پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، دانشگاهها، انتظارات دانشجو، دانش آموختگان

انجام شده با مشارکت‏کنندگان پژوهش در دانشگاه‏های مورد مطالعه، و نیز طرح مدل نظری مستخرج از داده‏ها در چارچوب طرح نظاممند نظریه داده بنیاد، اختصاص داده شده است. در این راستا، نخست مقولههای بدست آمده از فرآیند کدگذاری باز پژوهش ارائه و سپس اجزای پارادایم کدگذاری محوری شامل شرایط علّی، پدیده اصلی، راهبردها، زمینه، شرایط مداخلهگر و پیامدها به تفکیک و بر اساس مقولههای زیرمجموعهی خود طرح و در نهایت طبق کدگذاری انتخابی به هم پیوند داده شدهاند و سیر داستان ترسیم گشته است. ذکر این نکته لازم است که تحلیل داده‏های کیفی در بخش نخست مطالعه، بر اساس راهنما و اصول کلی، صاحبنظران اشتراوس و کوربین(۱۹۹۸) که شامل گذراندن سه مرحلهی کدگذاری باز، محوری و انتخابی است، انجام شده است. و در نهایت قسمت کمّی پژوهش با بررسی فرضیههای حاصل از الگوی بدست آمده ادامه پیدا میکند و صحت آنها بررسی میگردد.
۴ـ۲ـ داده های کیفی
این پژوهش در مرحلهی نخست به گردآوری دادههای کیفی از خلال مصاحبههای عمیق با مشارکتکنندگان پرداخته است. در فرآیند کدگذاری باز، مضمونهای بسیاری حاصل شده که طی فرآیند رفت و برگشتی تحلیل دادهها، مجموعهی این دادههای کیفی اولیه به مقولههای کمتری تقلیل یافته است. به طور کلّی از تحلیل داده‏های کیفی پژوهش، ۱۱ مقولهی اصلی و ۳۵ مقولهی فرعی که در قالب جدول۴ شناسایی و ارائه گردید. همچنین در ادامه تناظر بین مقولههای فرعی، ویژگی‏ها(۲۷ ویژگی) و ابعاد آنها (۹۷ بعد) در جدول شماره ۵ نشان داده شده است.
جدول ۵. نتایج کدگذاری باز و محوری و تناظر مقوله‏های کلی و مقوله‏های فرعی
مقوله کلی۲۸۴
مقوله‌های فرعی۲۸۵
۱. عوامل برون سیستمی
– عوامل فردی
۱.
– عوامل سازمانی
۲. عوامل درون سیستمی
– منابع مالی
۱.
– فرآیند و محصول آموزشی
۱.
– رویه و سیاست های آموزشی

– کادر علمی

– منابع و امکانات فیزیکی
۳. بازاریابی آموزش عالی
– رویکرد بازاریابی خدمات
۱.
– رویکرد بازاریابی رابطهای
۴. مدیریت و سیاستگذاری کلان آموزش عالی
– نگرش متولیان و سیاستگذاران آموزش عالی

– مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی
۵. خصوصیسازی مؤسسات آموزشعالی
– پیادهسازی استراتژیهای خصوصیسازی
۳.
– ایجاد بازار آموزشی در کشور
۶. سطح خرد(دانشگاه)
– دانشجو محوری و توجه به انتظارات دانشجویان
۳.
– گسترش فرهنگ مشتری محور بین پرسنل مؤسسه

– سوق معیار جذب به سمت علاقه و کاهش محدودیت ها برای جذب

– افزایش کیفیت آموزش از طریق تقویت کادر علمی موسسه

– ارائه تسهیلات رفاهی
۷. سطح کلان (آموزش عالی )
– تسهیم تجارب مدیران موسسات
۳.
– استقلال مؤسسات
۳.
– بازنگری در شیوهی جذب و بازاریابی
۳.
– ایجاد جو رقابتی بین مؤسسات
۸. عوامل محیطی
– عوامل اقتصادی
۱.
– نقش دولت
۱.
– عومل اجتماعی ـ فرهنگی
۹. پیامد های فردی
– رضایت مندی دانشجویان
۱.
– بالا رفتن انگیزش دانشجویان
۱۰. پیامدهای سازمانی

– بهبود کارائی و اثربخشی
۳.
– پاسخگویی
۳.
– اعتبار و شهرت دانشگاهی
۳.
– رضایت اعضای هئیت علمی
۱۱. پیامد های اجتماعی
– افزایش درآمد ملّی
۳.
– اشتغال زایی

– ارتقا سطح علمی کشور

– زمینه سازی جذب دانشجوی بین المللی

جدول ۶. نتایج کدگذاری باز و محوری: مقولههای فرعی، ویژگی‏ها و ابعاد آنها
مقوله‌های فرعی
ویژگی ها و ابعاد

– عوامل فردی
– نگرش دانشجویان نسبت به مؤسسه و تحصیلات آکادمیک

– شناخت دانشجویان از مؤسسه

– وابستگی و علایق دانشجو

– رضایت دانشجو

– دیدگاه دانشجو

– دوستان و اطرافیان

– خانوادهی دانشجو

– افراد تأثیرگذار روی فرد
– عوامل سازمانی

– فرصتهای شغلی ناشی از تحصیل در مؤسسهی آموزشی

– موقعیت جغرافیایی

– قوانین و مقررات آموزشی

– شهرت مؤسسه

– رتبه ی دانشگاه در بین مؤسسات آموزشی دیگر

– هزینهی آموزش

– نقش دولت در رویههای آموزشی

– منابع مالی
– تسهیلات مالی

– بودجه و منابع مالی

– داراییهای مؤسسه

– فرآیند و محصول آموزشی

– اعتبار مدرک تحصیلی

– همخوانی آموزش و محتویات آموزشی با علم روز

– کیفیت تدریس

– سطح کادر علمی مؤسسه

– شیوهی تدریس
– رویه و سیاستهای آموزشی

– زمانبندی کلاسها در طول ایام هفته و ساعتهای ارائه در طول روز

– ترمها و دفعات ارائهی دروس

– کلاسهای فوق برنامه

– فرآیند ثبت نام و محدودیتهای آموزشی

– کادر علمی
– حسن شهرت و سوابق مدرسین بکار گرفته شده در مؤسسه

– میزان ارزش و توجه مدرسین به اهمیت تدریس

– رابطهی مدرسین با مراکز و افراد مهم
– منابع و امکانات
– امکانات کتابخانهای و میزان دسترسی دانشجویان به سایتها و منابع علمی معتبر

– امکانات آزمایشگاهی

– امکانات رفاهی و ورزشی

– امکانات فرهنگی، اجتماعی

– بازاریابی خدمات
– رویکرد ۷پی در بازاریابی خدمات آموزشی

– توسعهی خدمات

– خدمات پایه

– بازاریابی رابطهای
– پاداشهای اجتماعی

– آموزش بعنوان خدمات و دانشجو مشتری

– بازاریابی داخلی

– رابطه با مشتری

– نگرش متول
یان و سیاستگذاران آموزش عالی
– نگاه به بهسازی اعضای هیئت علمی به منزلهی توسعه دانشگاه

– توجه بیشتر به توسعهی کیفی دانشگاهها بجای توسعه کمّی

– آگاهی و شناخت کارکردهای دانشگاه

– مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی
– سیاستگذاری علمی

– عمل کردن دانشگاهها به عنوان سازمان یادگیرنده

– همگامی با تغییر و تحولات آموزشعالی
– پیادهسازی استراتژهای خصوصیسازی
– فراهمسازی زیرساختهای لازم برای خصوصی سازی مؤسسات آموزشی

– حرکت در راستای خصوصی شدن مراکز ارائهی خدمات آموزشی
– ایجاد بازار آموزشی در کشور

– ایجاد موقعیتهای متنوع در مقابل دانشجویان هنگام انتخاب

– پیادهسازی استراتژیهای بازاری در مؤسسات آموزشی در قبال مشتریان
– دانشجو محوری و توجه به انتظارات دانشجویان
– سعی در ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات برای رفاه دانشجویان

– سوق معیار جذب به سمت علاقه

– دانشجو در رأس امور
– افزایش کیفیت آموزش و خدمات آموزشی
– استفاده از روشهای مدرن آموزش

– الگوگیری از کار مؤسسات صاحبنام

– تدریس محوری بجای پژوهش محوری
– تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی

– تسهیم تجارب دانشگاهها در خصوص برنامه های بازاریابی مؤسسات

– انتقال تجارب مدیران دانشگاههای مختلف در خصوص راهبردهای بازاریابی

– تجربه اندوزی در زمینهی بازاریابی بعنوان عاملی ضروری برای بقای مؤسسه
– استقلال دانشگاهی
– خارج ساختن فرآیند سیاستگذاری و خطمشیگذاری از حالت تمرکز

– به رسمیت شناختن آزادی در زمینهی رقابت امّا بصورت سالم

– بازنگری در شیوهی جذب و بازاریابی

– اصلاح و بهبود آیین نامهها و دستورالعملهای مدیریت مؤسسات

– انقلاب تدوین قوانین و مقررات حمایتی در وزارت علوم و شورای عالی فرهنگی

– منطبق ساختن آیین نامه ارئهی امتیازات و تسهیلات بابت موفقیت در جذب دانشجویان داخلی وبین المللی
– ایجاد جوّ رقابتی بین مؤسسات

– تلاش برای جذب دانشجویان بیشتر برای بقا

– تلاش برای پیشتاز بودن در مقایسه با سایر مؤسسات
– تقویت رابطهی مؤسسات آموزشعالی با صنعت
– تعامل با کارفرمایان برای تربیت دانشجویان متناسب با نیاز بازار کار

– واگذاری پروژههای تجاری و صنعتی به مؤسسات آموزشعالی
– عوامل اقتصادی
– رشد و توسعهی اقتصادی

– افزایش بودجهی آموزشعالی
– نقش دولت
– حمایت های مالی و اعتباری دولت

– مداخله و ایجاد محدودیت با بخش نامه

– داشتن احساس تملک به آموزش عالی از سوی دولت
– عوامل اجتماعیـ فرهنگی
– تعامل جمعی جامعه ی دانشجویان و اساتید

– خلاق محوری و توجه به ارزش های ایرانی اسلامی

– فرهنگ همکاری و مشارکت
– بالا رفتن انگیزش دانشجویان
– زمینه سازی برای خودشکوفایی دانشجویان

– تناسب رشته و علایق دانشجویان

– توجه به خواسته های دانشجویان
– بهبود کارائی و اثربخشی
– بهبود خدمات ارائه شده توسط مؤسسات

– دستیابی به اهداف آموزشی
– پاسخگویی
– حاکمیت جوّ علمی و پویایی علمی در مؤسسات

– تناسب فنی و علمی دانش آموختگان با نیازهای جامعه
– اعتبار و شهرت مؤسسات

– بالا رفتن اعتبار و وجهی علمی مؤسسات در سطح ملّی و بینالمللی

– ایجاد فضای رقابتی در سطح ملّی و بینالمللی با توسعهی قدرت علمی
– رضایت مدرسین مؤسسه
– بالا رفتن توانمندی علمی اعضای مدرس

– احساس تعلق سازمانی

– بهبود کیفیت زندگی کاری مدرسین
– افزایش سود و بهرهوری
– جذب دانشجویان بیشتر نسبت به سایر رقبا و مؤسسات

– افزایش پروژه ها و کارهای تحقیقاتی
– اشتغال زایی
– پیگیری رشتههای مرتبط با شغل افراد

– بکارگیری دانش تخصصی در راه اندازی شغل
– ارتقاء سطح علمی کشور
– بهبود کیفیت آموزشی مؤسسات بدلیل جوّ رقابتی

– رقابت بین مؤسسات داخلی با مؤسسات خارجی

– استانداردسازی رشتهها و دروس با دانش روز دنیا
– زمینه سازی جذب دانشجوی بینالمللی
– تطبیق و مقایسهی استانداردهای آموزشی با علم روز دنیا

– بهبود کیفیت خدمات آموزشی در حد استانداردهای دنیا

– افزایش پتانسیلهای آموزشی برای جذب دانشجویان بینالمللی

۴ـ۳ـ یافته‏های پارادایم کدگذاری محوری و تبیین مؤلفه‏های مدل کیفی پژوهش
در ادامهی این بخش، اجزای پارادایم کدگذاری محوری؛ شامل پدیده اصلی، شرایط علّی، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله‏گر و پیامدها به تفکیک و بر اساس مقوله‏های زیر‏ مجموعه خود طرح و در نهایت طبق کدگذاری انتخابی به هم پیوند داده شده و الگوی بازاریابی آموزش عالی به صورت یک مدل مفهومی، ترسیم شده است.
۴ـ۳ـ۱ـ شرایط علّی
ما بر اساس دیدگاه مشارکتکنندگان پژوهش، دو مقوله عوامل فردی و عوامل سازمانی را بعنوان عوامل برون سیستمی و پنج مقولهی منابع مالی، فرآیند و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، کارکنان و کادر علمی را بعنوان عوامل درون سیستمی در طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی شناسایی کردهایم.

جدول۷. شرایط علّی در طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی
– عوامل برون سیستمی
– عوامل فردی
۱.
– عوامل سازمانی
– عوامل درون سیستمی

– منابع مالی
۱.
– فرآیند و محصول آموزشی
۱.
– رویه و سیاست
های آموزشی

– کادر علمی

– منابع و امکانات فیزیکی

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ عوامل برون سیستمی
از عوامل مهم در طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی که توسط محقق شناسایی شده و از دل مصاحبهها بیرون آمده است میتوان به عوامل برون سیستمی اشاره کرد که در اینجا منظور از برون سیستمی آنچه که از کنترل مدیریت و سازمان خارج است و مربوط به بیرون از سازمان میشود. عوامل برون سیستمی را پژوهشگر در دو گروه عوامل فردی که مربوط به شخص دانشجو و اوضاع و شرایط وی میشود و عوامل سازمانی که منظور آنچه که مربوط به سازمان خارج از کنترل مدیریت قرار دارد میباشد.

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ عوامل فردی(برون سیستمی)
یکی از عواملی که در بازاریابی آموزشعالی و مؤسسات آموزشی باید در نظر گرفته شوند عواملی است که به شخص دانشجو مربوط میشود و هریک از دانشجویان تحت آن دارای شرایط منحصر به فردی هستند. اکثر مصاحبه شوندگان در پژوهش این عامل را به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی میدانند. به گونهای که یکی از آگاهان کلیدی در این زمینه عنوان نمود که:

” باور و اعتقاد دانشجویان در مورد ادامهی تحصیل از جمله مهمترین مواردی است که باید در بازاریابی مؤسسه در نظر گرفته شود. اینکه نگاه افراد به تحصیلات و ادامهی تحصیل چگونه است، کلید و راه حل برنامهریزی و پایهگذاری مؤسسات آموزشی را شکل می دهد. در واقع نگرش دانشجویان به تحصیلات آکادمیک، انگیزش،

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *