار منظم و دقیق برای موفقیت در آن امری ضروری به نظر میرسد. افزایش رقابت در سطح جهانی و همراه شدن آن با پیشرفتهای فناوری اطلاعات نیز، برنامهریزی زنجیرهتامین را به مهمترین بخش تجارت در زمینه ارایه خدمات و تولیدات تبدیل کرده است [۲۲]. زنجیره‏های تامین تنها مربوط به سازمانها و کارخانههای تولیدی نمیشوند و شرکتها و سازمانهای خدماتی نیز دارای زنجیره تامین مختص خود هستند. پیچیدگی‏ زنجیره تامین و مدیریت آن ممکن است در صنایع و سازمانهای مختلف با یکدیگر تفاوتهای عمده و بسیاری داشته باشند. وجود زنجیره تامین به تنهایی نمیتواند متضمن موفقیت یک شرکت باشد زیرا این موضوع دارای مفهومی توسعه یافته و پیچیده میباشد از این رو انجام مطالعات علمی بر روی زنجیره تامین و ارائه راهکارهای جدید علمی برای به کارگیری آن ضروری به نظر میرسد. شاپیرو۱ در کتاب خود علوم مختلف جهت مطالعهی زنجیره تامین را معرفی کرده و مورد بررسی قرار داده است که یورگنسن۲ آنها را به شکل زیر طبقه بندی میکند:
شکلگیری استراتژی و نظریهی شرکت
حمل و نقل، تولید، و مدیریت موجودی
حسابداری مدیریت
پیشبینی تقاضا و علم بازاریابی
تحقیق در عملیات
با توجه به دیدگاههای مختلف موجود برای مطالعهی زنجیره تامین از تمامی علوم در هر مطالعه استفاده نمیشود. اگر سه دیدگاه مدیریتی و اقتصادی و ریاضی را عمده ترین دیدگاهها برای مطالعه زنجیره تامین در نظر بگیریم استفاده از هر یک از علوم فوق به صورت زیر خواهد بود.
دیدگاه مدیریتی: استفاده از علوم شکلگیری استراتژی و نظریهی شرکت و در بخشهایی بهره از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی
دیدگاه اقتصادی: استفاده از علوم حسابداری مدیریت، پیشبینی تقاضا و بازاریابی
دیدگاه ریاضی: استفاده از علوم پیشبینی تقاضا، تحقیق در عملیات و بخشهایی از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی [۲۱، ۱۵]
۲-۳ زنجیره تامین یکپارچه
زنجیره تامین یکپارچه، متفاوت با زنجیره تامین سنتی است. یک زنجیره تامین سنتی با توجه به این که بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تاکید دارد، یکپارچه نیست و حداقل دو اشکال دارد. اولا، در نتیجه عقب افتادگیهای پلکانی در زنجیره تامین، دقت پیشبینی به علت افزایش در عدم اطمینان تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریان های اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (از این مورد به عنوان اثر شلاق چرمی نیز یاد میشود). پیشبینی نادرست معمولاً موجودی اضافی را برای تامینکنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. ثانیا، معمولاً به علت این که فرآیندهای کسب وکار در سراسر بخشهای زنجیره تامین به صورت یکپارچه و مرتبط نیستند، یک زنجیره تامین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان میدهد که باعث نارضایتی مشتریان و از دست رفتن آنها میشود. در نتیجه رویکرد سنتی، اغلب با سطوح بالاتری از عدم اطمینان محیطی روبرو میشود [۱۵, ۱۶].
بارات و اولیویر پیشنهاد میکنند که یکپارچگی وقتی در یک سازمان اتفاق میافتد که دو یا چند شرکت مسئولیت برنامهریزی مشترک مبادلهای را بر عهده بگیرند و مدیریت، اجرا و اطلاعات اندازه گیری عملکرد را با هم به اشتراک بگذارند [۳ ، ۲۳-۲۵]. اولین قدم در ایجاد یک زنجیره تامین یکپارچه تعریف یک رویه کارشناسی جهت انتخاب تامینکنندگان و تنظیم روابط میان سازمان و این تامین کنندگان میباشد [۵۳]. البته مدیران جهت موفقیت در یکپارچهسازی زنجیره تامین نباید تنها بر روی مسائل خاصی تمرکز کنند بلکه باید به یکپارچهسازی تمامی اجزا از جمله تامینکنندگان، مشتریان و جریانات داخلی نیز بپردازند زیرا قسمتهای مختلف زنجیره بر روی یکدیگر تاثیر مثبت و منفی زیادی دارند و یک زنجیره تامین یکپارچه میتواند در ارایه محصولی با کیفیت بهتر موثر باشد و حتی توجه به این موضوع سبب کاهش عدم قطعیت و ایجاد آثار مخرب در محیط زیست نیز میشود. لذا در بازار رقابتی امروز توجه به زنجیره تامینی یکپارچه و نوین با در نظر گرفتن کلیهی جوانب امری ضروری است [۵۵-۵۷].
۲-۴ فرآیندهای عمدهی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرآیند عمده است که عبارت‌اند از :
۱- مدیریت اطلاعات
۲- مدیریت لجستیک
۳- مدیریت روابط
۲-۴-۱ مدیریت اطلاعات
امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات به امری بدیهی برای همه تبدیل شده و یکی از مهم‌ترین نگرانی سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین است. زیرا عدم گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات، باعث ایجاد عدم اطمینان و هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تامین می‌شود و در نتیجه، موجب عدم اثربخشی و کارایی فرآیند‌ها شده و مدیریت آنها را سختتر میکند. موضوع هماهنگی در فعالیت‌ها، بسیار حائز ‌اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت
اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز مصداق دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا، باعث می‌شود تا تاثیرات فزاینده‌ای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌های دیگر وجود داشته باشد و در نهایت منجر به هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلی در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در تمامی بخشهای سازمان و تصمیمگیریهای آنها مانند: سفارش‌دهی و ساخت، زمان‌بندی تولید، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان، پیش‌بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا تاثیرگذار است [۵ ، ۶].
در شکل (۲-۲) زنجیرهتامین بدون مدیریت اطلاعات مشاهده میشود که در آن به جریان اطلاعات توجهی نمیشود. وجود این زنجیره به تنهایی نمیتواند اثر بخش باشد. اما شکل(۲-۳) زنجیره تامینی را نشان میدهد که تحت مدیریت قرار گرفته است و جریان اطلاعات در آن برقرار شده است.

شکل (۲-۲) زنجیرهی تامین بدون جریان اطلاعات[۱۵]

شکل (۲-۳) زنجیرهی تامین همراه با جریان اطلاعات [۱۵]
۲-۴-۲ مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستمهای تولیدی (مانند صنعت خودرو) موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را دربر میگیرد. این بخش که کلیهی فعالیتهای فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیتهای حمل‌ونقل، انبارداری، زمان‌بندی تولید و … را شامل می‌شود، بخش نسبتا بزرگی از فعالیتهای زنجیره تامین را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیتهای زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند [۵ ، ۶]. توجه به حمل نقل و لجستیک یکی از اهداف عمدهی این تحقیق می باشد و در ادامه با مرور مقالات بین الملی ارائه شده، این موضوع بیشتر و بهتر تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۲-۴-۳ مدیریت روابط
مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد و امروزه در بسیاری از موارد، سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجهی رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر این، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین، ارتباط مطمئن میان شرکا و وجود یک مدیریت صحیح میان آنها میباشد، به گونه‌ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند [۵ ، ۶].
۲-۵ ابعاد فیزیکی زنجیره تامین
بعد فیزیکی یک زنجیره تامین شامل مراحل تدارک، تولید و توزیع است. هر یک از مراحل نیز به نوبهی خود شامل دستهای از تسهیلات و فرآیندهای فیزیکی دیگری میشوند، مثل تسهیلات بخش انبار کارخانه، مراکز توزیع عمده فروشیها و سایر قسمتهای زنجیره. به طور کلی ابعاد فیزیکی هر زنجیره تامین را به بخشهای زیر میتوان تقسیم کرد:
تامین کنندگان مواد در سطوح مختلف: این بخش کالاها و خدمات را برای کارخانهها یا بنگاههای تولیدی، عرضه میکنند. این بخش شامل تمامی تامین کنندگان مواد خام یا اطلاعات ورودی برای آنها میباشد.
تولیدکنندگان/مونتاژکنندگان: در این بخش فرآیند تبدیلی بر روی مواد یا اطلاعات خام صورت میگیرد.
عمده فروشان/توزیعکنندگان: به لحاظ عملیاتی این بخش شامل مجموعهای از توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان میباشد.
مشتریان: در حقیقت این بخش از زنجیره تامین ایجاد کنندهی تقاضا برای


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *