— (485)

centercenter

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب شیما عباسیان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکتراي حرفه اي / دکتري تخصصی / در رشته علوم سیاسی که در تاریخ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تاثیرات منفی آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با کسب نمره ودرجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:
1) این پایان نامه /رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.2) این پایان نامه/ رساله قبلا” براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح، پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
شیما عباسیان
تاریخ و امضاء:

-552450-638175
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات ایلام
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم سیاسی «M.A»
عنوان:
مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
استاد راهنما:
دکتر سارا فلاحی
نگارش:
شیما عباسیان
زمستان 1393
سپاسگزاری
(( و من لم يشكر المخلوق لم يشكرالخالق))
حمد و ثناي بي كران خداوندي را كه توفيق انجام اين پژوهش را عطا فرمود و درود بر تمامي كساني كه بنده حقير را در به انجام رساندن اين پروژه ياري نمودند.

تقديم به:
پدر و مادر عزیزم

فهرست مطالب
عنوان صفحهTOC o “1-3” h z u
چکیده1
HYPERLINK l “_Toc382128163” فصل اول:کلیات تحقیق1-1. بیان مسأله3
HYPERLINK l “_Toc382128167” 2-1. اهمیت وضرورت تحقیق:5
3-1. ادبیات تحقیق:6
4-1. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:7
5-1. اهداف تحقيق8
HYPERLINK l “_Toc382128172” 6-1 سؤال اصلی8
7-1 فرضیه اصلی9
HYPERLINK l “_Toc382128174” 8-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی8
9-1 شرح کامل روش تحقیق9
10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها10
11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها10
12-1 روش ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها10
14-1 سازماندهی تحقیق:10
فصل دوم: چارچوب های مفهومی و نظری تحقیق1-2 چارچوب نظری تحقیق12
1-2-2 الگوی جهان گرا یا بین المللی12
2-2-2 الگوی ملی گرا14
3-2-2 دیدگاههای اقتصادی15
4-2-2 نظریه اورت لی17
5-2-2 نظریه های امنیت ملی19
3-2 نتیجه گیری25
فصل سوم: مهاجرت نخبگان در ایران
1-3 مقدمه27
2-3 تعریف مهاجرت نخبگان و فرار مغزها27
3-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان31
4-3 ابعاد مختلف مهاجرت نخبگان36
5-3 زمینه های شکل گیری فرار مغزها41
6-3 جهانی شدن و فرار مغزها43
7-3 مهاجرت نخبگان و امنیت ملی 48
8-3 نقش نخبگان در روند توسعه49
9-3 زمینه ها و دلایل مهاجرت نخبگان در ایران50
1-9-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان در ایران51
2-9-3 منشا اجتماعی و طبقاتی نخبگان62
3-9-3 هزینه مهاجرت نخبگان از کشور63
4-9-3 نقش نخبگان در توسعه ایران65
5-9-3 علل مهاجرت نخبگان از ایران66
6-9-3 نقش دانشگاه در کاهش مهاجرت نخبگان78
10-3 نتیجه گیری80
فصل چهارم:مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1-4 فرار مغزها و نارسایی در بهره گیری از مزیت عقب ماندگی83
2-4 فرار مغزها و فرآیند تخریب خلاق84
3-8 فرار مغزها و رکود تحقیق و توسعه85
4-4 فرار مغزها و نارسایی در انباشت سرمایه انسانی86
5-4 فرار مغزها و سواری مجانی گرفتن از کشورهای کمتر توسعه یافته87
6-4 پیامدهای اقتصادی مهاجرت نخبگان89
7-4 فرار مغزها و کاهش رفاه مالیات دهندگان 95
8-4 تهدیدهای سیاسی – فرهنگی96
9-4 سایر ابعاد تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی ایران99
10-4 سیاست های جمهوری اسلامی ایران در جهت کاهش اثرات امنیتی مهاجرت نخبگان102
نتیجه گیری 105
فهرست منابع113

چکیده
مهاجرت نخبگان در تاریخ معاصر ایران یک پدیده قابل توجه است؛ به طوری که در دوران جمهوری اسلامی ایران همواره سیر صعودی داشته و برای سیستم سیاسی حاکم بر جامعه ایران چالش های مختلفی ایجاد نموده است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دو سوال اساسی است:1-مهاجرت نخبگان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟2- مهم ترین عامل مهاجرت نخبگان از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته چیست؟در پاسخ به سوالات فوق دو فرضیه محوری مطرح شد:1-مهاجرت نخبگان می تواند زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود.2-ترکیب عوامل فشار در کشورهای توسعه نیافته با عوامل کشش در کشورهای توسعه یافته و پدیده جهانی شدن و فروریختن مرزها مهم ترین عامل مهاجرت نخبگان است. با توجه به این که تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است لذا روشی که با استفاده از آن بتوان فرضیه مذکور را آزمایش نمود توصیفی-تحلیلی است.
کلمات کلیدی: مهاجرت، نخبگان، امنیت، امنیت ملی، مهاجرت نخبگان، جمهوری اسلامی

فصل اول :
کلیات تحقیق
1-1 بيان مسأله
پدیده مهاجرت و ترک سرزمین به‌صورت فردی یا گروهی همواره یکی از صورت‌های بنیادین اجتماعات بشری بوده که ریشه آن را باید در روح جستجوگر، ذهن پرسش‌گر و طبع ناراضی و کنجکاو انسان دانست. اگرچه در بسیاری مواقع مهاجرت‌ها ارادی و خودخواسته نبوده و ضرورت‌های اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی افراد را مجبور به گریز از مکان خود نموده است، اما حتی در این موارد نیز یافتن شرایط بهتر و امید به ارتقای شرایط زیست، محرک انسان‌ها برای ترک سرزمین یا وطن خویش بوده است.
تاریخ زندگی اجتماعی ایرانیان نیز نشان از مهاجرت‌های دسته‌جمعی، گروهی یا فردی دارد. از این رو چه از منظر ورود مهاجران به ایران و چه از وجه مهاجرت‌کنندگان، تغییر و تحولاتی را در ساختار اجتماعی ایران به وجود آورده است. اما یکی از مهم‌‌ترین جلوه‌های مهاجرت که به‌ویژه در سده اخیر در ایران و جهان نمایان شده و مسائل و دشواری‌های مهاجرت را دو چندان کرده است، مهاجرت نخبگان و به اصطلاح فرار مغزهاست.
فرار مغز ها از ايران سابقه اي بيش از 40 سال دارد و به دوران پيش از انقلاب باز مي گردد .اما اکنون ميزان فرار مغز ها از ايران به جايي رسيده است که ايران را جزو سه کشور داراي بالا ترين ميزان فرار مغز ها در جهان در آورده است. از هر 125 دانش آموز المپيادي ايران 90 نفر در دانشگاههاي آمريکا تحصيل مي کنند. از هر 96 دانشجوي اعزامي به خارج ، تنها 30 نفر به ايران باز مي گردند. حدود 2 ميليون و 500 هزار ايراني در خارج از کشور زندگي مي کنند که 60 درصد آنها مقيم آمريکا هستند. همچنين 2000 نفر از استادان دانشگاه در امريکا ايراني هستند و 5 هزار ايراني در امريکا مدرک دکترا دارند. بر اساس آمارها، با سوادترين اقليت ها در جامعه آمريکا ايرانيانند(ایروانی 1389، 63).
هر چند طی سالهای گذشته اقداماتی در جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان صورت گرفته ولی با این حال باید گفت که این اقدامات در حدی نیست که بتواند جواب گوی نخبگان و تامین کننده خواست ها و تقاضاهای آنان باشد . مهاجرت نخبگان در ابعاد مختلف روند توسعه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف می کند. این مهم باعث می شود تا کشور از شمار زیادی از بهترین سرمایه های خود محروم شود تا آن جا که تدریجاً برای اداره امور روزمره و مدیریت دولت و نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود نیز همچون دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، دچار فقر و نا به سامانی و بحران خواهد شد. از سوی دیگر، مهاجرت نخبگان، زمینه ساز به هدر رفتن هزینه هایی است که صرف آموزش و تربیت نیروهای متخصص شده است و با خارج شدن آن ها، تمام این هزینه های هنگفت را با خود به کشور مقصد می برند. زمانی که کشور از وجود نخبگان بی بهره و یا کم بهره باشد، کشور در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … با بحران مواجه می شود. نتیجه این امر، تضعیف امنیت ملی در ابعاد مختلف است.
با توجه به اهمیت نقش نخبگان در تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر به دنبال بررسی شناخت زوایای مختلف تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است چون سرمایه انسانی و متخصص عامل اصلی پیشرفت هر جامعه است، مهاجرت نخبگان می تواند زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود و روند توسعه را در ابعاد مختلف با چالش مواجه می سازد.
2-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
نیروی انسانی و در راس آن نخبگان یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها از

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *