متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :داخلی

عنوان : تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  

استاد راهنما:

 دکتر فرزین فرحبد 

بهمن ۱۳۹۳

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه.. ۳
۱-۲ ) بیان مساله.. ۴
۱–۳ ) مدل تحقیق.. ۶
۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۷
۱ – ۵) اهداف تحقیق.. ۷
۱ – ۶) فرضیه های تحقیق.. ۸
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.. ۸
۱-۸ ) قلمرو تحقیق.. ۱۰
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۰
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۱۰
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: هوش تجاری
۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری. ۱۳
۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری. ۱۴
۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری. ۱۵
۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری. ۱۶
۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. ۱۸
۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری. ۱۸
۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری. ۲۰
۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری. ۲۰
۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری. ۲۲
بخش دوم: عملکرد بازرگانی
۲-۲-۱) مقدمه. ۲۶
۲-۲-۲) تعریف عملکرد. ۲۶
۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. ۲۸
۲-۲-۴) سنجش عملکردسازمانی. ۳۰
۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. ۳۰
۲-۲-۶) عملکرد بازار. ۳۶
۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. ۳۸
۲-۲-۸) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43
۲-۲-۹) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن. ۴۴
۲-۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی. ۴۶
۲-۲-۱۱) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف. ۴۶
۲-۲-۱۱-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری. ۴۷
۲-۲-۱۱-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. ۴۸
۲-۲-۱۱-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی. ۴۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه.. ۵۸
۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق.. ۵۸
۳-۳) روش تحقیق.. ۵۸
۳-۴) جامعه و نمونه آماری.. ۵۹
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. ۵۹
۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۶۰
۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه.. ۶۴
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. ۶۴
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق.. ۶۴
۴-۴) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون.. ۷۱
۴-۵) آزمون فرضیات تحقیق.. ۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه.. ۷۸
۵-۲) نتایج آمار توصیفی.. ۷۸
۵-۳) نتایج آمار استنباطی.. ۸۴
۵-۴) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. ۸۵
۵-۵) محدودیت های تحقیق:.. ۸۷
منابع و مأخذ. ۸۹
      
 
فهرست جداول
عنوان                                            صفحه
جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد   ۲۹
جدول۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا   ۳۵
جدول ۲ -۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی. ۴۲
جدول(۲-۴) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن   ۴۵
جدول ۲- ۵): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. ۴۶
جدول ۲– ۶) خلاصه ای تحقیقات. ۵۳
جدول۲-۷) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی. ۵۵
جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. ۶۰
جدول ۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   ۶۲
جدول۴-۱) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی. ۶۴
جدول۴-۲) توصیف متغیریکپارچگی داده ها. ۶۵
جدول۴-۳) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. ۶۶
جدول۴-۴) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. ۶۷
جدول۴-۵) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. ۶۸
جدول۴-۶) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار   ۶۹
جدول۴-۷) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. ۷۰
جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف. ۷۱
جدول۴-۹) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق.   ۷۲
جدول۴-۱۰) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل.   ۷۲
جدول۴-۱۱) آماره دوربین – واتسون.. ۷۲
جدول ۴-۱۲) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی   ۷۳
جدول۴-۱۳) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی   ۷۴
جدول۴-۱۴) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی   ۷۴
جدول۴-۱۵) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی   ۷۵
جدول۴-۱۶) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی………………………………….. ۷۵
جدول۴-۱۷) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی. ۷۶
جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی. ۷۶
جدول ۵-۱) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها. ۷۸
جدول ۵-۲) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. ۷۹
جدول ۵-۳) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. ۷۹
جدول ۵-۴) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات. ۸۰
جدول ۵-۵) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۸۰
جدول ۵-۶) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. ۸۱
جدول ۵-۷) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری. ۸۲
جدول ۵-۸) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی. ۸۳
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                            صفحه
نمودار۴-۱) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی. ۶۴
نمودار۴-۲) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها. ۶۵
نمودار۴-۳) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی. ۶۶
نمودار۴-۴) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. ۶۷
نمودار۴-۵) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. ۶۸
نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۶۹
نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. ۷۰
نمودار ۵-۱) نمودار عملکرد مالی. ۸۳
 
فهرست اشکال
عنوان                                            صفحه
شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق. ۶
شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری. ۱۵
شکل ۲-۲) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی. ۳۱
شکل ۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. ۳۳
شکل۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا. ۳۴
شکل ۲-۵) جریان های عملکرد شرکت. ۳۷
شکل۲-۶) ماهیت معیارها. ۳۸
شکل ۲-۷) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک. ۴۳

 چکیده

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.
به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.
 
کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.
 
 

 
 
فصل اول :
 
 
 
 
کلیات تحقیق
 
  
  

۱-۱ ) مقدمه

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری[۱]  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.
[۱] Business intelligence ( BI )
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***