دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان :ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌کلامی‌و‌غیرکلامی‌مورد‌انتظاردردانش‌آموزان سال‌سوم‌‌دبیرستان‌های‌شهرستان‌لنگرود

دانشگاه قم

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان :

ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌کلامی‌و‌غیرکلامی‌مورد‌انتظاردردانش‌آموزان سال‌سوم‌‌دبیرستان‌های‌شهرستان‌لنگرود

درسال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

استاد راهنما :

دکتر سهراب عبدی زرین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………….۲
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………۵
  • ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….۹
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۴-۱- اهداف کلی …………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………۱۲

  • فرضیه ها……………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۵-۱- فرضیه های اصلی………………………………………………………………………..۱۲

  • تعریف نظری وعملیاتی متغیرها………………………………………………………۱۳

۱-۶-۱-تعریف نظری ………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۶-۱-۱- رفتارهای صمیمی کلامی وغیرکلامی ………………………………………….۱۳

۱-۶-۱-۲- رفتار نامناسب معلم …………………………………………………………………۱۳

۱-۶-۱-۳- ادراک دانش آموزان …………………………………………………………………۱۳

۱-۷-۱- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………۱۳

۱-۷-۱-۱- رفتارهای صمیمی کلامی وغیرکلامی…………………………………………..۱۴

۱-۷-۱-۲ رفتار نامناسب معلم …………………………………………………………………..۱۴

۱-۷-۱-۳ – ادراک دانش آموزان …………………………………………………………….۱۴

فصل دوم : پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-ادراک دانش آموزان ……………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۱ – ادراک واهمیت آن ……………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۲ – ادراک مثبت از معلمان وارتباط کلامی تعاملی ………………………….۲۱

۲-۲-۳- تفاوت های فرهنگی در ادراک وارتباط تعاملی کلامی ……………….۲۴

۲-۲-۴- پژوهش های مربوط به ادراک دانش آموزان……………………………….۲۴

۲-۳- انتظارات دانش آموزان………………………………………………………………….۳۰

۲-۳-۱- پژوهش های مربوط به انتظار دانش اموزان …………………………………۳۱

۲-۴- نظریه در مورد صمیمیت کلامی وغیر کلامی ………………………………….۳۵

۲-۴-۱- تفاوت های فرهنگی در صمیمیت جویی غیر کلامی…………………….۴۲

۲-۴-۲- جو مدرسه وتاثیر آن برادراک ………………………………………………….۴۴

۲-۴-۳- روابط دانش آموز – معلم ………………………………………………………..۴۸

۲-۴-۴ -پژوهش های مربوط به رفتارهای صمیمی کلامی………………………..۵۴

۲-۵- نظریه در مورد رفتار نامناسب معلمان ………………………………………….۵۷

۲-۵-۱- انواع ارتباطات در هر فرهنگ…………………………………………………..۶۴

۲-۵- ۲- اعتبارمعلم ……………………………………………………………………………۶۵

۲-۵-۳ – پژوهش هایی در مورد رفتار نامناسب معلمان ………………………….۶۶

۲-۶ – خلاصه فصل……………………………………………………………………………….۷۲

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۲- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………….۷۴

۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………۷۶

۳-۴- نمونه وروش آمار گیری ……………………………………………………………….۷۶

۳-۵- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………..۷۶

۳-۵-۱ -پرسشنامه معیار انتظار از معلم ………………………………………………۷۶

۳-۵-۲ -پرسشنامه بازنگری سناریو……………………………………………………۷۷

۳-۵-۳-پرسشنامه معیاراعتبار………………………………………………………….۷۸

۳-۶- روایی واعتبار پرسشنامه ها………………………………………………………۷۹

۳-۷-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………..۷۹

۳-۸- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………۷۹

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲- تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش………………………………………۸۲

۴-۲-۱ -فرضیه اول …………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۲-فرضیه دوم…………………………………………………………………………۸۵

۴-۲-۳-فرضیه سوم……………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۴-فرضیه چهارم…………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۵-فرضیه پنجم……………………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………۱۱۰

۵-۲- تبیین یافته ها……………………………………………………………………..۱۱۰

۵-۲- ۱-ادراک وانتظارات دانش آموزان…………………………………………..۱۱۵

۵-۲-۲- رفتار معلمان …………………………………………………………………..۱۱۷

۵-۳-محدویت های پژوهش………………………………………………………….۱۲۰

۵-۴ – پیشنهادات…………………………………………………………………………۱۲۱

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………..۱۲۱

۵-۴-۲-پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………۱۲۱

منابع فارسی …………………………………………………………………………………..۱۲۲

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………..۱۲۸

پیوست ها……………………………………………………………………………………….

 

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی ادراک دانش آموزان از تخطی رفتار معلمان دررفتارهای صمیمی کلامی و غیرکلامی توسط دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان لنگرود استان گیلان بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان لنگرود بودند که نمونه مورد مطالعه نمونه شامل ۳۶۰ نفر و با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه معیار انتظار بی‌واسطه از معلم (IES) ثویت و مک کراسکی(۱۹۹۸) وپرسشنامه بازنگری چهار سناریو معیار تِون و مک‌کراسکی(۱۹۹۸) استفاده گردید. در روش انجام پژوهش از طرح پژوهش مطالعه آزمایشی طرح دوعاملی استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با بهره گرفتن از آزمون T تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس عاملی چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد در تمام موارد، نمرات دانش آموزان در صمیمیت مورد انتظار از معلم به ‌طور معناداری بالاتر از میانگین‌ بود (۰۵/۰> p)، همچنین نمرات دانش آموزان در رفتار نامناسب مورد انتظار از معلمان به‌طور معناداری پایین‌تر از میانگین بود.دانش‌آموزان انتظار داشتند معلمان صمیمی باشند و رفتار نامناسب نداشته باشند.از طرفی در هر دو آزمون اثرپیلایی و لامبدای ویلکز، تأثیر صمیمت ادراک‌شده بر ارزیابی اعتبار معلم معنادار بود(۰۰۱/۰=p)؛ همچنین، تفاوت متغیر ترکیبی اعتبار معلم در دو جنسیت ازنظر آماری معنادار نبود( ۱۷/۰=p)؛ همچنین غیر صمیمی بودن معلم موجب می‌شود که اعتبار معلم کاهش پیدا کند؛ همچنین بین انتظار دانش آموزان و رفتارهای صمیمی وغیرصمیمی معلمان و ادراک دانش آموزان از تخطی معلمان از رفتارهای صمیمی کلامی و غیرکلامی مورد انتظار و اعتبار معلم رابطه وجود داشت.

۱-۱ – مقدمه:

تعلیم و تربیت امری وقت‌گیر، پرثمر ودرعین حال دشوار است که در آن معلمان که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی هستند، بیشترین نقش را عهده‌دار هستند. عهده‌دار بودن این نقش توسط معلم ایجاب می‌کند که رفتار و عملکرد او در محیط آموزشی مورد قضاوت گروه‌ های مختلفی از افراد قرار گیرد ازجمله این گروه‌ها می‌توان مسئولین منطقه، مدیران، والدین و دانش آموزان را نام برد.‌ در این میان دانش آموزان به دلیل حضور مستقیم در موقعیت آموزشی ارتباط نزدیک‌تری نسبت به سایر عوامل قضاوت کننده با دبیران دارند و نوع نگرش آن ها تاثیر فراوانی‌ بر فرایند یادگیری دارد.‌

در سال‌های اخیر شواهد تحقیقاتی نشان دادند که دانش آموزان روی اعمال و افکار معلمان اثر می‌گذارند‌، رفتارهای معلمان تحت تأثیر نحوه واکنش‌ دانش آموزان ‌به فعالیت‌های کلاسی قرار می‌گیرد. این مسئله تأکید بندورا روی تعاملات متقابل شناخت، رفتار و اعمال محیطی را به یاد می‌آورد (زارع،۱۳۹۰).

صمیمیت[۱] در کلاس درس را می توان به‌عنوان یک استراتژی آموزشی مفید مورد بررسی قرارداد. صمیمیت به‌صورت کلامی و غیرکلامی روی انگیزش دانش آموزان تأثیر می‌گذارد درک این اثرات و استفاده از صمیمیت برای اُمور آموزش‌وپرورش مهم است. ساختار صمیمیت در برقراری ارتباطات آموزشی به‌طور گسترده‌ای درگذشته مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است. پژوهشگران اثرات صمیمیت معلمان در ایجاد انگیزه دردانش آموزان و اثرآن در یادگیری عاطفی و شناختی را گزارش کرده‌اند (امی دن سون[۲]،۲۰۰۱). معلم اثربخش باید رفتارش با شاگردان همواره توأم با صمیمیت و احترام متقابل بوده و کلاس درس را به محیطی پویا، خلاق و خوشایند تبدیل نماید (محمودی، ۱۳۷۷).

محرابیان (۱۹۶۹) مفهوم صمیمیت را به‌عنوان رفتارهای ارتباطی توسعه داده است که به‌منظورافزایش نزدیکی به دیگران اثربخشی دارد. صمیمیت شامل رفتارهای‌ کلامی‌ و غیرکلامی ‌است که به ‌منظور کاهش فاصله فیزیکی ‌و روانی ‌درک شده بین معلم و دانش‌آموز عمل می‌کند (اندرسون، نورتون و نوسباوم[۳]،۱۹۸۱؛ کریستوفل ‌و گورهام[۴]،۱۹۹۵؛ ثویت‌ و مک‌کراسکی، وست[۵]،۱۹۹۴). شریفی (۱۳۶۸) ادراک دانش آموزان از رفتار معلم را برداشت ذهنی دانش‌آموز از رفتار معلم می‌داند.

رفتار نا‌مناسب معلم آن دسته از رفتارهایی هستند که مانع از آموزش شده و درنتیجه در یادگیری دانش‌آموزان اختلال ایجاد می‌کند (کیرینی، پلاکس، هِیز و آیوی[۶]، ۱۹۹۱؛ ثویت و مک‌کراسکی، ۱۹۹۸). بورگون[۷] (۱۹۷۸) بیان می کند بر اساس نظریه نقض انتظار، کنش متقابل بین انسان‌ها برمبنای انتظارات شکل می‌گیرد و نحوه ارزیابی نقض یک انتظار متأثر از ارزش پاداش‌د‌هی ارتباط گر (دانش‌آموز) است. این انتظارات شامل رفتارهای کلامی و غیرکلامی است. مردم رفتار دیگران را به‌عنوان رفتار تصادفی نمی‌نگرند آن‌ها در مورد رفتارهای دیگران انتظاراتی دارند تخطی از انتظارات عواقبی در بر خواهد داشت و آن ارزش تحریک است منظور از این اصطلاح این است وقتی‌که انتظارات کسی مورد تخطی قرار می‌گیرد علاقه یا توجه وی برانگیخته می‌شود و از مکانیسم خاصی استفاده می‌کند تابه این تخطی پاسخ دهد تحریک علاقه و توجه شخص باعث می‌شود تا او به پیام کمتر دقت کند و بیشتر به منبع تحریک معطوف شود (بور‌گون ولاپایر[۸]، ۱۹۹۶). کلاس به‌عنوان واحد سازمانی و محوری اکثر مدارس، شامل دانش آموزان و تعاملاتی است که بین آنان به‌عنوان فعالیت‌های آموزشی جهت یادگیری تبادل نظرصورت می گیرد (گازلی[۹]،۲۰۰۶).

معلم رکن اساسـی نهاد آموزش‌ و پرورش است. توفیق و شکست برنامه‌ ها و فعالیت ‌های آموزشی و پرورشی هر کشوری بـه معلمـان آن بستگی دارد به ‌عبارت ‌دیگر مهم‌ترین وسیله رسیدن جامعه به هدف‌های آموزشـی و پرورشـی، معلّم دانا و توانا است (پورظهیر، ۱۳۸۲).

تعلیم و تربیت واقعی در تعامل معلم و دانش‌آموز رخ می‌دهد. دانش آموزان امروز، آینده‌سازان فردای جامعه یک کشور به‌حساب می‌آیند و آنچه دانش آموزان کسب می‌کنند از خصوصیات و کیفیات و شایستگی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و هنری معلمان متأثر است و تعامل مستمر و چهره به چهره معلم در مدرسه با دانش‌آموز، مربی را در موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد قرار می‌دهد (صافی،‌۱۳۸۱). یکی از عناصر اساسی شکل‌گیری هر جامعه‌ای، مدرسه است. مدرسه پس از خانواده اولین محیطی است که انسان را تحت تأثیر فضا و مناسبات خود قرار می‌دهد اگرچه تحولات اقتصادی اجتماعی و اطلاعاتی در سال‌های اخیر تأثیرات مثبت و منفی بی‌شماری در عملکرد مدرسه ایجاد و مدارس مجازی را مطرح نموده است، اما اکثر صاحب ‌نظران بر ضرورت وجود مدارس به ‌عنوان نهاد اساسی زندگی اجتماعی تأکید نموده‌اند. مدرسه همراه با تمامی عناصر موجود در آن از جمله مدیر، معلم و روابطش با دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش به سزایی دارد( صمدی،۱۳۹۲).

دانش‌آموز محور اصلی مدرسه است و اوست‌که می‌خواهد از وجود معلم استفاده کند بنابراین وضع و موقعیت دانش‌آموز‌ شرایط بهتری برای داوری در مورد معلّم را به او می‌دهد. دوران تحصیلی و دانش‌آموزی از مهم‌ترین فصول زندگی هر فرد در جامعه هست و درواقع پایه و اساس بسیاری از بنیان‌های فکری، اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی هر فرد در این دوران شکل می‌گیرد. یکی از دوره‌ها و آخرین دوره‌ی تحصیلی‌ که‌ دانش آموزان‌ در مدارس به آن مشغول هستند مقطع دبیرستان است. این دوره یکی از دوره‌های مهم، حساس و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است (صافی، ۱۳۸۶).

 

تعداد صفحه : ۱۵۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***