— (468)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته تکنولوژی آموزشی
عنوان :
بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
استاد راهنما:
دکتر رضا یوسفی سعید آبادی
استاد مشاور:
دکتر سعید صفاریان همدا نی
دانشجو:
ثریا محسنی
1391

Islamic Azad University
Sari Branch
A Master’s Thesis To Get M.A Degree
Major Instructional Technology
Title:
Survey of the relationship between computer anxiety and the digital divide between students in Islamic azad university sari Branch
Thesis Advisor:
Reza Yousefi(Ph.D)
Consulting Advisor:
Saied Saffarian(Ph.D)
By:
Soraya Mohseni
2012

تقدیم به :
      همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند.
قدردانی:
بر خود میدانم که از زحمات بیدریغ اساتید محترم جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر صفاریان ، و دکتر وحید فلاح ، که مرا در تدوین این پایان نامه یاری و راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی نمایم .
فهرست منا بع
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u
چکیده : PAGEREF _Toc343947547 h 1فصل نخست کلیات پژوهش PAGEREF _Toc343947548 h 21-1مقدمه PAGEREF _Toc343947550 h 31-2 بیان مساله PAGEREF _Toc343947551 h 41-3 ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc343947552 h 61-4 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc343947553 h 71-4-1هدف کلی PAGEREF _Toc343947554 h 71-5 فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc343947555 h 71-6 تعاریف واژه ها واصطلاحات: PAGEREF _Toc343947556 h 81-6-1 تعریف نظری PAGEREF _Toc343947557 h 81-6-2 تعریف عملیاتی PAGEREF _Toc343947558 h 9فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc343947559 h 102-1 : مقدمه PAGEREF _Toc343947561 h 112-2: فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc343947562 h 122-3: اینترنت PAGEREF _Toc343947563 h 142-4: وب (شبکه) PAGEREF _Toc343947564 h 152-5 جامعه اطلاعاتی PAGEREF _Toc343947565 h 152-6: شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947567 h 162-7 : تاریخچه شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947568 h 182-8: سطوح شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947569 h 192-9: شاخص های شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947570 h 202-10: عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947571 h 222-10-1: درآمد و اقتصاد: PAGEREF _Toc343947572 h 222-10-2: نسل و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947573 h 242-10-3: جنسیت و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947574 h 252-10-4: سواد رایانه ای PAGEREF _Toc343947575 h 272-10-5: مهارت و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947576 h 272-10-6: نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc343947577 h 292-10-7:میزان تسلط بر زبان انگلیسی PAGEREF _Toc343947578 h 302-10-8: دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات PAGEREF _Toc343947579 h 302-10-8-1 انواع دسترسی PAGEREF _Toc343947580 h 312-11: جهان و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947581 h 332-12: ایران و شکاف دیجبتالی PAGEREF _Toc343947582 h 342-13 : وضعیت ایران درجهان: PAGEREF _Toc343947583 h 352-14: تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947584 h 362-15: اضطراب PAGEREF _Toc343947585 h 362-16: اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947586 h 382-17: سطوح اضطراب رایانه: PAGEREF _Toc343947587 h 402-18: عوامل موثر بر اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947588 h 412-18-1: خودکار آمدی و اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947589 h 412-18-2: نگرش و اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947590 h 422-18-3: آموزش واضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947591 h 432-19: پیشینه ی پژوهش شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947592 h 442-19-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc343947593 h 442-19-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc343947594 h 482-20 نتیجه گیری PAGEREF _Toc343947595 h 53فصل سوم روش شناسی پژوهش PAGEREF _Toc343947596 h 873-1 مقدمه: PAGEREF _Toc343947597 h 883-2 روش شناسی پژوهش PAGEREF _Toc343947598 h 883-3 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش: PAGEREF _Toc343947599 h 883-4 جامعه آماری: PAGEREF _Toc343947600 h 893-5 نمونه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc343947607 h 893-6 روش گرد آوری داده ها: PAGEREF _Toc343947610 h 913-7 ابزار گرد آوری داده ها: PAGEREF _Toc343947611 h 913-8 روایی و پایایی پرسشنامه: PAGEREF _Toc343947613 h 943-8-1 روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc343947614 h 943-8-2 پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc343947615 h 943-9 روش اجرای پژوهش PAGEREF _Toc343947616 h 953-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc343947617 h 953-10-1 روش توصیفی: PAGEREF _Toc343947618 h 953-10-2 روش استنباطی: PAGEREF _Toc343947619 h 95فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها PAGEREF _Toc343947620 h 964-1 مقدمه PAGEREF _Toc343947622 h 974-2 آمار توصیفی PAGEREF _Toc343947623 h 974-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی: PAGEREF _Toc343947624 h 974-2-1-1 جنسیت PAGEREF _Toc343947625 h 984-2-1-2 مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947628 h 994-2-1-3 رشته تحصیلی PAGEREF _Toc343947630 h 1004-3 تحلیل استنباطی یافته ها PAGEREF _Toc343947640 h 1064-3-1 فرضیه اول:. PAGEREF _Toc343947641 h 1064-3-2 فرضیه دوم PAGEREF _Toc343947643 h 1074-3-3 فرضیه سوم PAGEREF _Toc343947645 h 1074-3 -4 فرضیه چهارم PAGEREF _Toc343947647 h 1084-3-5 فرضیه اصلی PAGEREF _Toc343947649 h 1094-3-6 فرضیه پنجم. PAGEREF _Toc343947651 h 1094-3-6-1 فرضیه پنج الف PAGEREF _Toc343947652 h 1104-3-6-2 فرضیه پنج ب PAGEREF _Toc343947659 h 1114-3-6-3 فرضیه پنج پ PAGEREF _Toc343947662 h 1124-3-6-4 فرضیه پنج ت PAGEREF _Toc343947664 h 1134-3-6-5 فرضیه پنج ج PAGEREF _Toc343947666 h 1134-3-6-6 فرضیه پنج چ PAGEREF _Toc343947669 h 1144-3-6-7 فرضیه پنج ح PAGEREF _Toc343947674 h 1164-3-6-8 فرضیه پنج خ PAGEREF _Toc343947676 h 117فصل پنجم نتایج و پیشنهادها PAGEREF _Toc343947678 h 1185-1 مقدمه PAGEREF _Toc343947680 h 1195-2 خلاصه پژوهش PAGEREF _Toc343947681 h 1195-3 یافته های پژوهش PAGEREF _Toc343947683 h 121نتیجه ب از فرضیه پنجم PAGEREF _Toc343947685 h 124نتیجه پ از فرضیه پنجم PAGEREF _Toc343947686 h 125نتیجه ت از فرضیه پنجم. PAGEREF _Toc343947687 h 1265-4 محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc343947688 h 1275-4-1 : محدودیت تحت کنترل پژوهشگر PAGEREF _Toc343947689 h 1275-4-2 : محدودیت خارج از کنترل پژوهشگر PAGEREF _Toc343947690 h 1275-5 پیشنهادهای پژوهش : PAGEREF _Toc343947691 h 1275-5-2 : مبتنی بر یافته های پژوهش PAGEREF _Toc343947692 h 1275-5-1: مبتنی بر تجارب پژوهشگر PAGEREF _Toc343947693 h 1325-5-3 : پیشنهاد به پژوهشگران آینده PAGEREF _Toc343947695 h 134منابع فارسی: PAGEREF _Toc343947696 h 106پیوست ها PAGEREF _Toc343947698 h 117Abstract PAGEREF _Toc343947705 h 134
فهرست جدول ها
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u
2-9: شاخص های شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947411 h 20جدول 3-1: تعداد کل دانشجویان به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947447 h 89جدول 3-2: نسبت هر نمونه به جامعه PAGEREF _Toc343947449 h 90جدول 3-3 نسبت مقطع تحصیلی به رشته ی تحصیلی و تعداد نمونه ها در هر مقطع PAGEREF _Toc343947450 h 90جدول 3-4: ساختار پرسشنامه PAGEREF _Toc343947453 h 94جدول (4-1): توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت PAGEREF _Toc343947467 h 98جدول (4-2):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947470 h 99جدول (4-3):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی PAGEREF _Toc343947472 h 100جدول (4-5):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به کاربرد اینترنت PAGEREF _Toc343947473 h 102نمودار(4-5): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به اینترنت PAGEREF _Toc343947474 h 102جدول (4-6):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343947475 h 103جدول (4-7):توزیع نمونه مورد مطالعه از میزان استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343947477 h 104جدول (4-8):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343947479 h 105جدول شماره(4- 9): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343947483 h 106جدول شماره(4- 10): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947485 h 107جدول شماره(4- 11): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947487 h 107جدول شماره(4- 12): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین نگرش ذهنی نسبت به اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947489 h 108جدول شماره(4- 13): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دنشجویان PAGEREF _Toc343947491 h 109جدول(4-14):نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947494 h 110جدول(4-15) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947496 h 110جدول(4-16): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه سن و سطح اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343947498 h 111جدول(4-17) : نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان PAGEREF _Toc343947501 h 111جدول(4-18) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان PAGEREF _Toc343947502 h 112جدول(4-19): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس جنسیت PAGEREF _Toc343947504 h 112جدول(4-20): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *