دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد سیرانی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصول پایان نامه. ۲
فصل اول کلیات تحقیق.. ۲
۱- ۱ مقدمه. ۲
۲-۱ تشریح و بیان مساله. ۳
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق.. ۴
۴-۱ اهداف تحقیق.. ۵
۵-۱ پرسش های تحقیق.. ۶
۶-۱فرضیه‏های تحقیق.. ۶
۷-۱روش شناسی تحقیق.. ۷
۸-۱تعاریف عملیاتی واژه ها ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۹
۱-۲ مقدمه. ۹
۲-۲-مبانی نظری.. ۹
۱-۲-۲- گزارش مالی   ۱۰
۲-۲-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی   ۱۱
۳-۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   ۱۲
۴-۲-۲ اطلاعات و اطلاعات مالی   ۱۳
۳-۲پیشینه موضوع و متغیرها ۱۴
۱-۳- ۲ مبانی نظری ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی   ۱۴
۲-۳-۲ به موقع بودن صورت های مالی   ۲۰
۳-۳-۲ نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام  ۲۲
۴-۳-۲نسبت  نقدینگی   ۲۳
۵-۳-۲ مدیریت بدهی   ۲۵
۶-۳-۲  مدیریت دارایی   ۲۵
۷-۳-۲ نسبت سودآوری   ۲۶
۸-۳-۲ اهرم مالی   ۲۸
۹-۳-۲ اندازه شرکت    ۲۹
۴- ۲ تحقیقات نظری.. ۳۰
۵-۲ پژوهش های پیشین.. ۳۲
۱-۵-۲ تحقیقات خارجی   ۳۲
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی   ۴۳
۳-۵-۲ خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی   ۴۷
۶-۲ مدل مفهومی تحقیق   ۵۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۵۴
۱-۳مقدمه. ۵۴
۲-۳روش کلی تحقیق.. ۵۵
۳-۳تعریف جامعه آماری.. ۵۶
۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۵۶
۵-۳روش گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۵۷
۶-۳ ابزار تحقیق و کاربردآن. ۵۷
۷-۳روش های و ابزار تحلیل داده ها ۵۸
۸-۳مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها ۶۱
فصل چهارم: یافته های تحقیق.. ۶۳
۱-۴مقدمه. ۶۳
۲-۴ توصیف نمونه آماری.. ۶۳
۳-۴ توصیف یافته ها ۶۵
۱-۳- ۴آمار توصیفی   ۶۸
۲-۳-۴آزمون نرمال بودن داده ها ۶۹
۴-۴ شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۰
۵-۴ ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۲
۶-۴ رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۴
۷-۴ تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۶
۸-۴ جمع بندی.. ۷۶
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۹
۱- ۵ مقدمه. ۷۹
۲-۵خلاصه یافته ها ۷۹
۴-۵نتیجه گیری.. ۸۲
۵- ۵ محدودیت های تحقیق.. ۸۳
۶-۵پیشنهاد های تحقیق.. ۸۴
منابع و مآخذ.. ۸۵
منابع فارسی.. ۸۵
منابع لاتین.. ۸۸
منابع اینترنتی.. ۹۰
چکیده لاتین…………………………………………
فهرست جدول ها                          
جدول ۱-۲- خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول ۱-۳- متغیر های پژوهش و مدل تحقیق آن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
جدول ۱-۴ جدول نمونه های تصادفی جامعه آماری………………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۲-۴- متغیر های آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۳-۴- نتایج آزمون نرمال داده ها ………………………………………………………………. ۶۹
جدول ۴-۴- متغیرها و شاخص تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۷۱
جدول ۵-۴- نتایج آزمون داده ها تحلیل عاملی……………………………………………………………………….. ۷۵
جدول ۶-۴- نتایج آزمون داده ها رتبه بندی فریدمن……………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
جدول ۱-۵- اطلاعات مربوط به تحقیقات داخلی گذشته جهت مقایسه …………………………………………… ۸۱
فهرست شکل‌ها
شکل ۱-۲- رابطه بین خصوصیات کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
شکل ۲-۲- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
شکل ۱-۴- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی (حالت استاندارد)………………………………. ۷۳
شکل ۲-۴- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی (حالت معنی داری) ……………… ۷۴
چکیده
گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .
هدف تحقیق حاضر  ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  می باشد.
به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی ۱۳۸۱تا ۱۳۹۱  که با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی ساده ۸۰ شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر  مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.
۱- ۱ مقدمه
به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.
ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.
اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال ۱۹۸۹ گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.
تعداد صفحه : ۱۰۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com