دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان:
بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی
استاد راهنما:
دکتر هاشم ولیپور
استاد مشاور:
دکتر جواد مرادی
نگارش:
حکیمه سجادیمنش
پاییز 1391

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول)کلیات پژوهش(1
1-1 مقدمه2
1-2 بیان مسئله3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق7
1-4 هدف تحقیق9
1-5 سوال تحقیق10
1-6 فرضیههای تحقیق11
1-7 شرح اصطلاحات و واژهها13
1-8 ساختار تحقیق15
فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(16
2-1 مقدمه17
2-2 عدمتقارن اطلاعاتی18
2-2-1 تعریف عدمتقارن اطلاعاتی18
2-2-2 اهمیت موضوع عدمتقارن اطلاعاتی19
2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی20
2-2-3-1 کیفیت افشا و عدمتقارن اطلاعاتی20
2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدمتقارن اطلاعاتی20
2-2-3-2-1 اندازه شرکت21
2-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه21
2-2-3-2-3 فرصتهای رشد22
2-2-3-2-4 تعداد تحلیلگران پیگیر شرکت23
2-2-3-2-5 تعداد سهامداران شرکت24
2-2-4 معیارهای سنجش عدمتقارن اطلاعاتی24
2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد25
2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیشبینی سود تحلیلگران25
2-2-4-2-1 پراکندگی پیشبینی سود تحلیلگران26
2-2-4-2-2 دقت پیشبینی سود هر سهم تحلیلگران26
2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار27
2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 27
2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام29
2-3 مدیریت سود30
2-3-1 تعریف مدیریت سود30
2-3-2 اهمیت موضوع تحقیق32
2-3-3 انگیزه مدیریت سود33
2-3-4 ابزارهای مدیریت سود34
2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن36
2-3-4-1-1 طبقهبندی اقلام تعهدی37
2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری38
2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری38
2-3-4-1-2 اندازهگیری اقلام تعهدی اختیاری39
2-3-4-2 دستکاری فعالیتهای واقعی40
2-3-4-2-1 طبقهبندی دستکاری فعالیتهای واقعی41
2-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری43
2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود45
2-3-6-1 اندازه شرکت45
2-3-6-2 عملکرد شرکت45
2-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت46
2-4 عدمتقارن اطلاعاتی و مدیریت سود46
2-5 پیشینه تحقیق48
2-5-1 تحقیقهای داخلی48
2-5-2 تحقیقهای خارجی50
فصل سوم)روش تحقیق(55
3-1 مقدمه56
3-2 روش تحقیق57
3-3 فرضیههای تحقیق57
3-4 نحوهي گردآوری دادهها59
3-5 دوره زمانی تحقیق59
3-6 قلمرو مکانی تحقیق59
3-7 جامعه آماری 60
3-8 نمونه و روش نمونهگیری60
3-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق62
3-9-1 مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها62
3-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول62
3-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم63
3-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم63
3-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم64
3-9-2 متغیرهای تحقیق64
3-9-2-1 متغیر وابسته64
3-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری64
3-9-2-1-2 دستکاری فعالیتهای واقعی67
3-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال67
3-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی68
3-9-2-1-2-3 هزینههای اختیاری غیرعادی68
3-9-2-2 متغیر مستقل68
3-9-2-2-1 عدمتقارن اطلاعاتی69
3-9-2-3 متغییر کنترلی69
3-9-2-3-1 عملکرد شرکت69
3-9-2-3-2 اندازه شرکت69
3-9-2-3-3 پیشبینی رشد سودهای آینده شرکت70
3-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم70
3-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام70
3-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها71
3-9-3-1 آمار توصیفی72
3-9-3-2 آمار استنباطی72
3-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف72
3-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره73
3-9-3-2-3 روش آزمون فرضیهها74
3-9-3-2-4 تحلیل همبستگی75
3-9-3-2-4-1 ضریب تعیین76
3-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی77
3-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R77
3-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون79
3-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون79
3-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب80
3-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده81
3-9-3-2-8 شدت همخطی(VIF)82
3-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل82
فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(85
4-1 مقدمه86
4-2 آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق 86
4-3 آمارهای استنباطی87
4-3-1 فرضیه اول88
4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف88
4-3-1-2 تحلیل همبستگی89
4-3-1-3 آزمون فرضیه90
4-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)91
4-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)91
4-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی92
4-3-2 فرضیه دوم93
4-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف93
4-3-2-2 تحلیل همبستگی93
4-3-2-3 آزمون فرضیه94
4-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)95
4-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)95
4-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی96
4-3-3 فرضیه سوم97
4-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف97
4-3-3-2 تحلیل همبستگی97
4-3-3-3 آزمون فرضیه98
4-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)99
4-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)99
4-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی101
4-3-4 فرضیه چهارم101
4-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف101
4-3-4-2 تحلیل همبستگی102
4-3-4-3 آزمون فرضیه102
4-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)103
4-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)103
4-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی104
4-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدلهای ارائه شده105
4-5 شدت همخطی(VIF)105
فصل پنجم)نتیجهگیری(106
5-1 مقدمه107
5-2 ارزیابی آزمون فرضیهها107
5-2-1 نتایج فرضیه اول107
5-2-2 نتایج فرضیه دوم108
5-2-3 نتایج فرضیه سوم109
5-2-4 نتایج فرضیه چهارم110
5-3 نتیجهگیری110
5-4 محدودیت تحقیق111
5-5 پیشنهاد برای تحقیقهای آتی111
پیوست الف(اسامی شرکتهاي بورس تهران عضو نمونه در تحقیق)113
پیوست ب(جداول آماری)116
جداول آمار توصیفی117
جداول آمار استنباطی120
منابع فارسی132
منابع لاتین134
چکیده
وقتی عدمتقارن اطلاعاتی زیاد است، سهامداران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیتهای مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود میشود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار دادهایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی به عنوان محرکها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(1999) و دستکاری فعالیتهای واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینههای اختیاری انجام میپذیرد، به وسیلهی مدل روچودهری(2006) اندازهگیری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره میباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین عدمتقارن اطلاعاتی و محرکهای مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدمتقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانهتری به مدیریت سود میپردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطحهای مختلف از عدمتقارن اطلاعاتی فرق میکند. بدین صورت که در سطح پایین از عدمتقارن اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریانهای نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینههای اختیاری در دو سطح عدمتقارن اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.
واژههای کلیدی: عدمتقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینههای اختیاری.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
مديران با توجه به اختياري که به خصوص در به‌کارگيري اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهي از نحوه تاثير اين عوامل بر ثروت خود مي‌باشند تا با به‌کارگيري آنها در جهت منافع خود، ثروت‌ خود را تا حد ممکن افزايش دهند. بنابراين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي از انگيزه لازم براي دستکاري سود با هدف حداکثرسازي ثروت خود برخوردارند. البته در بعضي مواقع منافع مديران موقعي تضمين خواهد بود که منافع سهامداران تضمين شده باشد. در نتيجه مديران انگيزه قوي براي افزايش ثروت سهامداران دارند، چون منافع خود را در گرو افزايش رفاه سهامداران مي‌بينند. بنابراين مديران اقدام به مديريت سود و افزايش ثروت سهامداران مي‌کنند؛ نه به خاطر اين موضوع که ثروت سهامداران زياد شود، بلکه به اين خاطر که منافع خود آنها تضمين شود. مخصوصا زماني اين رويداد رخ مي‌دهد که حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهامداران باشد. در اين حالت مديران با انگيزه بيشتري اقدام به مديريت سود خواهند کرد. از سوي ديگر، مالکان واحدهاي تجاري نيز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مديران به منظور اعمال مديريت سود باشند(بهارمقدم، 1385 ، ص 45).
گزارشهاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيريهاي اقتصادي به شمار ميروند که مديران، سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهکنندگان براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده ميکنند. از آنجايي که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار استفادهکنندگان قرار نميگيرد، بين مديران و سرمايهگذاران عدمتقارن اطلاعاتي

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *