پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، شهرت سازمان

رایب معناداری

شکل۲۰. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر پیامدهای سازمانی در حالت ضرایب معناداری

جدول۲۷. شاخص های برازش مدل:
ردیف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددی
تناسب معنایی
۱
X2/df
کی دو نسبی
X2/df 3
1.55
بسیار خوب
۲
GFI
شاخص برازندگی
بیشتر از۹/۰
۰.۸۹
خوب
۳
AGFI
برازندگی تعدیل یافته
بیشتر از۹/۰
۰.۸۹
خوب
۴
CFI
شاخص برازش تطبیقی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۰
بسیار خوب
۵
RMERA
ریشه دوم میانگین خطالی برآورد
کم تر از ۰.۰۸
۰.۰۰۰۴
بسیار خوب

شاخصهای گزارش شده در تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان دهنده برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدین معنی که بهبود کارایی و اثربخشی ، شهرت سازمانی و پاسخگویی سازنده تشکیل دهنده سازهای مکنون دیگری به نام سازه پیامدهای سازمانی هستند. در شکل ۲۰ بارهای عاملی هر خرده مقیاس و گویههای سازنده ارائه شده است.
۴ـ۲ـ۳ـ۹ـ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر پیامدهای اجتماعی
به منظور تأیید اینکه آیا خرده مقیاسهای درآمد زایی، اشتغال زایی، ارتقاء سطح علمی کشور و زمینه سازی جذب دانشجوی بینالمللی سازنده پیامدهای اجتماعی هستند، و اینکه هر یک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل پیامدهای اجتماعی را به عنوان یک سازه تبیین می‏نمایند، از تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس این روش آماری میتوان تعیین نمود سهم هر عامل در تبیین میزان واریانس سازه پیامدهای اجتماعی به چه میزان است و سازه راهبرد پیامد اجتماعی را بر اساس ضرایب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول ۲۸ شاخص‌های برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل۲۱. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر پیامدهای اجتماعی در حالت تخمین استاندارد

مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل۲۲. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر پیامدهای اجتماعی در حالت ضرایب معناداری

جدول۲۸. شاخص های برازش مدل:
ردیف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددی
تناسب معنایی
۱
X2/df
کی دو نسبی
X2/df 3
1.19
بسیار خوب
۲
GFI
شاخص برازندگی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۱
بسیار خوب
۳
AGFI
برازندگی تعدیل یافته
بیشتر از۹/۰
۰.۸۹
خوب
۴
CFI
شاخص برازش تطبیقی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۰
بسیار خوب
۵
RMERA
ریشه دوم میانگین خطالی برآورد
کم تر از ۰.۰۸
۰.۰۱۱۴
بسیار خوب

شاخصهای گزارش شده در تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان دهنده برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدین معنی که درآمد زایی، اشتغال زایی، ارتقاء سطح علمی کشور و زمینه سازی جذب دانشجوی بینالمللی سازنده پیامدهای اجتماعی هستند، و اینکه هر یک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل پیامدهای اجتماعی را به عنوان تشکیل دهنده سازهی مکنون دیگری به نام سازه پیامدهای سازمانی هستند. در شکل ۲۲ بارهای عاملی هر خرده مقیاس ارائه شده است.

۴ـ۲ـ۳ـ۱۰ـ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای شرایط واسطهای متغیر مداخلات محیطی( نقش دولت، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی)
به منظور تایید اینکه آیا خرده مقیاسهای نقش دولت، عوامل اجتماعیـ فرهنگی و عوامل اقتصادی سازنده سازه عوامل محیطی هستند، و اینکه هر یک از عوامل مذکور تا چه اندازه عوامل محیطی را به عنوان یک سازه تبیین می‏نمایند، از تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس این روش آماری میتوان تعیین نمود سهم هر عامل در تبیین میزان واریانس سازه عوامل محیطی به چه میزان است و سازه عوامل محیطی را بر اساس ضرایب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول ۲۹ شاخص‌های برازش ارائه شده است.

مدل در حالت ضرایب استاندارد(تخمین استاندارد)

شکل۲۳. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر شرایط واسطه (مداخلات محیطی) در حالت تخمین استاندارد

مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل۲۴. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر شرایط واسطه (مداخلات محیطی)در حالت ضرایب معناداری

جدول۲۹. شاخص های برازش مدل:
ردیف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددی
تناسب معنایی
۱
X2/df
کی دو نسبی
X2/df 3
1.28
بسیار خوب
۲
GFI
شاخص برازندگی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۰
بسیار خوب
۳
AGFI
برازندگی تعدیل یافته
بیشتر از۹/۰
۰.۹۲
بسیار خوب
۴
CFI
شاخص برازش تطبیقی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۱
بسیار خوب
۵
RMSEA
ریشه دوم میانگین خطالی برآورد
کم تر از ۰.۰۸
۰.۰۰۰۰
بسیار خوب

شاخصهای گزارش شده در تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان دهنده برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدین معنی که خرده مقیاسهای نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی تشکیل دهنده سازه مکنون دیگری به نام سازه عوامل محیطی هستند. در شکل ۲۴ بارهای عاملی هر خرده مقیاس و گویههای سازنده ارائه شده است.
۴ـ۲ـ۴ـ معادلات ساختاری
در این بخش از پژوهش با توجه به یافته‌های مرحله کیفی پژوهش و مدل پارادایمی به دست‌ آمده، مدلی فرضی ترسیم گردید که شامل متغیرهای متغیرهای برونزای۲۸۸ عوامل برون سیستمی و عوامل درون سیستمی و متغیرهای درونزای۲۸۹ مدیریت و سیاست گذاری کلان آموزش عالی، خصو
صی سازی مؤسسات آموزشعالی، بازاریابی آموزشعالی در ایران، راهبردهای بازاریابی آموزشعالی در ایران، پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی بود. متغیرها یا عوامل برونزا مشابه متغیرهای مستقل عمل می‌کنند؛ مسیر‌ها از این متغیرها شروع می‌شوند اما اثری به آنها ختم نمی‌شود. از سوی دیگر متغیرها یا عوامل درونزا همانند متغیرهای وابسته عمل می‌کنند؛ اثر مسیرها به آنها ختم می‌شود اما ممکن است خود بر متغیر دیگری اثر داشته باشند.
به منظور پاسخگویی به دومین سوال اصلی پژوهش مبنی بر این که: آیا الگوی طراحی شده برای بازاریابی آموزشعالی در کشور ایران از اعتبار کافی برخوردار است؟ از تحلیل معادلات ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شد. برمبنای مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل داده‌های کیفی و عوامل حاصل از تحلیل عاملی، مدل فرضی طراحی شد و روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها مشخص شد. با توجه به مدل مفهومی به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش، هریک از سازههای مدل به عنوان متغیرهای مشاهده شده در مدل فرضی پژوهش آمده‌اند.
۴ـ۲ـ۴ـ۱ـ فرضیات مستخرج از مدل کمّی پژوهش
فرضیه اول: عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه دوم: عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه سوم: عوامل درون سیستمی در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: ویژگیهای زمینهای(مدیریت و سیاستگذاری آموزشعالی) در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: ویژگیهای زمینهای(کنشگری اعضای هیئت مدیرهی مؤسسه) در تدوین الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه ششم: راهبردهای سطح کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: راهبردهای سطح خرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه هشتم: مداخلات محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای سطح خرد و کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی تأثیر دارد.
فرضیه نهم: مداخلات محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای سطح خرد و کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی تأثیر دارد.
فرضیه دهم: مداخلات محیطی(عوامل اجتماعیـ فرهنگی) بر راهبردهای سطح خرد و کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی تأثیر دارد.
فرضیه یازدهم: الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران موجب پدید آمدن پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی می‌شود.
فرضیه دوازدهم: راهبردهای سطح خرد موجب پدید آمدن پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی می‌شود.
فرضیه سیزدهم: راهبردهای سطح کلان موجب پدید آمدن پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی میشود.

۴ـ۲ـ۴ـ۲ـ مدل تمامی فرضیات اساتید

در حالت تخمین استاندارد

شکل۲۵. مدل ساختاری کل فرضیات پژوهش(نظر اساتید) در حالت تخمین استاندارد

مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل۲۶. مدل ساختاری کل فرضیات پژوهش(نظر اساتید) در حالت ضرایب معناداری

جدول۳۰. شاخص های برازش مدل:
ردیف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددی
تناسب معنایی
۱
X2/df
کی دو نسبی
X2/df 3
1.30
بسیار خوب
۲
GFI
شاخص برازندگی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۱
بسیار خوب
۳
AGFI
برازندگی تعدیل یافته
بیشتر از۹/۰
۰.۹۱
بسیار خوب
۴
CFI
شاخص برازش تطبیقی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۴
بسیار خوب
۵
RMSEA
ریشه دوم میانگین خطالی برآورد
کم تر از ۰.۰۸
۰.۰۰۱۷
بسیار خوب

۴ـ۲ـ۴ـ۳ـ مدل تمامی فرضیات دانشجویان

در حالت تخمین استاندارد

شکل۲۷. مدل ساختاری کل فرضیات پژوهش(نظر دانشجویان) در حالت تخمین استاندارد

مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل۲۸. مدل ساختاری کل فرضیات پژوهش(نظر دانشجویان) در حالت ضرایب معناداری

جدول۳۱. شاخص های برازش مدل:
ردیف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددی
تناسب معنایی
۱
X2/df
کی دو نسبی
X2/df 3
1.13
بسیار خوب
۲
GFI
شاخص برازندگی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۲
بسیار خوب
۳
AGFI
برازندگی تعدیل یافته
بیشتر از۹/۰
۰.۹۲
بسیار خوب
۴
CFI
شاخص برازش تطبیقی
بیشتر از۹/۰
۰.۹۱
بسیار خوب
۵
RMSEA
ریشه دوم میانگین خطالی برآورد
کم تر از ۰.۰۸
۰.۰۲۱۸
بسیار خوب

۴ـ۲ـ۵ـ خلاصه یافته ها:

فرضیه ۱ـ۱ـ از نظر دانشجویان عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۱ـ از نظر اساتید عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۲ـ از نظر دانشجویان عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۲ـ از نظر اساتید عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۳ـ از نظر دانشجویان عوامل درون سیستمی در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۳ـ از نظر اساتید عوامل درون سیستمی در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.< br />فرضیه ۱ـ۴ـ از نظر دانشجویان ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی) در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۴ـ از نظر اساتید ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی) در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۵ـ از نظر دانشجویان ویژگی های زمینه ای(خصوصیسازی مؤسسه آموزشعالی) در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۵ـ از نظر اساتید ویژگی های زمینه ای(خصوصیسازی مؤسسه آموزشعالی) در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۶ـ از نظر دانشجویان راهبردهای سطح خرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۶ـ از نظر اساتید راهبردهای سطح خرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۷ـ از نظر دانشجویان راهبردهای سطح کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۷ـ از نظر اساتید راهبردهای سطح کلان در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۸ـ از نظر دانشجویان مداخلات محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۸ـ از نظر اساتید مداخلات محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۹ـ از نظر دانشجویان مداخلات محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۹ـ از نظر اساتید

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *