— (468)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته تکنولوژی آموزشی
عنوان :
بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
استاد راهنما:
دکتر رضا یوسفی سعید آبادی
استاد مشاور:
دکتر سعید صفاریان همدا نی
دانشجو:
ثریا محسنی
1391

Islamic Azad University
Sari Branch
A Master’s Thesis To Get M.A Degree
Major Instructional Technology
Title:
Survey of the relationship between computer anxiety and the digital divide between students in Islamic azad university sari Branch
Thesis Advisor:
Reza Yousefi(Ph.D)
Consulting Advisor:
Saied Saffarian(Ph.D)
By:
Soraya Mohseni
2012

تقدیم به :
      همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند.
قدردانی:
بر خود میدانم که از زحمات بیدریغ اساتید محترم جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر صفاریان ، و دکتر وحید فلاح ، که مرا در تدوین این پایان نامه یاری و راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی نمایم .
فهرست منا بع
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u
چکیده : PAGEREF _Toc343947547 h 1فصل نخست کلیات پژوهش PAGEREF _Toc343947548 h 21-1مقدمه PAGEREF _Toc343947550 h 31-2 بیان مساله PAGEREF _Toc343947551 h 41-3 ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc343947552 h 61-4 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc343947553 h 71-4-1هدف کلی PAGEREF _Toc343947554 h 71-5 فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc343947555 h 71-6 تعاریف واژه ها واصطلاحات: PAGEREF _Toc343947556 h 81-6-1 تعریف نظری PAGEREF _Toc343947557 h 81-6-2 تعریف عملیاتی PAGEREF _Toc343947558 h 9فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc343947559 h 102-1 : مقدمه PAGEREF _Toc343947561 h 112-2: فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc343947562 h 122-3: اینترنت PAGEREF _Toc343947563 h 142-4: وب (شبکه) PAGEREF _Toc343947564 h 152-5 جامعه اطلاعاتی PAGEREF _Toc343947565 h 152-6: شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947567 h 162-7 : تاریخچه شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947568 h 182-8: سطوح شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947569 h 192-9: شاخص های شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947570 h 202-10: عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947571 h 222-10-1: درآمد و اقتصاد: PAGEREF _Toc343947572 h 222-10-2: نسل و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947573 h 242-10-3: جنسیت و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947574 h 252-10-4: سواد رایانه ای PAGEREF _Toc343947575 h 272-10-5: مهارت و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947576 h 272-10-6: نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc343947577 h 292-10-7:میزان تسلط بر زبان انگلیسی PAGEREF _Toc343947578 h 302-10-8: دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات PAGEREF _Toc343947579 h 302-10-8-1 انواع دسترسی PAGEREF _Toc343947580 h 312-11: جهان و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947581 h 332-12: ایران و شکاف دیجبتالی PAGEREF _Toc343947582 h 342-13 : وضعیت ایران درجهان: PAGEREF _Toc343947583 h 352-14: تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947584 h 362-15: اضطراب PAGEREF _Toc343947585 h 362-16: اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947586 h 382-17: سطوح اضطراب رایانه: PAGEREF _Toc343947587 h 402-18: عوامل موثر بر اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947588 h 412-18-1: خودکار آمدی و اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947589 h 412-18-2: نگرش و اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947590 h 422-18-3: آموزش واضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947591 h 432-19: پیشینه ی پژوهش شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه PAGEREF _Toc343947592 h 442-19-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc343947593 h 442-19-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc343947594 h 482-20 نتیجه گیری PAGEREF _Toc343947595 h 53فصل سوم روش شناسی پژوهش PAGEREF _Toc343947596 h 873-1 مقدمه: PAGEREF _Toc343947597 h 883-2 روش شناسی پژوهش PAGEREF _Toc343947598 h 883-3 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش: PAGEREF _Toc343947599 h 883-4 جامعه آماری: PAGEREF _Toc343947600 h 893-5 نمونه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc343947607 h 893-6 روش گرد آوری داده ها: PAGEREF _Toc343947610 h 913-7 ابزار گرد آوری داده ها: PAGEREF _Toc343947611 h 913-8 روایی و پایایی پرسشنامه: PAGEREF _Toc343947613 h 943-8-1 روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc343947614 h 943-8-2 پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc343947615 h 943-9 روش اجرای پژوهش PAGEREF _Toc343947616 h 953-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc343947617 h 953-10-1 روش توصیفی: PAGEREF _Toc343947618 h 953-10-2 روش استنباطی: PAGEREF _Toc343947619 h 95فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها PAGEREF _Toc343947620 h 964-1 مقدمه PAGEREF _Toc343947622 h 974-2 آمار توصیفی PAGEREF _Toc343947623 h 974-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی: PAGEREF _Toc343947624 h 974-2-1-1 جنسیت PAGEREF _Toc343947625 h 984-2-1-2 مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947628 h 994-2-1-3 رشته تحصیلی PAGEREF _Toc343947630 h 1004-3 تحلیل استنباطی یافته ها PAGEREF _Toc343947640 h 1064-3-1 فرضیه اول:. PAGEREF _Toc343947641 h 1064-3-2 فرضیه دوم PAGEREF _Toc343947643 h 1074-3-3 فرضیه سوم PAGEREF _Toc343947645 h 1074-3 -4 فرضیه چهارم PAGEREF _Toc343947647 h 1084-3-5 فرضیه اصلی PAGEREF _Toc343947649 h 1094-3-6 فرضیه پنجم. PAGEREF _Toc343947651 h 1094-3-6-1 فرضیه پنج الف PAGEREF _Toc343947652 h 1104-3-6-2 فرضیه پنج ب PAGEREF _Toc343947659 h 1114-3-6-3 فرضیه پنج پ PAGEREF _Toc343947662 h 1124-3-6-4 فرضیه پنج ت PAGEREF _Toc343947664 h 1134-3-6-5 فرضیه پنج ج PAGEREF _Toc343947666 h 1134-3-6-6 فرضیه پنج چ PAGEREF _Toc343947669 h 1144-3-6-7 فرضیه پنج ح PAGEREF _Toc343947674 h 1164-3-6-8 فرضیه پنج خ PAGEREF _Toc343947676 h 117فصل پنجم نتایج و پیشنهادها PAGEREF _Toc343947678 h 1185-1 مقدمه PAGEREF _Toc343947680 h 1195-2 خلاصه پژوهش PAGEREF _Toc343947681 h 1195-3 یافته های پژوهش PAGEREF _Toc343947683 h 121نتیجه ب از فرضیه پنجم PAGEREF _Toc343947685 h 124نتیجه پ از فرضیه پنجم PAGEREF _Toc343947686 h 125نتیجه ت از فرضیه پنجم. PAGEREF _Toc343947687 h 1265-4 محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc343947688 h 1275-4-1 : محدودیت تحت کنترل پژوهشگر PAGEREF _Toc343947689 h 1275-4-2 : محدودیت خارج از کنترل پژوهشگر PAGEREF _Toc343947690 h 1275-5 پیشنهادهای پژوهش : PAGEREF _Toc343947691 h 1275-5-2 : مبتنی بر یافته های پژوهش PAGEREF _Toc343947692 h 1275-5-1: مبتنی بر تجارب پژوهشگر PAGEREF _Toc343947693 h 1325-5-3 : پیشنهاد به پژوهشگران آینده PAGEREF _Toc343947695 h 134منابع فارسی: PAGEREF _Toc343947696 h 106پیوست ها PAGEREF _Toc343947698 h 117Abstract PAGEREF _Toc343947705 h 134
فهرست جدول ها
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u
2-9: شاخص های شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947411 h 20جدول 3-1: تعداد کل دانشجویان به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947447 h 89جدول 3-2: نسبت هر نمونه به جامعه PAGEREF _Toc343947449 h 90جدول 3-3 نسبت مقطع تحصیلی به رشته ی تحصیلی و تعداد نمونه ها در هر مقطع PAGEREF _Toc343947450 h 90جدول 3-4: ساختار پرسشنامه PAGEREF _Toc343947453 h 94جدول (4-1): توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت PAGEREF _Toc343947467 h 98جدول (4-2):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947470 h 99جدول (4-3):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی PAGEREF _Toc343947472 h 100جدول (4-5):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به کاربرد اینترنت PAGEREF _Toc343947473 h 102نمودار(4-5): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به اینترنت PAGEREF _Toc343947474 h 102جدول (4-6):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343947475 h 103جدول (4-7):توزیع نمونه مورد مطالعه از میزان استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343947477 h 104جدول (4-8):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343947479 h 105جدول شماره(4- 9): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343947483 h 106جدول شماره(4- 10): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947485 h 107جدول شماره(4- 11): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947487 h 107جدول شماره(4- 12): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین نگرش ذهنی نسبت به اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947489 h 108جدول شماره(4- 13): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دنشجویان PAGEREF _Toc343947491 h 109جدول(4-14):نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947494 h 110جدول(4-15) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947496 h 110جدول(4-16): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه سن و سطح اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343947498 h 111جدول(4-17) : نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان PAGEREF _Toc343947501 h 111جدول(4-18) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان PAGEREF _Toc343947502 h 112جدول(4-19): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس جنسیت PAGEREF _Toc343947504 h 112جدول(4-20): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *