پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، شهرت سازمان، توسعه دانش، روش پژوهش

پژوهشگر از تحلیل مصاحبهها بدست آمدهاند عبارتنداز: منابع مالی، فرآیند و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، منابع و امکانات فیزیکی و کادر علمی.
• فرضیه چهارم: شرایط زمینهای مدیریت و سیاست گذاری آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر شرایط زمینهای مدیریت و سیاستگذاری آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران مثبت و معنادار بود. ابعاد تشکیل دهندهی این متغیر عبارتنداز: نگرش متولیان و سیاستگذاران آموزشعالی و مدیریت و برنامهریزی دانشگاهی.
• فرضیه پنجم: شرایط زمینهای خصوصیسازی مؤسسات آموزشعالی بر ا بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر شرایط زمینهای خصوصی سازی مؤسسات آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران مثبت و معنادار بود. ابعاد تشکیل دهندهی این متغیر عبارتنداز: پیادهسازی استراتژیهای خصوصیسازی، ایجاد بازار آموزشی در کشور.
• فرضیه ششم: راهبردهای سطح خرد بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. این راهبردها شامل دانشجو محوری و توجه به انتظارات دانشجویان، گسترش فرهنگ مشتری محور بین پرسنل مؤسسه، سوق معیار جذب به سمت علاقه و کاهش محدودیتها برای جذب، افزایش کیفیت آموزش از طریق کادر علمی مؤسسه و ارائهی تسهیلات رفاهی است که همگی دارای تأثیر مثیت و معنادار بر بازاریابی آموزشعالی در ایران هستند.
• فرضیه هفتم: راهبردهای سطح کلان بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده، راهبردهای سطح کلان شامل تسهیم تجارب مدیران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگری و پالایش در شیوهی جذب و بازاریابی و ایجاد جو رقابتی بین مؤسسات دارای تأثیر مثبت و معنادار بر الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران هستند.
• فرضیه هشتم: مداخلات محیطی ناشی از نقش دولت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر راهبردهای سطح خرد و کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران دارد.
• فرضیه نهم: مداخلات محیطی ناشی از عوامل اقتصادی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر راهبردهای سطح خرد و کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران دارد.
• فرضیه دهم: مداخلات محیطی ناشی از عوامل اجتماعیـفرهنگی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر راهبردهای سطح خرد و کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران دارد.
• فرضیه یازدهم: راهبردهای سطح خرد بازاریابی آموزشعالی در ایران روی پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تأثیر دارند.با توجه به نتایج بدست آمده، راهبردهای سطح خرد اثر مستقیم معناداری بر تحقق پیامدهای فردی داشت. این راهبردها اثر مستقیم معناداری نیز بر تحقق پیامدهای سازمانی داشت. همچنین بر روی پیامدهای اجتماعی اثر مستقیم و معناداری بودند.لازم به ذکر است که تأثیر راهبردها بر پیامدهای سازمانی بیشتر از پیامدهای فردی و اجتماعی بود.
• فرضیه دوازدهم: راهبردهای سطح کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران روی پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تأثیر دارند.با توجه به نتایج بدست آمده، راهبردهای سطح کلان اثر مستقیم معناداری بر تحقق پیامدهای فردی داشت. این راهبردها اثر مستقیم معناداری نیز بر تحقق پیامدهای سازمانی داشت. همچنین بر روی پیامدهای اجتماعی اثر مستقیم () و معناداری بودند.لازم به ذکر است که تأثیر راهبردها بر پیامدهای سازمانی بیشتر از پیامدهای فردی و اجتماعی بود.
• فرضیه سیزدهم: بازاریابی آموزشعالی بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، بکارگیری تکنیکهای بازاریابی خدمات و بازاریابی رابطهای اثر مستقیم و معناداری بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی دارند.
۵ـ۴ـ بحث در مورد یافته‏های پژوهش
در این قسمت از پژوهش به بحث و نتیجه‏گیری نتایج تلفیقی کیفی و کمّی پژوهش اشاره می شود. پژوهش بر اساس شیوه‏های ترکیبی و یا آمیخته، نوعی استراتژی پژوهشی یا روش‏شناسی برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده‏های کمّی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می‏گیرد(بازرگان، ۱۳۸۷). بر این اساس در بخش بحث و نتیجهگیری، یافته‏های پژوهش در قالب سوال‏های پژوهش و با تاکید بر سئوال‏های ویژهی مرحله کیفی ارائه شده است و در هر بخش نتایج یافته‏های کمی نیز ارائه و با پیشینه تجربی و نظری مقایسه شدهاند. در واقع این پژوهش دارای دو سئوال عمده اکتشاف الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران و آزمون تعمیم پذیری آن میباشد.
۵ـ۴ـ۱ـ پرسش‏های پژوهش
۱- مؤلفه های مؤثر بر بازاریابی آموزشعالی ایران کدامند؟
الف) شناسایی عوامل علّی تأثیر گذار بر بازاریابی آموزشعالی
ب) شناسایی شرایط زمینهای موثر بر بازاریابی آموزشعالی
ج) شناسایی راهبردهای بهبود بازاریابی آموزشی
د) شناخت شرایط مداخلهگر در بازاریابی آموزشعالی
۲- الزامات کلان در راستای تحقق فرآیند بازاریابی آموزشعالی ایران کدامند؟
۳- الزامات خرد(دانشگاهی) در راستای تحقق فرآیند بازاریابی آموزشعالی ایران کدامند؟
۴- الگوی مناسب به منظور بهبود و توسعهی بازاریابی آموزشعالی ایران چگونه است؟

برای پاسخ به سئوال فوق پرسش‏های فرعی پژوهش حاضر بر اساس روش داده بنیاد، به شرح زیر ارائه شدند:
۵ـ۴ـ۱ـ۱ـ مقوله اصلی۲۹۰ بازاریابی مؤسسات آموزشعالی در ایران، چیست؟
نتایج تحلیل‏های کیفی با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد نشا
ن داد که پدیده اصلی پژوهش حاضر در واقع طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی می باشد که بر اساس نظرات مشارکت کنندگان در پژوهش شامل دو مؤلفه میباشد. این دو مؤلفه عبارتند از : بازاریابی خدمات و بازاریابی رابطهای. در واقع با توجه به ماهیت خدمات نظر مشارکتکنندگان در مصاحبه استفاده از تکنیکهای بازاریابی خدمات(رویکرد ۷پی در بازاریابی خدمات آموزشی، توسعهی خدمات، خدمات پایه) و بازاریابی رابطهای(پاداشهای اجتماعی، آموزش بعنوان خدمات و دانشجو بعنوان مشتری، بازاریابی داخلی، رابطه با مشتری) میباشد.
۵ـ۴ـ۱ـ۲ـ موجبات علّی تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران کدامند؟
موجبات علّی در واقع شامل عواملی هستند که مستقیماً به پدیده اصلی بازاریابی آموزشعالی منجر می‌شوند و منشأ رویکردهای مختلف بازاریابی در بخش آموزشعالی میگردد. موجبات علّی خود از دو مقوله اصلی: ۱ـ عوامل برون سیستمی؛ ۲ـ عوامل درون سیستمی تشکیل شده است.
با توجه به یافته های بدست آمده عوامل برون سیستمی خود دو مقولهی فرعی عوامل فردی و عوامل سازمانی شامل می شود. عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد شامل نگرش دانشجویان نسبت به مؤسسه و تحصیلات آکادمیک، شناخت دانشجویان از مؤسسه، وابستگی و علایق دانشجویان، رضایت دانشجو، دیدگاه دانشجو، دوستان و اطرافیان، خانوادهی دانشجو و افراد تأثیرگذار روی فرد میشود. عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان نیز با توجه به یافته های بدست آمده، به عنوان یکی از عوامل برون سیستمی است که تأثیر مستقیم بر رویکرد بازاریابی آموزشعالی دارد. که فرصتها شغلی ناشی از تحصیل در مؤسسه، موقعیت جغرافیایی، قوانین و مقررات آموزشی، شهرت مؤسسه، رتبهی دانشگاه در بین مؤسسات آموزشی دیگر، هزینهی آموزش و نقش دولت در رویههای آموزشی تشکیل می دهد. که این یافتههای کیفی به صورت کمّی نیز مورد تأیید واقع شدهاند.
عوامل درون سیستمی از دیگر شرایط علّی مؤثر بر بازاریابی آموزشعالی در ایران است. که مؤلفههای فرعی تشکیل دهندهی آن عبارتنداز: منابع مالی(تسهیلات، بودجه و منابع مالی و داراییهای نقدی و غیر نقدی)، فرآیند و محصول آموزشی( اعتبار مدرک تحصیلی، همخوانی مطالب درسی با علم روز دنیا، کیفیت تدریس، سطح علمی کادر مؤسسه و شیوهـی تدریس)، رویه و سیاستهای آموزشی( نحوهی زمانبندی و ارائهی دروس، ترمها و دفعات ارائهی دروس، کلاسهای فوق برنامه، فرآیند ثبتنام و محدودیتهای آموزشی)، کادر علمی( حسن شهرت و سوابق مدرسین، میزان توجه و ارزش و اهمیت دادن مدرسین به تدریس، رابطهی مدرسین با مراکز و افراد مهم)، منابع و امکانات( امکانات کتابخانهای، آزمایشگاهی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی) این نتایج کیفی نیز به صورت کمّی مورد تأیید واقع شد. بدین معنی که این عوامل بر تدین الگوی بازارایابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
۵ـ۴ـ۱ـ۳ـ راهبردهای سطح خرد و کلان طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی کدامند؟
بر اساس نتایج تحلیل‏های کیفی دو نوع راهبرد عمده در سطح خرد و سطح کلان به منظور طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران در این پژوهش شناسایی شد. از دیدگاه مشارکتکنندگان در بخش کیفی پژوهش در سطح دانشگاه اقداماتی نظیر: دانشجو محوری و توجه به انتظارات دانشجویان، گسترش فرهنگ مشتری بین پرسنل مؤسسه، سوق معیار جذب به سمت علاقه و کاهش محدودیتها برای جذب، افزایش کیفیت آموزش از طریق تقویت کادر علمی مؤسسه و ارائه تسهیلات رفاهی میباشد. در سطح کلان نیز به راهبردهای تسهیم تجارب مدیران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگری و پالایش قوانین و مقررات و ایجاد جو رقابتی بین مؤسسات به منظور تحقق پیامدهای مورد انتظار از طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی اشاره شده است. یافتههای کیفی این بخش نیز بصورت کمّی تأیید شده است.
۵ـ۴ـ۱ـ۴ـ زمینههای تأثیرگذار بر طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی کدامند؟
ویژگی‌های زمینه‌ای به عوامل بی‌واسطه اشاره دارد که بر الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر گذار است. در واقع ایجاد هر نوع تغییر در عوامل زمینه‌ای تأثیر مستقیم خود را در پدیده‌ اصلی، راهبردها و پیامدها نشان خواهد داد. در پژوهش حاضر با توجه به تحلیل یافته های کیفی ویژگی‌های زمینه‌ای در قالب دو مقوله اصلی مدیریت و سیاست گذاری کلان آموزش عالی و خصوصیسازی مؤسسات آموزشعالی شناسایی شدند.
مدیریت و سیاست گذاری کلان آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل زمینهای مقوله های فرعی دیگری چون نگرش متولیان و سیاستگذران آموزشعالی و مدیریت و برنامهریزی دانشگاهی را شامل میشود که این عوامل در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران میتواند تأثیرگذار باشد. خصوصی سازی مؤسسات آموزشعالی به عنوان عامل زمینهای دیگر دو مقوله فرعی دیگر نظیر پیادهسازی استراتژیهای خصوصیسازی و ایجاد بازار آموزشی را شامل میشود.
۵ـ۴ـ۱ـ۵ـ پیامدهای بازاریابی آموزشعالی در ایران کدامند؟
پیامدهای تدوین بازاریابی آموزشعالی در کشور ایران در پژوهش حاضر سه بخش کلی را در برمی گیرد.
پیامدهای فردی در واقع نتایجی هستند که بازاریابی در بخش آموزشعالی در ایران به همراه دارد. این پیامدها در پژوهش حاضر مواردی از قبیل رضایتمندی و بالا رفتن انگیزش دانشجویان را شامل می شود.
پیامدهای سازمانی نیز شامل مقوله های فرعی بهبود کارایی و اثربخشی (بالا رفتن کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات، افزایش پویایی علمی)، پاسخگویی(توانایی پاسخگویی به نیازهای مشتریا
ن آموزشعالی و تربیت نیروی انسانی متخصص) و اعتبار و شهرت سازمانی(بالا رفتن اعتبار و وجه علمی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی، نقش مؤثر در تولید و توسعه دانش رقابت آفرین در سطح ملی و بین المللی)می باشد.
پیامدهای اجتماعی حاصل از بازاریابی آموزشعالی در ایران عبارتنداز: درآمدزایی، اشتغال زایی، افزایش سطح علمی کشور و زمینهسازی برای جذب دانشجوی بینالمللی.

یافتههای بخشی از قسمتهای این پژوهش با یافتههای محققان مذکور در جدول ۴۶ مطابقت و همخوانی دارد.

جدول۴۶. عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه طبق پژوهشهای قبلی
عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه

مولفه های
تأثیر گذار بر انتخاب

پژوهشگران
فعالیت های ورزشی
نفوذ والدین
محوطه ی دانشگاه
فعالیت های اجتماعی
امکانات ورزشی
اندازه موسسه
مکان
مدرک
نفوذ همسالان
تسهیلات مالی
شهرت
هزینه
کیفیت
برنامه ای فوق برنامه
استاندارد دانشگاهی
استاد خوب

*

*
*

*
*

*
*

بیرد (۱۹۶۷)

*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

باورس و پاق (۱۹۷۲)

*

*

*
*

*

*
*
*
چاپمن

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *