دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش مدیریت تحول

با عنوان : تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانکهای استان گیلان

دانشگــاه آزاد اسلامی

واحـد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        

رشته: مدیریت بازرگانی  

   گرایش: مدیریت تحول

  عنـــوان:

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانکهای استان گیلان

 استاد راهـنما:

دکتر فرزین فرحبد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده فارسی

فصل اول: کلیات طرح

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
 • چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
 • فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۷
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
 • سرمایه فکــری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
 • سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………….۱۵
 • تعاریف، مفاهیم و ابعاد کلیدی سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………………..۱۷
 • اندازه‌گیری سرمایه فکری: مدلها و روشهای آن……………………………………………………………………………………………………..۲۰
 • کاربرد سرمایه فکری در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
 • دلایل سنجش سرمایه فکری توسط شرکتها…………………………………………………………………………………………………………..۲۷
 • عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
 • عملکرد، تعاریف و مفاهیم آن…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
 • الگوها و مدلهای سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………..۳۴
 • دلایل بهبود عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
 • نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..۴۱
 • استقرار مدیریت عملکرد در بهبود و ارتقاء عملکرد……………………………………………………………………………………………….۴۲
 • شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
 • چالشها و موانع بهبود عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
 • اصول و چارچوب عملکرد در ابعاد سازمانها………………………………………………………………………………………………………..۵۱
 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
 • حجم نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………۶۰
 • روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………۶۰
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………..۶۱

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………۶۱
 • داده‌های اولیه مربوط به جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………….۶۲
 • تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)………………………….۷۱

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۷۹
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………۷۹
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………۸۰

-پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………….۸۰

 • – محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….۸۲
 • پیشنهادات برای محققین بعدی………………………………………………………………………………۸۳

 منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………….۸۴

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………….

چـکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانکهای استان گیلان انجام پذیرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که در این راستا فرضیه‌هایی به صورت زیر تدوین گردید؛

فرضیه اصلی:

بین سرمایه فکری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

 1. بین سرمایه ساختاری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
 2. بین سرمایه انسانی و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
 3. بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شعب بانکهای استان گیلان بوده که نمونه‌ای به حجم ۱۵۰ شعبه مطابق فرمول کوکران انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بین متغیرهای تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری (سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه مشتری (رابطه‌ای)) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری (رابطه‌ای)، سرمایه ساختار، عملکرد

ـ ۱) مقدمه

با مروری بر گذشته این نکته قابل اذعان است که در قرن بیستم، اقتصاد مبتنی بر صنعت بود. در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می‌کرد. اما قرن ۲۱ اقتصاد مبتنی بر دانش است. به عنوان نمونه ستارامن[۱] و همکاران (۲۰۰۲) به نقل از کندریک یکی از اقتصاددانان آمریکایی بیان می‌کند که در سال ۱۹۲۵ نسبت دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های مشهود ۳۰ به ۷۰ بود. اما در دهه ۱۹۹۰ به نسبت ۶۳ به ۳۷ افزایش یافت. استیوارت[۲] (۱۹۹۷) سرمایه انسانی را مهمترین دارایی سازمان تلقی می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن‌ها نیز بالاتر باشد. آثار سرمایه انسانی بر عملکرد واحد تجاری در شرکتهای خدماتی بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا این شرکتها بیشتر بر ظرفیتها و منابع نامشهود متکی هستند (منشن و بنتیس[۳]، ۲۰۱۳). از طرفی در طی دو دهه اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش‌گذاری شرکتها شده است (لو[۴]، ۲۰۰۱). اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌های نامشهود یکی از موضوعات جذاب برای محققان حسابداری است و این جذابیت با افزایش تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها بیشتر شده است (بیاتی[۵]، ۲۰۰۵). نگرانی‌ها در مورد عدم شناسایی دارایی‌های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه‌کارانه معیارهای شناسایی دارایی و نگرانی‌ها در مورد قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است (الیوییرا[۶] و همکاران، ۲۰۱۰). بنابراین سطوح بالای عدم‌اطمینان، توانایی شناسایی برخی دارایی‌های نامشهود را در واحدهای تجاری که در دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری می‌کنند، محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که اطلاعات صحیح به اشخاص برون‌سازمانی انتقال نیابد. این مشکل برای شرکتهایی که متکی بر دانش هستند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این وجود می‌توان گفت اطلاعات سرمایه انسانی دارای محتوای اطلاعاتی است. اطلاعاتی که راجع به شایستگی و صلاحیت کارکنان منتشر می‌شود با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. افشای این اطلاعات منجر به تغییرات کوتاه‌مدت در ارزش بازار نمی‌شود (گامرسچلاگ[۷]، ۲۰۱۳). سرمایه فکری سرمایه‌ای فراتر از دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عملکرد شرکت‌ها می‌تواند تحت ‌تأثیردارایی‌های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. با این تفاسیر در این فصل به بیان مقدمه‌ای در خصوص موضوع تحقیق اشاره گردید. در ادامه فصل به مباحثی پیرامون بیان مسأله اصلی و اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهشگر اشاره شده و فرضیه‌‌ها و چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق تشریح می‌گردد.

۱ ـ ۲) بیان مساله

در دو دهه اخیر، عملکرد و مدیریت راهبردی آن به یکی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است که در این راستا مدیریت عملکرد اقدامی است مستمر و همه جانبه‌نگر در زمینه تعامل آموزش، ارزشیابی و عملکرد که سه فلسفه مدیریتی زیر در آن اعمال می‌شود: فلسفه مدیریت بر مبنای نتیجه کار؛ فلسفه مدیریت مشارکتی؛ فلسفه مدیریت کیفیت جامع. در راستای بکارگیری این سه فلسفه مدیریتی، توجه به توسعه فردی، توسعه گروهی و تیمی و توسعه سازمانی، هم در مفهوم بالندگی سازمان و هم عملکرد اقتصادی سازمان، همچنین به میزان اهمیت مشاغل گوناگون در سازمان نیز توجه دارد و چون این فرایند به طور مداوم در حال تکامل است، منجر به توسعه مستمر و پایدار منابع انسانی و سرمایه فکری در سازمانها و در نهایت توسعه منابع انسانی ملی می‌شود. بدون تردید اگر فلسفه مدیریت عملکرد به طور مؤثر در سازمان اعمال شود، باعث توسعه پایدار منابع انسانی می‌شود و پایداری توسعه منابع انسانی نیز به اجرای منظم و بهبود فرایند کمک خواهد کرد (مجتهدزاده و همکاران، ۱۳۸۹). که در این بین عملکرد عبارت است از سمت‌دهی صحیح و مؤثر به عوامل مؤثر و اثرگذار بر عملکرد هر سازمان (منابع انسانی، فرایندهای سازمانی، مدیران، مشتریان) به منظور اثرگذاری بر خط‌مشی فعلی یا مسیر برنامه به منظور دستیابی به آن اهداف و تسهیم و در میان‌گذاری نتایج عملکرد در ترغیب آن اهداف (منشن و بنتیس[۸]، ۲۰۱۳). از طرفی تمامی رویکردهای مدیریتی در اجرا اهدافی را به دنبال دارند که معمولاً اساسی‌ترین هدف رسیدن به نتــایج دلخواه براسـاس برنامه‌ریزیهای قبلی برنامه‌ریزان در سازمان و عملکرد آنهاست. طبق گزارشات سازمان ملی بهره‌وری در پایان سال ۱۳۹۱ عواملی چون رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی کارکنان، برنامه‌ریزی استراتژیک مؤثر، فرایندهای روان کاری و عملکرد کاری مدیران عواملی هستند که بر عملکرد سازمانهای ایرانی به شدت تأثیر گذارده و موجب تأکید بیشتر آنها بر بهبود عملکرد شده است که در این راستا تعریفی که از عملکرد ارائه گردیده عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاستها و رویه‌ها و اقداماتی که روی دستیابی اهداف از طریق تمرکز روی عملکرد ابعاد سازمانی تأکید دارد. به بیان بهتر فرایندی است مبتنی بر یک سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه های کاری در جهت اهداف راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود (حبیبی، ۱۳۹۲). مطابق گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان شهریور ماه ۱۳۹۲ بانکهای ایران به دلیل پایین بودن رقابت میان کارکنان، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده‌سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم افزایش سرمایه بانکها به وسیله دولت کارا عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر بانکها با بهره گرفتن از نهاده‌های موجود نمی‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند (محبوبی، ۱۳۹۲) که بانکهای استان گیلان (جامعه آماری این تحقیق) نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره نقش و اهمیت سرمایه فکری در رشد و توسعه سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشری، بر این نکته تأکید دارد که هیچ جامعه‌ای توسعه نیافته است، مگر آنکه به توسعه سرمایه‌های فکری خود پرداخته باشد. امروزه محققان پی برده‌اند که سرمایه فکری جزء ضرورتهای انکارناپذیر هر سازمانی تلقی شده و سرمایه‌ای بی‌پایان در جهت رشد و توسعه سازمانها و کشورها هستند طوری که طی نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در سرمایه فکری آنها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می‌آمدند، امروز تغییرات فناوریها، فاکتورهای نیروی انسانی و ارتقاء سطح سرمایه فکری به عنوان عوامل رشد تلقی می‌شوند (نوروزی، ۱۳۸۴). در این اثنا سرمایه فکری عبارتست از تمام منابع دانش‌محوری که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی‌شوند و شامل ابعادی همچون سرمایه ساختاری، انسانی و مشتری می‌باشد (صالحی‌نژاد، ۱۳۹۲). به علاوه تجارب ارزنده سازمانهای موفق و پیشرو درباره ارزش سرمایه فکری، مبین اهمیت آن در سازمانهاست. آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه کسانی می‌دانند که برایشان کار می‌کنند، محور اصلی رشد کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده‌اند، انسان را ســـرچشمه تمامی خلاقیتها، نوآوریها، تواناییها و زیباییها می‌دانند و معتقدند چنانچه فضا و شرایط برای انسان شاغل در سازمان فراهم شود، تواناییهای او شکوفاتر و متجلی می‌شود این گونه سازمانها کامیابی یا شکست سازمان یا مؤسسه خود را به میزان وفاداری و شایستگی نیروی انسانی، مشتریان و ساختار سازمانی خود نسبت می‌دهند و در نهایت بر این اعتقادند که اگر سازمانی شایستگی حفظ سرمایه‌های فکری خود را نداشته باشد، به آرامی به افول کشیده خواهد شد (چانگ و یانگ، ۲۰۱۳). با توجه به الزامات اشاره شده در بالا، در این تحقیق محقق به دنبال یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال است که آیا بین سرمایه فکری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه وجود دارد؟

 ۱ ـ ۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

تحولات نوین در عرصه اقتصادی، جهانی شده و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد بانکها بیشتر از گذشته مورد توجه ذینفعان قرار گیرد. سهامداران، سرمایه‌گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، نهادهای دولتی و به نوعی همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره بانکها را ارزیابی می‌کنند. بهبود عملکرد تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقاء بهره‌وری بانک، افزایش توان رقابتی بانک، پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، ارتقاء سطح انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری بانک به وسیله بهره‌گیری از ابعاد بانک است (محبوبی، ۱۳۹۲). از سویی نزول عملکرد در بانکها منجر به بوجود آمدن مشکلاتی همچون ریزش مشتریان بعد از اخذ وام، بوجود آمدن محدودیتهای در باب حفظ و نگهداری مشتریان، عدم رسوب سپرده‌های مشتریان هدف و فرار سپرده‌گذاری و پس‌اندازهای مشتریان به سوی بانکهای رقیب و در نتیجه افزایش منابع سپرده‌گذاری بانکهای رقیب و در نهایت بوجود آمدن یک ساختار بوفالویی شکل در بانکها می‌گردد. به همین دلیل بررسی چنین مفهوم با ارزشی در نظام بانکی و مالی و علی‌الخصوص بانکهای جامعه مورد مطالعه بسیار ضروری و انجام چنین تحقیقی به شدت احساس می‌شود.

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت