— (480)

دانلود پایان نامه

معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشیَ مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب فاطمه مهردادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم سیاسی که در تاریخ از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و… ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پائین‌تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی: فاطمه مهردادیتاریخ و امضاء:
-552450-638175
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات ایلام
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم سیاسی «M. A»
عنوان:
بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای
استاد راهنما:
دکتر جهانبخش مرادی
نگارش:
فاطمه مهردادی
زمستان 1393

تشکر و قدردانی
حمد و سپاس خداوندي كه در همه حال مرا ياري كرده و هرگز تنهايم نگذاشته و هميشه مرا مورد لطف و عنايت خود قرار داده است. و با سپاس از زحمات استاد گرانقدر دكتر جهانبخش مرادی كه در تمام مراحل این پژوهش مرا ياري كرد و براي وی از خداوند متعال آرزوي موفقيت و توفيق روزافزون دارم.

تقديم به:
رهروان علم ودانش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc419477919 h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- بيان مسأله PAGEREF _Toc419477922 h 31-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc419477923 h 41-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc419477924 h 51-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق PAGEREF _Toc419477930 h 81-5- اهداف مشخص تحقيق PAGEREF _Toc419477931 h 91-5-1- اهداف کلی PAGEREF _Toc419477932 h 91-5-2- اهداف ویژه PAGEREF _Toc419477933 h 91-6- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc419477934 h 91-6-1- سوال اصلی PAGEREF _Toc419477935 h 91-6-2- سوالات فرعی PAGEREF _Toc419477936 h 91-7- فرضيه‏هاي تحقیق PAGEREF _Toc419477937 h 91-7-1- فرضیه اصلی PAGEREF _Toc419477938 h 91-7-2- فرضیه‌های فرعی PAGEREF _Toc419477939 h 101-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی PAGEREF _Toc419477940 h 101-9- شرح كامل روش تحقیق PAGEREF _Toc419477941 h 111-10- بررسی و اندازه‌گیری متغیرها PAGEREF _Toc419477942 h 111-11- شرح کامل روش و ابزار گردآوري داده‏ها PAGEREF _Toc419477943 h 121-12- روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها PAGEREF _Toc419477944 h 121-13- سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc419477945 h 12فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق2-1- نظریه نو واقع‌گرایی (با تاکید بر اندیشه کنت والتز) PAGEREF _Toc419477948 h 14فصل سوم: عوامل تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای3-1- تحولات عراق جدید PAGEREF _Toc419477951 h 193-2- طرح خاورمیانه بزرگ PAGEREF _Toc419477952 h 243-3- تحولات عربی (بیداری اسلامی) PAGEREF _Toc419477953 h 263-4- برنامه‌های هسته‌ای ایران PAGEREF _Toc419477954 h 303-5- لبنان PAGEREF _Toc419477958 h 363-6- تحولات افغانستان PAGEREF _Toc419477959 h 393-7- افراط‌گرایی در پاکستان PAGEREF _Toc419477960 h 423-8- امنیت خلیج فارس PAGEREF _Toc419477962 h 473-9- مسأله فلسطین PAGEREF _Toc419477963 h 503-10- جمع‌بندی PAGEREF _Toc419477964 h 56فصل چهارم: بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای4-1- ویژگی‌های استراتژیکی منطقه خاورمیانه PAGEREF _Toc419477967 h 594-2- تقابل ایران و عربستان در معادلات منطقه خاورمیانه PAGEREF _Toc419477968 h 644-3- اقدامات رقبای منطقه‌ای ایران برای تضعیف موقعیت و نفوذ این کشور در معادلات منطقه‌ای PAGEREF _Toc419477969 h 674-3-1- ایران هراسی PAGEREF _Toc419477970 h 674-3-2- تلاش آمریکا برای حداقل‌سازی نقش ایران PAGEREF _Toc419477971 h 684-3-3- موقعیت آمریکا در قبال تحولات منطقه‌ای PAGEREF _Toc419477972 h 694-3-4- تشدید تعارضات مذهبی در قالب رقابت شیعه و سنی PAGEREF _Toc419477973 h 724-3-4-1- شرايط گذشته PAGEREF _Toc419477974 h 724-3-4-2- فعال شدن عنصر شيعي در منطقه PAGEREF _Toc419477975 h 734-3-4-3- رويكرد و منافع دولت‌هاي عربي PAGEREF _Toc419477976 h 744-3-4-4- سطح داخلي PAGEREF _Toc419477977 h 754-3-4-5- سطح منطقه‌اي PAGEREF _Toc419477978 h 774-3-4-6- سطح بين‌المللي PAGEREF _Toc419477979 h 784-4- عوامل زمینه‌ساز قدرت‌گيري ايران در منطقه PAGEREF _Toc419477980 h 794-5- عراق نمونه برجسته تاثیرگذار در موقعیت ایران و کشورهای رقیب PAGEREF _Toc419477981 h 814-5-1- تأثير رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي بر شكل‌گيري تنش در عراق PAGEREF _Toc419477982 h 814-6- تقسیم بندی تحولات جهان عرب از لحاط تأثیرگذاری بر منافع و ارزش‌های ایران و رویکرد کشورهای رقیب PAGEREF _Toc419477983 h 924-6-1- مصر، لیبی، تونس و یمن PAGEREF _Toc419477984 h 934-6-2- سوریه و اردن PAGEREF _Toc419477985 h 944-6-3- بحرین PAGEREF _Toc419477986 h 954-6-4- رویکرد ایران در قبال تحولات بحرین PAGEREF _Toc419477987 h 964-7- جمع‌بندی PAGEREF _Toc419477988 h 103فصل پنجم: نتیجه‌گیری5-1- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc419477991 h 105فهرست منابع PAGEREF _Toc419477992 h 109
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- سطوح بازدارندگی PAGEREF _Toc419477955 h 31جدول 3-2- مقايسه توانايي قانونمند و توانايي كامل در تأمين اهداف پنج‌گانه‌ي برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران PAGEREF _Toc419477957 h 33
فهرست شکل‌هاعنوانصفحه
شكل 3-1- چشم‌انداز ستيزه‌گري در پاكستان پس از سال 2000 PAGEREF _Toc419477961 h 43

چکیدهنوشتار حاضر به بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای می‌پردازد. در این راستا، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که معادلات منطقه‌ای چه تاثیری بر موقعیت ایران و کشورهای رقیب داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که معادلات منطقه‌ای زمینه‌ساز ارتقای موقعیت ایران و تضعیف کشورهای رقیب شده است. نوع روش تحقیق نیر توصیفی – تحلیلی می‌باشد. همچنین در جهت حمایت نظری از موضوع از نظریات واقع گرایی، نو واقع‌گرایی، واقع‌گرایی تدافعی و تهاجمی بهره گرفته‌ایم. به طور کلی، منطقه‌ی خاورمیانه به واسطه‌ی تحولاتی همچون بیداری اسلامی، مساله فلسطین، تحولات داخلی لبنان، بحران‌های عراق، سوریه و افغانستان دستخوش بحران‌های بسیاری شده است. این مساله، تنش‌ها و واگرایی موجود میان ایران و سایر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رقیب را بالا برده است. در نتیجه، بحران‌های موجود پیچیده‌تر شده و راه برای ناامنی‌های گسترده باز می‌شود.
کلمات کلیدی:
ایران، کشورهای رقیب، خاورمیانه، بحران، معادلات منطقه‌ای

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- بيان مسأله
ماهیت نظام بین‌الملل در دنیای امروز به گونهای است که به همان اندازه که دامنههای نقش و نفوذ و منافع ملی قدرت‌ها در دنیا افزایش می‌یابد، به همان اندازه نیز ضرورت گسترش تعامل و

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *