دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 


استاد راهنما:

دکتر فرزانه بیگزاده عباسی

 

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین صادقی

 

پاییز۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب                                                                                              صفحه
فصل ۱: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳- اهمیت مساله………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴- پرسش اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۶- فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۸- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۹- تعریف واژه­های عملیاتی………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۸
فصل ۲:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲- حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۳- اصول حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۴- چارچوب تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۵- مفروضات مهم تئوری نمایندگی……………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۶- ساختار مالکیت…………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۷- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۸- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……………………………………………………………….. ۲۴
۲-۹- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه……………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۰- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار……………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۱- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۲- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۳- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)…………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱۴- مالکان خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۵- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۶- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت…………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۱۷- ارزش شرکت………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱۸- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱۹- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۲۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۶۶
فصل ۳:روش­شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۲- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۳-۳- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۳-۴- فرضیه­های پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۵- جامعه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۶- روش جمع آوری داده­ها………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۷- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۸- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۹- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۱۰- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۱۱- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۷۴
فصل ۴:تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴-۲- بررسی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۷۶
۴-۳- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۴- نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۵- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
فصل ۵: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵-۲- خلاصه فصول گذشته………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۵-۳- نتایج………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۴- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵-۵- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
 

  • کلیات پژوهش

 
 

  • مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴)..این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.

  • تشریح و بیان مساله

تشکیل شرکت­های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سده­ی نوزدهم و اوایل دهه­ی بیستم در سطح جهانی مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه­ی ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت­مدیره­ی شرکت­های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران­های مالی سال­های اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم­های راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است(عمران،۲۰۰۸). یکی از پرسش­های مطرح در حسابداری این است که چرا برخی از شرکت­ها در اجرای عملیات خود موفق بوده و برخی دیگر شکست خورده و حتی ورشکسته می­گردند. برای پاسخ به این سوال باید سازه­های اقتصادی از قبیل پویایی­های رقابتی در صنعت و همچنین ساختارهای داخلی شرکت مانند ساختار مالکیت را مورد بررسی قرار داد. با وجود اینکه در طی سال­های گذشته توجه زیادی به ارزش شرکت­ها شده است (لیچتنبرگ و پالیا، ۱۹۹۹)، ساختار مالکیت به عنوان یکی از راهکارهـای حاکمیـت شرکتـی و یکـی از مولفه­های اساسی و مهم رشد، مورد بی­توجهی متون اقتصادی قرار گرفته است (فضل­زاده و همکاران، ۱۳۸۹). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می­کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شرکت­ها با این گونه تضادها توسط « تئوری نمایندگی » اقتصاددانان مطرح شده است. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم­گیری را به او تفویض می­کند. (نمازی و کرمانی،۱۳۸۷،۸۴). در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه­های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک­ها و شرکت­های دیگر تشکیل دهند، ارزش بازار آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود ارزش بازار شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود ارزش بازار شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به ارزش بازار بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد. (کاپوپولس و لازاری تو،۲۰۰۷، ۳۵) بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیق­تر استفاده­کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می­رسد. اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت­های بورسی بر ارزش بازار آنان تأثیر دارد . یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک­ها و شرکت­های خصوصی دیگر تشکیل دهند، ارزش بازار آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود شرکت مؤثرتر است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش بازار و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.

  • اهمیت مساله

مکانیزم­های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه­گذاری بر روی فعالیت­های غیرسودآور به هدر نمی­رود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه­های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت می­شود. رابطه بین ساختار مالکیت  با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز  در سال ۱۹۳۲، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهش­های آنان در سال ۱۹۸۳ توسط دمستز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکتها
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکتها پرداخته شد (محمدی و دیگران، ۱۳۸۹، ۱۳) از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکت­های دولتی بود. به موازات توجه به مساله­ی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت­ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه­داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند (صادقی و دیگران،۱۳۸۸، ۲۴). بررسی ­های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد. بنابراین، ضرورت دارد با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و بررسی رابطه آن با  ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش­هایی انجام شود.
تعداد صفحه :۱۰۷
قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***