شود(تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۸).
۱-۱۰-۱-۳-۵ بازده فروش: نشان می دهد که در سال مالی مورد بررسی با فروش هر ریال کالا چه میزان سود خالص به دست می آید. هر چه این نسبت در شرکتی بالاتر باشد نشان دهنده موقعیت مناسبتر و مطلوب تری تلقی می شود(تهرانی، ۱۳۸۶).
۱-۱۰-۱-۳-۶ سود هر سهم: سودی است که شرکت به ازای یک سهم عادی به دست می آورد و یکی از مهمترین معیارهای مالی برای ارزیابی عملکرد شرکت در طول سال مالی می باشد. صاحبان سهام این معیار را به عنوان وسیله ای برای ارزیابی نقش مدیریتی و نظارتی هئیت مدیره و مدیران واحد تجاری به کار می گیرند. سود هر سهم در پیش بینی سود آتی نقش با اهمیتی را ایفا می کند(نوروش، ۱۳۸۸).
۱-۱۰-۱-۳-۷ حاشیه سود خالص: نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت یا سود خالص آن اولین معیاری است که بیشتر سرمایه گذاران در رابطه با سوددهی یک شرکت مدنظر قرار می دهند. نسبت های حاشیه سود قادر هستند که دیدگاه عمیق تری به کارآیی مدیریت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این نسبت به جای در نظر گرفتن اینکه مدیریت شرکت، چه میزان از دارایی ها، سهام و سرمایه گذاری های شرکت را به دست آورده، مقدار پولی را که شرکت از تمام درآمدهای حاصل از فروش محصولات و سرمایهگذاری ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار می دهند. زمانی که یک شرکت حاشیه سود بالایی دارد، نشان دهنده این است که در عرصه رقابت خود از نقاط قوت برجسته تر نسبت به سایرین برخوردار است(طالب بیدختی و علیشاهی، ۱۳۹۰).

۱-۱۰-۱-۴CAD/CAM
CAD/CAM عبارت است از دو مفهوم درطراحی “طراحی به کمک کامپیوتر” و “ساخت به کمک کامپیوتر” که تکنولوژی استفاده گسترده از رایانه در طراحی و تولید قطعات مختلف و پیچیده صنعتی را نمایان می سازد. سسیستم های CAD/CAM طی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به منظور رفع مشکلات موجود مهندسی، از تلفیق دو شاخه مهم علم مکانیک در زمینه های طراحی وساخت به طراحان و سازندگان صنعتی عرضه گردید و تا امروز توسعه یافت، این تکنولوژی به تدریج زمینه بکارگیری سیستمهای کامپیوتری در طراحی، کنترل، مدیریت و برنامه ریزی تولید در کارخانجات کوچک و بزرگ را در آینده در سطحی فراتر از آنچه امروزه در دسترس است فراهم خواهد ساخت.
اصطلاح CAD/CAM مفهوم کامل وجامع طراحی وتولید از طریق سیستم های رایانه ای را به نحو مؤثری درخود جای داده است. هدف CAD/CAM نه تنها خودکار نمودن فازها و مراحلی از طراحی و تولید، بلکه خودکار کردن انتقال اطلاعات وبرنامه ریزی ها از مرحله طراحی تا مرحله تولید می باشد. دریک سیستم مطلوب CAD/CAM امکان دسترسی به اطلاعات و مشخصه های طرح های قبلی و اعمال تغییر و اصلاح آنها برای تولید قطعات جدید وجود دارد. همچنین برنامه های ماشینکاری و سایر فرامین کنترل لازم به صورت خودکار استخراج شده و توسط اجزای ارتباطی، مستقیماً به ایستگاههای کاری و یا تجهیزات کنترل عددی ارسال می گردد.
۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی
۱-۱۰-۲-۱ فناوری اطلاعات
به لحاظ عملیاتی در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با فناوری اطلاعات از حیث پیادهسازی سیستم‌های فناوری اطلاعات از ۶ بعد اداری، ارتباطات، پشتیبانی تصمیم، برنامه ریزی، طراحی محصول و کنترل تولید استفاده می‌شود و پرسشنامه‌ای برای سنجش این ابعاد طراحی و به کار برده شده است.

۱-۱۰-۲-۲ استراتژی های تولید
به لحاظ عملیاتی استراتژی های تولید در چهار بعد هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و نوآوری مورد سنجش قرار گرفته است که برای ارزیابی و تشخیص گروه های استراتژیک از پرسشنامه ای با ۱۴ سوال استفاده می شود.
۱-۱۰-۲-۳ عملکرد مالی
با توجه به هدف و موارد استفاده می‌توان نسبت‌های خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
۱-۱۰-۲-۳-۱ نسبت گردش دارایی‌ها۲۶ : این نسبت از تقسیم درآمد فروش بر مجموع دارایی‌ها بدست می‌آید. این نسبت نشان می دهدکه چگونه دارایی‌های یک شرکت به منظور ایجاد درآمد فروش بکار گرفته شده است(اکبری،۱۳۸۵).
فروش
= نسبت گردش دارایی‌ها
مجموع دارایی‌ها

۱-۱۰-۲-۳-۲ نسبت گردش سرمایه جاری۲۷ : این نسبت از تقسیم فروش خالص بر سرمایه در گردش بدست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه در گردش چگونه در مسیر فروش به کار رفته است(همان، ۱۳۸۵).
فروش خالص
= گردش سرمایه جاری
سرمایه در گردش

۱-۱۰-۲-۳-۳ بازده دارایی‌ها۲۸ : این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی‌ها بدست می‌آید. برخی از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارآیی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می‌دانند. نسبت مزبور بازده ای است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تحصیل کرده است(پی،نوو،۱۳۸۵).
۱۰۰*سود خالص
= بازده دارایی‌ها
جمع دارایی‌ها

۱-۱۰-۲-۳-۴ بازده حقوق صاحبان سهام۲۹: این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید. صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهم‌تر از سایر نسبت‌ها می‌دانند، زیرا نتیجه‌ای را که از سرمایه گذاری آنان به دست آمده است نشان می‌دهد(پی،نوو،۱۳۸۵).

۱۰۰*سود خالص
= بازده حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام

۱-۱۰-۲-۳-۵ بازده فروش۳۰ : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص بدست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد از هر یک ریال فروش چه مقدار سود تحصیل شده است(اکبری،۱۳۸۵).
۱۰۰*سود خالص
= بازده فروش
فروش خالص

۱-۱۰-۲-۳-۶ سود هر سهم۳۱ : این نسبت نشان دهنده مبلغ سود بدست آمده به ازای هر سهم عادی می‌باشد. سود هر سهم از تقسیم سود خالص بر تعداد سه
ام منتشر شده بدست می‌آید(پی،نوو،۱۳۸۵).

سود هر سهم =

۱-۱۰-۲-۳-۷ حاشیه سود خالص۳۲ : سود خالص شرکت، پس از کسر مالیات به دست می‌آید و به عبارتی سود قابل تقسیم شرکت لقب می‌گیرد. پس این نسبت سود خالص شرکت را با فروش کل مقایسه می‌کند(پی،نوو،۱۳۸۵).
= حاشیه سود خالص
سود پس از کسر مالیات

خالص فروش

۱-۱۱- بیان متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی

Manufacturing strategies and financial performance, 2006))

1-12 قلمرو تحقیق
۱-۱۲-۱ قلمرو موضوعی:
تحقیق حاضر از لحاظ مفهومی به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی‌های تولید و عملکرد مالی با استفاده از روش CAD/CAM در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۱-۱۲-۲ قلمرو زمانی:
به لحاظ زمانی، تحقیق حاضر در بازه‌ی ۵ ساله (۸۹-۸۵) انجام می شود.

