— (415)

2718435292735آ
آ

1889760-575310 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
00 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
2341245-19621500
دانشگاه علامه محدث نوري (ره)
غير دولتی ـ غير انتفاعی
دانشکده علوم اقتصاد و اداري
پايان نامه ي دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري
موضوع:
بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر عباسعلی پور آقاجان
استاد مشاور:
دکتر سيد محمدرضا رئيس زاده
نام دانشجو:
سيد رضا حسيني
شهريور 1393
باسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه
اینجانب ………………………… فرزند …………….. دانشجوی رشته ………………………. مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری (ره) بدینوسیله اصالت کلیه مطالب و مندرجات موجود در مباحث مطروحه در این پایان نامه را با عنوان …………………………………………………………………………………………………. تأیید و تصدیق کرده، اعلام مینمایم که تمامی محتوای این پایان نامه حاصل مطالعه، پژوهش و تدوین خودم بوده و به هیچ وجه رو نویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع اعمّ از داخلی، خارجی و یا بین المللی، نبوده و تعهد می نمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد و یا لوازم این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل که منتهی به فارغ التحصیلی شده و یا پس از آن و یا تحصیل در مقاطع دیگر و یا اشتغال و …، دانشگاه حق دارد ضمن اعلام رد پایان نامه، نسبت به لغو و ابطال مدرک تحصیلی مربوط اقدام نماید. مضافاً به اینکه کلیه مسئولیت ها و پیگردها و پیامدهای قانونی و نیز خسارات مادی و معنوی وارده از هر حیث متوجه اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
سپاسگزاری
بر خود میدانم که یاری یارانم را ارج نهم و شکرگزار راهبرانم باشم:
پدر و مادر مهربانم که دستم گرفتند و راهم بردند و نادانیهایم را با شکیبایی پذیرفتند تا بیاموزم و بپا خیزم.
برادر عزیزم که محبتهای بی‌دریغشان همواره گرمیبخش زندگیام بوده است.
استاد راهنمای عزیزم جناب آقای دکتر عباسعلی پور آقاجان که لذت دانستن را در درونم بنا نهادند
و استاد مشاور محبوبم جناب آقای دکتر سید محمدرضا رئیس زاده که همواره پشتیبان و حامی بنده بوده‌اند.
و سایر عزیزان و دوستانی که مرا در این راه یار و یاور بودند.
به پایانی نرسیدیم ولی ناگزیریم پایانی بنگاریم و این ناچاری خردهها میآفریند. مشتاقیم دانایان خردهها بنمایند تا بزداییم و بزدایند.
سید رضا حسینی
تابستان 93
تقديم به
مهربان پدرم و نازنین مادرم
دو بیکران بیهمتا، دو زلال اندیش، دو سرو قامتی که گوهر وجودشان، نسیم کلامشان و باران رحمتشان را همواره بی هیچ منت و ادعا مرحمی نمودند بر خستگیهایم، آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت و ققنوس جوانیشان به پای روشنایی حیات من سوخت. در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین مینهم و با دلی مملو از عشق و محبت بر دست پر مهرشان بوسه می‌زنم.
چکیده
با توجه به نقش پررنگ و با اهميت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، اين تحقيق سعی دارد با استفاده از ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ايران به پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضيه ها، پلی ارتباطی بين جريانات نقدی و پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها ايجاد کند.
تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرايی، توصيفی می باشد و اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوري گرديده است. همچنين، از معيار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکيک شرکت ها استفاده شده است. در تحقيق حاضر، پيش بينی درماندگی مالی از طريق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذيرد که علامت مثبت يا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعيت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدين منظور از رگرسيون لجستيک باينری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غير درمانده با داده های زمانی 1381 لغايت 1391 استفاده شده است. يافته های تحقيق نشان دهنده مفيد بودن برخی از ترکيبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ويژه ترکيب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکيب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزيابی عملکرد شرکت و پيش بينی درماندگی مالی است.
واژه های کلیدی:
درماندگی مالی، جريان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعاليت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC \o “1-3” \h \z \u فصل اول: کليات تحقيق1
1-1- مقدمه2
1-2- تشريح و بيان مسأله3
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….3
1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش4
1-4-1- هدف اصلی پژوهش4
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش4
1-5- سؤالات تحقيق6
1-5-1- سؤال اصلی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضيه های تحقيق8
1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقيق9
1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق9
1-9- ساختار تحقيق10
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق11
2-1- مقدمه12
بخش اول: مبانی نظری تحقيق13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری14
2-2-1- عوامل بيرونی14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی15
2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری15
2-2-2- عوامل درونی16
2-2-2-1- مديريت16
2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود17
2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته17
2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت18
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه18
2-2-2-7- افزايش سرمايه18
2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه19
2-2-2-10- امتيازات ويژه19
2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدينگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی23
2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای23
2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار24
2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی25
2-6- تداوم فعاليت26
2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت27
2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت29
2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي30
2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی34
2-11-1- تکنيک‌های آماری34
2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه35
2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی)35
2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی36
2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق38
2-13- تحقيقات خارجی39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی39
2-13-2- بيور39
2-13-3- آلتمن40
2-13-4- اسپرينگيت42
2-13-5- لارگی و استيکنی43
2-13-6- زاوگين43
2-13-7- زميجوسکی44
2-13-8- كيزي و بارتزاك44
2-13-9- وارد44
2-13-10- جانتادج45
2-13-11- گيولی و همکاران45
2-13-12- لی و چانگ45
2-13-13- لين و همکاران45
2-14- تحقيقات داخلی46
2-14-1- رسول زاده46
2-14-2- نظری46
2-14-3- سليمانی اميری46
2-14-4- شاکری47
2-14-5- فلاح پور47
2-14- 6- مهرانی و همکاران47
2-14-7- بهرامفر و ساعی48
2-14-8- نيكومرام و پورزماني48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی48
2-14-10- پورزماني و همکاران49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50
2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقيق55
3-1- مقدمه56
3-2- روش تحقيق56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيری57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقيق60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات60
3-6- فرضيه های تحقيق61
3-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغيرهای تحقيق62
3-7-1- متغيرهای مستقل62
3-7-2- متغير وابسته62
3-7-3- متغيرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعريف عملياتی متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………………………65
3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها68
4-1- مقدمه69
4-2- آمار توصيفی69
4-3- آزمون هم خطی71
4-4- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی72
4-5- نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی79
4-6- نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی85
فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيری و پيشنهادهای تحقيق95
5-1- مقدمه96
5-2- خلاصه موضوع تحقيق96
5-3- خلاصه يافته های تحقيق و توصيف آن…………………………………………………………………………………………………………….98
5-3-1- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی98
5-3-2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی99
5-3-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتيجه کلی از آزمون فرضيه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدوديت‌های تحقيق101
5-5- پيشنهاد های تحقيق101
5-5-1- پيشنهادهای مبتنی بر نتايج تحقيق102
5-5-2- پيشنهادها برای تحقيقات آتی103
منابع و مآخذ104
منابع فارسی105
منابع لاتين108
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقيقات محققان خارجی………………………………………………………………..51 TOC \o “1-3” \h \z \u
(2-2) خلاصه تحقيقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعريف عملياتی متغيرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصيفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصيفی شرکت های سالم…………………………………………………………………..70 (4-3) ضريب همبستگی پيرسن…………………………………………………………………………….72 (4-4) نتايج آزمون در سال درماندگی……………………………………………………………………72 (4-5) نتايج آزمون در سال قبل از درماندگی…………………………………………………………79 (4-6) نتايج آزمون دو سال قبل از درماندگی………………………………………………………….85 (4-7) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها………………………………………………………..92 (4-8) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها………………………………………………………..93 (4-9) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها………………………………………………………..94
فصل اول
کليات تحقيق
2613660464185
1-1- مقدمه
قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.
در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).
1-2- تشريح و بيان مسأله
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بیور (١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش
هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).
1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش
1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش
بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
1-5- سؤالات تحقيق
1-5-1- سؤال اصلی
آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضيه اصلی
ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC1).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC2).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC3).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC4).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC5).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC6).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC7).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC8).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC9).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC10).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC11).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC12).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC13).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC14).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC15).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC16).
1-7- قلمرو تحقيق
الف) قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی این پژوهش، سال های ١۳۸١ لغایت ١۳٩١ می باشد.
ب) قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ج) قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.
1-8- تعریف مفهومی واژه های کلیدی تحقیق
درماندگی مالی: در فرهنگ لغات آكسفورد، واژه‌ی «Distress» به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گوردون (1971) در‌یكی از اولین مطالعات آكادمیك بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان كاهش قدرت سودآوری شركت تعریف کرد كه احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می‌دهد. ویتاكر (1999) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می‌گیرد كه در آن جریان‌های نقدی ورودی شركت از مجموع هزینه‌های بهره‌ی مربوط به بدهی‌های بلند مدت كمتر است.
جريان وجه نقد: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها (استاندارد حسابداری شماره 2).
نسبت های مالی: عبارتند از كسري كه در صورت آن یک يا چند متغير مالي نظير دارايي‌ها، بدهي‌ها، سرمايه، درآمدها، هزینه‌ها، سود و همین طور در مخرج آن عناصري نظير دارایي‌ها، بدهي‌ها و … ثبت مي‌شود و ارتباط آن‌ها را به صورت وزن، مرتبه، درصد و مانند آن مشخص می‌سازد. به عبارتي نسبت‌های مالي سنجش دو متغير از داده هاي مالي یک بنگاه اقتصادی است كه با استفاده از آن به تجزيه و تحليل اطلاعات مالي پرداخته می‌شود (عبداللهیان بلوچی،1391).
تداوم فعاليت: يكي از مفروضات بنيادي حسابداري بوده و بدین معناست که در صورت عدم وجود شواهد مغایر، فرض می شود واحد تجاری تا آینده ای نامعلوم به عملیات ادامه خواهد داد. این آینده نامعلوم حداقل تا زمانی است که واحد تجاری بتواند به برنامه ها، تعهدات و قراردادهای خود جامه عمل بپوشاند (نوروش و همکاران، 1388).
1-10- ساختار پژوهش
این تحقیق از 5 فصل تشکیل شده است:
فصل اول – کلیات تحقیق است که در آن به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. سپس سؤالات و فرضیه های تحقیق معرفی شد و پس از آن قلمرو تحقیق تشریح شد و در پایان نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی ارائه گردید.
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق است که در آن ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می‌گردد.
فصل سوم – روش شناسی تحقیق است که در آن به روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه پژوهش پرداخته شده است.
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌هاست که در آن به توصیف آماری داده های جمع آوری شده و تحلیل آماری داده‌ها و نتیجه گیری در خصوص آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.
فصل پنجم – خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق می‌باشد که در آن یافته های تحقیق و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق، جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است.
در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پيشينه تحقيق
2585085556260
2-1- مقدمه
در این فصل سعی می‌شود ادبیات تحقیق در دو بخش مبانی نظری تحقیق و پیشینه‌ تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از حدود 50 سال پیش موضوع مهم جهانی شده بود. شاید علت آن از یک سو، اهمیت ارزیابی حسابرسان از ریسک ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها و در کنار آن افزایش خطر تقلب در صورت های مالی با توجه به سقوط شرکت هایی مانند وردکام، انرون و …بوده و از سوی دیگر هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای بود که ورشکستگی شرکت ها به سهامداران، اعتبار دهندگان، مؤسسات اعتباری و بانک ها، مدیران، کارکنان شرکت، مشتریان و … و در مجموع به اقتصاد ملی تحمیل می کرد. این امر منجر به تلاش های قابل ملاحظه محققان برای ایجاد و بهبود مدل های ورشکستگی شده است. مدل پیش بینی ورشکستگی با ارائه سیگنال های هشدار دهنده از ورشکستگی احتمالی، مدیریت وسرمایه گذاران و کلیه ذینفعان را قادر می سازد تا اقدامات بازدارنده انجام داده و مدت زمان تحمل زیان ها و ریسک تصمیم گیری را کاهش دهند. جذابیت ماندگار این رشته منجر به مطالعات متنوع با متغیرهای پیش بین، روش های آماری و رویکردهای پیش بینی متفاوت شده است. طی دهه های اخیر، روش های استفاده شده در هدف پیش بینی، ماهیت اطلاعات استفاده شده و ابزارهای محاسباتی مبتنی بر شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک و ابزارهای هیبریدی در پیش بینی مالی طی سال های اخیر رواجی دو چندان یافته اند. با این وجود، درباره تحقیق هایی که در زمینه پیش بینی ورشکستگی شرکت های انجام شده، چندین نقطه ضعف عمده بیان شده است. نخستین نقطه ضعف این تحقیقات، نبود یک تئوری اقتصادی عمومی درباره بحران مالی است که بتوان با استفاده از آن متغیرهایی را که باید در الگو گنجانده شود تعیین کرد. نقطه ضعف دوم مربوط به ارائه تعاریف متفاوت درباره رویداد مورد نظر است. همه تعاریف به کار رفته در تحقیق ها شامل رویدادهای قابل مشاهده همچون ورشکستگی قانونی، ناتوانی در پرداخت وام و عدم پرداخت سود تقسیمی سهام ممتاز محدود بوده اند. همچنین نمی توان نتایج حاصل از توان برتر پیش بینی برخی از نسبت های مالی را تعمیم داد و بدان وسیله رابطه ای از یک تئوری حسابداری مبتنی بر عوامل پیش بینی کننده ورشکستگی شرکت حتی با ثبات نسبی ارائه نمود (ریاحی بلکویی، 1381).
بخش اول
مبانی نظری تحقيق
2661285326390
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری
در عرصه پر رقابت بازارهای اقتصادی امروز، دو موضوع برای مدیران و سرمایه گذاران اهمیت فراوانی دارد: اول اینکه مدیران شرکت همواره در تکاپوی کسب سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت بنگاه از طرق مختلف بر می‌آیند و دوم اینکه سرمایه گذاران هم درصدد کسب منافع بیشتر با استفاده از تحلیل‌های خود از صورت‌های مالی شرکت‌ها هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تمامی کسانی که به نحوی با بنگاه اقتصادی در ارتباط هستند میزانی از تجزیه و تحلیل‌های مختلف از صورت‌های مالی را با توجه به میزان دانش و آگاهی خود، برای اتخاذ بهترین تصمیم به عمل می‌آورند.
در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اولین و مهم‌ترین عاملی که فرا روی سرمایه گذاران می‌باشد، عامل قیمت است. عوامل مؤثر بر قیمت سهام را می‌توان به دو دسته‌ی عوامل درونی و بیرونی تقسیم نمود. عوامل درونی می‌تواند شامل مواردی همچون: مدیریت شرکت، عایدی هر سهم، روند قیمت سهام در گذشته، نسبت قیمت بر درآمد، دارایی‌ها و نرخ بازده آن، ساختار مالی شرکت، تقاضا برای محصول شرکت، نرخ هزینه سرمایه، تصرف- تملک- ادغام، سود و سیاست‌های تقسیم سود، سهام جایزه، تجزیه سهام، افزایش سرمایه، جریان نقدینگی شرکت و … باشد. عوامل بیرونی هم می‌تواند شامل موارد: عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و نظامی، و عوامل فرهنگی و رفتاری به طور کلی باشد (یاری، 1385).
بررسی روند تغییرات قیمت سهام متداول‌ترین روش در زمان خرید سهام می‌باشد. از این رو برای بدست آوردن یک نتیجه منطقی و منصفانه، آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام حائز اهمیت می‌باشد. از آن جا که قیمت سهام تحت تأثیر عوامل زیادی تغییر می‌کند و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث کاهش یا افزایش قیمت سهام می‌شود، در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که قیمت سهام تحت تأثیر دو مجموعه از عوامل بیرونی و درونی تغییر می‌نماید.
2-2-1- عوامل بيرونی
منظور آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ می‌دهد و از کنترل شرکت خارج است، ولی بر قیمت سهام شرکت مؤثر است. عوامل بیرونی به سه دسته عوامل اقتصادی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و رفتاری تقسیم می‌شوند (یاری، 1385).
2-2-1-1- عوامل اقتصادی
به طور کلی به کلیه تصمیمات، وقایع و حوادثی که در سطح اقتصاد ملی کشور رخ می‌دهد و بر فعالیت‌های یک بنگاه و میزان سودآوری آن متأثر است گفته می‌شود. عوامل اقتصادی معمولاً به دو دسته کلی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شوند. اقتصاد خرد بیشتر به مباحث درون صنعت و مواردی که بنگاه اقتصادی می‌تواند بر آن تأثیر مستقیم داشته باشد، مربوط می‌شود همانند مالیات و نرخ ارز و اقتصاد کلان هم به مباحث و سیاست‌های کلان مالی که توسط دولت طراحی و پیاده سازی می‌شود و بنگاه به طور مستقیم با آن روبرو نیست گفته می‌شود مانند سیاست‌های پولی بانک مرکزی و یا سیاست‌های کلان قیمت گذاری محصولات که از سوی دولت اتخاذ می‌گردد (یاری، 1385).
2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی
به تجربه ثابت شده که یکی از ویژگی‌های بورس اوراق بهادار تأثیر فوری مسائل سیاسی روی معاملات بورس می‌باشد. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی تندرو که با دیدگاه های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقالات بلند پایه یک کشور و یا ملی کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های خصوصی، همگی می‌توانند جز عوامل سیاسی مؤثر قرار گیرند. همچنین قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با کشورها نیز می‌تواند بر قیمت سهام مؤثر باشد، به خصوص اگر آن کشور دارای روابط اقتصادی تنگاتنگی با سایر کشورها باشد. مسائلی مثل جنگ نیز روی قیمت‌های سهام تأثیر بسزایی دارند چون مردم بیشتر به دنبال حفاظت از جان و مال خود هستند، معمولاً پس اندازهای خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند و دنبال سرمایه گذاری نیستند. برعکس، در زمان صلح به دنبال سرمایه گذاری‌های مختلف و افزودن بر سرمایه های خود می‌باشند. به طور اجمالی انگیزه سرمایه گذاری در مردم تا حدود زیادی به احساس آنان در مورد امنیت سرمایه گذاری در جامعه بستگی دارد (یاری، 1385).
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری
منظور از عوامل فرهنگی، همان فرهنگ سرمایه گذاری حاکم بر جامعه است. آگاهی مردم نسبت به بازار سهام و مؤسسات و شرکت‌های مالی، می‌تواند موجب رونق بازار مبادله سهام شود. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری در سهام مؤثر باشد اعتماد در جامعه است. هرچه میزان اعتماد به اطلاعات مالی و گزارشگری شرکت‌ها بیشتر باشد فرهنگ سرمایه گذاری همگانی در کشور زودتر شکل گرفته و همه اقشار جامعه می‌توانند از آن بهره ببرند. البته رفتارها و انتظارات سرمایه گذاران در قیمت سهام مؤثر است. قیمت سهام معمولاً تجلی کننده انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار می‌باشد، به طوری که هر تصمیم و واقعه ای در مورد شرکت‌ها روی دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد، بر روی قیمت سهام اثر می‌گذارد (یاری، 1385).
در اینجاست که نقش مؤسسات رتبه بندی شرکت‌ها در هر کشور جایگاه والای خود را باز می‌یابد. یک موسسه رتبه بندی معتبر علاوه بر نظر حسابرسان در مورد صورت‌های مالی، می‌تواند به طور جداگانه باعث ایجاد اطمینان و اعتبار و اعتماد سازی در جامعه، نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها در صورت‌های مالی گردد که این امر مسلماً موجب بهبود فرهنگ سرمایه گذاری نیز می‌شود.
همچنین نظریه انتظار عقلایی بر این ایده استوار است که مردم رفتار عقلایی دارند و بهترین عمل ممکن را انجام می‌دهند. به موجب این نظریه تصور مردم از آینده با توجه به همه اطلاعات در دسترس و همچنین استنباط آن‌ها از کارکرد اقتصاد شکل می‌گیرد. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی، قیمت سهام تجلی اطلاعات حال و انتظارات مربوط به آینده است. عامل مهمی که موجب تغییر قیمت‌ها می‌شود اطلاعات جدید است یعنی اطلاعاتی که کاملاً جدید و خارج از حوزه شرکت می‌باشد. مثل اطلاع از وضعیت سیاسی و یا اطلاع از تغییر قوانین بانک‌ها و . . . (یاری، 1385).
2-2-2- عوامل درونی
منظور از عوامل درونی، عواملی است که در داخل شرکت بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و یا تصمیماتی که در داخل شرکت اتخاذ می‌شوند و بر قیمت سهام اثر می‌گذارند (یاری، 1385).
2-2-2-1- مديريت
از مهم‌ترین عوامل درونی تأثیر گذار بر قیمت سهام می‌توان به مدیریت اشاره نمود که بسیار حائز اهمیت است. عملکرد شرکت به میزان زیادی به مدیریت شرکت و استفاده درست از منابع بستگی دارد. قیمت سهام شرکت‌هایی که دارای مدیریت با ثبات‌تری هستند نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر خواهد بود. حسن شهرت و اعتبار مدیران و همچنین خبره و کارآمد بودن از عواملی است که می‌تواند بر این افزایش، تأثیرگذار باشد. به طور کلی هر تغییری در هیأت مدیره می‌تواند بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد (یاری، 1385).
2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود
رقم بدست آمده به عنوان درآمد هر سهم، نمایانگر میزان سود ویژه ای است که به هر سهم در یک سال تعلق گرفته است. بر این اساس سرمایه گذار می‌تواند سودآوری شرکت را اندازه گیری نموده و با مقایسه ارقام مربوط به سال‌های مختلف، افزایش یا کاهش آن را محاسبه نماید. سود محور اصلی و تعیین کننده موقعیت یک واحد است و انتظارات افراد را نسبت به آینده شکل می‌دهد (یاری، 1385).
از آن جا که در کشور ایران، سود شرکت‌ها در پایان سال مالی تعیین گردیده و در مجامع عمومی میزان سود قابل تقسیم معین و در مدت تعیین شده پرداخت می‌گردد، بنابراین هرچه تاریخ پرداخت سود نزدیک‌تر شود، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، قیمت سهام نیز ممکن است افزایش پیدا نماید. در هر صورت تحت شرایط ثابت و مساوی، قیمت سهم قبل و بعد از پرداخت سود متفاوت خواهد بود.
2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته
سرمایه گذاران حرفه ای معمولاً به روند قیمت سهام اهمیت می‌دهند. روند قیمت سهام شرکت‌ها به تدریج برای عموم شناخته می‌شوند و کم کم دارای حسن شهرت یا سوء شهرت می‌گردند. برای خریدار یک سهم خاص ضروری است که ببیند شهرت این سهام در چه سویی حرکت می‌کند. البته حسن شهرت سهام یک شرکت به عوامل متعددی بستگی دارد، ولی تأثیر این عوامل روی عامل قیمت منعکس می‌شود (یاری، 1385).
2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد
یکی از عوامل مهم برای تصمیمات سرمایه گذاران که می‌تواند با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و آن‌ها را در اخذ تصمیمات سرمایه گذاری هدایت نماید، نسبت قیمت به درآمد است. علت اهمیت این عامل هم این است که از تقسیم قیمت بازار بر درآمد سالانه شرکت بدست می‌آید و بنابراین سرمایه گذار می‌تواند محاسبه نماید که ظرف چه مدت، درآمد حاصل از سرمایه گذاری بازده مورد انتظار او را پوشش داده است. حتی اگر قسمتی از عایدی شرکت بدون تقسیم در بین سهامداران، راهی اندوخته های شرکت گردد باز هم متعلق به سهامداران است و در نهایت به آنان باز خواهد گشت (یاری، 1385).
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت
نوع کالا یا خدمتی که شرکت مورد نظر ارائه می‌دهد می‌تواند با توجه به کمیت و کیفیت مشتریان، روی قیمت سهام بنگاه تأثیر بگذارد. وقتی که شرکتی کالایی مصرفی تولید می‌کند که مورد نیاز همگان است بازار مصرف نسبتاً مطمئنی را برای محصول خود دارد. زیرا هم مصرف کالا توسط یک فرد زیاد است و هم افراد زیادی در جامعه آن را مصرف می‌کنند. در مقابل کالایی که متقاضیانی محدود دارند و معمولاً شامل کالاهای لوکس می‌باشند، تکرار خرید در این گونه محصولات بسیار کمتر به وقوع می‌پیوندد و نیز خریدشان محدود است. بنابراین واضح است که سهام کارخانجات و شرکت‌های تولید کننده کالاهای مصرفی بازار فروش بهتری نسبت به کالاهایی دارند که از بازار کمی برخوردارند. هرچند نمی‌تواند ناقض این مطلب شد که بعضی از شرکت‌هایی که منحصراً به تولید کالاهای رده بالا می‌پردازند سود سرشاری کسب می‌کنند و طبیعتاً تقاضا برای سهامشان هم موجود است، هرچند تغییراتی در کلیت سهام و سهامدارانشان دیده نمی‌شود (یاری، 1385).
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه
نرخ هزینه سرمایه شرکت عامل دیگری در تعیین ارزش سهام است. نرخ هزینه سرمایه، متوسط نرخ هزینه ای است که شرکت برای استفاده از منابع مختلف مالی، ایجاد بدهی و تبدیل به سرمایه، به صاحبان آن منابع می‌پردازد. هرچه نرخ هزینه سرمایه شرکتی در مقایسه با نرخ بازدهی آن کمتر باشد، ارزش سهام آن بیشتر خواهد بود. یعنی برای ایجاد ثروت در یک بنگاه اقتصادی اگر بتوان سودی بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد می‌توان گفت بر ارزش آن شرکت افزوده شده است (یاری، 1385).
2-2-2-7- افزايش سرمايه
بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود جهت نیل به اهداف، ابزارهای متفاوتی را مورد استفاده قرار می‌دهند. بدین صورت که برای نیازهای مقطعی و کوتاه مدت اقدام به انتشار اوراق قرضه با سررسید کوتاه مدت و یا گرفتن تسهیلات اعتباری با پوشش زمانی اندک می‌نمایند. همچنین برای تأمین منابع مالی سرمایه ای و بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های توسعه شرکت، اقدام به انتشار سهام جدید یا اخذ اعتبارات بلند مدت از سیستم بانکی نموده و یا اقدام به انتشار اوراق بهادار با سررسیدهای بلندمدت می‌نماید. بنابراین، همان گونه که از موارد بالا بر می‌آید شیوه تأمین منابع مالی، ارتباط بسیار نزدیکی با نوع استفاده از آن منابع دارد. اهمیت این امر زمانی آشکار می‌گردد که به طور مثال نتوان از طریق انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت اقدام به تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه ای که معمولاً طولانی مدت و دیر بازده هستند نمود. در مواقعی که شرکتی تصمیم به افزایش سرمایه خود می‌گیرد، شایعات مربوط به تجمع اندوخته های شرکت ممکن است به بالا رفتن قیمت سهام در بازار کمک کند. این در حالی است که با افزایش سرمایه طبیعتاً تعداد سهام منتشره افزایش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش عایدی هر سهم می‌شود. بنابراین نحوه عمل مدیریت در این گونه موارد سرنوشت ساز خواهد بود و می‌تواند با نحوه افزایش سرمایه درست بهقیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *