— (473)

گروه علوم تربیتی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد
رشته مدیریت آموزشی
عنوان:
خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر ارومیه
استاد راهنما:
دکتر محمد حسنی
استاد مشاور:
دکتر افشار کبیری
داور داخلی: دکتر بهناز مهاجران داور خارجی: پروفسور میر محمد عباسزاده
نگارش:
زهرا اسماعیل لو
شهریور 1392

تقدیم به پدر و مادر عزیزم
که همواره وجود گرمشان مشوق راه
و حضور سبزشان قامتم را تکیه گاه
و نگاه پر مهر و دعای خیرشان بدرقه راهم است.
و تقدیم به خواهران و برادرانم
به پاس آسایشی که از خود دریغ کردند تا شاهد آسایش و پیشرفت من باشند.

و سپس سوگند به قلم
سپاس بیکران بر یگانهی عالم ، بر علم گستری که وسعتش به پهناهای نو ر ماند.محبوب بی نظیر و قادر بی نیاز که هدایتش را بر روشنایی و نور قرارداد و علم ومعرفت را زبانی یگانه و ملاک شناخت.او که پر توی از الطاف پر مهرش بر آن شد که توفیق نگارش تحفه ای را به نامش منت پذیرم.بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبهی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل ازمعلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین، پس وظیفه شاگردی خود میدانم تا مراتب سپاس و قدردانی را با خلوص و صمیمیت هر چه تمام تر به محضر استاد گرانمایهام جناب آقای دکتر محمد حسنی تقدیم دارم که در مقام استاد راهنمایی این پایان نامه با بزرگواری مرا از راهنماییهای خویش بهره مند نمودند. از استاد مشاورم آقای دکتر افشار کبیری که با بزرگواری و سعه صدر همواره راهنما و راه گشای اینجانب در اتمام و اکمال این پایان نامه بودند، سپاسگزارم. همچنین از استاد گرانقدر آقای دکتر ( ) که قبول زحمت فرموده و داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند و در طی این مدت مرا از دانستههای علمیشان بی نصیب نگذاشتند نهایت قدردانی را دارم. از دیگر اساتید گروه علوم تربیتی آقای دکتر علیرضا حسینپور، آقای دکتر میر محمد عباسزاده و آقای دکتر حسن قلاوندی و هم چنین از آقای توحید ولیزاده به خاطر تمام مساعدتها و خلوص نیتشان و نیز دکتر علی ربیعی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و خانم زهرا نظریان دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران به جهت همکاری و مساعدتهای بی دریغشان در اجرای این پایان نامه بسیار سپاسگزارم و مراتب سپاس خود را از محضر تمامی اساتید بزرگوار و گرامی که با گشاده دستی کامل با راهنمایی های کار ساز و سازنده مرا در تنگناها یاری کردند تقدیم میدارم. همچنین از تمامی دوستان و همکلاسیهای عزیزم که در طول تحصیل وجود عزیزشان مایه امید و شادی من بود بسیار سپاسگزارم.
در ابتدا و انتهای هر کلامی بوسه میزنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی پدر و مادر عزیزم و بعد از خداستایش میکنم وجود مقدسشان را به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است، قلبهای بزرگشان فریادرس است و محبتهای بی دریغشان هرگز فروکش نمیکند و در مقابل عظمت و
شكوهشان مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف . وسپاس بیکران بر همدلی و همراهی خواهران و برادرانم، عزیزانی که در رهگذر عمر ياری گر و دلگرمی من بودندو در راه کسب علم و معرفت برای من آنچه در توان داشتند انجام دادند.
چکیده
امروزه در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی، دولتها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاهها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهها برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش میکنند روشهای مختلفی برای تامین هزینههای خود به کار گیرند، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاهها به حساب میآید که میتواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. در ایران نیز رشد آموزش عالی خصوصی در برنامه سوم توسعه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است. پژوهش حاضر که تحت عنوان « خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی شهر ارومیه» انجام شده است، کوششی در جهت شناسایی مهمترین آثار خصوصی سازی در آموزش عالی میباشد. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش میشود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: نخست اینکه مهمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟ و دیگر اینکه چه راهکارهایی را میتوان برای غلبه بر این مشکلات به کار برد؟ یافتههای این تحقیق به روش مطالعهی اکتشافی متکی بر ابزار پرسشنامه (به صورت تعدای سوال بسته و یک سوال باز در انتهای پرسشنامه مربوط به اعضای هیئت علمی) حاصل شده است. به همین منظور پرسشنامهای مشتمل بر 25 گویه برای سنجش شاخصهای مورد نظر پژوهش طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. جامعهی آماری این پژوهش کلیهی اعضای هیئت علمی و دانشجویان کاردانی و کارشناسی موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی شهر ارومیه میباشند که در ابتدا برای انتخاب تعدادی از موسسات آموزش عالی از روش نمونهگیری خوشهای و سپس از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد که در نهایت نمونه ما ازبین اساتید موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی بالغ بر 200 تن و از بین دانشجویان 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافتههای تحقیق در 25 پیامد و اثر خصوصی سازی آموزش عالی استخراج شد که در این میان مواردی چون افزايش نابرابريهاي اجتماعي و به دنبال آن طبقاتي شدن آموزش و نابرابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي، تفوق انگيزه‏هاي سودجويانه در بخش خصوصي، تغيير در سلسله مراتب اجتماعي به نفع طبقات بالاي جامعه، افت وضعیت علمی و کاهش پژوهشهای علمی را در پي خواهد داشت.
واژگان كليدي: خصوصی سازی، آموزش عالی، دانشگاههای دولتی و غیر دولتی، ارومیه.
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول:طرح تحقیق
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق7
سوالات تحقیق7
فرضیه تحقیق8
قلمرو زمانی تحقیق8
قلمرو مکانی تحقیق9
قلمرو موضوعی تحقیق9
تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش9
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه13بخش اول:
مفهوم خصوصی سازی 14دیدگاههای نظری خصوصی سازی 16دلایل خصوصی سازی 19اهداف خصوصی سازی 22
روشهای خصوصی سازی 23
خصوصی سازی در ایران 27بخش دوم آموزش عالی و موانع و پیامدهای آن:
دانشگاه و فرآیند جهانی شدن 32استقلال دانشگاهی و رابطهی آن با خصوصی سازی 34دانشگاه و توسعهی فرهنگی و اجتماعی 35دانشگاه و توسعهی اقتصادی 38خصوصی سازی در آموزش عالی 38تعریف خصوصی سازی آموزش عالی و انواع آن 41 اهداف خصوصی در آموزش عالی 44عواقب و پیامدهای خصوصی سازی در آموزش عالی 45دلایل بنیادین برعلیه یا له خصوصی سازی در آموزش عالی 47علل خصوصی سازی در آموزش عالی 48بررسی تجربهی برخی کشورها در خصوصی سازی آموزش عالی50برزیل 52ایالات متحده آمریکا 54هند 55اسکاتلند 56اوکراین 57بخش سوم: معرفی نظام آموزش عالی ایران
تاریخچهی تحولات آموزش عالی ایران 58ارکان نظام آموزش عالی ایران 59جریانهای متنوع در آموزش عالی ایران 60استقلال دانشگاهی در ایران 65شاخصها و سیاستهای استقلال دانشگاه 67مواد قانونی استقلال و خصوصی سازی آموزش عالی 68خصوصی سازی آموزش عالی در ایران 71تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 72خلاصهی فصل 79
فصل سوم: روش تحقیق:
مقدمه 81
روش تحقیق 81جامعهی آماری، حجم و روش نمونهگیری 83روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 85روش تجزیه و تحلیل دادهها 87فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 89یافتههای پژوهش
تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه اول (اساتید)89تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه دوم (دانشجویان)94تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون فریدمن 98تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی (t)108فصل پنجم (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات):
مقدمه 122 خلاصهی تحقیق 122 بحث و نتیجه گیری123یافتههای جانبی تحقیق127 پیشنهادات و راهکارها 129محدودیتهای تحقیق132پیشنهادات جهت تحقیقات آتی133منابع و ماخذ134چکیده انگلیسی 153پیوستها و ضمائم154فهرست جداول و نمودارها
جدول (2-1) چارچوب اقتضایی تصمیمگیری برای خصوصی سازی23جدول (2-2) اشکال خصوصی سازی 24جدول (2-3) تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیردولتی، گروه و دورهی تحصیلی در سال

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *