۲
q2
q1

q2
q1

q2
q1

q2
q1

182100
g1
181900

g1

105000
u1

96000
u1

182100
g2
181800

g2

106000
u2

95000
u2

u3
152000
102000
u3

u4
142000
117000
u4

جدول (۳-۲) تعداد واحدهای مورد نیاز در هر انبار
واحد
aw1
aw3
dw1
dw2
انبار
۴
۲
۲
۲

طبق نتایج به دست آمده هر دو خط تولید فعال میباشند که میزان تولید در هر خط و بازهی دمایی مناسب آنها در جدول (۳-۳) آمده است.
جدول (۳-۳) میزان تولید در هر خط تولید
Y_(p2,g,t,q)
فعال در بازه دمایی ۱
Y_(p1,g,t,q)
فعال در بازه دمایی ۲
q2
q1
کیفیت
مواد
q2
q1
کیفیت
مواد
۱۸۱۹۰۰

g1

182100
g1
181800

g2

183500
g2

یکی از ویژگیهای این مدل نمایش جریان مواد میان تسهیلات متفاوت در خروجی آن میباشد. جدولهای (۳-۴) و (۳-۵) جریان مواد در این مثال را نشان میدهند.
جدولهای (۳-۴) و (۳-۵) جریان مواد
s1
s2
u4
u2
u3
u1
q2
q1

q2
q1

q2
q1

q2
q1

142000
117000
aw1

95000
aw1
152000
102000
aw1

96000
aw1

aw3
106000

aw3

aw3
105000

aw3

g2
g1
dw2
dw1
dw2
dw1
q2
q1

q2
q1

q2
q1

q2
q1

92400
r1
91100

r1

91000
r1
91300

r1

91100
r2
90700

r2

91100
r2
90600

r2

در این مثال فقط از ماشین نوع اول استفاده شده است که جدول (۳-۶) تعداد وسیلهی نقلیهی مورد نیاز از این نوع را برای برقراری جریان مواد میان تسهیلات مختلف را نشان میدهد.
جدول (۳-۶) تعداد وسایل نقلیهی به کار گرفته شده
r2
r1
خ.فروش
انبار
s2
s1
تامین.ک
انبار
۵
۵
dw1
9
9
aw1
5
5
dw2
3
3
aw3

در جدول(۳-۷) نیز هزینهها بخشهای مختلف به تفکیک مشاهده میشود.

جدول (۳-۷) هزینههای بخشهای مختلف
هزینه (واحد پولی)
هزینهها
تابع
۸۰۲۱۹۰
هزینه تولید
y_1
1604455
هزینه انبارداری
y_2
90465
هزینه حمل و نقل میان تامین کنندگان و انبار ورودی
y_3
100050
هزینه حمل و نقل میان انبار خروجی و خرده فروش
y_4
1241050
هزینه خرید مواد خام
y_5
3838210
تابع هدف
z

محاسبه میزان انتشار گاز دی اکسید کربن: با استفاده از اعداد بدست آمده در خروجی مدل و جایگذاری آن در معادلات ۳۶ تا ۳۸ میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به دست میآید.
y_6= 1735800 gr
y_7= 1926000gr
Emission: y_6+ y_7=3661800 gr
برای اعتبارسنجی مدل مثالهای زیادی در مقیاسهای مختلف حل شدهاند که بررسی آنها نشان میدهد تغییر اندازه مسئله تا مقیاس متوسط تغییر زیادی در زمان حل آن ایجاد نمیکند ولی افزایش آن از حد متوسط به بالا موجب افزایش زمان حل میشود.
جدول (۳-۸) مقایسهی زمان حل مدل در مقیاسهای مختلف
متوسط زمان حل
متغیرهای مربوط به محصولات
تعداد تسهیلات
مقیاس

u×g×t×q
s×dw×p×aw×r

کمتر از ۱۰ ثانیه
۲×۳×۲×۴
۲×۲×۲×۴×۲
کوچک
۱
کمتر از ۱۰ ثانیه
۲×۴×۱۰×۱۲
۲×۴×۳×۴×۴
متوسط
۲
۳۰۰ الی ۸۰۰ ثانیه
۴×۸×۲۰×۲۰
۴×۸×۵×۸×۱۰
بزرگ
۳

این مثالها بعد از کد نویسی در نرم افزار GAMS ، با استفاده از حل کننده CPLEX که مناسب برای مدلهای MIP میباشد در یک رایانه شخصی با پردازشگر CORE-i5 و RAM-6G اجرا شده است. با بررسی نتایج مشاهده میشود که تعداد متغیرها و مقادیر عددی پارامترها نسبت مستقیمی با زمان مورد نیاز جهت حل مسئله دارند.
۳-۹ تحلیل حساسیت
ایجاد تغییر در دادههای سه پارامتر صفر و یک مدل ( o_(q,l,g)^1 ، o_(q,l,g)^2 و o_(i,g)^3 ) تغییرات بسیاری در جواب نهایی ایجاد میشود که نشان میدهد معادلات ۲۳ الی ۲۷ جز محدودیتهای حساس مدل میباشند و تاثیر زیادی در زمان حل مساله و جواب نهایی دارند. این محدودیتها به دلیل وجود کیفیتهای متفاوت در مدل برای پاسخ به تقاضاهای مختلف میباشد.
همچنین در صورتی که ایستگاههای تامین کنندگان پراکنده باشند و فاصلهی بین آنها زیاد باشد زمان حل افزایش یافته و هزینههای بیشتری به تولیدی تحمیل میشود. البته این مورد در شرایطی میباشد که تامین کنندگان شرایط یکسانی داشته باشند. برای مثال در یک شرکت لبنیاتی بیش از ۹۵ درصد مواد خام ورودی به واحد تولیدی شیر خام میباشد. در این صورت تامین کنندگان شیر نقش اصلی را برای تامین مواد خام بازی میکنند و فاصلهی آنها با کارخانه نسبت به سایر تامین کنندگان اهمیت بیشتری در برنامهریزی برای حمل و نقل دارد. حال اگر چند تامین کنندهی شیر در یک بخش متمرکز باشند برای کارخانه مطلوبیت بیشتری دارد. برای توضیح بیشتر این موضوع ۳ مثال حل شده در مقیاس متوسط درجدول (۳-۹) مقایسه شدهاند. در مثالهای فوق نتایج با فرض اینکه ۴ تامین کننده به یک اندازه برای کارخانه مواد خام عرضه میکنند به دست آمدهاند. شاید به نظر برسد که با پراکنده شدن تامین کنندگان در فواصل متفاوت انتخاب نزدیکترین تامین کننده منطقی به نظر برسد اما شرایطی مانند محدودیت عرضه و وجود وسایل نقلیه متفاوت مسئله را کمی پیچیدهتر میکند.

جدول (۳-۹) مقایسهی هزینهها در شرایط مختلف
تغییرات تابع هدف نسبت به مسئله اول
تابع هدف
واریانس فاصله تامین کنندگان با انبارهای ورودیdt_(i,j)
واریانس فاصله تامین کنندگان با ایستگاه های تدارکاتdtk_i
متوسط فاصله تامین کنندگان با انب
ارهای ورودیdt_(i,j)
متوسط فاصله تامین کنندگان با ایستگاه های تدارکاتdtk_i
ندارد
۸۱۰۱۲۸۳
۰
۰
۴۲۰
۱۱۰
مسئله اول
دو درصد
۸۳۳۹۲۰۲
۶۲۰۰
۶۲۰۰
۴۲۰
۱۱۰
مسئله دوم
یازده درصد
۹۰۰۱۲۰۱
۸۲۵۰
۸۲۵۰
۴۲۰
۱۱۰
مسئله سوم

توجه به نتایج مثالها، این موضوع را نیز نشان میدهد که وجود شرکتهای ۳pl باعث کاهش هزینههای کارخانهها میشوند. از طرفی در صورتی که مدیریتی مناسب بر روی این شرکتها نباشد افزایش هزینه و مصرف سوخت را در بر خواهد داشت که موجب ایجاد آلایندگی بیشتری خواهد شد. وجود این شرکتها زمانی میتواند به نفع حمل و نقل باشد که دارای ایستگاههای متعددی در قسمتهای مختلف باشند تا طی مسیر اضافی (حرکت بدون بار) میان مقصد و مبدا به حداقل برسد. مکانیابی این ایستگاهها خود بحثی متفاوت است که نیازمند مطالعات فراوان میباشد. برای مطالعهی بیشتر موضوع خروجی چند مسئله متفاوت در مقیاس متوسط در دو حالت در نظر گرفته شد. حالت اول ایستگاههای این شرکت در یک نقطه متمرکز شده اند ولی درحالت دوم شرکت، ایستگاههای متفاوتی جهت خدمت رسانی دارد. مشاهده میشود که هزینههای حمل و نقل و انتشار گاز دی اکسید کربن در حالت اول بیشتر از حالت دوم میباشد. در نتیجه استفاده ازاین شرکتها زمانی برای زنجیره تامین مناسب میباشد مطالعهی کافی برای مکانیابی ایستگاههای آن صورت گرفته باشد. در جدول (۳-۱۰) بخشی از ین نتایج آورده شده است.

جدول (۳-۱۰) مقایسهی مسئله در دو حالت استفاده از ۳pl و عدم استفاده از آن
درصد تغییر
عدم استفاده از ۳pl
استفاده از ۳pl

هزینه (واحد پولی)
هزینه (واحد پولی)
هزینهها
بدون تغییر
۸۰۲۱۹۰
۸۰۲۱۹۰
هزینه تولید
y_1
بدون تغییر
۱۶۰۴۴۵۵
۱۶۰۴۴۵۵
هزینه انبارداری
y_2
افزایش ۵۹ درصدی
۱۴۳۹۲۵
۹۰۴۶۵
هزینه حمل و نقل میان تامین کنندگان و انبار ورودی
y_3
افزایش ۸۳ درصدی
۱۸۳۷۵۰
۱۰۰۰۵۰
هزینه حمل و نقل میان انبار خروجی و خرده فروش
y_4
بدون تغییر
۱۲۴۱۰۵۰
۱۲۴۱۰۵۰
هزینه خرید مواد خام
y_5
افزایش ۳.۵
درصدی
۳۹۷۵۳۷۰
۳۸۳۸۲۱۰
تابع هدف
z
افزایش ۷۴ درصدی
۶۴۰۵۰۰۰
۳۶۶۱۸۰۰
انتشار دی اکسید کربن
y_6+ y_7

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *