دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق)

۱-۱)مقدمه. ۱

۱-۲)بیان مسئله. ۲

۱-۳)اهمیت و ارزش تحقیق.. ۶

۱-۴)اهداف تحقیق: ۷

۱-۵)فرضیه‏های تحقیق: ۷

۱-۵-۱)فرضیه اصلی.. ۷

۱-۵-۲)فرضیات فرعی.. ۸

۱-۶)تعریف واژه ها ۸

فصل دوم. ۱۱

۲-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۲)مبانی نظری پژوهش.. ۱۳

۲-۲-۱)دانش.. ۱۳

۲-۲-۲)طبقه بندی و ابعاد دانش.. ۱۴

۲-۲-۲-۱)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی.. ۱۴

۲-۲-۲-۲)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی.. ۱۵

۲-۲-۲-۳)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری.. ۱۵

۲-۲-۲-۴)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری.. ۱۶

۲-۲-۳)مدیریت دانش.. ۱۷

۲-۲-۴)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها ۱۹

۲-۲-۵)مکاتب مدیریت دانش.. ۲۳

۲-۲-۶)چرخه های مدیریت دانش.. ۲۴

۲-۲-۶-۱)چرخه مدیریت دانش ویگ… ۲۵

۲-۲-۶-۲)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک.. ۳۰

۲-۲-۶-۳)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز. ۳۱

۲-۲-۶-۴)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر. ۳۴

۲-۲-۶-۵)فرایندهای مدیریت دانش بس.. ۳۵

۲-۲-۷)مدلهای مدیریت دانش.. ۴۱

۲-۲-۷-۱)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ… ۴۲

۲-۲-۷-۲)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی.. ۴۶

۲-۲-۸)پیشگامان مدیریت دانش.. ۴۹

۲-۲-۸-۱)داونپورت و پروساک.. ۴۹

۲-۲-۸-۲)دراکر. ۵۰

۲-۲-۸-۳)نوناکا و تاکه اوچی.. ۵۰

۲-۲-۹)دلایل اهمیت مدیریت دانش.. ۵۱

۲-۲-۱۰)سرمایه. ۵۴

۲-۲-۱۱)اشکال سرمایه. ۵۵

۲-۲-۱۲)سرمایه  اجتماعی.. ۵۶

۲-۲-۱۳)تعاریف سرمایه اجتماعی.. ۵۷

۲-۲-۱۴)مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۶۰

۲-۲-۱۵)اهمیت سرمایه اجتماعی.. ۶۲

۲-۲-۱۶)تاریخچه سرمایه اجتماعی.. ۶۳

۲-۲-۱۷)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۶۵

۲-۲-۱۸)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی.. ۶۷

۲-۲-۱۸-۱)فوکویاما ۶۷

۲-۲-۱۸-۲)بوردیو. ۷۰

۲-۲-۱۸-۳)کلمن. ۷۳

۲-۲-۱۸-۴)رابرت پاتنام. ۷۸

۲-۲-۱۹)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام. ۸۱

۲-۲-۲۰)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.. ۸۴

۲-۲-۲۱)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی.. ۸۶

۲-۲-۲۲) ابعاد سرمایه اجتماعی.. ۸۷

۲-۲-۲۳)سطوح سرمایه اجتماعی.. ۹۰

۲-۳)پیشینه تحقیق.. ۹۱

۲-۳-۱)پژوهش های داخلی.. ۹۱

۲-۳-۲)پژوهش های خارجی.. ۹۵

۲-۴)جمع بندی.. ۹۸

۲-۵)بررسی محیط پژوهش.. ۱۰۰

فصل سوم. ۱۰۱

۳-۱) مقدمه. ۱۰۲

۳-۲) روش تحقیق.. ۱۰۲

۳-۳) جامعه‌ی آماری.. ۱۰۲

۳-۴) نمونه آماری.. ۱۰۳

۳-۵) ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق.. ۱۰۴

۳-۵-۱) پرسشنامه. ۱۰۵

۳-۵-۱-۱) شرح پرسشنامه. ۱۰۵

۳-۵-۱-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه. ۱۰۵

۳-۵-۱-۳) تعیین روایی پرسشنامه. ۱۰۶

فصل پنجم. ۱۰۶

۳-۵-۱-۴) پایایی پرسشنامه. ۱۰۶

۳-۶) روش تجزیه تحلیل داده ها ۱۰۷

فصل چهارم. ۱۰۹

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۹

۴-۲) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. ۱۱۱

۴-۲-۱) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.. ۱۱۱

۴-۲-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات.. ۱۱۲

فصل پنجم. ۱۳۱

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۳۱

۵-۱) مقدمه. ۱۳۲

۵-۲) مروری بر مساله و نتیجه گیری پژوهش.. ۱۳۳

۵-۳) محدودیت های تحقیق.. ۱۳۸

۵-۴) پیشنهادات.. ۱۳۸

۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۳۹

پیوست ها ۱۴۰

منابع و مأخذ. ۱۴۳

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۲-۱) فرایندها و ساز وکارهای مدیریت دانش…………………………………………………………………………….۴۰

جدول ۲-۲) مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی سازی…………………………………………………………………….۴۳

جدول۲-۳) ماتریس مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….۴۵

جدول ۲-۴)تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل…………………………………………………..۸۳

جدول ۲-۵)ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی……………………………………………………………………………………..۹۰

جدول ۳-۱) حجم جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………۱۰۳

جدول۳-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………..۱۰۵

جدول ۳-۳) تفکیک آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه……………………………………………………………………….۱۰۷

جدول ۴-۱) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………۱۱۱

جدول ۴-۲. شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش…………………………………..۱۱۴

جدول ۴-۳. آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………..۱۱۸

جدول۴-۴. نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی……………………………………………………………………۱۲۰

جدول ۴-۵. ضریب همبستگی بین «اعتماد» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..۱۲۱

جدول ۴-۶. ضریب همبستگی بین «شبکه ها» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………۱۲۲
جدول ۴-۷. ضریب همبستگی بین «همکاری» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن…………………………………………۱۲۳

جدول ۴-۸. ضریب همبستگی بین «روابط» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..۱۲۴

جدول ۴-۹. ضریب همبستگی بین «ارزش ها» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………………………………………….۱۲۵

جدول ۴-۱۰. ضریب همبستگی بین «فهم متقابل» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………….۱۲۶

جدول ۴-۱۱. ضریب همبستگی بین «تعهد» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..۱۲۷

جدول ۴-۱۲. ضریب همبستگی بین «مدیریت دانش» و «سرمای اجتماعی درون سازمانی»………………………………..۱۲۸

جدول ۴-۱۳. میزان تغییردر توانایی پیشگویی مدل با ورود هر یک از متغیرهای مستقل………………………………….۱۲۹

جدول ۴-۱۴. برآورد ضرایب رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب…………………………………………………….۱۳۰

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار ۴-۱) توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………..۱۱۲

نمودار ۴-۲) وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن……………………………………………………………………………۱۱۲

نمودار ۴-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات………………………………………………………………………۱۱۳

نمودار ۴-۴) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کار……………………………………………………………….۱۱۳

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل ۲-۱) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، ۲۰۰۵؛ به نقل از قلیچ لی، ۱۳۸۸)………………………………………….۲۲

شکل ۲-۲) خلاصه فعالیتهای کلیدی چرخه مدیریت دانش (ویگ، ۱۹۹۳)…………………………………………………….۲۹

شکل ۲-۳)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر (دالکر، ۲۰۰۵)………………………………………………………………۳۵

شکل ۲-۴)مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکچی (۱۹۹۵)………………………………………………………………………..۴۷

شکل ۲-۵)عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش (انصاری و شائمی، ۱۳۸۵)………………………………………………۵۳

شکل ۲-۶) سطوح سرمایه اجتماعی (اقتباس از صالحی و کاوسی، ۱۳۸۷)………………………………………………….۹۱

شکل ۲-۷)مدل نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….۹۸

 

 

چکیده:

بررسی رابطه ی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان

 به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان  پژوهشی به روش  کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش،  مدیران و کارشناسان خبره آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد ۴۲۳۹ نفر بود.  که  برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و ۲۵۱  نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۰۹/۰ و ۹۱۲/۰ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون، ضریب پیرسون، استفاده شد. نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان هرمزگان رابطه دارد.

در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش  رابطه ی معناداری وجوددارد، تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد ،در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد، تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود، در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است، در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش،استان هرمزگان.

 

 

۱-۱)مقدمه

امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه غیر ممکن است. بنابراین مدیریت دانش فرایند ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربرد دانش است و این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه آموزش، بازخورد و آموزش مجدد را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و احیاء قابلیت های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای دانستن هر چه بیشتر معیارهای توسعه پی بردن به فرایند دانش و چارچوبی که در حال حاضر به سازمان ها اجازه می دهد تا به مدیریت دانش بپردازد، اهمیت دارد (بس[۱]، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان ها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی که می تواند به سازمان های آموزشی در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است.

امروزه سازمانها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب کنند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیتهای روزانه خود بکار گیرند. تنها از این طریق است که می توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به شدت متغیر مشتریان پاسخ گویند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه های فکری سازمان است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، و به تازگی در مدیریت و سازمان، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها، و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود.

[۱]Bass

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***