پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتخاب رشته، دانشگاهها، حمل و نقل

علایق و اهداف آنها را متأثر میسازد. آن چیزی که باید در ارائهی دروس، رشتهها و در واقع کلاسها مد نظر اساتید و مدیران مؤسسات گرفته شوند. نیازها، علایق، هیجانات، انتظارات و هدف دانشجویان از تحصیلات آکادمیک است. خیلیها برای ترفیع در شغل، برخی دیگر بخاطر مدرک و پرستیژ، برای عده ای سرگرمی، و عدهای هم عمدتاً بخاطر افزایش سطح معلومات و از روی علاقه رشتهای را در مؤسسهای انتخاب و دنبال میکنند. و در واقع انگیزش آنهاست که به رفتار آنها نیرو و جهت میدهد. همانطورکه میدانیم انگیزش با نیازها، شناخت‌ها، هیجانها و رویدادهای بیرونی مرتبط است و نحوه تفکر را بیشتر نشان می‌دهد. “

نظر خواهی و مشورت با اطرافیان بر انتخابهای افراد در ابعاد و موارد مختلف زندگی تأثیرگذار و دخیل میباشند. اکثر افراد در امور مختلف برای کاهش ریسک و انتخاب بهتر با افراد مختلف مشورت کرده و نظرات آنها را مد نظر قرار میدهند و عدّهای هستند که نظرات آنها تأثیر زیادی بر انتخابهای افراد دارند از جملهی آنها میتوان به دوستان، خانواده و مشاوران متخصص اشاره کرد. همانطور که یکی از مشارکتکنندگان در مصاحبه اشاره میکند:

” در انتخاب مؤسسهی آموزشی و حتی رشته بسیاری از خانوادهها علایق و خواستههای خود را بر فرزندان خود تحمیل میکنند. مواردی بودهاند که شخصاً با آنها برخورد کردهام که دانشجویی از آنجا که پدر و مادرش به فلان رشته علاقه داشتهاند و دوست داشتند فرزندشان فلان رشته را بخواند تا به اصطلاح پز آن را در فامیل و دوستان خود بدهند… همچنین از آنجایی که دوستان و همنشینان خیلی در انتخاب و مسیر زندگی فرد نقش دارند بطوری که خودم در دوران دبیرستان رشتهی ریاضی را بخاطر بودن در کنار یکی از دوستانم که خیلی با هم صمیمی بودیم انتخاب کردم. این امر در انتخاب رشته و حتی دانشگاه هم برای بسیاری از دوستانم اتفاق افتاد و… البته در دبیرستان و یا حتی مقاطع دیگر مشاوران در دسترس و گاهاً اساتید دانشگاه در مقاطع ارشد و دکتری نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند و میتوان به آنها بعنوان حتی مهمترین عامل نیز اشاره کرد.”

وضعیت و شرایط مالی یکی از مهمترین عوامل در بسیاری از انتخابهای افراد در شرایط و موارد مختلف میباشند. در واقع بر اساس شرایط اقتصادی سبک زندگی، علایق و حتی میزان پیشرفت افراد در زمینههای مختلف رقم میخورد. به گفتهی یکی از اساتید شرکت داده شده در مصاحبه:

“در حال حاضر دغدغهی بسیاری از دانشجویان ما و حتی دانشجویان بالقوه، شرایط مالی میباشد. این امر نه تنها در انتخاب مؤسسه و دانشگاه، بلکه در انتخاب رشته و تعداد واحدهای انتخابی در هر ترم نقش بسیار مهمی دارد. برخی از دانشجویان خود سرپرست خانواده بوده و در کنار تحصیل کار هم میکنند. چه بسا بسیاری از دانشجویان ما را کارمندان و شاغلین تشکیل میدهند… عدّهای نیز توسط خانواده تأمین مالی میشوند که ممکن است خانوادهی آنها در قشر فقیر، متوسط و ثروتمند جامعه باشند… این موارد بشدت بر روی انتخاب رشته و حتی تعداد واحدها و ترمهایی که دانشجو موفق به اخذ مدرک میشوند… تأثیرگذار است. تمامی این موارد در تعیین میزان شهریه و برنامهریزی…. دانشگاه باید مد نظر قرار داده شوند.”

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عوامل سازمانی(برون سیستمی)
یکی از عواملی که مربوط به محیط میباشد را میتوان عوامل سازمانی نامید که از کنترل مدیریت دانشگاه خارج میباشد و مربوط به محیطی است که سازمان در آن استقرار یافته است. بخشنامهها و قوانین و مقررات موجود مختص هر مؤسسهی آموزشعالی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر قسمتهای مختلف و حتی کیفیت خدمات هر مؤسسه میباشد. به گفتهی یکی از آگاهان کلیدی:
” از عوامل بسیار مهمی که میتواند در جذب دانشجویان در مؤسسات غیرانتفاعی بسیار مؤثر و چشمگیر باشد. ارائهی تسهیلات مالی به شرط تأمین مالی و نبود مشکل مالی برای مؤسسه است. از طریق ارائهی وامهای متناسب با هزینهی تحصیل و شهریهها و همچنین موارد دیگر، بصورت اقساط ماهیانه از همان شروع ثبتنام میتوان دغدغهی مالی را برای دانشجویان و خانوادهها کم کرد در صورتی که مؤسسه مبلغ را در آخر هر ماه دریافت میکند… البته شهریه ثابت و متغیر را میتوان بعنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفت به شرط اینکه محدودیتی از جانب وزارت خانهها اعمال نشود و مؤسسات غیرانتفاعی بصورت کاملا خصوصی اداره شود. البته وامها و منابع مالی باید در اختیار مؤسسات تا زمان در غلتک افتادن باید قرار گیرد.”

یکیدیگر از آگاهانه کلیدی در این باره اشاره می کند که:
” دغدغهی مالی دانشجویان توسط وامها، تسهیلات و انعطاف در گرفتن شهریه و هزینهها، البته بصورت برنامهریزی شده میتواند بدست فراموشی سپرده شود. این امر بستگی به منابع مالی و بودجه مؤسسه دارد… .”
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ عوامل درون سیستمی
منظور از عوامل سیستمی در این پژوهش آنچه که درون مؤسسات آموزش بوده و توسط مدیر قابل کنترل می باشد است. مجموعه عوامل شناسایی شده در مصاحبهها در این پژوهش عبارتند از: منابع مالی مؤسسه، فرآیند و محصول آموزش، رویه ها و سیاستهای آموزشی، کادر علمی و منابع و امکانات فیزیکی میباشد. همانطور که یکی از شرکتکنندگان در مصاحبه اشاره میکند:

” در مؤسسات و مراکز دانشگاهی، آموزش بعنوان محصول شناخته میشود. البته محصولات مراکز آکادمیک شامل مواردی دیگری نیز میباشد که از جمله مهمترین عوامل آموزشها و مطالب ارائه شده به دانشجویان است. در مباحث بازاریا
بی، مشتریان و محصول رابطهی تنگاتنگی با هم دارند. در بحث آموزش عالی، محصول آموزشی که جنبهی خدماتی را شامل میشود مهمترین فاکتور مد نظر دانشجویان است. محصول ما در مؤسسه، آموزشی است که ما مدنظر قرار دادهایم. البته بهتر بگویم، کادر علمی ما و همچنین مدرک ارائه شده توسط ما(اعتبار) محصولاتی هستند که متقاضیان مورد توجه قرار میدهند. اینکه اساتید بکار گرفته در مؤسسه چقدر دارای حسن شهرت هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ های دیگر می باشند یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و همچنین جذب دانشجویان به مؤسسه و حتی رشته میباشد… از طرفی مطالب ارائه شده توسط مؤسسه تا چه اندازه دارای کیفیت و قدرت رقابت با سایر مؤسسات حتی در بُعد بینالمللی دارد.”

به گفتهی یکیدیگر از مشارکتکنندگان:

” بسیاری از دانشجویان بخاطر اینکه فلان استاد در مؤسسهی ما در حال تدریس میباشد مؤسسهی ما را ترجیح میدهند. بنده به نوبهی خود معتقد هستم که ما برای اینکه قادر به کسب شهرت و اعتبار و حتی در مواردی جذب دانشجویان سایر مؤسسات به سمت مؤسسهی خود باشیم باید مدرسین، مطالب علمی و کیفیت مطالب خود را بر اساس استاندارد های جهانی… مرتب کنیم. این موارد باعث جذب دانشجویان نخبهای که بخاطر شرایط شان مجبور به انتخاب مؤسسهی غیرانتفاعی هستند به دلایل… می شود. در واقع دانشجویان بدنبال مدارکی هستند که از طرف سازمانهایشان(برای شاغلین) و شرکتهای متقاضی کادر( برای دانشجویان بیکار) معتبر و با ارزش باشد.”

سازمانها و مؤسسات دارای خدمات و سرویسهای بسیاری هستند. با توجه به ویژگیهای ذکر شده در مورد خدمات در فصل دوم، توجه به تفاوت آن با محصولات که دارای شمایل فیزیکی هستند دارای اهمیت میباشد.در این زمینه یکی از آگاهان شرکتکننده در مصاحبه میگوید:

” خدماتی که توسط یک مؤسسه ارائه میشود باید دارای انعطاف و کیفیت باشد. منظورم از انعطاف، این است که ما میتوانیم با در اختیار قرار دادن فرمهای ترجیحی به دانشجویان در زمان ثبت نام و حتی در زمان انتخاب واحد، چیدمان دروس و کلاسها را بر اساس شرایط دانشجویان قرار دهیم. البته این نیازمند انعطاف کادر و پرسنل ما نیز میباشد… همین مؤسسهی ما با برگزاری کلاسهای فوق برنامه در زمینهی احتیاجات دانشجویان در زمینهی نرم افزاری آن هم با هزینهی مناسب، حتی موفق به جذب دانشجویان دانشگاههای معتبر مانند دانشگاه اصفهان در این کلاسها شد که این خود منجر به حسن شهرت دانشگاه و حتی درآمدزایی برای مؤسسه و تعامل بین مؤسسهی ما چه از نظر مدرسین و چه دانشجویان با دانشگاههای دیگر شد.”

به گفتهی یکیدیگر از آگاهانه کلیدی:

” یکی از مشکلات دانشجویان برنامههای کلاسی و زمان ارائهی دروس میباشد. با بهبود زمانبندیـها و نحوهی ارائهی دروسمان در بخش خدمات مؤسسه ما میتوانیم نسبت به رقبا مزیت داشته باشیم… همچنین برخورد کادر ما نیز در انجام سایر خدمات به دانشجویان …بسیار بسیار میتواند حساس باشد.”

از جمله موارد دیگر که مربوط به عوامل سازمانی مرتبط با بازاریابی مؤسسات غیر انتفاعی میشود موقعیت و جایگاه مؤسسه هم از لحاظ موقعیت رفاهی جغرافیایی در شهر مکان استقرار مؤسسه و همچنین جایگاه و اعتبار مؤسسه نزد وزارت علوم و سایر مراکز میباشد.به گونه ای که یکی از مصاحبه شوندگان در این باره میگوید:

” از جمله موارد مهم که در انتخاب و برتری مؤسسه نسبت به سایر مؤسسههای رقیب وجود دارد موقعیت شهری و محل مؤسسه در شهر است. اگر مؤسسه در مکانی باشد که به وسایل حمل و نقل، محل زندگی دانشجویان، به مکانهای خوب و با کلاس شهر نزدیکتر باشد دانشجویان آن را ارجح می دانند…
از لحاظ علمی نیز اگر مؤسسه در رتبهبندیهایی که توسط سازمانها و وزارت علوم صورت میگیرد رتبه بالایی داشته باشد کادر حاضر میتوانند شاهد حضور دانشجو از استانهای دیگر با وجود فاصلهی زیاد باشند که البته مؤسسهی ما از این امر مستثنی نیست… .”

امکانات و منابع فیزیکی هر مؤسسه هم برای کارمندان آن مؤسسه مهم بوده و هم برای ارباب رجوع و مشتریان آن سازمان، بخصوص برای مؤسسات آموزشعالی این امر از مواردی میباشد که باید با تأمل و تفکر تمام آنها را بررسی کردن یکی از آگاهان کلیدی در این باره اینطور میگوید:

” ما با توجه به منابع و امکانات خود اعلام ظرفیت میکنیم و مسلماً این عوامل از فاکتورهای مد نظر دانشجویان بر انتخاب مؤسسه هستند که در بازاریابی باید به آن توجه بیشتر شود. از جمله این عوامل انواع امکانات ورزشی، تفریحی، خوابگاهی و… میباشد. که البته مؤسسه ی ما از بسیاری بی بهره مانده… ما میتوانیم با خریداری ساختمانهایی امکانات خوابگاهی را برای دانشجویان غیربومی ولی با هزینهی آزاد خریداری کنیم و حتی آن را منبع درآمدی برای مؤسسه کنیم… از جمله موارد دیگر امکانات سلف سرویس و سرویسهای ایاب و ذهاب میباشد.”

یکی دیگر از مشارکتکنندگان اشاره میکند:

” دسترسی به امکانات و میزان امکانات است که تعداد دانشجویان را رقم میزند. ما اگر بخواهیم از کل کشور دانشجوداشته باشیم باید بتوانیم حداقل امکانات خوابگاهی و سایر امکانات را تأمین کنیم. همچنین برای جذب دانشجویان در مقاطع بالاتر حتما به امکانات کتابخانهای و پایگاههای علمی نیاز داریم. مؤسسه یا باید در نقطهای از شهر باشد که دسترسی به تمامی امکانات برای دانشجویان ممکن باشد یا اینکه بتواند تمامی امکانات… را در محیط خود تأمین کند تا نسبت به رقبا از
این نقطه ضربه نخورد. “
۴ـ۳ـ۲ـ مقولهی محوری
این پژوهش بر آن است تا الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران را با توجه به بررسی عوامل و شناسههای مهم و مؤثر براساس مصاحبههای انجام شده به بهترین نحو، متناسب با شرایط مختص ایران ارائه نماید. با توجه به یافتههای این پژوهش بازاریابی خدمات متشکل از رویکرد ۷پی(شامل: محصول، قیمت، ترفیع، موقعیت، افراد، فرآیند و شواهد فیزیکی)، توسعهی خدمات و آموزش بعنوان خدمات و دانشجو بعنوان مشتری، و بازاریابی رابطهای شامل بازاریابی داخلی، خدماتپایه، قیمتهای تشویقی و رابطه با مشتری، مقولههای فرعی بازاریابی آموزشعالی را تشکیل میدهند.
جدول۸. مقوله ی محوری

– بازاریابی خدمات
– رویکرد ۷پی در بازاریابی خدمات آموزشی

– توسعهی خدمات

– آموزش بعنوان خدمات و دانشجو مشتری

– بازاریابی رابطهای
– بازاریابی داخلی

– رابطه با مشتری

– قیمتهای تشویقی

– خدمات پایه

۴ـ۳ـ۲ـ۱ـ بازاریابی خدمات
پژوهشگر با توجه به مصاحبههای صورتگرفته و یافته های حاصل از آن رویکرد ۷ پی با را نگاهی بر ماهیت خدماتی آموزش بعنوان شاخهای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *