دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه­ ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ ی علوم تربیتی و روان شناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

استاد راهنما:

دکتر ناصر صبحی قراملکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲- سؤالات اصلی پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳- هدف (اهداف) پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴- ضرورت و اهمّیت پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………۸

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- اختلالات یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (۱۸۰۰-۱۹۴۰)…………………………………………………………………….۱۲

۲-۳- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (۱۹۴۰-۱۹۶۳)…………………………………………………………………………۱۴

۲-۴- ج- دوره سوم (از سال ۱۹۶۳ به بعد) دوران هماهنگی:…………………………………………………………………………………۱۵

۲-۵- میزان شیوع ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۶- دیدگاه­های روان شناختی ناتوانی­های یادگیری……………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۷- انواع ناتوانی­های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۸- سبک­های یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۹- ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۲- روش­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….۸۵

۳-۲- برای جمع­آوری دادها از ابزار زیر استفاده شده است: ………………………………………………………………………………………۸

فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش

۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۲-۴- یافته­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۳-۴- یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱- ملاک­های تشخیص اختلال ریاضی بر اساس DSM- IV- TR………………………………………………….43

جدول ۲- ۲ ملاک تشخیصی ناتوانی ریاضی در ICD-10……………………………………………………………………………….43

جدول۲-۳- آزمون­های پیشرفت تحصیلی همراه با با بخش­های حساب………………………………………………………………..۵۵

جدول ۴ – ۱- وضعیت اقتصادی خانواده دانش­آموزان…………………………………………………………………………………………۹۱

جدول ۴ – ۲- سابقه بیماری دانش­آموزان………………………………………………………………………………………………………….۹۱

­جد­­­­ول۴-۳- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………………..۹۲

۴-۴- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………………………..۹۳

جدول ۴-۴- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر سبک­های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و سبک های

یادگیری دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………۹۴

جد­­­­ول ۴-۵- نتایج حاصل از اثرات مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه از دانش­آموزان……………………………………..۹۵

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با و بدون ناتوان یادگیری بود. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه­ای بوده جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر عادی و ناتوان یادگیری دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بودند. نمونه پژوهش ۸۰ نفر (شامل ۴۰ دانش­آموزان عادی و ۴۰ دانش­آموزان ناتوان یادگیری) بودند که به صورت نمونه­گیری تصادفی چند ­مرحله­ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری­ داده­ها از آزمون هوش ریون، پرسشنامه سبک­های یادگیری کلب و پرسشنامه ابعاد شخصیتی NEO-FFI)) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل­داده از تحلیل واریانس چند ­متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان­ داد که بین دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری در سه مولفه از مؤلفه­­های ابعاد شخصیت یعنی درون گرایی- برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه­شناسی و همچنین از لحاظ سبک­های یادگیری در تمامی زیر مقیاس­ها بین دو گروه تفاوت معنی­دار وجود دارد. یافته­های این تحقیق نشان داد که دانش­آموزان ناتوان یادگیری از لحاظ ویژگی­های شخصیتی و همچنین نحوه­ی یادگیری با دانش­آموزان عادی متفاوتند. توجه به این تفاوت­ها و نحوه­ی تدریسی که با سبک یادگیری دانش­اموزان و همچنین شخصیتی آنان هماهنگ باشد باعث می­شود که این گروه از دانش­آموزان مطالب درسی را بهتر بیاموزند و از خود و یادگیریشان احساس رضایت کنند که این خود موجب تشکیل یک خودپنداره مثبت در دانش­آموزان ناتوان یادگیری و به تبع آن عملکرد مثبت آنان خواهد شد.

  • مقدمه

امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می‌رود. بررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می­دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند، مؤثر و کارآمدی برخوردارند (سیف، ۱۳۸۰). یک گروه از دانش­آموزانی که در فرایند دروس مدرسه با مشکل مواجهند دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری­اند. افرادی که دچار اختلال یادگیری بودند، زمانی در زمره­ی کم­توانان ذهنی قلمداد می­شدند؛ اما پژوهشگران دریافتند که برخی از کودکان، هوشبهر عادی یا حتی بالاتر از عادی دارند و با وجود این، در یادگیری برخی از دروس آموزشگاهی، با وجود کوشش قابل توجهی که از خود نشان می­دهند، ناتوان هستند. این افراد را کودکانی با ناتوانی­های یادگیری نامیدند (تبریزی، ۱۳۸۰).

عوامل موثر بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان بسیار گسترده و وسیع می­باشند، شناسایی این عوامل و رفع مشکلات و نارسایی­های در سیستم آموزشی علی­الخصوص برای حل مشکلات کودکان ناتوان یادگیری بسیار مهم است. یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرش­ها، واکنش­های هیجانی، شیوه­ها و سبک­های یادگیری، سبک­های شناختی و غیره با هم تفاوت­هایی دارند که یادگیری و نحوه برخورد آن ها با مسا ئل و مشکلات را تحت تأثیر قرار می­دهد. در پژوهش­هایی که عملکرد تحصیلی را مورد مطالعه قرار دادند، همواره سبک­های یادگیری و ویژگی­های شخصیتی به عنوان دو متغیر مهم گزارش شده­اند (خنک جان، ۱۳۸۱).

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***