۱-۱۲-۳ قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۲-۱ مقدمه
در جهان امروز کشورها با تعامل و ارتباط متقابل اقتصادی به حیات سیاسی و اقتصادی خود تداوم می‌بخشند. تمام جنبه‌های اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها ارتباط پیدا کرده است. بخشی از این ارتباط به شکل نقل و انتقال بین المللی کالاها و خدمات تجلی می‌یابد. مسلماً حضور در بازارهای جهانی نیازمند توان تطابق با تحولات علمی و فناورانه است .بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات همراه با دسترسی سریع به اطلاعات سبب شده است که آنچه در یک کشور روی می‌دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس شود. اهمیت فناوری اطلاعات و تأثیرات آن بر شرکت‌ها، به طرز چشمگیری افزایش یافته است و دارای رشد و توسعه محسوسی است. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری‌های مالی، اثربخشی مالی فناوری اطلاعات موضوع مهمی است که می‌تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداد حسینی و همکاران، ۱۳۸۵: ۸۳-۶۱).
محیطی که شرکت های ما اکنون در آن فعالیت می کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید می باشند و شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به نحوی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد این از وظایف مدیران مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کنند(ملکی پور غربی، ۱۳۸۵).
مرور پیشینه و ادبیات تحقیق، زمینه را فراهم می‌سازد تا محقق با شناسایی مؤلفه‌های علمی مسأله، و الهام گیری از مطالعات مشابه، ضمن طراحی ابزار مناسب تحقیق، از این مبانی علمی برای ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم، استفاده به عمل آورد. بر این اساس، در فصل دوم سعی بر آن است تا ضمن مروری اجمالی بر مفاهیم مورد بررسی شاملِ فناوری اطلاعات، استراتژی‌های تولید و شاخص‌های عملکرد مالی، مطالعاتی که به ارزیابی ارتباط این متغیرها و یا مؤلفه‌های مشابه پرداخته‌اند، بیان گردد.

۲-۲ مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱بخش اول: فناوری اطلاعات
۲-۲-۱-۱ تعاریف و مفهوم سازی
امروزه فناوری اطلاعات نقشی حیاتی در تولید و خدمات دارد. فناوری‌های جدید و پیشرفته سریعاً روش‌های گذشته را منسوخ می‌کنند و موجب ارائه کالا، خدمات و پشتیبانی‌های برتر می‌شوند. فناوری اطلاعات نیز با روند روبه رشد و سریع نوآوری‌ها توانسته است ماهیت کار سازمان‌ها را متحول سازد. این فناوری همچنین حجم اطلاعات قابل دسترس سازمان‌ها و افراد را افزایش داده است سازمان‌ها و مؤسسات از فناوری اطلاعات به عنوان منبعی برای پردازش و دست یابی به اطلاعات بهره جسته‌اند و این فناوری سازمان‌ها را در جمع آوری، نگهداری، بازیافت و به‌کارگیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری کرده است(صرافی زاده، ۱۳۸۶).
امروزه اهمیت اطلاعات هم به عنوان یک منبع مهم تاکتیکی و استراتژیکی در سازمان مطرح است و هم به عنوان یک منبع عمده برای ارزش افزوده احتمالی. فناوری اطلاعات با ویژگی ذخیره سازی، پردازش، بازیابی و انتقال اطلاعات می‌تواند مدیران را در بهبود عملکرد سازمان‌هایشان یاری نمایند (صرافی زاده و پناهی، ۱۳۸۱).
در خصوص تعریف واژه فناوری اطلاعات همانند سایر مفاهیم کیفی و مفهومی، نویسندگان و دانشمندان از دیدگاه‌های مختلف ولی نزدیک به هم این واژه را معنا کرده‌اند که عبارتند از:
واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت۳۳ و وایزلر۳۴ در سال ۱۹۸۵ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری‌ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت‌های مختلفی وجود دارد و همین برداشت‌ها موجب گردیده است تصویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود. از دیدگاه هیکز۳۵ (۱۹۹۸)، فناوری اطلاعات را می‌توان به عنوان فناوری‌های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم می‌کند، تعریف کرد. در تعاریف ویلسون۳۶ (۱۹۹۸)، غالبا تأکی
د عمده بر وجه فناوری است و این وجه بسیار بیش از خدمات مدنظر قرار می‌گیرد، اما اغلب کاربران تمایل چندانی به فناوری صرف ندارند بلکه بیشتر خدمت رسانی اطلاعاتی از طرق مختلف (رسانه‌های ارتباط جمعی تا ماهواره و اینترنت) را مد نظر دارند(صرافی زاده و محمد زاده،۱۳۸۹: ۵۴-۲۹).
“فناوری اطلاعات” عبارت است از تمام اشکال فناوری که برای پردازش، ذخیره و اتصال اطلاعات به شکل الکترونیک بکار می‌روند. تجهیزات فیزیکی که برای این منظور استفاده می‌شوند، عبارتند از: رایانهها، تجهیزات ارتباطاتی و شبکهای (لاودن و همکاران، ۱۳۷۸، به نقل از عمید: ۲۰۲-۱۸۳).
فناوری اطلاعات، بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار همراه با نوآوری است (زرگر، ۱۳۸۲).

جدیدترین تعریف فناوری اطلاعات که تعدادی از صاحب‌نظران مانند اندولس۳۷، کمپل۳۸، ادواردز،۳۹ گرام۴۰، شوبر۴۱، ویلدسترم۴۲ و غیره بر آن اتفاق نظر دارند، عبارت است از:
فناوری اطلاعات شامل محدوده وسیعی از اختراعات و رسانه های ارتباطی است که سیستم‌های اطلاعاتی و افراد را به همدیگر مرتبط می‌کنند مانند: نامه صوتی، نامه الکترونیکی، کنفرانس صوتی، کنفرانس ویدئویی، اینترنت، گروه افزارها و اینترنت‌های مشترک، تلفن‌های اتومبیلی، ماشین‌های نمابر، دستیاران دیجیتالی پرسنل و غیره می‌باشد .سیستم‌های اطلاعات و فناوری‌های اطلاعات اغلب در هم پیچیده هستند و معمولاً آنها را با همدیگر به اسم فناوری اطلاعات به کار می‌برند (آبتین، ۱۳۸۱).
فناوری اطلاعات، سخت افزار و مهارت‌های کارکنان و همچنین تجدید ساختار و یا مهندسی مجدد فرآیندهای تصمیم گیری و ارتباطات مربوط به فناوری را در بر می‌گیرد.
اطلاعات و نیز عملیات در برگیرنده توسعه محصولات یا خدمات جدید بر مبنای فناوری اطلاعات، به عنوان موارد سرمایه گذاری مورد نیاز برای استفاده اثربخش فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند (سویرزک و شرستا، ۲۰۰۳: ۲۸۸-۲۶۹).
فناوری اطلاعات عبارت است از توصیف تجهیزات (سخت افزار) و برنامه‌های رایانه‌ای (نرم افزار) که به وسیله آنها افراد به اطلاعات دسترسی پیدا کرده، آنها را بازخوانی، ذخیره، سازماندهی و در نهایت ارائه می‌دهند (نیاز آذری، ۱۳۸۱). سازمان‌ها فناوری اطلاعات را امروزه ابزاری می‌دانند که به کمک آن عملکرد افراد خود را بالا ببرند و با تغییرات وفق دهند. اما برای آنکه این سازمان‌ها عملکرد کارکنان خود را از نظر سطح آموزشی و تخصصی کار کارآتر و اثربخش‌تر کنند باید همتراز با سرعت تغییرات فناوری، کارکنان خود را در استفاده از فناوری ترغیب و تشویق نمایند (دفت،۴۳۲۰۰۴). مرتضوی (۲۰۰۴) معتقد است که با رشد سازمان‌ها و پیچیده‌تر شدن محیط آنها و نیز افزایش رقابت میان سازمان‌ها، به کارگیری فناوری اطلاعات در هر سازمان میان واحدها در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی هماهنگی ایجاد می‌کند.

نگاره ی ۲-۱: جدول تعاریف فناوری اطلاعات
پژوهشگر
تعریف
لویت
وایزلر (۱۹۸۵)
نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری‌ها و پردازش اطلاعات در سازمان.
هیگز (۱۹۹۸)
فناوری اطلاعات را می‌توان به عنوان فناوری‌های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده ازاطلاعات را فراهم می‌کند، تعریف کرد.
ویلسون (۱۹۹۸)
غالبا تأکید عمده بر وجه فناوری است و این وجه بسیار بیش از خدمات مدنظر قرار می‌گیرد، اما اغل


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *