پایان نامه با واژه های کلیدی تایید، بازاریابی، آموزشعالی، ضریب

ید مداخلات محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۱۰ـ از نظر دانشجویان مداخلات محیطی(عوامل اجتماعیـفرهنگی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۱۰ـ از نظر اساتید مداخلات محیطی(عوامل اجتماعیـفرهنگی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۱۱ـ از نظر دانشجویان طراحی الگوی بازاریابی آموزشی بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۲ـ۱۱ـ از نظر اساتید طراحی الگوی بازاریابی آموزشی بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۱۲ـ از نظر دانشجویان راهبردهای خرد بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۱۲ـ از نظر اساتید راهبردهای خرد بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۱۳ـ از نظر دانشجویان راهبردهای کلان بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی مؤثر است. تایید شد.
فرضیه ۱ـ۱۳ـ از نظر اساتید راهبردهای کلان بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی مؤثر است. تایید شد.

جدول۳۲. نتایج فرضیات
فرضیه
دانشجویان

اساتید

B
T
نتایج
B
T
نتایج
۱
۵۴/۰
۶۹/۸
تایید شد
۶۷/۰
۳۷/۶
تایید شد
۲
۳۷/۰
۴۶/۷
تایید شد
۷۱/۰
۱۸/۷
تایید شد
۳
۴۸/۰
۲۸/۴
تایید شد
۸۹/۰
۵۸/۴
تایید شد
۴
۶۷/۰
۶۸/۴
تایید شد
۹۰/۰
۳۸/۶
تایید شد
۵
۶۲/۰
۸۵/۷
تایید شد
۷۴/۰
۵۸/۱۱
تایید شد
۶
۵۷/۰
۵۱/۴
تایید شد
۴۶/۰
۴۸/۷
تایید شد
۷
۶۴/۰
۱۸/۴
تایید شد
۵۴/۰
۳۵/۶
تایید شد
۸
۴۱/۰
۶۵/۹
تایید شد
۴۷/۰
۱۵/۷
تایید شد
۹
۳۲/۰
۴۸/۷
تایید شد
۷۱/۰
۵۵/۷
تایید شد
۱۰
۵۱/۰
۵۲/۱۷
تایید شد
۳۸/۰
۲۸/۷
تایید شد
۱۱
۴۶/۰
۲۵/۵
تایید شد
۵۴/۰
۶۴/۸
تایید شد
۱۲
۳۸/۰
۲۳/۱۴
تایید شد
۴۹/۰
۵۴/۷
تایید شد
۱۳
۵۵/۰
۲۶/۱۱
تایید شد
۴۷/۰
۱۱/۷
تایید شد
۱۴
۵۱/۰
۶۷/۵
تایید شد
۵۴/۰
۵۷/۴
تایید شد
۱۵
۵۱/۰
۵۲/۸
تایید شد
۵۴/۰
۸۹/۷
تایید شد
۱۶
۴۷/۰
۵۲/۸
تایید شد
۴۴/۰
۴۸/۷
تایید شد

منظور از فرضیات ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بررسی تأثیر عوامل محیطی بر راهبردهای بازاریابی آموزشعالی است.

۴ـ۲ـ۶ـ نتایج فرضیات اصلی و فرعی(مفهومی) پژوهش

۱ـ عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۱ـ۱ـ از نظر دانشجویان عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی موثر است.
فرضیه ۲ـ۱ـ از نظر اساتید عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشی موثر است.
H0= عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در بازاریابی آموزشعالی مؤثر نیست.
H1= عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۳. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۸۴/۰
۶۷/۸
اساتید
تایید شد

۸۴/۰
۵۹/۷
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۶۷/۸، ۵۹/۷ است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت دارد، میزانهای مذکور ۸۴/۰ ، ۸۴/۰ و معنادار است.
۲ـ عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۱ـ۲ـ از نظر دانشجویان عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۲ـ۲ـ از نظر اساتید عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.

H0= شرایط علّی عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی مؤثر نیست.
H1= شرایط علّی عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۴. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۷۶/۰
۳۴/۹
اساتید
تایید شد

۶۷/۰
۲۱/۸
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۳۴/۹، ۲۱/۸ است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت دارد، میزانهای مذکور۷۶/۰، ۶۷/۰و معنادار است.

۳ـ عوامل درون سیستمی بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۱ـ۳ـ از نظر دانشجویان عوامل درون سیستمی بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۲ـ۳ـ از نظر اساتید عوامل درون سیستمی بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
H0= عوامل درون سیستمی بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر نیست.
H1= عوامل درون سیستمی بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۵. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۷۱/۰
۴۹/۷
اساتید
تایید شد

۹۱/۰
۶۹/۴
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۴۹/۷، ۶۹/۴ است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد، میزانهای مذکور ۷۱/۰ ، ۹۱/۰ و معنادار است.

۴ـ ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۱ـ۴ـ از نظر دانشجویان ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۲ـ۴ـ از نظر اساتید ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
H0= ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزشعالی) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر نیست.
H1= ویژگی های زمینه ای(مدیریت و سیاست گذاری آموزشعالی) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۶. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۹۱/۰
۵۲/۷
اساتید
تایید شد

۶۴/۰
۲۳/۷
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۵۲/۷، ۲۳/۷ است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد، میزانهای مذکور ۹۱/۰ ، ۶۴/۰ و معنادار است.

۵ـ ویژگی های زمینهای(کنشگری اعضای هیئت مدیره مؤسسه) بر بازاریابی آموزشعالی موثر است.
فرضیه ۱ـ۵ـ از نظر دانشجویان ویژگی های زمینه ای(کنش گری اعضای هیئت مدیره مؤسسه) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
فرضیه ۲ـ۵ـ از نظر اساتید ویژگی های زمینه ای(کنش گری اعضای هیئت مدیره مؤسسه) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.
H0= ویژگیهای زمینه ای(کنش گری اعضای هیئت مدیره مؤسسه) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر نیست.
H1= ویژگیهای زمینه ای(کنش گری اعضای هیئت مدیره مؤسسه) بر بازاریابی آموزشعالی مؤثر است.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۷. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۶۱/۰
۶۱/۵
اساتید
تایید شد

۷۴/۰
۱۸/۴
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۶۱/۵، ۱۸/۴ است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد، میزانهای مذکور ۶۱/۰ ، ۷۴/۰ و معنادار است.
۶ـ راهبردهای سطح خرد بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
فرضیه ۶ـ۱ـ از نظر دانشجویان راهبردهای سطح خرد بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
فرضیه ۶ـ۲ـ از نظر اساتید راهبردهای سطح خرد بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
H0= راهبردهای سطح خرد بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر نیست.
H1= راهبردهای سطح خرد بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۸. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۷۳/۰
۳۸/۷
اساتید
تایید شد

۸۵/۰
۸۲/۷
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۳۸/۷ ، ۸۲/۷است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد، میزانهای مذکور ۷۳/۰ ، ۸۵/۰ و معنادار است.

۷ـ راهبردهای سطح کلان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
فرضیه ۷ـ۱ـ از نظر دانشجویان راهبردهای سطح کلان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
فرضیه ۷ـ۲ـ از نظر اساتید راهبردهای سطح کلان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.

H0= راهبردهای سطح کلان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر نیست.
H1= راهبردهای سطح کلان بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشی مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۳۹. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۸۸/۰
۳۸/۱۱
اساتید
تایید شد

۹۷/۰
۶۶/۴
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۱۵.۳۲، ۱۱.۲۸است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد، میزانهای مذکور ۰.۷۶ ، ۰.۶۰ و معنادار است.

۸ـ شرایط محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه ۸ـ۱ـ از نظر دانشجویان شرایط محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه ۸ـ۲ـ از نظر اساتید شرایط محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.

H0= شرایط محیطی(نقش دو
لت) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر ندارد.
H1= شرایط محیطی(نقش دولت) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ ۰ρ : H1

جدول۴۰. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری

(X)
(Y)

ضریب تأثیر
VALUE –T= ضریب معناداری
نظر
نتیجه آزمون

۴۷/۰
۱۵/۷
اساتید
تایید شد

۴۱/۰
۶۵/۹
دانشجویان
تایید شد

در آزمون ضریب تأثیر( مدل یابی معادلات ساختاری) میزان ضریب معناداری(T) برای اساتید و دانشجویان برابر با ۱۵/۷، ۶۵/۹ است که بزرگتر از میزان ۱.۹۶ می باشد، پس آماره آزمون در ناحیه H1 واقع می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که x بر Y ، تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد، میزانهای مذکور ۴۷/۰ ،۴۱/۰ و معنادار است.

۹ـ شرایط محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.

فرضیه ۹ـ۱ـ از نظر دانشجویان شرایط محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
فرضیه ۹ـ۲ـ از نظر اساتید شرایط محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای(سطح خرد و کلان) بازاریابی آموزشعال

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *