— (275)

به نام ایزد پاک

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی
روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسی‌زبان
رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته زبان‌شناسی همگانی
اساتید راهنما:
دکتر محمد دبیرمقدم
دکتر شهلا رقیب‌دوست

استاد مشاور:
دکتر رضامراد صحرایی
نگارنده:
ایران محرابی ساری
بهمن 1393
عنوان: روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسی‌زبان
نویسنده/محقق: ایران محرابی ساری
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم، سرکار خانم دکتر شهلا رقیب‌دوست
استاد مشاور: جناب آقای دکتر رضامراد صحرایی
کتابنامه: دارد واژه‌نامه: دارد
نوع پایان‌نامه: بنیادی□ توسعه‌ای■ کاربردی□
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی: 1393-1394
محل تحصیل: تهران، ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی
تعداد صفحات: 194
گروه آموزشی: زبانشناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، فرهنگ و زبانهای باستانی
تقدیر و تشکر
با سپاس فراوان از اساتید راهنمای عزیزم، جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم و سرکار خانم دکتر شهلا رقیب‌دوست،
استاد مشاور ارجمندم جناب آقای دکتر رضامراد صحرایی
اساتید محترم داور، سرکار خانم دکتر ویدا شقاقی و سرکار خانم دکتر شهین نعمت‌زاده
فهرست مطالب
1- فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهداف پژوهش 5
1-4 اهمیت پژوهش 6
1-5 پرسش‌های پژوهش 6
1-6 فرضیه‌های پژوهش 7
1-7 روش‌شناسی پژوهش 7
1-7-1 روش گردآوری داده ها 7
1-7-2 روش تحلیل داده‌ها 8
1-8 اصطلاحات و مفاهیم تخصصی 8
1-8-1 عملکرد روایی 8
1-8-2 سطح کلان داستان 8
1-8-3 سطح خرد داستان 8
1-8-4 ابزارهای انسجامی 8
1-9 ساختار پژوهش 8
2- فصل دوم: مبانی نظری 10
2-1 مقدمه 11
2-2 رشد زبانی 11
2-3 رشد کاربردشناختی زبان 13
2-4 توانش ارتباطی 17
2-5 توانش گفتمانی 18
2-5-1 رشد مهارتهای گفتمانی و عوامل مرتبط با آن 20
2-6 داستان و داستان‌گویی 25
2-6-1 مشخصات یک داستان خوب 31
2-6-2 کودک، داستان و رشد مفهوم داستان 32
2-6-3 اهمیت کاربرد داستان در ارزیابی تواناییهای زبانی کودکان 37
2-7 رویکردهای متفاوت در مطالعه گفتمان روایی 40
2-8 ابعاد مختلف پژوهشهای گفتمانی 43
2-9 روند طبیعی رشد مهارتهای روایی 46
2-10 چگونگی ارزیابی مهارتهای روایی 57
2-11 بررسی داستان در دو سطح کلان و خرد 57
2-11-1 سطح کلان داستان 58
2-11-2 سطح خرد داستان 58
2-11-3 رابطه میان سطوح کلان و خرد ساختار روایی 60
2-12 سازماندهی ساختار گفتمان روایی 60
2-12-1 پیوستگی و انسجام 61
2-12-2 سه انگاره اصلی انسجام 65
2-12-3 رشد انسجام در کودکان 67
2-12-4 انسجام روایی 68
2-12-5 جنسیت وکاربرد عوامل انسجامی 69
2-13 بافت استخراج داستان 70
2-14 نتیجه‌گیری 75
3- فصل سوم: پیشینه مطالعات 76
3-1 مقدمه 77
3-2 سن وجنسیت 80
3-3 تأثیر بافت 85
3-4 طبقه اجتماعی 87
3-5 نارسائیهای زبانی 88
3-6 سواد 90
3-7 دوزبانگی 90
3-8 ابزار استخراج داستان 91
3-9 نتیجه‌گیری 93
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 94
4-1 مقدمه 95
4-2 متغیرهای پژوهش 95
4-2-1 متغیرهای مستقل 95
4-2-1-1 میزان سن 95
4-2-2 متغیرهای وابسته 96
4-2-2-1 نحوه آزمون بازگویی داستان با درنظرگرفتن انسجام واژگانی، دستوری و ربطی با توجه به
متغیر سن 96
4-2-2-2 نمره آزمون تولید داستان با در نظر گرفتن انسجام وازگانی، دستوری و ربطی 96
4-3 نوع مطالعه و روش گردآوری دادهها 96
4-4 آزمودنیها 96
4-5 آزمونها 98
4-5-1 آزمون استخراج بازگویی داستان 98
4-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها 100
4-6-1 تحلیل داده‌های آزمونها 100
4-7 محدودیتها و دشواریهای پژوهش 103
4-8 تجزیه و تحلیل دادهها 104
4-8-1 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی 104
4-8-1-1 کاربرد تکرار 104
4-8-1-2 کاربرد باهم‌آیی 105
4-8-1-3 مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 106
4-8-1-4 کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی (تکرار وباهم‌آیی) برپایه متغیر سن 107
4-8-2تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری
108
4-8-2-1 کاربرد ارجاع 108
4-8-2-2 کاربرد حذف 109
4-8-2-3 کاربرد جانشینی 110
4-8-2-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) 111
4-8-2-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) برپایه متغیر سن
112
4-8-3تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی
(نقش‌نماهای گفتمانی) 113
4-8-3-1 کاربردنقش‌نمای افزایشی 113
4-8-3-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 114
4-8 -3-3 کاربردنقش‌نمای سببی 115
4-8-3-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 115
4-8-3-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی) در سه گروه سنی آزمودنی‌های کودک 117
4-8-3-6 کاربردکلی ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی(برپایه متغیر سن) 117
4-8-4 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون بازگویی داستان 118
4-8-5 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی
119
4-8-5-1 کاربرد تکرار 119
4-8-5-2 کاربرد باهم‌آیی 120
4-8-5-3 مقایسه کاربرد تکرار وباهم‌آیی 121
4-8-5-4 کاربردکلی ابزارهای انسجام واژگانی (تکرار و باهم‌آیی) برپایه متغیر سن 122
4-8-6 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری 122
4-8-6-1 کاربرد ارجاع 122
4-8-6-2 کاربرد حذف 123
4-8-6-3 کاربرد جانشینی 124
4-8-6-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون تولید داستان 125
4-8-6-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری برپایه متغیر سن 126
4-8-7 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی 127
4-8-7-1 کاربرد نقش‌نمای افزایشی 127
4-8-7-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 128
4-8-7-3 کاربردنقش‌نمای سببی 129
4-8-7-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 129
4-8-7-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 130
4-8-7-6 کاربرد کلی ابزارهای انسجام ربطی برپایه متغیر سن 131
4-8-8 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون تولید داستان 132
4-8-9 تحلیل مقایسه‌ای کاربرد انواع ابزارهای انسجامی هنگام بازگویی و تولید داستان 133
4-8-9-1 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
133
4-8-9-2 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
134
4-8-9-3 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
135
4-8-10 مقایسه تعداد بندهای بکاررفته در آزمون بازگویی وتولید داستان 136
4-9 نتیجه‌گیری 138
5- فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 139
5-1 مقدمه 140
5-2 خلاصه پژوهش 140
5-3 بحث 141
5-4 جمع‌بندی نتایج 147
5-5 پیشنهاد برای مطالعات آینده 148
منابع فارسی 158
منابع انگلیسی 158
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی 149
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی 153
پیوست 186
چکیده انگلیسی 194
فهرست شکل‌ها
شکل شماره (1): ترتیب فراگیری نقش مشارکان قصه 28
شکل شماره (2): مؤلفه‌های قصه 28
شکل شماره (3): نمودار تعامل گفتمان، داستان و قصه (چتمن، 1978) 29
شکل شماره (4): انواع گفتمان و نقش کودک در آنها (انوارد، 1983) 29
شکل شماره (5): انواع( ژانرهای) روایی و نمونه‌ای از پژوهش‌های مرتبط با آنها 30
فهرست جدول‌ها
جدول شماره (4-1): آزمودنی‌های پژوهش بر اساس سن و جنسیت 97
جدول شماره (4-2): رشد کاربرد گره‌های انسجامی کامل و ناقص 101
جدول شماره (4-3) کاربرد تکرار در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 105
جدول شماره (4-4): کاربرد باهم‌آیی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 106
جدول شماره (4-5): کاربرد ارجاع در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 109
جدول شماره (4-6): کاربرد حذف در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 110
جدول شماره (4-7): کاربرد جانشینی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 111
جدول شماره (4-8): کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 114
جدول شماره (4-9): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 114
جدول شماره (4-10): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 115
جدول شماره (4-11): کاربرد نقش‌نمای زمانی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 116
جدول شماره (4-12): کاربرد تکرار در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 120
جدول شماره (4-13): کاربرد با‌هم‌آیی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 121
جدول شماره(4-14): کاربرد ارجاع در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 123
جدول شماره (4-15): کاربرد حذف در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 124
جدول شماره (4-16): کاربرد جانشینی در آزمونقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *