پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو

عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد(نگرش دانشجویان نسبت به مؤسسه و تحصیلات آکادمیک، اطرافیان و وضعیت اقتصادی) و عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان(امور مالی، محصول آموزشی، موقعیت و جایگاه، منابع و امکانات و خدمات)، همچنین عوامل سیستمی شرایط علّی مؤثر بر الگوی بازاریابی مؤسسات غیرانتفاعی هستند.
۲. محور اصلی پژوهش طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران است که مشتمل بازاریابی خدمات(رویکرد ۷ پی) است.
۳. راهبردهای ارائه شده در دو سطح خرد( دانشجو محوری و توجه به انتظارات دانشجویان، گسترش فرهنگ مشتری محور در بین پرسنل مؤسسه، سوق معیار جذب به سمت علاقهی دانشجویان و کاهش محدودیتها برای جذب دانشجویان، افزایش کیفیت آموزش از طریق تقویت کادر علمی مؤسسه، ارائه تسهیلات رفاهی) و سطح کلان(تسهیم تجارب مدیران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگری و پالایش قوانین و مقررات، ایجاد جو رقابتی بین مؤسسات) در طراحی الگوی بازاریابی می توانند بکار برده شوند.
۴. مدیریت و سیاستگذاری کلان آموزشعالی و کنشگری اعضای هیئت مدیره زمینه و بستری خاص برای طراحی الگوی بازاریابی برای مؤسسات غیرانتفاعی فراهم می‌آورند.
۵. شرایط مداخله‌گر حاصل از عوامل محیطی(نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی) بستری عام برای بازاریابی آموزشعالی در ایران پدید می‌آورند.
۶. تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در مؤسسات ایران تحت تأثیر عوامل برون سیستمی و عوامل درون سیستمی در بستر عوامل زمینهای با بکارگیری راهبردهای مطرح شده در سطح خرد و کلان و شرایط مداخله‌گر( عوامل محیطی: نقش دولت، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و عوامل اقتصادی)، دارای پیامدهای فردی(رضایتمندی دانشجویان، بالا رفتن انگیزش دانشجویان) و پیامدهای سازمانی(بهبود کارائی و اثربخشی، پاسخگویی، اعتبار و شهرت دانشگاهی و رضایت مدرسین مؤسسه، درآمد زایی) و پیامدهای اجتماعی(اشتغال زایی، ارتقاء سطح علمی کشور، زمینه سازی جذب دانشجوی بین المللی) میباشد.
۴ـ۶ـ فرضیه‌های مستخرج از بخش کیفی پژوهش
با توجه به قضایای مستخرج شده از بخش تحلیل کیفی فوق، که رابطه بین متغیرهای تأثیرگذار بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران را منعکس می‌نمایند، فرضیه‌های راهبردی زیر استخراج ‌شد؛ این فرضیه‌ها ادعای اولیه درباره ارتباط میان اجزای الگوی پژوهش هستند که خود را در معرض آزمون کمّی برای اعتبار‌سنجی قرار می‌دهند.
شرایط علّی نقش مهمی در بازاریابی آموزشعالی دارند.
فرضیه اول: عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه دوم: عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه سوم: عوامل درون سیستمی در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: ویژگیهای زمینهای(مدیریت و سیاستگذاری آموزشعالی) در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: ویژگیهای زمینهای(کنشگری اعضای هیئت مدیرهی مؤسسه) در تدوین الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه ششم: راهبردهای سطح کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: راهبردهای سطح خرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه هشتم: مداخلات محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای سطح خرد و کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی تأثیر دارند.
فرضیه نهم: مداخلات محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای سطح خرد و کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی تأثیر دارند.
فرضیه دهم: مداخلات محیطی(عوامل اجتماعی و فرهنگی) بر راهبردهای سطح خرد و کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی تأثیر دارند.
فرضیه یازدهم: الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران موجب پدید آمدن پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی می‌شود.
فرضیه دوازدهم: راهبردهای سطح خرد موجب پدید آمدن پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی می‌شود.
فرضیه سیزدهم: راهبردهای سطح کلان موجب پدید آمدن پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی میشود.
بر مبنای یافته‌های مدل پارادایمی و فرضیه‌های فوق، مدل مفهومی ارائه شده در شکل ۴، به عنوان مدل اولیه مرحله کمّی پژوهش طراحی شد. مدل مفهومی نشان دهندهی روابط بین مقوله‌های اصلی حاصل از فرایند تحلیل کیفی است. بر مبنای این مدل، طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران از موجبات علّی(عوامل فردی و سازمانی)، عوامل زمینه‌ای(مدیریت و سیاستگذاری آموزشعالی و کنشگری اعضای هیئت علمی) و راهبردهای(خرد و کلان) در مؤسسات آموزشعالی است. مداخلات محیطی (نقش دولت، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی) به نوبه خود بر الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران اثرگذار است.در نهایت تحت تأثیر بازاریابی آموزشعالی در ایران پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی حاصل میشود

شکل۴. مدل مفهومی کمّی روابط بین عوامل مؤثر بر بازاریابی آموزشعالی در ایران

۴ـ۲ـ تجزیه و تحلیل دادههای کمّی
۴ـ۲ـ۱ـ ویژگی های جمعیّت شناختی نمونه
ابتدا یافته‌های‌حاصل از تحلیل توصیفی داده‌ها به تفکیک هر یک از ویژگی‌های جمعیت شناختی شرکت کنندگان (سن، شغل، تحصیلات، جنسیت، سابقه کار اساتید) ارائه شده است. پس از آن به ویژگی‌
های توصیفی مربوط به ده مقوله کلی حاصل از تحلیل مرحله کیفی و سؤال‌های مربوط به آنها در پرسشنامه، اشاره شده است.
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ سن

جدول۱۳. توزیع فراوانی سن شرکتکنندگان
شماره
سن
فراوانی
۱
۱۸ـ۲۵
۲۶۰
۲
۲۶ـ۴۵
۱۵۸
۳
۴۵ به بالا
۸۲

کل
۵۰۰

نمودار۱. توزیع فراوانی سن شرکت کنندگان

۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ شغل

جدول۱۴. توزیع فراوانی شغل شرکتکنندگان
شماره
شغل
فراوانی
۱
دانشجو
۳۰۰
۲
هیئت علمی
۲۰۰

کل
۵۰۰

نمودار۲. توزیع فراوانی شغل شرکتکنندگان

۴ـ۲ـ۱ـ۳ـ تحصیلات

جدول۱۴. توزیع فراوانی تحصیلات شرکت کنندگان
شماره
تحصیلات
فراوانی
۱
کم تر از دکتری
۳۹۰
۲
دکتری و بیشتر
۱۱۰

کل
۵۰۰

نمودار۳. توزیع فراوانی تحصیلات شرکتکنندگان

۴ـ۲ـ۱ـ۴ـ سابقه کار اساتید

جدول۱۵.توزیع فراوانی سابقه کار اساتید
شماره
سابقه کار اساتید
فراوانی
۱
۱ـ۵
۸۰
۲
۶ـ۱۰
۸۰
۳
بیشتر از ۱۰
۴۰

کل
۲۰۰

نمودار۴. توزیع فراوانی سابقه کار اساتید

۴ـ۲ـ۱ـ۵ـ جنسیت

جدول۱۶. توزیع فراوانی جنسیت شرکتکنندگان
شماره
جنسیت
فراوانی
۱
مرد
۳۸۰
۲
زن
۱۲۰

کل
۵۰۰

نمودار۵. توزیع فراوانی جنسیت شرکتکنندگان

۴ـ۲ـ۲ـ آزمون برازندگی:
مدل تدوین شده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟ این سوالی است که هر پژوهشگری که پژوهش خود را در قالب یک مدل تحلیلی مدون کرده است با آن رو به روست و مایل است تا به آن پاسخ بدهد. اگر داده های گردآوری شده از یک نمونه آماری را برآوردی از واقعیت تلقی کنیم، می توان سوال مذکور را به این نحو تغییر داد که داده های گردآوری شده تا چه حد حمایت کننده مدلی است که به لحاظ نظری تدوین شده است؟ این سوال کلیدی «برازش داده ها به مدل» را تشکیل می دهد. بحث اصلی در شاخص های برازش مدل را معیارهای علمی قابل قبول برای تایید مدل نظری تدوین شده با استفاده از داده های گردآوری شده تشکیل می دهد. شاخص هایی که گاه به نام شاخص های خوبی برازش۲۸۷(چرا که هر چه مقدار آن شاخصها افزایش یابد، نشانهای از حمایت قوی تر داده ها از مدل نظری تفسیر میشود)، خوانده میشوند(قاسمی، ۱۳۸۹).

۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ شاخص برازش مطلق:

جدول۱۷. شاخص برازش مطلق
معادل فارسی
اختصار
معادل انگلیسی
حد مطلوب
کایـ اسکوئر (خی دو)
X2
Chiـsquare
X2/df 3
شاخص نیکوئی برازش
GFI
Goodnessـofـ Fit Index
بیشتر از۹/۰
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
Adjusted Goodnessـ ofـ Fit Index
بیشتر از۹/۰
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
RMR
Root Mean Square Residual
نزدیک به صفر

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ شاخص برازش تطبیقی:

جدول۱۸. شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش توکرـ لویس یا شاخص هنجار نشده
NNFI
TuckerـLewis Index
Nonـ Nor med Fit Index
بیشتر از۹/۰
شاخص برازش بنتلر – بونت یاهنجارشده
NFI
Benterـ Bonnet Index
Nor med Fit Index
بیشتر از۹/۰
شاخص برازش تطبیقی
CFI
Comparative Fit Index
بیشتر از۹/۰
شاخص برازش نسبی
RFI
Relative Fit Index
بیشتر از۹/۰
شاخص برازش افزایشی
IFI
Incremental Fit Index
بیشتر از۹/۰

۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ شاخص برازش تعدیل یافته:

جدول۱۹. شاخص برازش تعدیل یافته
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
RMERA
Root Mean Square Error Of Approximation
کم تر از ۰.۰۸

۴ـ۲ـ۳ـ تحلیل عاملی تأییدی:
تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمی ترین روش های آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون(عامل های به دست آمده و متغیرهای مشاهده شده(سئوالات) به کار برده می شود. در ادامه چون متغیر های مورد بررسی در این تحقیق تماما، دارای بعد و مولفه هستند، پس تحلیل عاملی تأییدی مربوط به آن ها نیز از دو مرحله (دو مرتبه) برای اندازه گیری، برخوردار است که در مرحله اول آزمون مدل بین سئوالات و متغیر مکنون و در مرتبه دوم آزمون مدل رابطه بین ابعاد و متغیر اصلی سنجیده می شود.
۴ـ۲ـ۳ـ۱ـ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر شرایط علّی عوامل برون سیستمی
به منظور تأیید اینکه آیا خرده مقیاسهای عوامل فردی و عوامل سازمانی مرتبط با محیط، خرده مقیاس‏های سازنده سازه عوامل برون سیستمی هستند یا نه، و اینکه هر یک از عوامل مذکور تا چه اندازه عوامل برون سیستمی را به عنوان یک سازه تبیین می‏نمایند، از روش تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس این روش آماری میتوان تعیین نمود سهم هر عامل در تبیین میزان واریانس سازه عوامل برون سیستمی به چه میزان است و سازه عوامل برون سیستمی را بر اساس ضرایب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول ۲۰، شاخص‏های برازش و در ادامه در شکل ۵ بارهای عاملی استاندارد شده هرگویه و خرده مقیاس‏ها در تحلیل عاملی مرتبه دوم عوامل برون سیستمی ارائه شده است.

مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل۵. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر علّی عوامل برون سیستمی در حالت تخمین استاندارد

مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل۶. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر علّی عوامل برون سیستمی در حالت معناداری

جدول۲۰. شاخص های برازش مدل:
ردیف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددی
تناسب معنایی
۱
X2/df
کی دو نسبی
X2/df 3
1.34
بسیار خوب
۲
GFI
شاخص برازندگی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۲
بسیار خوب
۳
AGFI
برازندگی تعدیل یافته
بیشتر از۹/۰
۰.۹۱
بسیار خوب
۴
CFI
شاخص برازش تطبیقی
بیشتر از۹/۰
۰.۸۹
خوب
۵
RMERA
ریشه دوم میانگین خطالی برآورد
کم تر از ۰.۰۸
۰.۰۰۴۹
بسیار خوب

شاخصهای گزارش شده در تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان دهنده برازش کاملاً مطلوب دادهها با مدل است. بدین معنی که خرده مقیاسهای نگرش مدیران به آموزش و بهسازی، توانمندی های مدیران دانشگاهی، مهارت های مدیران دانشگاهی تشکیلدهنده سازه مکنون دیگری به نام سازه عوامل فردی هستند. در شکل ۱۴ـ۴ بارهای عاملی هر خرده مقیاس و گویههای سازنده ارائه شده است.
۴ـ۲ـ۳ـ۲ـ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر شرایط علّی عوامل درون سیستمی
به منظور بررسی اینکه آیا خرده مقیاسهای منابع مالی، فرآیند و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، کادر علمی و منابع و امکانات فیزیکی سازنده سازه عوامل سیستمی هستند، و اینکه هر یک از عوامل مذکور تا چه اندازه عوامل سیستمی را به عنوان یک سازه تبیین می‏نمایند، از تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد.

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *