منشا گیاهی) برای انجماد منی گاوهای کوهان دار اروپایی استفاده کرد و گزارش نمود که هیچ اختلاف معنی‌داری از نظر جنبایی، کیفیت و مورفولوژی اسپرم در بین دو نمونهی رقیق شده، یافت نشد. اگر چه، کاهش معنیداری در نمونههای منی رقیق شده با رقیق کننده گیاهی از نظر سلامت آکروزوم، سلامت غشا و تعداد اسپرمهای زنده وجود داشت. وان واگتندونک و همکاران نتایج باروری با استفاده از اسپرم منجمد شده با رقیق کنندههای بر پایهی زرده تخم مرغ و لسیتین سویا را در گاو با هم مقایسه کردند. نرخ عدم بازگشت به فحلی در طی ۵۶ روز برای ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نرخ عدم بازگشت به فحلی گاوهای تلقیح شده با اسپرم منجمد شده با رقیق کننده حاوی لسیتین سویا پایینتر است، که حضور گلبولهای چربی در زرده تخممرغ را یک عامل منفی بر باروری اسپرمهای منجمد شده با این نوع رقیق کنندهها گزارش نمودند (ورمس و همکاران، ۱۹۹۵). آیرس و همکاران(۲۰۰۳) در یک گزارش اعلام کردند که اسپرمهای موجود در نمونه منی رقیق شده بوسیله لسیتین سویا، دارای تحرک بالاتری در مقایسه با اسپرمهای موجود در نمونه منی رقیق شده به وسیله زرده تخم مرغ بود. همچنین فراسنجههای آزمایشگاهی مانند حالت آکروزومی، زندهمانی و ظرفیت اتصال به زوناپلوسیدا در بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت. در این تحقیق مشاهده شد که اسپرماتوزوای موجود در منی رقیق شده بهوسیله رقیق کننده حاوی زرده تخم مرغ پس از فرایند انجماد- ذوب تمایل شدیدی دارند که از ناحیه سر به هم بچسبند که این خصوصیت از نظر باروری مطلوب نیست، در حالی که در اسپرمهای موجود در منی رقیق شده با لسیتین سویا این خصوصیت مشاهده نشد.
فوکویی و همکاران سال ۲۰۰۸، مطالعهای روی باروری گوسفندان تلقیح شده با اسپرم منجمد شده با رقیق کنندهی بر پایهی لسیتین سویا (آندرومد) و بر پایهی زردهی تخم مرغ و BSA انجام دادند. آنها گزارش کردند که اختلاف معنی‌داری بین رقیق کنندههای دارای زردهی تخم مرغ (۵/۶۴%) یا BSA (6/58%) و رقیق کنندهی آندرومد(۷/۵۶%) وجود نداشت. همچنین آنها گزارش کردند که نرخ برهزایی نیز تفاوت معنیداری بین اسپرمهای تلقیح شده از سه رقیق کننده نداشت. بکساگلیا و همکاران(۲۰۰۹) در پژوهشیروی انجماد اسپرم سگ با ۰۴/۰% لسیتین در محیط رقیق کننده انجام دادند و گزارش کردند که تفاوت معنیداری در تحرک اسپرم بعد از انجماد با رقیق کنندهی بر پایهی زرده تخم مرغ و لسیتین سویا وجود نداشت. همچنین در مطالعهای دیگر بر اسپرم سگ نشان داده شد که سرد کردن اسپرم در ۵ درجه سانتیگراد و ذخیرهی آن تا مدت ۴ روز در محیط رقیق کنندهی دارای ۰۴/۰% لسیتین بهتر از محیط دارای زرده تخم مرغ از اسپرم محافظت کرده و میزان اسپرم متحرک بیشتر و اسپرم ظرفیتدار شدهی کمتری نسبت به محیط دارای زردهی تخم مرغ دارد(بکاگلیا و همکاران ۲۰۰۹). رد و همکاران (۲۰۰۹) مطالعهای روی جایگزینی زردهی تخم مرغ با لسیتین سویا برای انجماد اسپرم انسان انجام دادند. آنها از ۱% لسیتین سویا در محیط رقیق کننده استفاده کردند و نتایج آنها نشان داد که اختلاف معنیداری در مورفولوژی و سلامت اسپرم بعد از انجماد بین این دو رقیق کننده وجود نداشت.
گیل و همکاران نیز در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بایوکسل در مقایسه با رقیق کنندههای حاوی زرده و شیر اختلاف معنی داری در جنبایی و خصوصیات حرکتی پس از انجماد- ذوب ایجاد نمیکند. همچنین بهبود معنی دار درصد آبستنی و بره زایی در میشهای تلقیح شده با اسپرمهای منجمد شده با رقیق کننده بیوکسل در مقایسه با رقیق کنندههای حاوی شیر گزارش نمودند. فروزانفر و همکاران در مطالعهای روی انجماد اسپرم قوچ با جایگزینی زرده تخم مرغ با لسیتین سویا گزارش کردند که ۱% لسیتین سویا میتواند جایگزین زردهی تخم مرغ در رقیق کنندهی منی قوچ شود. کامنتا و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که جنبایی کل و پیشرونده اسپرم سگ در رقیق کننده منی دارای ۸/۰ درصد لسیتین همراه با کاتالاز در طی ۸ روز سرد سازی، در مقایسه با رقیق کننده منی حاوی ۲۰ درصد زرده تخم مرغ بالاتر بود. گیل و همکاران در سال ۲۰۰۰ در پژوهشی روی اسپرم گاو گزارش دادند که رقیق کننده تجاری بیوسیفاس- پلاس با منشا لسیتین در مقایسه با محیط تریلادیل که حاوی زردهی تخم مرغ است، در تمام خصوصیات جنبایی بالاتر بود. هم چنین در پژوهش توسط موسی و همکاران (۲۰۰۲)، ویژگیهای جنبایی اسپرم گاو در بیوسیفاس- پلاس بالاتر از تریلادیل بود. در پژوهش پاپا و همکاران (۲۰۱۱) روی انجماد منی اسب با رقیق کنندههای دارای سطوح مختلف لسیتین و زردهی تخم مرغ، نشان دادند که محیط دارای لسیتین میتواند جایگزین بهتری برای زرده تخم مرغ در رقیق کننده منی اسب باشد.
ویک و همکاران سال ۲۰۱۲ در مطالعهای برای بهبود حفظ انجمادی اسپرم گربه با استفاده از رقیق کنندههای دارای مواد شیمیایی تعریف شده و مشخص (لسیتین سویا)، گزارش کردند که استفاده از این رقیق کنندهها سبب کاهش تنوع و تغییر۴۵ در رقیق کننده و خطر انتقال بیماریها در مقایسه با رقیق کنندههای بر پایه زرده تخم مرغ یا تجاری میشود. هم چنین باعث بهبود معنی دار جنبایی و وضعیت ظرفیت دار شدن (الگوی F) اسپرم گربه پس از انجماد- ذوب، در مقایسه با رقیق کننده بر پایه زرده تخم مرغ شد. ویدال و همکاران(۲۰۱۲) در مطالعهای روی جایگزینی منابع حیوانی (شیر پس چرخ) با منابع گیاهی در رقیق کننده منی بز، به بررسی سطوح مختلف لسیتین سویا (۰۴/۰، ۰۸/۰ و ۱۶/۰ درصد) در رقیق کننده بر پایه تریس روی پارامترهای کیفیت اسپرم، از جمله جنبایی، یکپارچگیغشا، سلامت آکروزوم و فعالیت میتوکندری پرداخته بودند. آنها گزارش کردند که تفاوت معنیداری در میان رقیق کنندهها برای یکپارچگیغشای پلاسمایی و فعالیت میتوکندری اسپرم بعد از انجماد وجود داشت، به طوریکه رقیق کننده حاوی ۰۸/۰ درصد لسیتین سویا سبب بهبود یکپارچگی غشای پلاسمایی نسبت به سایر سطوح لسیتین سویا شده بود، اما با رقیقکننده حاوی شیر پس چرخ تفاوت معنی داری نداشت. هم چنین رقیق کنندههای حاوی لسیتین سویا سبب بهبود درصد اسپرماتوزوای با میتوکندری فعال نسبت به رقیق کننده بر پایه شیر پس چرخ شده بود. بر اساس نتایج به دستآمده، آنها گزارش نمودند کهرقیق کننده حاوی لسیتین سویا به عنوان منبع لیپید لیپوپروتئین میتواند یک جایگزین برای منابع حیوانی در رقیق کننده برای انجماد منی بز استفاده شود.
همانطور که ذکر شد چندین محصول جدید رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا (بایوکسل، آندرومد و بیوسیفوس) توسط کشورهای اروپایی به بازار مصرف عرضه شده که تمام فرمول آنها ناشناخته میباشد و هم چنین در بیشتر موارد عملکرد بهتری نشان ندادند. با توجه به هزینه نسبتا بالای خرید این رقیق کنندهها یا اسپرم منجمد، لازم است که جهت ساخت فرمول معتبر و کارآمد رقیق کننده درداخل کشور اقدام شود. بنابراین در این مطالعه، رقیق کنندههای مختلف منی دارای ترکیب شیمیایی مشخص بر پایه سطوح ۵/۰، ۱، ۵/۱، ۲% لسیتین سویا و ۱۰، ۱۵، ۱۷، ۲۰% زرده تخم مرغ برای انجماد منی قوچ نژاد افشاری ارزیابی شد.
۲-۳-آشنایی اختصاری با سیستم آنالیز رایانه ای (CASA)
جهت ارزیابی جنبائی اسپرم خصوصیات و کیفیت منی گونههای مختلف، روشهای زیادی شرح داده شده است درحالیکه آزمایشگاههای تحقیقاتی، بایستی با یک روش یکسان این پارامترها را ارزیابی کنند.ارزیابی جنبایی اسپرم به طور فردی باعث محدود شدن پیش بینی میزان باروری اسپرم میگردد، چون تخمین فردی تحت تاثیر میزان تمرینات آزمایشی و چشمی بوده، به همین دلیل پیشبرد متدهای واقعی، علمی و بدون نظرات شخصی جهت ارزیابی کیفیت منی مهم میباشد. بررسی خصوصیات اسپرم به کمک سیستم آنالیز رایانهای، عینیت، دقت و کارایی ارزیابیویژگیهای مختلف سلول اسپرم، مثل جنبایی، شتاب حرکت (سرعت حرکت براساس زمان) و مرفولوژی سلول و… را بهبود میبخشد.
سیستم کاسا، سیستمی اتوماتیک و مکانیزه از نظر سختافزاری و نرم افزاری جهت نمایش دیجیتالی تصاویر، پردازش و آنالیز درست و دقیق اطلاعات در مورد جنبش۴۶ اختصاصی سلولهای اسپرم می باشد.
دانسون و همکاران(۱۹۹۹) گزارش کردند که تکنولوژی رایانهای تصویری، تحولی بزرگ در آزمایشات آنالیز منی بوده که در سالهای اخیر استفاده از آن جهت تعقیب مسیر حرکت اختصاصی اسپرم امکان پذیر شده، بطوریکه با اندازه‌گیریهای تنظیم شده برای هر صد یا چندین صد اسپرم، اطلاعات زیادی در مورد ویژگیهای مسیر حرکت مخصوص اسپرم، به طور کمی فراهم می شود. با استفاده از این روش سودمند و مناسب، در دور زمان کوتاه، تعداد زیادی از اسپرم ها تعقیب مسیر شده و روش آن، متکی بر شناسائی و تعیین سر اسپرم براساس چگالی، تعقیب نقاط مسیر حرکت سر اسپرم و آنالیز مسیرهای حرکتی طی شده از هر اسپرم می باشد.
این سیستم می تواند تغییرات در جنبایی اسپرم را به طور دقیق تعیین و در نتیجه تشخیص تفاوت بین تیمارها در تحقیقات آزمایشگاهی رقیق کنندههای جدید حفاظت انجمادی، سایر فرآیندهای فرآوری اسپرم و ارزیابی جنبایی اسپرم جهت آزمایش های تولیدمثلی را بهبود بخشد.
اندازه گیریهایی که توسط سیستم کاسا صورت می گیرد، می تواند بازتاب صحیحی از کیفیت اسپرم گونههایی باشد که تا حدودی به هم شبیه اند، لیکن زمانی که شکل یا مورفولوژی اسپرم های گونه های مختلف، به طور زیاد از هم متفاوت باشند، تغییرات و اصلاحات در روش های اندازه گیری آن لازم می باشد.
سیستمهای پیشرفته آنالایزر رایانه ای اسپرم ، نه تنها اطلاعات را بصورت داده های عددی ارائه داده، بلکه ارزیابیهای آماری را نیز انجام می دهند. این سیستم، بطور تجاری در دسترس بوده و ویژگی های جنبایی و مرفومتری اسپرم را پی در پی روی فرِم های۴۷ ویدیویی آنالیز و به سرعت درصد جنبایی و جزئیات پارامترهای جنبایی اسپرم مثلVSL،AMP،VCL، ALH، LIN، STR وVAP را نشان داده که به طور معمول با روشهای دستی قابل اندازه‌گیری نیستند.
فصل سوم
مواد و روشها
۳-۱- تجهیزات مورد نیاز برای جمع آوری، انجماد، ذوب و ذخیره منی و ارزیابیهای اسپرم
۱- یخچال معمولیC° ۴
۱۱- فلاسک مجهز به دماسنج
۲- میکروسکوپ نوری فاز کنتراست
۱۲- واژن مصنوعی Artificial Vagina))
۳- میکروسکوپ نوری معمولی
۱۳- ترازو
۴- میکروسکوپ کاسا
۱۴- دستگاه اندازه گیری pH
۵- بن ماری
۱۵- سمپلرهای متغیر
۶- اسمومتر
۱۶- پیپت دهانی
۷- دستگاه سانتریفیوژ
۱۷- تانک ازت
۸- تایمر
۱۸- پنس و قیچی
۹- یونولیت
۱۹- پیپتور
۱۰- دماسنج
۲۰- شیکر
۳- ۲-آزمایش اول
در آزمایش اول، اثر سطوح مختلف لسیتین سویا(۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲%) در رقیق کننده منی روی خصوصیات جنبایی، زنده مانی و یکپارچگی غشای اسپرم قوچ در طول فرآیند انجماد- ذوب ارزیابی شد.
۳-۳- آزمایش دوم
در آزمایشدوم، اثر سطوح مختلف زرده تخممرغ (۱۰، ۱۵، ۱۷ و ۲۰%) در رقیق کننده منیروی خصوصیات جنبایی، زنده مانی و یکپارچگی غشای اسپرم قوچ در طول فرآیند انجماد- ذوب ارزیابی شد.
۳-۴- حیوانات و جمع آوری منی
هشت انزال از چهار قوچ بالغ نژاد افشاری (۳ تا ۵ ساله) با استفاده از واژن مصنوعی، دوبار در هفته در طول فصل تولید مثلی جمع آوری شد. قوچها در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (کرج، حصارک، ایران)، تحت شرایط یکنواخت و متعادل تغذیهای نگهداری میشدند. قبل از نمونهگیری، مهبلها شستشو و استریل شده و در حین جمع آوری نمونه، جهت سهولت در دخول آلت حیوان سطح داخلی مهبل، با ژل لغزنده کننده آغشته گردید. فشار درون مهبل مصنوعی، با باز کردن شیر و دمیدن

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *