متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

(مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل)

عنوان:

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

استاد راهنما:

دکتر نادر محقق

استاد مشاور:

دکتر عبدا… نعامی

 (شهریور ۱۳۹۳)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

 

فصل ۱ (کلیات تحقیق)

۱ـ۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱ـ۲ اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۴ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۵ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۱ قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-۲ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. ۶

  • قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… ۶

۱ـ۶ مفروضات…………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۷ صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………. ۷

 

فصل ۲ (ادبیات تحقیق)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱ تعریف کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک……………………………………………………. ۱۲

۲-۳ فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… ۱۵

۲-۴ تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۵ اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶ اجزاء اصلی مدل کسب و کار………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۷ نحوه طراحی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۸ مدل های کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۹ بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰ یکپارچه سازی مدل کسب و کار…………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱۱ عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک…………………………………………………… ۲۵

۲-۱۲ اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۳ عوامل اصلی در کسب و کار………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۴ اجزای کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۵ ابزار عمده کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۶ شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک…………………………………………… ۳۱

۲-۱۷ شیوه های کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۸ پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۹ توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲۰ انواع کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲۱ کاربری های کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲۲ استراتژی کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲۳ ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… ۳۸

۲-۲۴ یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… ۳۸

۲-۲۵ چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی…………………………………………………. ۴۰

۲-۲۶ مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲۷ تحویل به موقع…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲۸ تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع………………………………………………. ۴۳

۲-۲۹ کاستن از موجودی انبار………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳۰ مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع……………………………………………………….. ۴۵

۲-۳۱ تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی………………………………. ۴۵

۲-۳۲ تاریخچه ایران خودرو………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳۳ برند ایران خودرو………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۳۴ گروه صنعتی ایران خودرو…………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳۵ سبد برند آیکو………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۳۶ توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو………………………………………….. ۵۲

۲-۳۷ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

 

فصل ۳ (روش شناسی تحقیق)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱ طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۲ طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش……………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۳ جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۵ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۶ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………… ۶۲

۳-۷ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۸ روش تحلیل های آماری……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۹ آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۹-۱ شاخص های GFIو AGFI………………………………………………………………………….. 65

۳-۹-۲ شاخص RMSEA……………………………………………………………………………………… 66

۳-۹-۳ مجذور کای……………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۹-۴ شاخص NFI و CFI………………………………………………………………………………… 66

 

فصل ۴ (تجزیه و تحلیل داده ها)

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………….. ۶۸

۴-۳ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۱ محاسبه پایایی سوالات تحقیق……………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۲ یافته های مربوط به روایی……………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۳-۳ تحلیل عامل تأییدی…………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۳-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین…………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۳-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار…………………………………………. ۹۸

۴-۳-۳-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری………………………………… ۱۰۵

۴-۳-۳-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات…………………………………………… ۱۰۷

۴-۳-۳-۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی………………………………………. ۱۱۱

۴-۳-۳-۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………. ۱۱۳

۴-۳-۳-۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی………………………………………………. ۱۲۳

۴-۳-۳-۸ تحلیل عاملی تأییدی کل……………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۴ نتایج آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۴-۴-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۴-۴-۲ فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………. ۱۸۶

۴-۴-۲-۱ فرضیه ۱……………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۴-۴-۲-۲ فرضیه ۲……………………………………………………………………………………………… ۱۸۷

۴-۴-۲-۳ فرضیه ۳……………………………………………………………………………………………… ۱۸۸

۴-۴-۲-۴ فرضیه ۴……………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۴-۴-۲-۵ فرضیه ۵……………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

۴-۴-۲-۶ فرضیه ۶……………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

۴-۴-۲-۷ فرضیه ۷……………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

 

فصل ۵ (نتیجه گیری)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴

۵-۱ نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

۵-۲ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۰۱

۵-۳ رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………… ۲۰۲

۵-۴ پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. ۲۰۶

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

جدول ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

پرسشنامه خبرگان……………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵

منبع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵

منبع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۷

Abstract…………………………………………………………………………………………………………….. 239

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک… ۱۴

جدول ۲-۲ تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. ۱۷

جدول ۲-۳ روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶) ۲۰

جدول ۲-۴ عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. ۲۰

جدول ۲-۵ عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شرکت‏ها (توبیاس کولمان، ۲۰۰۱) ۳۵

جدول ۴-۱ تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۶۸

جدول ۴-۲ تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. ۶۹

جدول ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. ۷۰

جدول ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۱

جدول ۴-۵ خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ. ۸۳

جدول ۴-۶ دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. ۸۴

جدول ۴-۷ میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه ۲۷ گویه‏ای.. ۸۴

جدول ۴-۸ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. ۸۸

جدول ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. ۹۳

جدول ۴-۱۰ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۹۶

جدول ۴-۱۱ ضرایب استاندارد. ۹۷

جدول ۴-۱۲ آزمون نرمال بودن. ۹۸

جدول ۴-۱۳ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۰۳

جدول ۴-۱۴ ضرایب استاندارد. ۱۰۴

جدول ۴-۱۵ ارزیابی نرمال بودن. ۱۰۵

جدول ۴-۱۶ آزمون نرمال بودن. ۱۰۷

جدول ۴-۱۷ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۱۰

جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد. ۱۱۰

جدول ۴-۱۹ ارزیابی نرمال بودن. ۱۱۱

جدول ۴-۲۰ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. ۱۱۳

جدول ۴-۲۱ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. ۱۱۸

جدول ۴-۲۲ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۲۱

جدول ۴-۲۳ ضرایب استاندارد. ۱۲۲

جدول ۴-۲۴ ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی……………………………………………………….. ۱۲۳

جدول ۴-۲۵ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۲۶

جدول ۴-۲۶ ضرایب استاندارد……………………………………………………………………………………… ۱۲۶

جدول ۴-۲۷ ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. ۱۲۸

جدول ۴-۲۸ ارزیابی نرمال بودن. ۱۳۳

جدول ۴-۲۹ برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق……………………………………………………………….. ۱۳۴

جدول ۴-۳۰ ضرایب استاندارد روابط در مدل. ۱۵۳

جدول ۴-۳۱ انتخاب بهترین روش برآورد. ۱۶۸

جدول ۴-۳۲ برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. ۱۶۸

جدول ۴-۳۳ محاسبه حد بالا و پایین.. ۱۷۵

جدول ۴-۳۴ مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. ۱۸۳

جدول ۴-۳۵ رتبه عوامل تحقیق. ۱۸۵

جدول ۴-۳۶ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. ۱۸۵

جدول ۴-۳۷ آزمون t برای فرضیه اصلی.. ۱۸۶

جدول ۴-۳۸ آماره‏های مربوط به فرضیه اول. ۱۸۶

جدول ۴-۳۹ آزمون t برای فرضیه اول. ۱۸۷

جدول ۴-۴۰ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. ۱۸۷

جدول ۴-۴۱ آزمون t برای فرضیه دوم. ۱۸۷

جدول ۴-۴۲ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. ۱۸۸

جدول ۴-۴۳ آزمون t برای فرضیه سوم. ۱۸۸

جدول ۴-۴۴ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. ۱۸۹

جدول ۴-۴۵ آزمون t برای فرضیه چهارم. ۱۸۹

جدول ۴-۴۶ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. ۱۹۰

جدول ۴-۴۷ آزمون t برای فرضیه پنجم. ۱۹۰

جدول ۴-۴۸ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. ۱۹۱

جدول ۴-۴۹ آزمون t برای فرضیه ششم. ۱۹۱

جدول ۴-۵۰ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. ۱۹۲

جدول ۴-۵۱ آزمون t برای فرضیه هفتم. ۱۹۲

جدول ۵-۱ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. ۱۹۴

جدول ۵-۲ آزمون t برای فرضیه اصلی.. ۱۹۴

جدول ۵-۳ آماره‏های مربوط به فرضیه اول. ۱۹۵

جدول ۵-۴ آزمون t برای فرضیه اول. ۱۹۵

جدول ۵-۵ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. ۱۹۶

جدول ۵-۶ آزمون t برای فرضیه دوم. ۱۹۶

جدول ۵-۷ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. ۱۹۷

جدول ۵-۸ آزمون t برای فرضیه سوم. ۱۹۷

جدول ۵-۹ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. ۱۹۸

جدول ۵-۱۰ آزمون t برای فرضیه چهارم. ۱۹۸

جدول ۵-۱۱ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. ۱۹۹

جدول ۵-۱۲ آزمون t برای فرضیه پنجم. ۱۹۹

جدول ۵-۱۳ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. ۱۹۹

جدول ۵-۱۴ آزمون t برای فرضیه ششم. ۲۰۰

جدول ۵-۱۵ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. ۲۰۰

جدول ۵-۱۶ آزمون t برای فرضیه هفتم. ۲۰۰

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. ۲۰۲

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. ۲۰۲

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. ۲۰۳

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. ۲۰۴

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. ۲۰۴

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. ۲۰۵

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. ۲۰۶

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. ۱۶

شکل ۲-۲ مثلث منطق تجاری.. ۱۸

شکل ۲-۳ مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، ۲۰۰۴) ۲۷

شکل ۲-۴ عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. ۳۳

شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. ۹۳

شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. ۹۴

شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. ۹۹

شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. ۹۹

شکل ۴-۵ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۱

شکل ۴-۶ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. ۱۰۲

شکل ۴-۷ ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره ۱۰۵

شکل ۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۶

شکل ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. ۱۰۷

شکل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۸

شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. ۱۰۸

شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۱۲

شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. ۱۱۳

شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۱۹

شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. ۱۱۹

شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۲۴

شکل ۴-۱۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. ۱۲۴

شکل ۴-۱۸ مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. ۱۳۵

شکل ۴-۱۹ مدل کلی با ضرایب استاندارد. ۱۳۵

شکل ۴-۲۰ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. ۱۴۹

شکل ۴-۲۱ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. ۱۴۹

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. ۱۵

نمودار ۲-۲ مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. ۲۹

نمودار ۲-۳  فرآیند مدیریت.. ۳۰

نمودار ۴-۱ توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۶۹

نمودار ۴-۲ توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. ۷۰

نمودار ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن……………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۲

 

چکیده

کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی ۷ مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو ۴۰۰ پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق ۸۸۱/۰ میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.

 

کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

 

مقدمه

این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.

 

تعداد صفحه : ۲۶۰

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***