— (331)

2202377-727009
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساوه
دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
گرایش روانشناسی تربیتی
عنوان:
مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته
استاد راهنما:
دکتر رزیتا ذبیحی
استاد مشاور:
دکتر کامران گنجی
نگارش:
مهدی اسماعیلی
تابستان 1390
208280465455

2165194-253449
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساوه
دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A
گرایش روانشناسی تربیتی
عنوان:
مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس کودکان 10 و11ساله
موسیقی آموخته و نیاموخته
نگارش:
مهدی اسماعیلی
تابستان 1390
1-دکتر رزیتا ذبیحی
هیأت داوران 2-دکتر کامران گنجی
3-دکتر آزاده فرقدانی
(فرم تعهد)
در اجرای بخشنامه شماره 75384/87 مورخ 22/3/86 به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسلامی،اینجانبان(امضاکنندگان ذیل)،متعهد میشویم که مطالب و نتایج تحقیقاتی مندرج در این پایان نامه با عنوان:
مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته که‌ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به تصویب رسیده است،چنانچه بصورت مقاله،اختراع،کتاب و…منتشرشود،نام واحد ساوه درکنارنام نویسندگان وارائهکنندگان این تولیدات علمی،به نحوی که تعلق آن اثر به واحد ساوه را کاملاً مسجل نماید،ذکرخواهد شد و درصورت عدم رعایت مورد فوق،برابرمقررات اقدام خواهد شد.
استادراهنما دکتر رزیتا ذبیحی امضاء
استادمشاور دکتر کامران گنجی امضاء
دانشجو مهدی اسماعیلی امضاء
واحد ساوه
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب مهدی اسماعیلی دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته/ دکترای حرفهای/دکترای تخصصی در رشته روانشناسی تربیتی که در تاریخ 23 شهریور 1390 از پایان‌نامه/رساله خود تحت عنوان “مقایسه حافظه کوتاهمدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته”
با کسب نمره 5/17 و درجه بسیار خوب دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:
1- این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و…..) استفاده نمودهام،مطابق ضوابط و رویه موجود،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(همسطح،پایینتر یا بالاتر)در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. ازاین پایان نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت ./ت
مهدی اسماعیلی
تاریخ و امضاء:
تقدیر و تشکر
سپاس خداوند بزرگ را که نیرو و توانایی وافر به من عطا فرمود تا در مسیر زندگیم به بهترین شکل پیش روم، سپاس از استادان محترم سرکارخانم دکتر ذبیحی (استاد راهنما) و جناب آقای دکتر گنجی (استاد مشاور) که در این پژوهش با راهنماییهای خود مرا لحظه به لحظه یاری نمودند و سپاس از خانوادهی بزرگوار و همسر ارزشمندم،که در هر لحظه از زمان تحصیلم با حمایت هایشان به من انرژی بیشمار دادند .
فهرست مطالب
عنوان
چکیده ……………………………………………………………………………………………………. 1 صفحه
فصل اول-کلیات پژوهش مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-1بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 7
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………. 14
1-3 هدف های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 18
1-4 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 19
1-5 متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 19
1-5-1تعریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………….
1-5-2 تعریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………….. 19
21
فصل دوم – ادبیات پژوهش مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-1 اصول و هدف های آموزش و پرورش ……………………………………………………………. 27
2-2ویژگی های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی ……………………………………………. 29
2-3 ملاک ها گزینش مواد درسی در دوره ابتدایی ………………………………………………. 31
2-4 پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………… 32
2-5 حیطه های آموزشی ……………………………………………………………………………………….. 33
2-6 حوزه شناختی …………………………………………………………………………………………………. 35
2-7 توانایی های و مهارتهای ذهنی ………………………………………………………………………. 35
2-8 حیطه ی عاطفي …………………………………………………………………………………………….. 36
2-9 حیطه روانی حرکتی ……………………………………………………………………………………….. 37
2-10 حافظه …………………………………………………………………………………………………………… 37
2-11 هوش ……………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12 نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ ……………………………………………………………… 41
2-13 نظریه هوش گاردنر……………………………………………………………………………………….. 42
2-14 هوش از نظر پیاژه ………………………………………………………………………………………. 44
2-15 فراشناخت ……………………………………………………………………………………………………. 46
2-16 حیطه عواطف و نگرش ها ……………………………………………………………………………. 47
2-17 علایق دانش آموزان ……………………………………………………………………………………… 48
2-18 انگیزش ………………………………………………………………………………………………………… 49
2-19 خود پنداره …………………………………………………………………………………………………… 50
2-20 مهارت های حرکتی …………………………………………………………………………………….. 51
2-20-1 ویژگی های مهارتهای حرکتی ……………………………………………………………….. 52
2-21یادگیری فعال ………………………………………………………………………………………….. 53
2-22 کارکرد مغز…………………………………………………………………………………………………… 55
2-22-1 یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز…………………………… 57
2-23 موسیقی چیست؟ ………………………………………………………………………………………… 60
2-23-1 نظریه های مربوط به موسیقی…………………………………………………………………. 63
2-23-2 تاریخ موسیقی در ایران ………………………………………………………………………….. 64
2-23-3 متقدمان موسیقی در ایران ……………………………………………………………………… 66
2-23-4 وضعیت کنونی آموزش موسیقی در ایران ………………………………………………. 68
2-23-5 آموزش موسیقی در دانمارک ………………………………………………………………….. 69
2-23-6 آموزش موسیقی در ژاپن …………………………………………………………………………. 70
2-23-7 معرفی روش آموزش سوزوکی ………………………………………………………………… 72
2-23-8 مبانی اساسی موسیقی ……………………………………………………………………………. 73
2-23-9 نقش آموزش موسیقی …………………………………………………………………………….. 76
2-23-10 اثر آموزش موسیقی بر رشد شناختی …………………………………………………… 77
2-23-11 موسیقی و مغز انسان ……………………………………………………………………………. 79
2-24 حس آمیزی …………………………………………………………………………………………………. 82
2-25 کودک و درک مفاهیم موسیقی ………………………………………………………………… 84
2-26 آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلي………………………………………. 85
2-27 موسیقی،مهارت خواندن و رشد زبان …………………………………………………………. 88
2-28 آموزش موسیقی و استدلال فضایی …………………………………………………………….. 89
2-29 نظام های نمادی و موسیقی ……………………………………………………………………….. 91
2-30 گرایش ذاتی انسان به موسیقی …………………………………………………………………… 93
2-31 نقش موسیقی از نظر پرورش ………………………………………………………………………. 94
2-32 موسیقی و حرکات بدن ……………………………………………………………………………….. 97
2-33 سیستم آموزش بدنی …………………………………………………………………………………… 98
2-34 اصول اجرای موسیقی ………………………………………………………………………………….. 99
2-35 مراحل پنجگانه دایره اجرا …………………………………………………………………………… 100
2-36 مروری بر پژوهش های انجام شده درباره اثرات موسیقی ………………………….. 101
2-36-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران………………………………………………. 101
2-36-2 پژوهش های انجام شده در داخل ایران…………………………………………………… 103
2-37 خلاصه دانش موجود ……………………………………………………………………………………. 106
فصل سوم – روش پژوهش مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 110
110
3-2 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. 110
3-3 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………. 111
3-4 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… 111
3-5 ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. 111
3-6 روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………….. 118
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………. 120
فصل چهارم – يافته هاي پژوهش مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
4-1 يافته هاي توصيفي ………………………………………………………………………………………… 122
122
4-2 يافته هاي استنباطي ………………………………………………………………………………………. 131
4-3 فرضيه يکم ……………………………………………………………………………………………………… 131
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 135
5-1 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 135
5-2بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..
5-3 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………….. 136
141
5-4 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. 142
5-5 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 143
144
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 150
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 152

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 توزيع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت……………………………………………………………….. 122
جدول 4-2 توزيع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن………………………………………………………………………. 123
جدول4-3 میانگین وانحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی ………………………………………………………. 123
جدول 4-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات پدر……………………………………………………… 124
جدول4-5 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات مادر……………………………………………………… 124
جدول4-6 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر……………………………………………………………….. 125
جدول4-7 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل مادر………………………………………………………………. 126
جدول4-8 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک درآمد خانواده………………………………………………………… 126
جدول4-9 توصیف بهره هوشی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………. 127
جدول4-10 میانگین وانحراف استاندارد کودکان درخرده مقیاس های وکسلر…………………………………. 128
جدول4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 129
جدول4-12 محاسبات آزمون مجذور کای به تفکیک جنس،سن و…دردانش آموزان ……………………… 130
جدول4-13 خلاصه آزمون t جهت مقایسه هوش بهر دانش آموزان ………………………………………………….
جدول4-14 خلاصه آزمون MANOVA……………………………………………………………………………………………..
جدول4-15 آزمون تک متغیره پس از MANOVA………………………………………………………………………….. 131
132
133
چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته بود.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسهای یا پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از50 دانشآموز موسیقی آموخته(با حداقل 2 سال آموزش)و50 دانشآموز موسیقی نیاموخته 10و11 ساله که از میان دانشآموزان مدارس شهر تهران به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند. گروه گواه از نظر سن،میزان تحصیلات پدر و مادر،سطح اقتصادی خانواده و نمره هوشبهر(با استفاده از آزمون ریون)با گروه مورد بررسی همتاسازی شد. ابزار پژوهش برای گردآوری نمرههای حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس،خرده مقیاسهای آزمون وکسلر بود.
یافتهها: نتایج نشان داد،با کنترل نمره هوش کلی،توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دانشآموزان موسیقی آموخته بیش از دانشآموزان موسیقی نیاموخته است. بر این اساس تقریبا 5/6 درصد از واریانس “حافظه کوتاه مدت” آزمودنی ها،توسط انتساب به گروهها تبیین میشود. این رقم در مورد “دقت و تمرکز حواس” به 5/11 درصد افزایش یافته است.
نتیجهگیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که آموزش موسیقی و داشتن مهارت موسیقی میتواند در رشد برخی تواناییهای شناختی کودکان مؤثر باشد. لذا در کنار سایر دروس،آموزش موسیقی میتواند باعث توسعه کاربرد قوای شناختی در دانشآموزان و راهبردی برای افزایش پیشرفت تحصیلی آنها باشد.
کلمات کلیدی: موسیقیآموخته،موسیقینیاموخته،حافظه کوتاهمدت،دقت،تمرکزحواس،دانش آموزان
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
امروزه سالهای اولیه کودکی توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است،چرا که دورانی است که پایه شخصیت فرد شکل می گیرد و تحول و پیشرفت کودک در جنبه‌های مختلف رشد یعنی شناختی،جسمانی،عاطفی و اجتماعی بسیار سریعتر از دوران بعدی زندگی اتفاق می‌افتد. مطالعات و پژوهش‌های روز افزونی که توسط متخصصین و روان شناسان در مورد سال‌های ابتدایی زندگی کودک انجام شده است،نقش حیاتی و با اهمیت محیطی را که کودک در آن پرورش می‌یابد،به روشنی نشان می‌دهد.
بنجامین بلوم با انتشار کتابی تحت عنوان(پایداری و تغییر در خصوصیات انسان)به اهمیت سال‌های اولیه کودکی توجه شایانی نموده بلوم دریافت که حدود 50 % از رشد هوش بین زمان تولد تا 4 سالگی،حدود 30 % بین 4 تا 8 سالگی و 20% درصد باقی مانده در فاصله سنین 8 تا 17 سالگی شکل می گیرد بنابراین تا سن 6 سالگی که سن ورود به مدرسه و شروع آموزش رسمی است تقریباً دو سوم توانایی‌های هوش نهایی فرد شکل می‌گیرد(مفیدی،1383).
یکی از نظریه پردازان این مکتب ژان پیاژه بر نقش فرد یاد گیرنده در یادگیری تاکید می کند و برخلاف رفتارگرایان که فرد را موجودی منفعل و متأثر از وقایع محیطی معرفی می کنند،انسان را شرکت کننده ای فعال و موثر در جریان یادگیری می داند و ذهن آدمی را همانند یک سیستم دستکاری کننده رمزها به حساب می آورد(گیج و برلاینر،1995؛ نقل ازفردوسی،1380).
عامل اصلی پرورش استعدادهای کودک،کیفیت آموزش است نه محتوای مواد درسی،کیفیت آموزش خود را به این شکل نشان می دهد،در مواردی که کودکان می‌خواهند مطالبی را به یادبیاورند،مفاهیمی را که آموخته‌اند،مبنا قرار می‌دهند و ایده‌های نو را بر اساس الگوهای فکری خود پردازش می‌نمایند(فیشر،2001؛ ترجمه صفایی مقدم،1385). بنابراین اولین دغدغه برنامه ریزی درسی کودکان باید این باشد که چطوری می‌توانند بهترین مطالب و مفاهیم را در غالب آسانترین و لذت بخش ترین روش به کودکان آموزش دهند .
یکی از مهارتهای جریانات شناختی،فراشناخت است که اولین بار توسط جان فلاول(1976) مطرح شد. از نظر او فراشناخت به دانش شخص در مورد جریان های شناختی خود او مربوط می شود و شامل به عمل درآوردن،منظم کردن و هماهنگ کردن این جریان هاست. پس آگاهی فراشناختی به معنای شناختن خود به عنوان یک موجود تفکر کننده است. این آگاهی نقش مهمی در دقت،حل مساله،کنترل خود،خودآموزی و تغییر رفتار دارد. دانش آموزان نیز با رشد خود مهارتهایی را برایسنجش خویش از نظر فهمیدن،مدت زمان لازم برای مطالعه یک موضوع،سازماندهی برنامه یادگیری و دستیابی به شیوههای موثر و مناسب آموختن،فرار می گیرند(فارغ،1377).
تواناییهای فراشناختی آن طور که براون و همکاران(2003)مطالعه کرده اند در سنین پنج تا هفت سالگی بروز می کند و در سالهای بعد گسترش می یابد،بنابراین از همان سالهای پیش دبستانی می توان استراتژیهای متناسب فراشناختی را به آنان آموزش داد(فخاری زاده،1383).
پژوهشهای مولی و همکاران(1992)مؤید این نظریه است که نه تنها آموختن دانش بلکه همچنین آموختن چگونگی استفاده از استراتژیهای شناختی در یادگیری اهمیت بسياري دارد.
متأسفانه چگونگی استفاده از این استراتژی معمولاً به شاگردان آموخته نمیشود. دانش آموزان نه تنها چگونگی و موقعیت مناسب برای استفاده از استراتژیهای فراشناختی را یاد نگرفتهاند،بلکه عموماً اطلاعی از این استراتژیها نیز ندارند. پژوهشهای الیس(1983)نشان می دهد،که آموزش این استراتژی ها تأثیر عظیمی بر تعمیم و کاربرد آموخته ها در محیط های طبیعی به جای می گذارد. تکنیک فراشناختی به خودآموزی به طوری که بیکر و وینستون(1986)توضیح داده اند در یادگیری هنر و نویسندگی نیز کاملاً کارایی دارد(لطف آبادی،1373).
فعالیت‌های عالی ذهنی وقتی شروع می‌شود که تصویری از جهان پیرامون در ذهن کودک ایجاد شود. یعنی کودک بتواند خصوصیاتی از محرک‌ها را انتزاع کند و آن‌ ها را با تجربه پیشین بسنجد و عناصر غیر ضروری را کنار بزند و امکان شناخت دقیق تر فراهم شود. و در طی این مراحل به تجسم و باز آفرینی جهان خارج بپردازد(عباسی،1385).
بر اساس نظر جانسون ومایکل باست(1967)در تعدادی از کودکان دشواری فهم روابط عددی از سال‌ها ی اول زندگی شروع می‌شود. توانایی شمارش،درک واحد به واحد کمیت‌ها،جور کردن،سوا کردن،مقایسه ی اعداد،همگی به تجارب کودک و دست ورزی اشیاء وابسته است(رخشان،1367؛ نقل از کهن صدق،1376). بنابراین چگونگی آشنایی کودک و روشی که به او آموزش داده می‌شود،می‌تواند نقش بسیار حیاتی در میزان دقت،یادگیری در سطوح بالاتر و یاد آوری داشته باشد .
سیستم هایی که موسیقی باعث تقویت آن‌ها می‌شود مانند: سیستم حواس پنج گانه،تمرکز،درک،احساس و سیستم حرکتی،در واقع نیروهای محرکی هستند که پشت قدرت یادگیری نهفته هستند. این به این معنی نیست که بدون موسیقی افراد نمی‌توانند مطالب را یاد بگیرند،بلکه یادگیری به همراه موسیقی امکان توسعه سیستم‌های مغز را که هیچکدام به خاطر طبیعت خود امکان سنجش را ندارند،فراهم می‏آورند(جنسن،2004؛ترجمه عمرانی گرگری،1386).
گاردنر(1983-1996)با استفاده از معیارهای دقیق خود هشت هوش متمایز را شناسایی کرده است:
زبانی،منطقی- ریاضی،فضایی،موسیقی،بدنی – جنبشی،بین فردی،درون فردی و طبیعت گر. بر طبق نظریه وی(1991)مردم از طریق زبان،تحلیل منطقی – ریاضی،بازنمایی فضایی،موسیقی، حرکت های بدنی ،درک خود و دیگران و نزدیکی با طبیعت با دنیای خود آشنا می شوند. وی با نظام آموزشی به مخالفت برمی خیزد و اظهار می دارد که به جای تاکید بر شیوه های سنتی زبانی و منطقی – ریاضی باید مواد درسی به گونه ای ارائه شود که انواع شیوه های یادگیری را دربرگیرند و به جای شیوه ی سنتی مداد – کاغذی،ابزارهای مختلفی برای ارزیابی طراحی شوند(هافمن‌وهمکاران 1997؛ترجمه بحیرائی،1378).
آنچه مسلم است انسان با تواناییهای متفاوت پا به عرصه حیات می گذارد و در طول فرایند رشد با فراهم بودن زمینه،تواناییها شناخته می شوند و استعدادها بروز می کنند،هدف های گوناگونی از آموزش های متفاوت در دوره های ابتدایی،راهنمایی و ارائه دروس مختلف وجود دارد که شاید بتوانیم بگوئیم فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای بروز استعدادها،توانایی ها و به کارگیری این توانائیها در جنبه های متفاوت زندگی یکی از مهمترین این اهداف می باشد(جهانی،1384).
از جمع بندی مطالعاتی که در این راستا به عمل آمده است با ورود آموزش مواد متفاوت از جمله آموزش غیرتخصصی موسیقی در کنار سایر دروس می توان گامی در جهت رسیدن به تعلیم و تربیت موفق برداشت و در راستای عمل به اهداف آموزش و پرورش زمینه مساعد برای رشد دانش آموزان را در جنبه های متفاوت فراهم ساخت.
با این حال این سوال مطرح است که اگر شواهد محکمی از ارزش موسیقی در آموزش حمایت می‏کنند،پس چرا از گنجاندن درس موسیقی در دوره تحصیلی حمایت نمی‏شود؟ اریک جنسن(2004؛ترجمه عمرانی گرگری،1386)پژوهشگر و عصب شناس معروف علت این امر را به عوامل زیر نسبت می‏دهد،اول اینکه خیلی از معلمان به قدر کافی در مورد مکانیزم مغز و یادگیری نمی‏دانند تا بتوانند در مورد ارزش موسیقی و روش تأثیر آن بر روی جسم بیندیشند. دوم اینکه اغلب معلمان زمینه و سابقه موسیقیایی نداشته و به همین دلیل تمایل کافی برای گنجاندن موسیقی در دوره تحصیلی ندا‏رند. دلیل سوم این است که معلمان و محصلان به خاطر حجم دروس دیگر محدودیت زمانی دارند . چهارم اینکه دست اندرکاران تصمیم گیری،در مورد برنامه درسی به نمرات درسی اهمیت بیشتری می‏دهند. ولی واقعیت این است که موسیقی فقط مکمل درس دیگر نیست،بلکه تلفیق موسیقی در دوره های تحصیلی به خاطر تأثیر بلند مدت آن بر روی محصلان و تقویت و پرورش مغز آنها،و در نهایت پرورش شهروندان بهتر برای آینده است.
بنابراین هدف از درس موسیقی تربیت هنرمند حرفه ای نیست بلکه وسیله ای است تا دانش آموزان توانایی های خود را بشناسند،بیاموزند که حواس خود را چگونه برای شناخت محیط به کار ببرند و از این طریق با شناخت و کاربرد صحیح حواس خود،دقت و تمرکز خود را توسعه دهند تا زمینه ای مناسب برای بروز استعدادهای خود بیابند.
1-1 .بیان مسأله
امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره دبستان بیش از گذشته مورد نظر است . افزایش روز افزون متقاضیان آموزش‏های این دوره،نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه ضرورت تهیه برنامه های کیفی و غنی را در این دوره نشان می‏دهد. تحقیقات انجام شده در سال‏های اخیر،نشان دهنده تأثیر برنامه‏های غنی و برنامه ریزی آموزشی و درسی مطلوب،برای گروه‏های سنی مختلف کودکان این دوره است. مهمتر اینکه نتایج تحقیقات موید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه‏های کیفی به علت کسب موفقیت‏های بیشتر کودکان در سال‏های تحصیلی بعد از گذرانیدن دوره دبستان است(مفیدی،1386).
یقیناً یکی از ابزارهایی که می‏توان از اثرات مفید و بلند مدت آن در تعلیم و تربیت کودکان سود جست،هنر موسیقی است. امروزه تحقیقات زیادی در دنیا وجود دارد که اثر آموزش موسیقی را بر جنبه‏های مختلف هوش و یادگیری تأیید می‏کند.
تأثیر موسیقی بر هوش فضایی(راشر،1999،کاستاجومی،1999،هتلند 2000)،برتوانایی خواندن (باتزلاف،2000)،برحافظه کلامی(هو،چین،چان،2003)،بر پیشرفت تحصیلی(هاچیز،اکانل،2005،راشر ،2005،راشر،راشر،2009)و بر پیشرفت در ریاضیات کودکان(جیوکگان ومیتچل مور،1996،گرازیانوو همکاران،1999،وان،2000،جانسون ومموت،2006،گوزا سیس و همکاران،2007،هریس،2007)از جمله این مورد است(به نقل ازقاسم تبار،1389).
براساس مطالعه وضعیت افت تحصیلی مناطق 20 گانه تهران که مرکز کشور بوده و از امکانات آموزشی بالاتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار بوده است میزان افت تحصیلی در حد بالایی قرار دارد. حداقل میزان افت تحصیلی در سالهای 83-77 به ترتیب از اول راهنمایی به سوم راهنمایی برابر با 5،9،11 و حداکثر برابر با 5/17،24،37 درصد بوده است(جهانی،1384؛ نقل از رضایی،1388).
از سوی دیگر باید توجه کرد که نیازها و انتظارات مختلف انسان ها برخاسته از مسایل اجتماعی روز است و هر انسانی هم به لحاظ طبیعت خود و هم از لحاظ اجتماعی که در آن زندگی می کند پیوسته در حال تغییر و تحول است پس نیازها و انتظارات وی نیز مدام متنوع و متعدد می شود. مهمترین نیاز بعد از نیازهای فیزیولوژیک هر انسان آموزش و پرورش وی است،پس نظام آموزش و پرورش هر کشور بایستی براساس نیازهای جامعه و طبقه بندی منطقی حوزه تربیتی و یافته های روانشناسی اهداف و مواد درسی مراحل مختلف آموزشی را تعیین کرده و نیازهای روز را با راه حل های دیروز پاسخ نگوید. متأسفانه در کشور ما مواد درسی دوره های مختلف آموزشی خصوصاً مقطع دبستان در طی چندین دهه اخیر تغییر چشم گیری در این راستا نیافته اند،و این در حالیست که آموزش و پرورش امروز جهان در جهت رشد و ارتقاء همه جانبه استعدادها گام برداشته و تنها به محفوظات صرف وقت نمی گذارد و دانش کاربردی را به کودکان می آموزد و آموزش را بر روی تمامی ابعاد شناختی،عاطفی و حرکتی متمرکز مینماید(فردوسی،1380).
در زمینه روان شناسی موسیقی پژوهش هاي بسیاری انجام گردیده است که شامل پژوهش ها و ارزیابی های عصب شناسی و فیزیولوژیک بنیادی زیستی،درک موسیقی،مطالعات سو برتری نیمکره ای،مطالعات مربوط به شنوایی و مطالعات روانی – فیزیکی،مکانیزم های ادراک شنوایی،مطالعات روان شناسی اجتماعی،جنبه های زیباشناختی و عاطفی گوش دادن به موسیقی – تحلیل رفتاری یادگیری موسیقی و مطالعات کاربردی این حوزه ها در درمان،آموزش و غیره می شود(روان روشن،1378).
یادگیری نواختن یکی از آلات موسیقی به دانش آموزان کمک می کند که در زمینه های حسی،روحی،ذهنی و جامعه شناسی توانایی های خود را گسترش بخشد. تمرینات موسیقی یاری رسان حافظه،افزایش دهنده تمرکز و پیشرفت دید و بینایی و تیزی شنوایی است و یادگیری نوازندگی یک ساز به طور مستمر باعث توسعه قوای ذهنی،فکر و تأثیرگذاری بر نظام جریان عصبی می شود(انصاری مقدم،1372).
کودکانی که آموزش های موسیقی دریافت می کنند پیشرفت های قابل ملاحظه ای در گوش دادن،صحبت کردن،خواندن و مهارت های نوشتاری،تمرکز نسبت به سایر دانش آموزان می یابند و در ریاضیات و تاریخ نیز از دیگر دانش آموزان پیشرفته ترند(مالستو،2001؛نقل از رضایی،1388).
جستجو و مطالعه پژوهش هاي گذشته هاي دور تا به حال بي شك تأثير موسيقي در جنبه هاي متفاوت زندگي بشر را به صورت كلي نشان مي دهد اما آنچه مسلم است اين است كه مطالعه كلي ومحدود پاسخ گوي نيازهاي گسترده ما انسانها نيست،بنابراين پژوهشگربادرك اهميت والاي توانمندي هاي بشر به دنبال تأثيرآموزش موسيقي براين توانمندي ها با انتخاب حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس سعي درتخصصي كردن بررسي علم موسيقي و هنرموسيقي وتأثير آن برتوانايي ذهني دارد.
مطالعات انجام شده در زمينه موسیقی درداخل ايران محدود مي باشد ومطالعات انجام شده خارج از كشورنيز خاص آنهاست وبيشتردركشورهایي انجام شده كه پيش زمينه موسيقي كودكان آنها ازنظر شنيداري با كودكان ايراني متفاوت است واين تفاوت از اختلافات جزئي وكلي اجزاي تشكيل دهنده موسيقي(ازجمله ريتم،فواصل صوتي،یک صدایی یاچندصدایی بودن و…)ناشي مي شود از اين رو پژوهشگر درنظرداردارتباط بين آموزش موسيقي ورشدشناختي(با3متغير حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس)كودكان ايراني رابررسي نمايدكه مي تواند با نتايج پژوهش هاي كشورهاي داراي بافت متفاوت،تفاوت داشته ومقايسه شود .
در پژوهش حاضر حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس به عنوان توانايي هاي ذهني مهم دريك فرد مدنظر مي باشد،در مطالعه پژوهشهاي قبلي روي تعامل بين مغز و موسيقي متغيرهاي متفاوت وگوناگوني ديده نمي شود،وتاثير پذيري توانايي هاي فضايي – زماني بيشترارزيابي شده است وساير جنبه هاي شناخت و توانايي ذهني كمتر مدنظر قرارگرفته است. بنابراين باتوجه به فرايندهاي چندجانبه شناخت وتوانايي ذهني،پژوهشگر براي پاسخ به اين سؤال كه آيا آموزش موسيقي برديگرفرايندهاي ذهني تاثيردارد سه متغير بالا را انتخاب نموده است. هدف ازانجام اين پژوهش بررسي ارتباط بين آموزش موسيقي وتوانايي ذهني فرد مي باشد براي استفاده از توانمندي هاي ذهني هرفرد درموقعيت هاي متفاوت ياد گيري و…است.
بنابراين حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس بعنوان متغيرهاي وابسته پژوهش مدنظر هستندو در دوگروه موسيقي آموخته وموسيقي نياموخته موردمطالعه ومقايسه قرار مي گيرند.آموزش موسيقي بعنوان متغيرمستقل مدنظر مي باشد و متغير هوش بعنوان عاملي تاثيرگذار كنترل مي شود. نكته قابل ذكرآن است كه پژوهش هاي قبل(درداخل وخارج از ايران)بيشتر از نوع آزمايشي بوده اند يعني آزمودني ها در فرايند پژوهش تحت آموزش موسيقي قرار گرفتند اما درپژوهش حاضر نمونه موسيقي آموخته،كودكان 10 و11 ساله اي خواهند بودكه تحت آموزش موسيقي ازقبل دريكي از مراكز آموزش موسيقي قرار گرفته اند و مهارت نسبي درنواختن يكي از آلات موسيقي ارف” دارند.
در پژوهشي که برروی بیش از سیزده هزار دانش آموز در 42 مدرسه به عمل آمد جریان پیشرفت فرایند خواندن با کمک موسیقی مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شد(ائی سی،2000؛ نقل از رضایی،1388).
قاسم تبار(1389)در تحقیقی به این نتیجه رسید که آموزش موسیقی ارف در یادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی،تأثیرگذار است.
بررسی توانائی استدلال فضایی دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته نشان می دهد که توانایی دانش آموزان 12 ساله دختر و پسر موسیقی آموخته بسیار بالاتر از موسیقی نیاموخته است(فردوسی،1380).
درپژوهشی دیگر تأثیر موسیقی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی سقزدرسال تحصیلی86-85 بررسی و ثابت شد(فتحی،1386).
در مطالعاتی در خارج از ایران اثر شرکت فعال در فعالیت های موسیقی را بر جنبه های شناختی کودکان بررسی کردند. در مطالعة کوستا- جیومی(1999)نیز امتیاز توانایی فضایی کودکان سه ساله ای که دو سال آموزش خصوصی موسیقی دیده بودند نسبت به گروه کنترل،به طور معنی داری افزایش یافته بود مالاری و فیبریک(2001)و راشر و همکاران(2000)در مورد کودکان سه تا پنچ ساله به نتایج مشابهی دست یافتند. گاردینر،فاکس،نولز،تفری(2002)به کودکان کلاس های اول و دوم دبستان،هفت ماه موسیقی و هنرهای بصری آموزش دادند و پس از طی این دوره،گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در آزمون های استاندارد شده ریاضی امتیازهای بالاتری کسب کرد(قاسم تبار،1389).
در پروژهای به نام پروژه صفر،یک روانشناس و یک پژوهشگر با همکاری هم بر روی بچههای دبیرستانی دریافتند هنگامی که بچه ها درس موسیقی کلیدی می گیرند برای چندین ماه یا سال عمل آنها در تست های استدلال فضایی رو به رشد می رود در حالیکه این تعلیمات تا دو سال ادامه یابد.
برای تأیید در دو مرحله در روی پروژه صفر کار شد در مرحله اول بیشتر از دو هزار دانش آموز در 31 مطالعه شرکت کردند،عده ای فقط به انواع موسیقی گوش می کردند،عده ای در سکوت بودند و عده ای در تمرینات آرام بخش به سر می بردند. بعد از گرفتن تست های استدلال فضایی از آنها بهترین نتیجه مربوط به آنهایی بود که به موسیقی گوش داده بودند(هتلند،2004).
راشر و همکاران(1997)در مطالعه ای نشان دادند که توانایی استدلال فضایی کودکان سه ساله ای که شش ماه،هفته ای دوبار و هر جلسه به مدت 10 تا 15 دقیقه آموزش خصوصی کیبورد می دیدند و نیز هر روز به مدت 30 دقیقه در گروه های آواز شرکت می کردند،نسبت به سه گروه کنترل،افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس بررسی های بعمل آمده، پژوهش های متفاوت روی موسیقی و تأثیر آن بر توانائیهای انسان، در خارج کشور بسیار بیشتر از ایران انجام شده،اما این پژوهش ها خاص خود آنهاست و موسیقی در میان آنها رواج دارد ولی در کشور ما در سیستم آموزش و پرورش موسیقی جایی ندارد و کمتر به آن پرداخته شده است،هر چند لزوم آن به عنوان یک درس ضروری به نظر می رسد.
همان طور که مشاهده شد،مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است بیشتر تعامل بین موسیقی و مغز تأثیرپذیری توانایی های فضایی – زمانی را ارزیابی کرده و سایر جنبه های شناخت و توانایی ذهنی کمتر مدنظر قرار گرفته است،با توجه به فرایندهای چند جانبه ای که حین یادگیری موسیقی به وقوع می پیوندند،این سوال مطرح می شود که آیا آموزش موسیقی بر دیگر فرایندهای ذهنی نیز تأثیر دارد؟ با توجه به هم پوشی نواحی مربوط به توانایی کلامی قشر مغز(BA22 و ناحیه ورنیکه)بخش هایی از قشر تمپورال که در موسیقی دانان حرفه ای به طور اختصاصی در طول فرآیندهای موسیقیایی فعالیت می کند(لوتز،2003؛ نقل از میربها،1382). یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط بین آموزش موسیقی و توانایی های کلامی و عملی فرد می باشد.
پژوهشگر با انتخاب حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس دانش آموزان که از توانایی های بسیار مورد نظر در طول تحصیل می باشد،به دنبال بررسی یک آموزش مهم و تأثیر آن بر جنبه های توانایی های متفاوت افراد،می باشد. بدین شکل آموزش علمی موسیقی بر روی دانش آموزان علاوه بر پرورش هنر،تأثیرات شناختی آن نیز برای جامعه آموزش وپرورش و والدین ملموس تر نیز خواهد شد.
همانطور که در پژوهش ها مطرح شد اکثر تحقیقات در این زمینه آزمایشی بوده است و تأثیر پخش و گوش دادن موسیقی و یا آموزش کوتاه مدت آن برای گروه آزمایشی مدنظر بوده است،ولی در این پژوهش برای رسیدن به تأثیرات آموزشی موسیقی به انتخاب افرادی برای گروه آزمایشی،پرداخته می شود،که خود 2 سال آموزش موسیقی دیده اند،یعنی کسانی که خود قادر به نواختن یکی از آلات موسیقی هستند و این مساله می تواند این پژوهش را متفاوت از پژوهش های قبلی نشان دهد.
با توجه به این که توانایی نواختن موسیقی توسط کودکان بطور مداوم،حداقل 2سال و به شیوه آموزش ارف مخصوص کودکان یکی از ملاک های پژوهشگر می باشد. بنابراین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس در دو گروه موسیقی آموخته و نیاموخته به عنوان سه متغیر مورد نظر پژوهشگر مورد بررسی قرار می گیرد.چون این دو،از توانایی های مهم برای بسیاری از مهارتهای درسی وزندگی می باشند و بالا بردن آنها با آموزش های متفاوت ضروری است و نیز کمتر به آنها پرداخته شده است. موسیقی به عنوان متغیری ثابت که می تواند این سه را بالا ببرد،مدنظر قرار گرفته شده است. بنابراین سؤال پژوهش حاضر عیارت است از: آیا حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس در کودکان 10 و11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت دارد؟
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت و اهمیت آموزش پرورش در دوران اولیه کودکی را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. یکی حساسیت و سهولت اثر پذیری کودکان از محیط‏های آموزش می‏باشد و دیگر دوام و عمیق یادگیری آنها در این دوران است. یعنی یادگیری اولیه زمینه مناسبی برای کسب تجارب بعدی کودکان فراهم می‏آورند و آنچه در سنین اولیه و دبستانی آموخته می‏شود هم پایداری و دوام بیشتری دارد و هم تخریت و از بین بردن آن ‏ها مشکل‏تر است(مفیدی،1383).
قدمت بعضی از نظریه هایی که در زمینه های ارزشهای اجتماعی یادگیری موسیقی در آمریکا بیان شده به بیش از یک قرن می رسد.که قسمتی از آنها به اثرات فراموسیقیایی آموزش موسیقی در سنین کودکی اشاره دارد. در سال های اخیر،در این راستا پژوهش هایی علمی متعددی شده است که وجه اشتراک نتایج اکثر این مطالعات موثر بودن یادگیری موسیقی بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی است(بیلهارتز،برون،اولسون،2000). گاردنر،موسیقی را به عنوان یکی از عوامل سازمان دهنده فرایندهای شناختی کودکان مطرح می کند(راشر و زوپان،2000؛ نقل از میربها،1382).
لنگ و شاو(1991)در توضیح این مطلب «مدل قشر مغزی تریون» را مطرح کرده اند. براساس این مدل،الگوهای فعالیت نورونی مشخص که برای فرایندهای ذهنی فضایی – زمانی در نواحی وسیعی از قشر مغز سازمان یافته اند،هم برای استدلال فضایی و هم برای فعالیت های موسیقیایی مورد استفاده قرارمی گیرند. مطالعات متعدد انجام شده با EEG از مدل تریون قشر مغز حمایت می کند. مدل لنگ و شاو،در کنار نظریه حساسیت زود هنگام کودکان به موسیقی(گاردنر،کروم هنسل و جوسزیک 1990،اولشو،شون،ساکای 1982،پاپوزک،1982)و اطلاعات مربوط به قابلیت تغییرپذيري ویژگی های آناتومیک،فیزیولوژیکی و شیمیایی مغز کودکان(راکیک،1997 آلبرت و همکاران،1999)این فرضیه را مطرح می کند که آموزش موسیقی سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی دخیل در انجام فرآیندهای شناختی وابسته به محیط از جمله توانایی های فضایی می گردد. طبق نظریه هب استفاده مکرر از این شبکه عصبی خاص – از طریق یادگیری موسیقی – آن را در انجام دیگر توانایی ها توانمندتر و کارآمدتر می کند(چان،2000؛ نقل از میربها،1382).
طبق تحقیقات به عمل آمده در بسیاری از کشورهاآموزش موسیقی به عنوان یک درس در کنار سایر دروس در مقطع پیش دبستانی و دبستان از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که طبق تحقیقات آنها وسیله مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشد سایر مهارتهای آنها می باشد.
آموزش موسیقی سبب افزایش هوش می گردد. به وسیله پازل هایی که به کودکان 4-3 ساله داده شد تا توانایی استدلال فضایی آنها اندازه گیری شود مشخص شد که درک فضائی ایشان در دوره ای که آموزش موسیقی می دیدند افزایش یافته و می توان از این موضوع به عنوان نشانه ای برای اثر آموزش موسیقی بر روی رشد هوشی یاد کرد(ریگز2،2000؛ نقل از فتحی،1386).
با این حال بیشتر وقت‏ها موسیقی به علت فشار‏های اقتصادی یا شعار” بازگشت به اصول” به یک فعالیت جنبی محدود می‏شود در حالیکه اصول برای کودکان باید در برگیرنده موسیقی باشد(فیشر،1384).
مسئولان حوزه های آموزشی آمریکا در تلاش جهت ایجاد برنامه های آموزشی موسیقی به مدارس هستند. در سال 1980 تنها در دو ایالت،آموزش موسیقی و هنر برای فارغ التحصیلی اجباری بود،اکنون در 128 ایالت چنین است(بیلهارتز،2000). در معرض موسیقی قرار گرفتن و شرکت فعال در خلق آن می تواند زندگی یک کودک را هم آنی و هم در دراز مدت غنا بخشد و در او خلاقیت و شکوفایی برانگیزد. ارزش های فرهنگی را به وی منتقل کند و به رشد جسمانی،فکری و اجتماعی او کمک کند.
گوش دادن به موسیقی بدون تردید بایستی از برنامه های ضروری آموزشی قرار گیرد چون باعث می شود که همبستگی اصوات در کودکان افزایش یافته و هم تمرکز و دقت شنوایی آنها بالا می رود و اگر گوش دادن به موسیقی همراه با نقاشی باشد باعث رشد و تقویت و تحریک قوه تخیل آنها خواهد شد(عشایری،1373).
پژوهشها نشان داده است که گوش دادن به موسیقی،اثرات مثبت کوتاه مدت و بلند مدت بر قدرت استدلال انتزاعی دارد. معروف ترین این مطالعات به نام «اثر موتزارت» است در این بررسی دانشجویانی که به یک سونات پیانوی موتزارت گوش داده بودند،هشت نمره بالاتر از گروه کنترل در تست هوش کسب کردند. در مطالعات دیگر،مهارت های ذهنی کودکان پیش دبستانی و دبستانی،پس از آموختن موسیقی،پیشرفت های محسوسی نشان داده است(راشر و زوپان،2000).
بعضی از پژوهش ها بیانگر آن هستند که موسیقی به وسیله سمت راست نیمکره مغز پردازش می شود و بعضی از پژوهش هاي دیگر نشانگر آنند که سمت چپ نیز در اين امر دخیل و مهم می باشد. گوش کردن به موسیقی و ارزیابی آن فرایند کاملی است که احساس،یادگیری و حافظه را درگیر می کند و این گویای آن است که چندین منطقه از مغز در تجربیات موسیقیایی مهم هستند(بیلهارتزو همکاران،2000؛ نقل از میربها،1382).
طی پژوهشی که به روی 10 کودک دو ساله در هنگام چیدن قطعات پازل انجام شده میزان دقت،سرعت و توانایی آنها در هنگام بازی مورد بررسی قرار گرفت،پس از آن این تعداد به دو گروه 5 نفره تقسیم شدند،گروهی از آنها روزانه به مدت 30 دقیقه آموزش همراه موسیقی و آواز داشته و گروه دیگر 15 دقیقه در هفته آموزش موسیقی داشتند. پس از گذشت 6 ماه تمام بچههای این گروه پیشرفت شایانی در چیدن قطعات پازل و سرعت انجام آن داشتند. این پژوهش بر روی مهندسین،بازیکنان شطرنج و ریاضیدانان نیز انجام گرفت و نتایج این امر فرصتی از میزان افزایش سرعت منطقی این گروه در یادگیری عملکرد پاسخ دهی آنان بود. موسیقی در درازمدت بر هوش ذاتی کودکان تأثیر داشته و به کارگیری آن به طور قطع در آینده افراد در هنگام رویایی منطقی با زندگی تأثیر مثبت نیز در برخواهد داشت(الیواو،2005).
یکی از موضوعاتی که امروزه در آموزش و پرورش دبستانی بسیار به آن توجه می‏شود.آموزش دقت،تمرکز حواس و حافظه کوتاه مدت است چرا که،زمانی ما می‏توانیم دروس دیگر مثل ریاضی و. . . را آموزش دهیم که در درجه اول بتوانیم دقت وتمرکز حواس کودک را جلب کرده و میزان حافظه کوتاه مدت وی را نیز افزایش دهیم. آنچه گفته شده است بطور آشکار نشان داده است که چگونه می‏توانیم با آموزش موسیقی به کودکان زمینه را برای رشد همه جانبه کودکان فراهم کنیم. آنچه که به اهمیت موضوع می‏افزاید اهمیت سال‏های اولیه کودکی در انجام فعالیت موسیقیایی و یادگیری آن است امروزه تحقیقات عصبی شناختی نشان داده اند که بیشترین تأثیر آموزش موسیقی بر رشد شناختی کودکان در سالهای اولیه کودکی است. بنابر این اگر استفاده از موسیقی در دوره تحصیلی کودکان به صورت یک قانون در آید،علت قانون گذاری بدون شک مدلل و قابل توجیه خواهد بود(جنسن،2002).
شاید بتوان علت بی توجهی به موسیقی در زندگی کودکان را(به خصوص در کشور ما)،نداشتن دانش و آگاهی از اثرات خارق العاده آن دانست. بنابر این با انجام تحقیق بیشتر در زمینه موسیقی کودکان،امید است که بتوان جایگاه آن را محکم تر ساخت. علاوه بر دلایل ذکر شده در صورتیکه در این تحقیق بتوانید اثر آموزش موسیقی را بر کودکان مشاهده کنیم می‏توانیم جایگاه آن را در این زمینه محکم تر سازیم و بیش از پیش از اثرات مثبت و پایدار آن در مراکز دبستان سودجوئیم.
1-3 .هدف های پژوهش
الف)هدف اصلی
– مقایسه حافظه کوتاهمدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11 ساله موسیقیآموخته و نیاموخته
ب)هدف های فرعی
– تعیین تأثیر موسیقی بر حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دختر و پسر.
– شناسایی تأثیر موسیقی بر توانایی حافظه کوتاه مدت.
– توصیف تأثیر موسیقی بر توانایی دقت.
– تعیین تأثیرموسیقی برتمرکز حواس.
1-4 .فرضیه ها
1- بین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10و11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
2- بین توانایی حافظه کوتاه مدت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
3- بین توانایی دقت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
4- بین تمرکزحواس کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
1-5 .متغیرها
متغیر مستقل:موسیقی
متغیر وابسته: حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس
متغير كنترل: هوش
1-5-1.تعریف نظری مفاهیم
موسیقی
طبق آنچه در فرهنگ معین آمده است، موسیقی فن ترکیب اصوات به نحوی که به گوش خوشایند باشد. در تعریف عام موسیقی،هنر بیان احساسات به وسیله صداهاست و مهم ترین عوامل تشکیل دهنده موسیقی صدا و وزن هستند. صدا نتیجه و حرکت ارتعاشی است که به وسیله گوش احساس می شود. صداهائی که دارای ارتعاشات نامنظم هستند،صداهای غیرموسیقی و آنهای که دارای ارتعاشات منظم هستند صداهای موسیقی نامیده می شوند(جعفری،1386).
موسیقی ارف: متداولترین و جامع ترین روش آموزش موسیقی به کودکان است که توسط آهنگساز آلمانی به نام کامل ارف(1985)ابداع شده است. در این روش هنر جویان موسیقی را به پایه فعالیت‏های شنیدن،خواندن و حرکت کردن همراه با نواختن سازهای کوبه ای مانند طبل سه گوش،چوب و ساز‏های ریتمیک مانند: زیلوفون،متالوفون،بلز و غیره فرا می‏گیرند(زاده محمدی،1384).
ارف،اعتقاد داشت که ریتم قسمت بسیار مهم موسیقی است به خاطر اینکه وجه اشتراک موسیقی،کلام و حرکت،چیزی نیست جز ریتم،ریتم پیوستگی است بین تمام آن چیزهایی که ارف آن را موسیقی مقدماتی نامید. وی به این خاطر از این اصطلاح استفاده نمود که اعتقاد داشت قبل از اینکه کودکان در مورد ریتم چیزی را سوال کنند باید موسیقی را احساس کرده و با آن حرکت کنند(دوست دار،1384).
حافظه کوتاه مدت
وقتی که محرکهای محیطی بریک گیرنده ی حسی تأثیرمی گذارند اگر به هرقسمت از اطلاعات واردشده به این حافظه حسی توجه شود درحافظه کوتاه مدت واردشده است که به مدت 15ثانیه درآن باقی می ماند که درصورت تکرارومرور،این اطلاعات درحافظه درازمدت ثبت می شود(حافظه کوتاه مدت راهمچنین مخزن کوتاه مدت وحافظه نخستین نیز می نامند)(سیف،1377).
دقت
گرچه محرکهای گوناگون بسیاری همزمان برما اثرمی گذارند،اما آنچه ما دریک لحظه ی معین می توانیم ادراک کنیم سخت محدود است.آنچه ما عملاً ادراک می کنیم نه تنها به محرکها بلکه به برخی فرایندهای شناختی نیزبستگی دارد که رغبتها،هدفها وانتظارات ما را درآن لحظه منعکس می کنند.این تمرکزادراکی را توجه یا دقت می نامند(هیلگارد،1382).
تمرکزحواس
تمرکز حواس اصطلاحی است که برای توانایی حس توجه برای مدتی از زمان به کار می رود به منظور معاینه وضعیت روانی به طورمعمول تمرکز به مدت 30 ثانیه کافی شمرده می شود این توانایی درتمرکز برای انجام فعالیتهای فکری خیلی مهم است(پورافکاری،جلد اول،1386).
1-5-2.تعاریف عملیاتی مفاهیم
موسیقی
منظور از موسیقی در این پژوهش دست کم 2 سال آموزش موسیقی ارف(روش آموزشی کارل ارف که به عنوان یک روش آموزشی معتبر درآموزشگاه های موسیقی کودکان ایران توسط مربیان به کارمی رود)است که به روش نوین مبتنی بر نت خوانی صورت گرفته باشد و افراد توانایی و مهارت نواختن یکی از آلات موسیقی(کیبورد،پیانو،گیتار،سنتور،ویلن)را دارا باشند.
حافظه کوتاه مدت
منظور از حافظه کوتاه مدت در این پژوهش نمرهای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت می کند. خرده آزمون حافظه ارقام که مربوط به مقیاس هوش کلامی می باشد.آزمایش‌کننده فهرستی از ارقام از سه تا نه‌ تایی را با آرامش و با صدای بلند می‌خواند و آزمودنی پس از گوش دادن به هر فهرست باید به همان ترتیب آن‌ها را بازگو کند.این آزمون که یکی از متداول‌ترین شاخص هوش است،مستلزم آن است که آزمودنی بعضی از فهرست‌های ارقام خوانده ‌شده را به همان ترتیب و بعضی دیگر را به صورت وارونه بازگو کند. در حالت اول،حافظه برای ارقام مستقیم و در حالت دوم، حافظه برای ارقام وارونه اندازه‌گیری می‌شود. این خرده‌آزمون،حافظه شنیداری کوتاه‌ مدت را اندازه‌گیری می‌کند.
دقت
منظور از دقت در این پژوهش نمره ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت می کند.خرده آزمون محاسبات که مربوط به مقیاس هوش کلامی می باشد.این خـرده‌ آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آنها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.
تمرکز حواس
منظور از تمرکزحواس دراین پژوهش نمره ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت می کند. خرده آزمون محاسبات که مربوط به مقیاس هوش کلامی می باشد.این خـرده‌ آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آنها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.
هوش
منظور از هوش در اين پژوهش نمره اي بین 100تا125 است كه دانش آموز در آزمون هوش كودكان ریون به دست مي آورد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی متغیرهای پژوهش و نظریه های مرتبط با آنها که مبنای نظری این مطالعه را روشن می کنند،پرداخته می شود و سپس به پژوهش های انجام شده در ایران و خارج از ایران اشاره خواهد شد.
از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می یابد.
روانشناسی،موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.
موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی جون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.
در زمان رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان(1650- 1596)تفکر دو گانه نگری نسبت به انسان وجود داشت که فکر و جسم او را از هم جدا دانسته و این اعتقادات در تربیت غرب نفوذ پیدا کرد دکارت معتقد بود که تفکر ریاضی نمونه ای از استدلال و پیشرفت هوش خالص و جدا از پیچیدگی جسم و احساس و عواطف است و موضوعاتی مانند ریاضی،علوم و استدلال فضایی را که مستلزم هوش و خرد هستند را بنیادی و موضوعاتی نظیر هنرها که ریشه در حس های جسمانی و عواطف وابسته را دارند غیر بنیادی محسوب می کرد با گذشت زمان عقاید دکارت به صورت جدی مورد سوال قرار گرفته و دچار نقایص آشکاری شده و در کتابش با “عنوان اشتباه دکارت” اعلام می کند که احساسات نیز درست مانند شناخت سایر ادراکات است پس راه واحدی برای نشان دادن هوش وجود نداشته و تجلی واحدی از خلاقیت وجود ندارد پیچیدگی های مربوط به موسیقی مستلزم استدلال تفکر،خلاقیت و شناخت یافتن است که آنها مستلزم هوش هایی از این نوع هستند و نقش های گوناگون موسیقی بطور متمایز و مشخص افراد بشر را قادر به عرضه آن می کند.(ریمر،2000).
” امروزه کاربرد هنر به نوعی فراگیر و مهم تلقی شده است که در علوم و حرف،رد پای هر نقش مهم آن را می توان نظاره کرد. ریاضیات،فیزیک،روانشناسی علومی هستند که به نوعی با موسیقی مربوط بوده،مباحث ویژه ای پیوند میان آنها را نمایان می سازد. این اتصال تا جایی پیش می رود که به درمان و تعلیم و تربیت می رسد(گل صباحی،1385).
امروزه موسیقی در حد یک سرگرمی یا هیجان فراتر رفته به طوری که تأثیرات شناختی آن در افزایش توان ذهنی،تمرکز،مهارت حرکتی،دقت و هماهنگی حواس از فعالیت های دیگر هنر ها بارزتر است.از سویی آموزش موسیقی به خاطر مفاهیم انتزاعی، نیاز به روش هايی دارد که کودکان و نوجوانان را در مسیر تجربه و فعالیت های عینی و ملموس قرار دهد و فرایند يادگيری را آسان و سریع سازد این گونه است که ضرورت آموزش مناسب موسیقی،به عنوان برنامه ای عمومی در مقطع تحصیلی تا پيش از دانشگاه احساس می شود(گل صباحی،1385).
از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می یابد.
روانشناسی موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.
موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی چون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

2-1 .اصول و هدف های آموزش و پرورش
«هر کشوری مطابق با فلسفه اجتماعی و جهان بینی خود،احتیاجات جامعه،کودکان و نوجوانان و انتظاراتی که از آموزش و پرورش دارد،هدف های آموزش و پرورش خود را تعیین می کند که ممکن است با هدف های آموزش و پرورش کشورهای دیگر کاملاً متفاوت باشد،با وجود این،صرف نظر از اختلاف آراء فلسفه اجتماعی،نیازهای جوامع مختلف،اصول و هدف های آموزش و پرورش به نظر تا حدی ثابت و اساسی هستند و تقریباً مورد قبول دانشمندان تعلیم و تربیت داخل فن می باشند،از این قرارند:
1- اصل تامین رشد زیستی و سازگاری موجود انسانی در برابر محیط طبیعی و انجام دادن وظایف حیات: تربیت از لحاظ جسمانی و بدنی است که باید فرد را در رشد و تکامل بدنی و سازش محیط زیستی یاری کنیم تا تندرستی کودک مطابق قوانین رشد طبیعی و زیستی تامین شود و فرد هر چه بیشتر توانای های خویش را گسترش دهد.
2- اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی: یاری رساندن به شخص در جهت کسب فن و دانش برای زندگی در محیط اجتماعی و پذیرش مسئولیتی در جامعه.
3- اصل آشنایی و اشتراک در تمدن انسانی: آمادگی در جهت شناخت اندیشه ها و افکار مطلوب و ارزشهای انسانی از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد.
4- اصل توجه به استعداد ها و شخصیت فردی:یعنی تدارک محیط و تهیه وسایل آموزش برای کودکان و جوانان است تا بتوانند به خویشتن پی ببرند،علائق و استعداد های خود را بارز و آشکار سازند.
5- اصل معنویت و تربیت روحی: هدف مهم دیگر آموزش و پرورش ایجاد فضائل اخلاقی و معنوی و تزکیه نفس و تعلیم و تلطيف عواطف و احساسات،به طور کلی آموختن قدر و منزلت ارزشهای معنوی در انسان است(بازرگان،1370).
اصول آموزش و پرورش و دوره ابتدایی
وظایف اساسی تعلیم و تربیت در این دوره را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- تعلیم مفاهیم اساسی که شرط نیل به فکر منطقی و عملی است مثل خواندن،نوشتن و حساب کردن.
2- بیداری ذوق که نخستین گام در تربیت حس زیبایی شناسی است موسیقی و نقاشی و کار دستی در شمار وسایل مناسب برای تربیت ذوق در این دوره است.اما در حال حاضر از این مواد درسی حتی وقتی هم در برنامه ها پیش بینی شده اند چنان که باید بهره برداری نمی شود،این دوره از نظر ایجاد ذوق به منزله دوره آگاهی است.
3- تربیت اجتماعی و شخصیت: این نوع تربیت به کیفیت حیات اجتماعی بستگی دارد(شکوهی،1373).
2-2. ویژگیهای رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی
ابعاد:
رشد جسمانی این دوره با دو مرحله مشخص شده است. در مرحله اول از 7 تا 9 سالگی که دوره آرامش یا استراحت نسبی نامیده می شود رشد مغز در 9 سالگی تقریباً به حجم نهایی خود رسیده است در نتیجه تکامل مغز و حرکات عصبی،کودک می تواند به محرکات خارجی،پاسخ های کاملاً اختصاصی بدهد. به طور کلی رشد بدنی آرام است؛ تعادل و هماهنگی در رفتار و اعمال کودک بیشتر محسوس است. اندام های جسمی و حرکتی تکامل یافته اند و کودک مهارتهای لازم و کافی را برای به کار بردن آنها کسب کرده است.
در مرحله دوم از 9 تا 11 سالگی مجدداً آهنگ رشد سریع تر می شود رشد ناگهانی در بیشتر دخترها،و آن عده از پسرها که به بلوغ زودرس خواهند رسید شروع می شود(گل صباحی،1385).
نکات مهم تربیتی این دوره در رابطه با رشد جسمانی
1- کودکان به فعالیت های بدنی بسیار علاقه دارند،اما از آنجایی که از کودکان برای اولین بار خواسته می شود که در فعالیت های نشسته به مدت طولانی شرکت کنند،نیروهای آنان به صورت عادات حالات عصبی رها می شوند مانند،جویدن مداد،بی قراری های عمومی،پیچاندن موها(همان منبع).
2- کودکان هنوز به دوره های متفاوت استراحت نیاز دارند،آنان در نتیجه فعالیت های بدنی و روانی خیلی زود خسته می شوند برای ایجاد فضایی مناسب بعد از آموزش درس استفاده از فعالیت های هنری بسیار مناسب خواهد بود.
3- از نظر رشد عضلات کوچک،کودک هنوز آمادگی لازم را برای کارهای ظریف پیدا نکرده است.
4- تطابق و هماهنگی چشم ها تا سن 8 سالگی هنوز در بیشتر کودکان کامل نشده است.
5- در حدود 9 سالگی اندام های حرکتی به تطابق و هماهنگی می رسند بنابراین،ساختن و پرداختن اشیای کوچک و ریز برای دانش آموزان آسان و لذت بخش می باشد. شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت هایی مانند نقاشی،نواختن موسیقی و درست کردن کار دستی برای آنها بسیار لذت بخش و مناسب می باشد(پورظهیر،1376).
رشد اجتماعی
ادراک اجتماعی کودک از شش سالگی به بعد به سرعت رو به تکامل می رود،کودکان از زندگی میان همسالان خود لذت می برند. به طوری که این دوره با فعالیت در گروه و داشتن روحیه اجتماعی مشخص شده است.
با شرکت در گروه خود،طرز برخورد با افراد گوناگون،گردن نهادن به مقررات،زندگی در میان همسالان،کسب رضایت خاطر آنان و سرانجام سازگاری اجتماعی را یاد می گیرد(پورظهیر،1376).
رشد ذهنی
دانش آموزان با مفاهیمی مانند،مقدار،مساحت،وزن و حجم آشنا می شود به مفاهیم علت و معلول،مکان،عدد،حرکت،زمان… پی می برند. حافظه کودک در 9 سالگی بی اندازه فعال و قوی است و هر چيز که مورد علاقه فرد باشد،می تواند به سرعت یاد بگیرد و به خاطر بسپارد،دو عامل بیش از همه در به خاطر سپردن و نگهداری مطالب موثرند که عبارتند از:(1)اضطراب،که تمرکز فرد و توجه او را به محرکات مربوط مختل می سازد.(2)انگیزه،آنچه که مورد علاقه کودک است و برایش مهم می باشد»(عظیمی،1372).
2-3 .ملاک های گزینش مواد درسی در دوره تعلیمات ابتدائی:
« دانش آموزان دبستانی می توانند همه چیز حتی بی فایده ترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه اشان واقع شود،یاد بگیرند. دوره آموزش عمومی باید علاقه به یادگیری را در افراد ایجاد کند. دانش آموز باید هر روز بیش از پیش نسبت به یادگیری علاقه مند شود. فعالیت های آموزشی این دوره باید به موقعیت های عملی مربوط باشد و روش مربی باید تعلیم از راه عمل باشد. تربیت خوب در این دوره تربیتی است که شاگرد را در تحصیل دانش از طریق فعالیت و تحقیق شخصی شرکت دهد و به جای این که رفتار مردم ساکت و حرف شنوا و بیش و کم فعل پذیر را بر او تحمیل کند وی را به ابتکار عمل و بیان آزاد ما فی الضمیر خود تشویق نماید»(شکوهی،1363).
« محتوای مواد درسی باید قدرت تخیل شاگردان را تحریک کند و در انتخاب محتوا باید مفاهیم،نظریات،اصول و قوانین و قواعد را مهم تلقی کرد»(شریعتمداری،1370).
2-4. پیشرفت تحصیلی
امروزه نظام آموزش و پرورش هر کشور به دنبال شناسایی عوامل موثر بر فرایند یادگیری،یاد دهی فراگیران بوده است و در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسیدن به آنها گام بر می دارد می توان ادعا کرد در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاخص موفقیت در فعالیت های علمی و آموزشگاهی است،ویژگی های فردی آموزش دهنده و آموزش پذیر،ویژگی محیط تعلیم و تربیت،میزان و چگونگی تعامل فراگیر یا عوامل محیطی،محتوای مطالب درسی،روش تدریس و نحوه بیان مطالب از سوی مربی و سر انجام چگونگی فرایند یاد گیری و یاد دهی از جمله این عوامل محسوب می شوند و همگی در ایجاد و ارتفاء سطح انگیزش فرد برای یادگیری نقش اساسی ایفا می کنند(فردوسی،1380).
از مهمترین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:
1- هدف: اگر بخواهیم بازده و نتایج هدفی های تربیتی به طور دلخواه و رضایت بخش حاصل شوند هدف ها باید کاملاً گویا باشد.
2- آمادگی: برای اینکه یاد گیرنده در تجربه های آموزشی و تحصیلی خود شرکت فعال و موفقیت آمیز داشته باشد باید از آمادگی بدنی و روانی کافی برخوردار باشد.
3- انگیزش: علاقه با یادگیری در حقیقت ترکیبی از چه چیزی آموختن و چرا آموختن است، بدین معنا که چه چیز بیاموزیم تا آموختن آن برای ما سودمند و مطلوب باشد(رحمتی،1377).
حیطه های آموزش
به طور کلی رفتارهائی که دانش آموزان در طی فرایند یاد دهی،یادگیری می آموزند برخی شناختی،برخی عاطفی و برخی دیگر در مقوله حسی و حرکتی جای می گیرند که دارای تمایزات عمده ای هستند.«هدف های شناختی به فرایند های هوشی مانند دانش،دقت،درک کردن،حافظه،تشخیص دادن،تفکر،دریافتن،تمرکز،داوری کردن و استدلال کردن می پردازد. هدف های عاطفی با احساس،هیجان ها، نگرش،قدردانی،ارزش دادن و نظایر اینها سرو کار دارد. هدف های حسی و حرکتی شیوه ماهرانه حرکت های مختلف،مانند نوشتن،ماشین نویسی حرکات موزون و نواختن الفبای موسیقی را در بر می گیرد. طرح طبقه بندی حیطه شناختی توسط(بلوم)،انگلهارت،فرست،هیل و کراتوول،1956)و حیطه عاطفی توسط(کراتول،بلوم و مازیا،1964)و حیطه حسی و حرکتی توسط(کیبلر،بارکرومایلز،1970)ارائه شد»(گیج و برلاینر،1995 ؛ ترجمه لطف آبادی،1374).
2-5 .حیطه های آموزشی
اگر چه دارای تمایزات عمده ای می باشد اما جدا از یکدیگر نیز نبوده و آموزش های معلم اگر بتواند حتی الامکان هر سه حیطه را همزمان پوشش دهد به ترکیب صحیح تری از آموزش دست،یافته و قادر است فراگیران را هم به لحاظ شناختی هم عاطفی و حرکتی تحت تأثیر قرار دهد و فقط به آموزش حیطه ای خاص تاکید نورزیده است »(فردوسی،1380).
اسلاوین(1994)معتقد است که تدریس و آموزش خوب اصولی دارد که معلمان نیاز دارند آنها را خوب دانسته و در کلاس درس بکار برند این اصول در شکل زیر خلاصه شده است(اسدزاده،1375).
قدرت تصمیم گیری
تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله
دانش درباره موضوع و منابع تدریس
آموزش موثر
خودشناسی و خود تعلیقی
اندیشیدن توام با تأمل
دانش درباره دانش آموزان و یادگیری آنها
تمرین و انتقال یادگیری ها
استفاده از تحقیقات تربیتی

شكل 1-2 اصول آموزش خوب از ديدگاه اسلاوين
با نگاهی به نمودار فوق نیز در می یابیم که به نظر اسلاوین یک معلم خوب برای انجام تدریس خوب باید هم حیطه شناختی(تفکر انتقادی و دانش درباره موضوع)هم حیطه عاطفی اندیشیدن يا تامل و خود شناسی)و هم حیطه حرکتی و مهارتی(تمرین و انتقال یادگیری ها)را پوشش دهد.
2-6 .حوزه شناختی
« هدف های حوزه شناختی به جریانهایی که با ذهن و اندیشه آدمی سر و کار دارند مربوط می شوند،مانند حفظ کردن،فهمیدن،استدلال کردن،قضاوت کردن. حوزه شناختی به دو بخش دانش و تواناییها و مهارتهای ذهنی تقسیم شده هر یک از این دو بخش نیز تقسیماتی دارد»(سيف،1379).
طبقه بندی هدف های آموزشی
در حیطه شناختی به ما کمک می کند تا ورای سطح یاد سپاری از چگونگی پردازش اطلاعات از طریق ادراک،کاربرد،تجربه و تحلیل و ترکیب و ارزشیابی اطلاعات روشنتری به دست آوریم برای ساخت هدف های شناختی باید محتوای آنچه را می خواهیم به دانش آموزانمان بیاموزیم و همچنین مهارتها و عملیات ذهنی مورد نیاز آنها را برای فراگیران مطالب تحلیل کنیم(گیج و برلاینر،1995؛ نقل از فردوسی،1380).
2-7 .تواناییها و مهارتهای ذهنی
« هدفهای مربوط به تواناییها و مهارتهای ذهنی بر فرایندهای سازماندهی و تجدید سازمان مطلب آموخته شده که برای منظوری معین لازم اند تاکید می کنند. این هدف درک و فهم مطالب،توانایی استفاده از آنها در موقعیت های تازه،تجربه و تحلیل مسایل،ابداع و ایجاد آثار تازه و داوری و قضاوت در باره امور مختلف را شامل می شوند این بخش از حوزه شناختی از پیج طبقه به شکل زیر تشکیل شده است.
ترکیب
تحلیل
کاربستن
فهمیدن
دانش
تحلیل
کاربستن
فهمیدن
دانش
کاربستن
فهمیدن
دانش
فهمیدن
دانش
دانش
ارزشیابی
ترکیب
تحلیل
کاربستن
فهمیدن
دانش

شكل 2-2 اهداف آموزشی بلوم
هنگام استفاده از این طبقه بندی،برای تعیین سطوح مختلف هدف های آموزشی باید هر هدف را در بالاترین طبقه قرار دهیم. زیرا مواردی از طبقات پایین تر که در هدف گنجانده شده اند گام های مقدماتی هستند که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازم اند»(سيف،1379).
2-8 .حیطه عاطفی
طبقه بندی حوزه عاطفی که به وسیله کراتون،بلوم،و ماسیا (1964)درست شده پنچ طبقه کلی دارد و هریک از این پنج طبقه نیز تعدادی خرده طبقه دارد. حوزه عاطفی به اصل درونی سازی،یعنی با توجه به میزانی که یک علاقه یا نگرش معین به صورتی بخش اساسی از سبک زندگی فرد در می آید سرو کار دارد. طبقات حوزه عاطفی به شرح زیر می باشد. آگاهی،میل به پذیرش،توجه انتخابی یا کنترل شده،پاسخ دادن،میل به پاسخدهی،خرسندي در پاسخدهی،ارزش گذاری…(سيف،1379).
2-9 .حیطه روانی – حرکتی کیبلر و همکاران
کیبلر و همکاران(1970)با توجه به مراحل رشد کودکان طبقه بندی را تهیه کرده اند که دارای چهار طبقه اصلی می باشد: حرکات کلی بدن،حرکات هماهنگ ظريف،رفتارهای ارتباطی غیر کلامی،ارتباط کلامی(گیج و برلاينر،1995؛ نقل از فردوسی،1380).
2-10 .حافظه
« همه يادگيري ها نشانی از حافظه دارند. حافظه دارای 3 مرحله: رمزگردانی،اندوزش و بازیابیمی شود که هر مرحله نقش اساسی در یادگیری ما ایفا می کند و هر قسمت ممکن است دچار خطا شود. رمزگردانی: سپردن به حافظه،اندوزش: نگهداری در حافظه،بازیابی: فراخوانی از حافظه. بسته به اینکه اندوزش مطالب برای چند ثانیه(حافظه کوتاه مدت)یا برای مدت طولانی(حافظه بلند مدت)مورد نظر باشد شیوه کار این سه مرحله متفاوت است. اطلاعات به صورت رمزگردانی صوتی و دیداری در حافظه سپرده می شوند و همچنین بسط معنایی کار برد فراوان در جهت ذخیره اطلاعات دارد. برای بهسازی حافظه راههای متفاوتی وجود دارد که تعدادي از آنها به شرح ذیل می باشد:تقاطع،تصویر سازی و رمزگردانی که روش معمول آن یاد یار می باشد،بسط معنايی،سازماندهی »(هیلگارد،1983؛ترجمه براهنی،1368).
الگوی حافظه در رویکرد پردازش اطلاعات
پردازش اطلاعات اغلب با محرک یعنی درو نداد از محیط خارج شروع می شود محرک با اطلاعات از محیط در فاصله کوتاهی،کمتر از نیم ثانیه در دستگاه اندوزش حسی کوتاه مدت ذخیره می شود. اگر به اطلاعاتی که از این لحظه به بعد به دستگاه اندوزش کوتاه مدت می رسد توجه نکنیم فراموش می شوند و اگر توجه نشان دهیم اطلاعات از دستگاه فوق به دستگاه اندوزش حافظه کوتاه مدت منتقل می شود حال اگر این اطلاعات در ذهن مرور شوند یا رمزگردانی شوند همچنان در کانون توجه باقی می مانند یا به حافظه دراز مدت منتقل می شود.
شواهد حاکی از این است که کارکرد مربوط به توانایی رمزگردانی کلامی و بصری بطور جداگانه در دو نیمکره مغز سازمان داده می شود. گفتار عمدتاً در نیمکره چپ و تصویر سازی ذهنی در نیمکره راست مغز سازمان داده می شوند افراد هم از دستگاه ذخیره سازی ذهنی و هم از دستگاه ذخیره کلامی برای رمزگردانی استفاده می کنند.
از آنجا که بیشتر یادگیری در مدرسه بصورت کلامی صورت می گیرد دانش آموزان باید بیاموزند چگونه تصویر سازی ذهنی را با مطالب کلامی پیوند دهند و به این ترتیب از فراموشی جلوگیری کنند(گیج و برداینر،1995؛ترجمه لطف آبادی،1374).
مدل اتکینسون(نظام پردازش اطلاعات)
مدل اتکینسون و شیفرین که تحت عنوان مدل مخزن نیز گفته می شود از شناخته ترین مدل هاست(اتکینسون،1969؛ نقل از پرک،1991)اصطلاح مخزن از این باور منشاء گرفته است. که اطلاعات درسه واحد از نظام که عبارتند از مخازن دریافت های حسی،حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت،اخذ،پردازش و حفظ می شوند(محسنی،1383).
مخزن حافظه
بازشناسی
یادآوری
تعمیم پاسخ
برون داد
فرایندهای کنترل و استراتژیهای ذهنی
دقت سازمان بازسازی
تمرین پرورش
مخزن حافظه
کوتاه مدت
یا حافظه کار
گیژه ها
وشت
کننده های حسی
محرک یا برون داد
ذخیره
یادآوری

شکل 3 ـ2 مدل اتکینسون
نخست اطلاعات وارد شده وارد نظام ثبت حسی می شوند در اینجا حوادث بصری و سمعی برای مدتی کوتاه در حدود چند ثانیه نمایان شده،پردازش می شوند و به مخزن کوتاه مدت انتقال می یابند. در مرحله دوم،اطلاعات به مخزن کوتاه مدت که واحد مرکز پردازش اطلاعات نظام است انتقال می یابد،در اینجا روی اطلاعات وارده کار شده و داده های اضافی دیگری نیز از حافظه بلند مدت که منبع و ذخیره دانش است گرفته می شود. اطلاعات در حافظه کوتاه مدت بین پانزده تا سی ثانیه بیشتر دوام نیاورده و محو میگردد مگر آنکه فرایندهای کنترل مانند تمرین وارد عمل شوند. سازماندهی نیز راهی در جهت نگاهداری اطلاعات می باشد. شباهت بیشتر راهکار دیگری است.
اتکینسون و شیفرین بر این باورند که وقتی اطلاعات به حافظه بلند مدت انتقال می یابند اثر آنها پا بر جا خواهد ماند. ناتوانی در به یاد آوری اطلاعات ناشی از وجود مسئله ای در امر باز گردانیدن اطلاعات به نظام است. برای سهولت بخشیدن به یاد آوری،فرایند های کنترل،فعالیت های مخزن یا حافظه بلند مدت را زیر تسلط می گیرند. هر جزء از اطلاعات را می پرورانند و با اطلاعات دیگر بر حسب،یک طرح کلی سازمان می دهند»(محسنی،1383).
2-11 .هوش
در میان عوامل موثر در تنظیم و تربیت،ویژگی های فردی فراگیر،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توانش های ذهنی ویژگی های شخصیتی از جمله خصوصیات فردی است که انگیزش تحصیلی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی او را رقم خواهد زد . یکی از ویژگی های مهم خرد سازه ای به نام هوش است. نهضت هوش آزمایی با کارهای بينه(1905)شروع شد،هوش در مفهوم عاملی اولین بار توسط اسپیرمن(1904)عنوانقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *