پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش، روش پژوهش

گزینشی۲۷۲ انجام میشود و به عرضه پارادایم منطقی یا تصویر تجسمی از نظریه در حال تکوین پایان می‌یابد(بازرگان، ۱۳۸۷).
در مرحله کدگذاری باز، با فرآیندی تحلیلی، مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در داده‏ها کشف می شوند”(دانایی فرد و امامی، ۱۳۸۶). هدف از کدگذاری محوری «شروع فرآیند پیونددهی داده‌هایی است که در طی فرایند کدگذاری باز شکسته ‌شده‌اند» (اشتراوس و کوربین، ۱۳۸۵). در کدگذاری محوری، مقوله‌ها با مقوله‌های فرعی مرتبط می‌شوند. در مرحله کدگذاری محوری پژوهشگر یک مقولۀ کدگذاری باز را انتخاب میکند(به عنوان مقوله یا پدیده اصلی) و در مرکز فرآیند مورد بررسی قرار میدهد، سپس سایر مقولهها را به آن مرتبط میکند. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده می‏شود که کدگذاری حول “محور” یک مقوله تحقق مییابد(دانایی فرد و امامی، ۱۳۸۶). سایر مقولهها متشکل از شرایط علّی (عواملی که مقوله اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند)، راهبردها (اقداماتی که در رابطه با مقولهی اصلی انجام میشود)، شرایط زمینهای و واسطهای (عوامل محیطی و زمینهای ویژهای که راهبرد را تحت تأثیر قرار میدهند) و عواقب(پیامدهای حاصل از راهبردها) هستند. انجام این مرحله مستلزم ترسیم شکلی است که نمودار کدگذاری نامیده میشود که در قالب شکل ۲ آمده است. این نمودار رابطۀ میان شرایط علّی، راهبردها، شرایط محیطی، زمینهی ویژه و پیامدهای حاصل را نشان میدهد(بازرگان، ۱۳۸۷). برای نشان دادن این فرآیند، در شکل ۲ مقولههای کدگذاری باز و کدگذاری محوری در سمت راست نمایش داده شده است.

شکل۲. مدل پارادایمی اشتراوس

نمایش کدگذاری در نظریه برخاسته از دادهها: کدگذاری باز و محوری (بازرگان،۱۳۸۷) و در نهایت در کدگذاری انتخابی، فرآیند یکپارچه‏سازی و بهبود مقولهها انجام شد(دانایی فرد و امامی، ۱۳۸۶). در این پژوهش از نمودار به عنوان روشی برای یکپارچه‌سازی استفاده شد. مقوله‌ها چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت، برخی از مفاهیم نادر حذف شد و سازگاری بین نظریه و داده‌ها بررسی شد.
در این بخش از پژوهش در خصوص تحلیل داده‏های حاصل از مصاحبه، نخست با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام کدهای باز(مفاهیم) استخراج شدند و درگام بعدی مفاهیم در قالب مقوله‌های بزرگتری قرار گرفتند در مرحله دوم که کدگذاری محوری است ابتدا مقولهی اصلی تعیین شد و سپس سایر مقوله‌ها در قالب موجبات علّی، راهبردها، عوامل زمینه‌ای، شرایط محیطی و پیامدها دسته‌بندی شدند. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی روابط بین مقولات آشکار و مدل پارادایمی نظریه برخاسته از داده‌ها فراهم آمد. در فصل چهارم پژوهش نتایج حاصل از تحلیل دادههای مربوط به بخش کیفی پژوهش به تفصیل ارائه شده است.

۳ـ۴ـ۴ـ روش برازش روایی کیفی
در پایان با توجه به معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای حصول اطمینان از روایی پژوهش‌های آمیخته و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته‌ها از دیدگاه پژوهشگر، مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش، اقدامات زیر انجام شد(کرسول و میلر، ۲۰۰۰):
۳ـ۴ـ۴ـ۱ـ بازبینی توسط اعضاء۲۷۳: سه نفراز مصاحبه شوندگان(به ازاء هر طبقه از مصاحبه‌های کیفی یک نفر) گزارش نهایی مرحله نخست، فرآیند تحلیل یا مقوله‌های به دست آمده را بازبینی نمودند که نظرات و پیشنهادهای آنها در مرحله کدگذاری محوری اعمال شد.
۳ـ۴ـ۴ـ۲ـ بررسی همکار۲۷۴: سه نفر از اساتید به بررسی پارادایم کدگذاری محوری پرداختند و دیدگاهها و نظرات آنها در تدوین الگو مد نظر قرار گرفت.
۳ـ۴ـ۴ـ۳ـ مشارکتی بودن پژوهش: به طور همزمان از مشارکتکنندگان نیز در تحلیل و تفسیر داده‏ها کمک گرفته شد(کرسول و میلر۲۷۵، ۲۰۰۰).
۳ـ۵ـ گامهای انجام پژوهش در مرحله کمّی
هدف از این مرحلهی پژوهش تعیین الگوهای روابط، آزمون میزان روابط بین مقوله‌ها و دستیابی به سطوحی از توانایی تعمیم‌پذیری مدل تدوین شده در بخش کیفی در کل کشور است.
۳ـ۵ـ۱ـ جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش در بخش‏ کمّی، شامل دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی متقاضی ورود به دانشگاه و دانشجویان مقطع کاردانی متقاضی دورهی کارشناسی و همچنین دانشجویان کارشناسی خواستار ادامهی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است. همچنین پرسشنامه بین اساتید دانشگاهها بعنوان دانشجویان گذشتهی نچندان دور پخش شد.
با توجه به تعداد زیاد اعضای هر یک از جامعه‏های آماری پژوهش و محدودیت‏های اجرایی پژوهش از هر کدام از جامعه‏های مذکور نمونهگیری تصادفی طبقهای به عمل آمد. چون حجم جامعه مشخص نیست و اطلاعی از واریانس جامعه در دسترس نیست از فرمول زیر حجم نمونه مشخص شده است(مومنی، ۱۳۸۷؛ به نقل از حبیبی، ۱۳۹۱):

با توجه به اینکه حد کفایت برای هر یک از جامعههای مورد بررسی ۱۷۰عدد طبق فرمول فوق برآورد شده است، تعداد ۲۲۰ پرسشنامه بین اساتید و ۳۵۰ بین دانشجویان توزیع گردید که تعداد۲۰۰ پرسشنامه از اساتید و ۳۰۰ پرسشنامه از دانشجویان جمعآوری گردید.
۳ـ۵ـ۲ـ ابزار جمعآوری اطّلاعات کمّی
۳ـ۵ـ۲ـ۱ـ پرسشنامه الگوی تبیین کنندهی انتظارات دانشجویان از مؤسسهی آموزشعالی
به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز در خصوص ارزیابی مدل کیفی پژوهش، پرسشنامه‏ای با ۸۷ گویه‏ای بر مبنای مقولههای احصاء شده در بخش کیفی پژوهش تدوین شد. جهت ارزیابی پاسخ های داده شده، گویههای این پرسشنامه بر پایه طیف ۵ درجه‏ای لیکرت، از کاملاً مخالفم(۱) تا کاملاً مو
افقم(۶) طراحی شدند. پرسشنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول شامل متغیرهای جمعیّت شناختی(جنسیّت، سن، مدرک تحصیلی، رشته) و بخش دوم در برگیرندهی گویههای مربوط به موضوع اصلی پژوهش است که شامل ۹۱ گویه بود. در ادامه هر یک از عوامل به تفکیک سؤالات مربوط به هر مؤلفه در جدول ۳ در جدول ارائه شده است.

جدول ۳. سؤالات، مؤلفه‏ها و میزان پایایی عوامل تشکیل دهندهی پرسشنامه
تعداد سؤالات
عوامل فرعی
عامل اصلی
عوامل مدل پارادایمی
۴
عوامل فردی
عوامل برون سیستمی
شرایط علّی
۴
عوامل سازمانی

۳
فرآیند و محصول آموزشی
عوامل درون سیستمی

۳
رویهها و سیاستهای آموزشی

۳
منابع مالی

۳
منابع و امکانات فیزیکی

۳
کادر علمی

۳
بازاریابی خدمات
بازاریابی آموزشعالی
مقوله محوری
۳
بازاریابی رابطهای

۳
مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی
مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی
زمینه
۳
نگرش متولیان و سیاستگذاران آموزش عالی

۲
استراتژیهای خصوصی سازی
خصوصی سازی مؤسسات آموزشعالی

۲
ایجاد بازار آموزشی در کشور

۴
دانشجومحوری و توجّه به انتظارات دانشجویان
سطح خرد (دانشگاه)
راهبردها
۳
افزایش کیفیت آموزش و خدمات آموزشی

۳
استقلال دانشگاهی
سطح کلان (آموزشعالی )

۳
تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی

۳
بازنگری در شیوهی جذب و بازاریابی

۳
تقویت رابطهی دانشگاه با صنعت

۲
ایجاد جوّ رقابتی بین مؤسسات آموزشعالی

۲
نقش دولت
عوامل محیطی
شرایط مداخلهگر
۲
عوامل اجتماعی فرهنگی

۲
عوامل اقتصادی

۳
رضایت مندی دانشجویان
فردی
پیامدها

۲
بالا رفتن انگیزش دانشجویان

۲
فرصت شکوفایی استعدادها
سازمانی

۳
بهبود کارائی و اثربخشی

۲
اعتبار و شهرت مؤسسه

۲
پاسخگویی

۲
درآمد زایی
اجتماعی

۳
رضایت اعضای هئیت علمی

۲
ارتقا سطح علمی کشور

۲
زمینه سازی جذب دانشجوی بین المللی

۲
اشتغال زایی

۳
صدور دانش به سراسر دنیا

۳ـ۵ـ۲ـ۲ـ برآورد روایی و پایایی
روایی۲۷۶: برای اطمینان از روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا۲۷۷ استفاده شد. یک سنجه زمانی روایی محتوا دارد که واجد پرسش‏های لازم برای سنجش همهی ابعاد و ویژگی‏های متغیر مورد نظر باشد. از این رو روایی محتوا، ایجاد اطمینان میکند که همهی ابعاد و مؤلفه‏هایی که میتواند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود این ابعاد و مؤلفه‏ها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد، روایی محتوی بیشتر می‏شود. در شرایط مختلف، روایی محتوی تابعی از ترسیم و تعیین خوب ابعاد و مؤلفه‏های مفهوم مورد پژوهش است (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۳: ۳۱۳). برای بررسی اعتبار محتوایی سنجه، بعد از تهیه پرسشنامه‏ بر اساس کدهای باز مورد اشارهی آگاهان کلیدی، از نظرات ۷ نفر از اساتید، صاحبنظران و متخصصان زمینهی آموزشعالی و بازاریابی استفاده شده و پس از دریافت بازخورد، نظرات آنان در پرسشنامه اعمال گردید.
ضریب پایایی۲۷۸: طبق یک قاعدهی کلّی حد نصاب لازم آلفا برای یک شاخص را ۷۰ صدم در نظر می‌گیرند و تحت این شرایط بهتر میتوان به نتایج آن اعتماد کرد(هینتون۲۷۹، ۲۰۰۴). بر این اساس به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه حاضر و همسانی درونی سوالها، پرسشنامه به صورت تصادفی بر روی نمونه مقدماتی ۳۰ نفر از اعضای هیئت علمی از دانشگاههای مورد مطالعه اجرا گردید. بعد از اجرا و بررسی ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS برای نمونه مقدماتی، مقدار آلفا در کلیه شاخص‌ها بالای ۷۰ صدم بود لذا می‌توان گفت که پرسشنامه از اعتبار بالا و قابل قبولی برخورد است و نشان دهندهی قابلیت اعتماد بالای مؤلفههای مورد بررسی میباشد. لازم به ذکر است که میزان آلفای به دست آمده حاکی از قابلیت اطمینان پرسشنامه و همسانی درونی گویه‌های آن بود.

جدول۴. آلفای کرونباخ متغیرهای تشکیل دهندهی پرسشنامه
متغیرها
آلفای کرونباخ
گویهها
عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد
۷۶۱/۰
۴
عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان
۷۲۲/۰
۴
عوامل درون سیستمی
۸۹۲/۰
۱۵
عوامل زمینهای سیاستگذاری کلان آموزشی
۷۳۵/۰
۶
عوامل زمینهای خصوصی سازی مؤسسات آموزشی
۷۱۲/۰
۴
راهبردهای سطح خرد
۸۳۲/۰
۷
راهبردهای سطح کلان
۹۶۲/۰
۱۴
شرایط مداخله گر
۷۲۴/۰
۶
پیامدها
۹۳۴/۰
۲۸

۳ـ۵ـ۳ـ روش تحلیل داده‏های کمّی
در بخش کمّی نیز برای تحلیل دادههای گردآوری شده از روشهای آماری توصیفی۲۸۰: شاخصهای گرایش به مرکز مانند: میانگین و… ، شاخصهای پراکندگی مانند: انحراف معیار، واریانس و… همچنین سایر شاخصها مانند درصدفراوانی و آمار استنباطی۲۸۱، استفاده شده است. تحلیل همبستگی چندگانه در دو مرحله: تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل معادلات‏ ساختاری۲۸۲ انجام شد. تحلیل معادلات ساختاری روشی برای تحلیل همبستگی چند متغیری است. این روش، مناسب‌ترین روش تحلیل برای بخش کمّی در این پژوهش بود، زیرا از تحلیل معادلات ساختاری برای تحلیل و
آزمون مدل‌های نظری می‌توان استفاده کرد(شوماخر و لوماکس۲۸۳، ۲۰۰۴). نظر به این‌که در مطالعهی حاضر لازم بود مدل مفهومی به دست آمده از بخش کیفی، آزمون شود، استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در مرحلهی کمّی ضرورت داشت. برای تحلیل کمّی داده‌ها و تحلیل‌های تعقیبی از نرم افزار SPSS و نرم افزار LISREL استفاده شد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

۴ـ۱ـ مقدمه
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائهی الگوی بازاریابی برای مؤسسات آموزشعالی کشور می‏باشد. برای دستیابی به این هدف، پژوهشگر از روش پژوهش ‬آمیخته به عنوان راهبرد پژوهش استفاده کرده است. همچنانکه در فصل سوّم به تفصیل اشاره شد بر اساس این مدل، در ابتدا پژوهشگر جهت شناسایی متغیرهایی مهّم، ایجاد و تدوین گونهشناسی، و یا خلق نظریهای نوظهور، مرحله کیفی پژوهش را انجام داده و سپس در ادامه پژوهشگر پس از شناسایی طبقه‏بندی‏های نوظهور از دل داده‏های کیفی، با انجام مرحله کمّی پژوهش به بررسی درجهی تعمیم پذیری یافته‏های کیفی پژوهش در بین نمونه‏های بیشتر نیز پرداخت.
در این فصل نتایج تحلیل داده‏های کیفی و کمّی ارائه شده است. این فصل در دو بخش مجزا و بر اساس ارائهی یافته‏های بخش کیفی و کمّی پژوهش تنظیم شده است، در بخش اوّل این فصل به ارائه یافته‏های کیفی برآمده از تحلیل داده‏های مصاحبه‏های

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *